תקנות הגנת הצרכן (מכירות, מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ''ג-1983

תקנות הגנת הצרכן (מכירות, מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ''ג-1983

(תיקון: תשמ''ד, תשמ''ט)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 9, 12 ו-37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ''א-1981, אני מתקין תקנות אלה:
1. חובה לקבוע מחיר במזומן
לא תיעשה עסקה באשראי אלא אם כן קבע העוסק לאותה עסקה גם מחיר במזומן.
2. הודעת פריטים בעסקת אשראי (תיקון: תשמ''ג, תשמ''ד, תשמ''ו, תשמ''ט)
עוסק לא יקבע מחיר באשראי בעסקה עם צרכן לטובין ושירותים אשר מחירם לצרכן, כולל ריבית, הוצאות ותוספות אחרות, עולה על 200,000 שקלים או על סכום במטבע חוץ השווה ל-200,000 שקלים אלא אם יציג
בבית העסק במקום הנראה לעין, או יחזיק בהישג יד ויציג לצרכן ויודיע לו לפני כריתת הסכם המכר פרטים אלה:
(1) המחיר במזומן;
(2) המחיר באשראי;
(3) מהותה וסכומה של כל תוספת אחרת למחיר כגון דמי הובלה, מסירה, אריזה, ביטוח, התקנה, הדרכה, או שירותים אחרים;
(4) שיעור הריבית, על פי חישוב שנתי, שבמחיר האשראי;
(5) האם המחיר צמוד לשער מטבע חוץ או למדד המחירים לצרכן או לעליית מחירו של כל דבר אחר ודרך חישוב ההצמדה כאמור בתקנה 5;
(6) שיעורי התשלום, ובמקח אגב שכירות - דמי השכירות ומועדיהם.
(7) מועד מסירת הנכס או מתן השירות, אם אין הנכס או מתן השירות ניתנים בזמן כריתת ההסכם.
(8) שם העוסק;
(9) מען העוסק (מספר בית, רחוב, ישוב, מיקוד);
(10) מספר עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל''ו-1976;
2א. פרטים בפרסום עסקה באשראי (תיקון: תשמ''ג, תש''ן)
(א) עוסק המפרסם בכל דרך שהיא עסקה באשראי כאמור בתקנה 2, והפרסום כולל אחד או יותר מהפרטים המצויינים בפסקאות (1) עד (6) לתקנה האמורה, חייב לכלול בפרסום גם את שיעור הריבית שבמחיר באשראי, לפי חישוב שנתי וכן את המחיר במזומן.
(ב) גודל האותיות והספרות בפרסום שיעור הריבית כאמור בסעיף קטן (א) לא יקטן מ-14 נקודות לפי מידות הדפוס.
3. הסכם בכתב
(א) בעסקה באשראי כאמור בתקנה 2 יכרות העוסק עם הצרכן הסכם בכתב שבו יפורטו כל הפרטים כאמור בתקנות 2 ו-5; העתק חתום של ההסכם יימסר לידי הצרכן.
(ב) פורטו הפרטים כאמור בתקנות 2 ו-5 בטופס הזמנה, בשובר קופה או בחשבונית המס שנמסרו לצרכן, יראו בכך מילוי החובה שבתקנת משנה (א), אם נחתמו המסמכים כאמור בידי העוסק והצרכן והעתק חתום נמסר לצרכן.
4. תניה לענין תשלומים (תיקון: תשמ''ט)
התנה העוסק בעסקה באשראי כי אם יפגר הצרכן בתשלום אחד הנכס יחולט או הסכום הנותר יעמוד במלואו לפרעון מיידי - תקף התנאי אם נתקיימו כל אלה:
(1) הפיגור בתשלום עולה על 30 ימים;
(2) שיעור התשלום שבפיגור עולה על 50% מן המחיר, ואם העסקה היא במקרקעין - על 20% מן המחיר;
(3) העוסק נתן לצרכן התראה בכתב על הפיגור ועל כוונתו לדרוש את חילוט הנכס או את העמדת הסכום שטרם שולם לפרעון מיידי, אם הסכום שבפיגור לא ישולם תוך 14 ימים מיום מתן ההתראה.
5. חישוב הצמדה למטבע חוץ או למדד
(א) (1) היה המחיר בעסקה באשראי צמוד לשער מטבע חוץ יחושב סכומו
בשקלים, לפי השער היציג של אותו מטבע חוץ כפי שפרסם בנק ישראל,
זולת אם קבע העוסק שער אחר; המחיר יחושב על פי ההפרש שבין השער
היציג שפורסם ערב כריתת הסכם המכר או הסכם השירות לבין השער
היציג שפורסם ערב כל תשלום;
(2) קבע העוסק למטבע חוץ שער שאינו השער היציג כאמור, יודיע לצרכן מהו אותו שער ואת אופן חישוב המחיר.
(ב) (1) היה המחיר בעסקה באשראי צמוד למדד, יהיה זה מדד המחירים
לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זולת אם קבע העוסק
מדד אחר; המחיר יחושב על פי ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה לפני
כריתת הסכם המכר או הסכם השירות לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני
כל תשלום;
(2) קבע העוסק מדד אחר יודיע לצרכן לאיזה מדד צמוד המחיר ואת דרך חישוב ההצמדה.
6. מכירה מיוחדת (תיקון: תשמ''ג, תשנ''א)
עוסק אשר הודיע ברבים או במקום העסק על מכירה מיוחדת של טובין חייב -
(1) לציין בהודעתו את מחיר הטובין ומחירם בעסקו לפני המכירה המיוחדת; לא היה מחיר הטובין שלפני המכירה המיוחדת בתוקף 21 ימים רצופים לפחות לפני התחלת המכירה המיוחדת, יציין העוסק בהודעתו את התקופה שבה היה המחיר בתוקף;
(2) להבהיר בהודעתו אלו טובין כלולים במכירה המיוחדת ולתאר את סוג הפגם שבהם;
(3) להציג את הטובין הכלולים במכירה המיוחדת בנפרד או לסמנם בסימון מיוחד או לייחדם בדרך סבירה אחרת;
(4) להחזיק מלאי סביר של הטובין הכלולים במכירה המיוחדת, זולת אם ציין העוסק בהודעתו אחרת.
7.(בוטלה)(תיקון:תשס''ח 2)
7א.(בוטלה)(תיקון:תשס''ח 2)
8. טובין פסידים (תיקון: תשמ''ג)
הוראות תקנה 6 לא יחולו על עסקאות בטובין פסידים.
9. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.


 1. ק''ת תשמ''ג, 670, 1049, 1919; תשמ''ד, 2092; תשמ''ו, 189; תשמ''ט, 539; תש''ן, 328; תשנ''א, 1061; תשס''ח, 1154.
 2. תקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות)(תיקון), תשס''ח-2008 קובעת לגבי ביטול תקנות 7 ו-7א.

''2.תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן), התשס''ח-2008.''(מובאות בהמשך)

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק נתוני אשראי

 2. כרטיס אשראי חסום

 3. ביטול עסקת אשראי

 4. הכחשת עסקת אשראי

 5. זיוף כרטיסי אשראי

 6. העמדת אשראי לפרעון

 7. כרטיס אשראי מזוייף

 8. אי חידוש מסגרת אשראי

 9. תביעה בגין העמדת אשראי

 10. שינוי הסכם אשראי עם הבנק

 11. שימוש לרעה בכרטיס אשראי

 12. הפסקת אשראי על ידי הבנק

 13. שימוש בכרטיס אשראי גנוב

 14. אשראי במסגרת ליווי בנקאי

 15. חיוב על כרטיס אשראי גנוב

 16. תביעה נגד כאל כרטיסי אשראי

 17. חריגה ממסגרת אשראי מאושרת

 18. גביה שלא כדין בכרטיס אשראי

 19. תיקון חוק שירות נתוני אשראי

 20. תביעה של לאומי קארד נגד לקוח

 21. הפסקת אשראי בנק לפרויקט בניה

 22. איבוד כרטיס אשראי בשדה התעופה

 23. טענה כי הבנק ניצל מצוקת אשראי

 24. ביטול קנייה בכרטיס אשראי שנגנב

 25. אחריות ספק בעסקת אשראי טלפונית

 26. תביעה בגלל סירוב הבנק לתת אשראי

 27. רשלנות בשמירה על קוד כרטיס אשראי

 28. דרישה לפתוח חיסכון כתנאי לקבלת אשראי

 29. בקשה לא לחייב חשבון - אשראי דוקומנטרי

 30. בדיקת תעודה מזהה - תשלום בכרטיס אשראי

 31. תקנות שירות נתוני אשראי, התשס''ד-2004

 32. אשראי בריבית נמוכה לרכישת קרנות נאמנות

 33. חוק היטל על אשראי במטבע חוץ, התשמ"ז-1987

 34. הזמנת כרטיסי טיסה באמצעות כרטיס אשראי מזוייף

 35. שימוש בצ'קים או כרטיס אשראי בהליך פשיטת רגל

 36. פיצוי על חוסר אפשרות למשוך כסף בכרטיס אשראי בחו''ל

 37. בקשה להבהרת החלטה ולמתן צו עיקול זמני על מסגרת האשראי

 38. הסתמכות על הבטחה בעל פה על ידי עובדי הבנק כי יינתן אשראי

 39. צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של החוק), התשס"ד-2004

 40. תקנות שירות נתוני אשראי (הכשרה לפקח על פעולות), התש''ע-2009

 41. העובדה שהבנק היה נכון בעבר לסטות ממסגרת האשראי המוסכמת אינה מחייבת

 42. צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התשס"ט-2009

 43. טוען הבנק כי לא חייב לכבד כל פעולה אשר תביא לחריגה ממסגרת האשראי בחשבון

 44. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס''א-2001

 45. תקנות הגנת הצרכן (מכירות, מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ''ג-1983

 46. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ''ד-1984

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון