תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), תש''ך-1960

תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), תש''ך-1960

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 31א, 93 ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי''ד-1953, והסעיפים 11 ו-12 לתוספת העשירית לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
1. תקופת פרנסתו של ילד
התקופה האמורה בפיסקה (2) של הגדרת ''ילד'' בסעיף 104 (א) (2) לחוק, היא שנים-עשר החדשים הקודמים לתקופה שבעדה משתלמת הקיצבה המשפחתית בגלל אותו ילד.
2-10. (בוטלו) (תיקון: תשנ''ב)
11. קצבה שבספק
הטיל המוסד ספק בקיום התנאים להמשך תשלום הקיצבה המשפחתית, כולה או מקצתה, רשאי הוא לדרוש מהאדם, שמשתלמת לו הקיצבה או שמכוחו משתלמת הקיצבה, פרטים וראיות בקשר לתשלום הקיצבה, ולהשהות תשלום הקיצבה עד לבירור הספק אך לא יותר מתשעים יום לאחר שהתעורר הספק. הודעה על ההשהיה ועל סיבותיה תימסר לתובע הקיצבה.
12. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ''ח באב תשי''ט (1 בספטמבר 1959).1 ק''ת תש''ך, 242; תשכ''ו, 1649; תשל''א, 40; תשל''ג, 1518; תשל''ו, 767; תשנ''ב, 995.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קצבת קיום לקטין

 2. קצבת נכות שלא כדין

 3. ניכוי מקצבה חודשית

 4. שחיקת גמלאות וקצבאות

 5. ערר על שלילת קצבת שר"ם

 6. ביטול קצבת נכות מעבודה

 7. ערר קצבת שירותים מיוחדים

 8. עדכון קצבאות ביטוח לאומי

 9. קצבת ראש רשות מועצה מקומית

 10. קצבת שירותים מיוחדים לעיוור

 11. הכפלת קצבת נכות מביטוח לאומי

 12. תיקון קצבת נכות מביטוח לאומי

 13. הגדלת קצבה איש צוות עזר אווירי

 14. תביעה לתשלום קצבה – נכות מעבודה

 15. איחור בתשלום קצבאות ביטוח לאומי

 16. פטור לקצבה המשולמת על ידי מעביד

 17. שלילת קצבת נכות באופן רטרואקטיבי

 18. זכות גרושה קצבאות הבעל מביטוח לאומי

 19. ניכוי קצבאות ביטוח לאומי - קצין תגמולים

 20. תקנות הביטוח הלאומי (חלוקת קיצבה), התשמ''ד-1984

 21. תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), תש''ך-1960

 22. חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד-1984

 23. תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת זיקנה יחסית), תשל''א-1971

 24. תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה), תש''ם-1980

 25. תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים), תשכ''ה-1965

 26. תקנות הביטוח (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים) (תיקון), תשל''ט-1978

 27. תקנות הביטוח הלאומי (העברת ניכויי קיצבה לאוצר המדינה), תשל''ז-1976

 28. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום קיצבאות בעד ילדים וחלוקתן), תשי''ט-1959

 29. תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (קיצבה חודשית), התשנ''ג-1993

 30. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לקיצבה המשולמת על ידי מעביד), התשס"א-2001

 31. לאחר למעלה משנתיים שבהן שילם ביטוח לאומי קצבת נכות, שלל את הקצבה באופן רטרואקטיבי

 32. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום נקודת קיצבה בעד הילד הראשון והילד השני), התשמ''ו-1985

 33. תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (הגשת תביעה לקיצבה ותשלומה), התשנ''ה-1995

 34. תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ט'), התשמ''ד-1984

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון