תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים), התשנ''ה-1995

תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים), התשנ''ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א)(3) ו-37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ''א-1981, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''יהלום טבעי'' - גביש שקוף, צבעוני או אטום של פחמן במבנה מונוקריסטלידי או פוליקריסטלידי, בעל קשיות העולה על קשיות כל פחמן אחר, ואשר נוצר בטבע;
''אבן חן טבעית'' - אבן חן אשר נוצרה בטבע, לרבות אלמוג, ענבר ושנהב;
''יהלום מלאכותי'' ו''אבן חן מלאכותית'' - יהלום ואבן חן שאינם טבעיים;
''פנינה טבעית'' - פנינה שנוצרה בטבע בצדפה ללא מגע יד אדם;
''פנינה מתורבתת'' - פנינה שנוצרה בצדפה בעזרת מגע אדם;
''פנינה מלאכותית'' - פנינה שלא נוצרה בטבע.
2. גילוי פרטים מהותיים (תיקון: תשנ''ו)
(א) עוסק המציע למכירה במהלך עסקו יהלומים, אבני חן או פנינים, בין אם הם משובצים בתכשיטים ובין אם לאו, חייב להביא לידיעת הצרכן פרטים אלה:
(1) ביהלומים -
(א) צורת היהלומים;
(ב) הם טבעיים או מלאכותיים;
(ג) משקל היהלומים בקראטים;
(ד) נעשה בהם מילוי בחומר כלשהו או נעשה בהם טיפול לשם שינוי הצבע.
(2) באבני חן -
(א) שם וצורת אבני החן;
ב) הן טבעיות או מלאכותיות;
(ג) משקל אבני החן בקראטים;
(ד) נעשו בהן צביעה או מילוי בחומר צובע או הקרנה.
(3) בפנינים - הן טבעיות, מתורבתות או מלאכותיות.
(ב) המידע כאמור בתקנת משנה (א) יימסר לצרכן בעל פה זמן סביר לפני המכירה, ובמסמך בכתב בעברית או באנגלית בהתאם לדרישת הצרכן בזמן ביצוע העסקה; במסמך יצויינו גם שם וכתובת העוסק.
3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה חודשיים מיום פרסומן.1 ק''ת תשנ''ה, 1593; תשנ''ו, 312.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו הגנת הצרכן

 2. פיצוי על זלזול בצרכן

 3. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

 4. תובענה ייצוגית חוק הגנת הצרכן

 5. חוק הגנת הצרכן לא חל על לקוחות עסקיים

 6. האם המועצה לצרכנות מייצגת בבית המשפט ?

 7. חוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ח-2008

 8. חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957

 9. צו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג - 1983

 10. חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996

 11. תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס''ח-2008

 12. תקנות הגנת הצרכן (הכשרה מתאימה להסמכה), התשס''ב-2002

 13. צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), התשנ"ט-1998

 14. תקנות הגנת הצרכן (חישוב שיעור ריבית שנתי), התשמ''ד-1983

 15. תקנות הגנת הצרכן (חישוב שיעור ריבית שנתי), התשמ''ד - 1983

 16. תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס''ו-2006

 17. תקנות הגנת הצרכן (עילות לביטול מכר) (חלקי חילוף), התשמ''ז-1986

 18. תקנות הגנת הצרכן (סדרי דין לענין תובענה ייצוגית), התשנ''ה-1995

 19. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח), התשס"א-2001

 20. תקנות העבירות המינהלית (קנס מינהלי - חיקוקי צרכנות), התשמ''ח-1988

 21. תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביצוע פרק שני 3 לחוק), תשל''ז-1977

 22. תקנות הגנת הצרכן (פרטי חוזה הלוואה שאינה הלוואה בנקאית), התש''ן-1989

 23. תקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין), התשס''ה -2005

 24. תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (סדרי-דין בבית משפט השלום), תשי''ח-1958

 25. תביעה לתשלום 15,000 ₪ בגין טענה להפרת הסכם התקשרות ולהפרת דיני הגנת הצרכן

 26. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (מס' 2), התשס"ב-2002

 27. תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות), התשנ''ג-1993

 28. תקנות הגנת הצרכן (כללים בדבר הצגת מחיר של שירותי מלונאות לתייר), התשס''ה-2005

 29. תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים), התשנ''ה-1995

 30. סעיף 13ג(ב)(3) לחוק הגנת הצרכן, קובע כי עוסק רשאי לגבות מצרכן דמי ביטול, אך רק אם בהסכם ההתקשרות ה

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון