תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), התשס''ב-2002

תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), התשס''ב-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב-3) לחוק הגנת הצרכן, התשמ''א1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''טלפון נייד'' - מכשיר פולט קרינה כמשמעותו בסעיף 17(ב-3)(3)(א) לחוק;
''רמת הקרינה'' Specific Absorption Rate (S.A.R) רמת הקרינה הנספגת ברקמה ביולוגית;
''רמת הקרינה המרבית המותרת'' מטלפון נייד - רמה שקבע האגף למניעת רעש וקרינה במשרד לאיכות הסביבה, כמפורט להלן:
(1) רמה של kg/ W2.0 בממוצע ל-10 גרם רקמה, שנמדדה -
(א) לגבי דגם של טלפון נייד שהוגש לאישור משרד התקשורת לאחר תחילתן של תקנות אלה לפי התקנים 50360 EN ו-50361 EN;
(ב) לגבי דגם של טלפון נייד המצוי בשימוש - לפי הדירקטיבה האירופית /EC1999/5 Directive או 59005 ES או לפי האמור בפסקת משנה (א);
(2) רמה של W/kg 6. 1 בממוצע ל-1 גרם רקמה, שנמדדה -
(א) לגבי דגם של טלפון נייד שהוגש לאישור משרד התקשורת לאחר תחילתן של תקנות אלה לפי: FCC-OET Report 65 Supplement C Edition 01-01, june 2001;
(ב) לגבי דגם של טלפון נייד המצוי בשימוש לפי: FCC-OET Bulletin 65
1997Edition 97-01, August או לפי האמור בפסקת משנה (א).
2. חובת סימון
לא ימכור עוסק טלפון נייד אלא אם כן נתקיימו בו ובאריזתו הוראות תקנה 3(1) ו-(2), ובעסקו - הוראות תקנה 3(3)(א).
3. סימון ומידע על הקרינה
מידע על רמת הקרינה הבלתי מייננת של טלפון נייד יינתן בדרכים אלה:
(1) הדבקת מדבקה על האריזה בגודל של 5 X 5 ס''מ לפחות, ובה כיתוב באותיות בולטות לעין: ''טלפון נייד זה פולט קרינה בלתי מייננת; פרטים והסברים על רמת הקרינה של דגם טלפון נייד זה ורמת הקרינה המרבית המותרת, בעלון המידע המצורף''.
(2) עלון מידע בשפות העברית, הערבית והרוסית על קרינה בלתי מייננת, שיצורף לאריזה של טלפון נייד, ובו ציון בולט לעין של רמת הקרינה המרבית ורמת הקרינה המרבית המותרת בהתאם לשיטה שלפיה נבדק דגם המכשיר, בנוסח שאישר הממונה על הגנת הצרכן.
(3) הצגת המידע האמור בפסקה (2) לציבור באופן בולט לעין במקומות אלה:
(א) נקודות מכירה של טלפונים ניידים;
(ב) מרכזים למתן שירות;
(ג) אתרי אינטרנט של העוסקים.
4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתמוז התשס''ב (15 ביוני 2002).1 ק''ת תשס''ב, 788.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חשיפה לרעש בחיל הים

 2. מוות בגלל חשיפה לאבק

 3. טינטון עקב חשיפה לרעש

 4. חשיפה לזיהום נגיפי בצבא

 5. אסבסט בשכונת מגורים

 6. חשיפה לחומרי הדברה בעבודה

 7. פינוי חומרים מסוכנים ממפעל

 8. סרטן עקב חשיפה לאסבסט בעבודה

 9. מחלת עור עקב חשיפה לשמש בעבודה

 10. חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בצבא

 11. נהג אמבולנס נחשף לרעש מזיק בעבודתו

 12. חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

 13. פרקינסון עקב חשיפה לחומרים רעילים

 14. חשיפה לחומרים כימיים במהלך העבודה

 15. מחלות סרטן כתוצאה מחשיפתה לאבק אסבסט

 16. חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006

 17. תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס''ט-2009

 18. התקף לב עקב חשיפה לחומרים מסוכנים בעבודה

 19. צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997

 20. תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ''ו-1996

 21. תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל''ט-1979

 22. תקנות החומרים המסוכנים (הפחתה של סכום עיצום כספי), התש''ע-2010

 23. תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התשס''ב-2002

 24. חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983

 25. תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים), התשס''ה-2005

 26. תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס''ג-2003

 27. תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ''ד-1994

 28. תקנות בריאות הציבור (מזון) (שימור מצרכי מזון על ידי קרינה), התשמ''ה-1985

 29. תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), התשס''ב-2002

 30. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס''ה-2005

 31. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), התשנ''ג-1992

 32. תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס''ד-2004

 33. תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון