תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת בתא מעלית), התשנ''ג-1993

תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת בתא מעלית), התשנ''ג-1993

בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש''ל-1970 (להלן - הפקודה), וסעיף 43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי''ד-1954 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות ולגהות, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''בודק מוסמך'' - מי שמפקח העבודה הראשי הסמיכו לערוך בדיקות וניסויים לענין מעליות;
''דלת-תא'' - שער כמשמעותו בסעיף 65(2) בפקודה;
''הממונה'' - כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), התשמ''ד-1984 (להלן - צו המעליות);
''מתקין מעליות'' - בעל רשיון בר-תוקף, חתום ביד הממונה, לפי צו המעליות, לעסוק בהתקנת מעליות, או במתן שירות למעליות;
''מחזיק במעלית'' - כל אחד מאלה: בעל החצרים שבהם נמצאת מעלית, לרבות המחזיק בחצרים כאמור ותופס מפעל שבהם, ובבית משותף - נציגות הבית;
''מעלית'' - כמשמעותה בפקודה, למעט מעלית לנכים ומעלית לנשיאת טובין בלבד.
2. חובת התקנת דלת-תא
מחזיק במעלית שיש בה תא ללא דלת או שיש בה דלת סורג, חייב להתקין דלת-תא בכל פתח כניסה לתא.
3. דלת-תא תקנית
מתקין מעליות לא יתקין דלת-תא במעלית, אלא מדגם תקני שאישר מכון התקנים.
4. בדיקת התקנה של דלת-תא
(א) בבואו להתקין דלת-תא, יכין מתקין מעליות מפרט טכני לאותה מעלית ובו השינויים הנדרשים במבנה המעלית עקב התקנת דלת התא; המפרט יתייחס לכל מעלית בנפרד.
(ב) המפרט יוצג לאישורו של בודק מוסמך לפני התקנת דלת-התא.
(ג) לאחר התקנת דלת-התא, לא ישתמש אדם במעלית, אלא אם כן נבדקה המעלית בידי בודק מוסמך שימסור למחזיק במעלית תסקיר ובו קביעת עומס העבודה הבטוח של המעלית.
5. פטורים
כל פטור מחובת התקנת דלת-תא שניתן לפני תחילתן של תקנות אלה, מכוח סעיף 70 לפקודה - בטל, ואולם רשאי מפקח העבודה הראשי, בתעודה ובתנאים שיפורטו בה, לפטור מחזיק במעלית מהוראות תקנות אלה אם אין, לדעתו, אפשרות טכנית להתקין דלת-תא במעלית.
6. שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
7. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות 2, 3, 9(א) או (ג), דינו - מאסר ששה חודשים או קנס שלא יעלה על הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל''ז-1977.
8. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).
9. הוראות מעבר
(א) תוך ששה חודשים מיום התחילה, חובה על מחזיק במעלית ללא דלת-תא, להזמין מאת מתקין מעליות, התקנת דלת-תא (להלן - ההזמנה).
(ב) בהזמנה שתיחתם בידי המזמין ומתקין המעליות יצויין מועד ההתקנה אשר לא יעלה על 30 חודשים מיום התחילה.
(ג) לאחר המועד האמור בתקנת משנה (ב) לא תופעל המעלית אלא אם כן הותקנה בה דלת-תא, זולת אם ניתן פטור לפי תקנה 5.
(ד) מפקח העבודה הראשי רשאי לאשר בכתב, הארכת מועד הנקוב בתקנות משנה (א) או (ג), אם נסיבות הענין מצדיקות זאת.


 1. ק''ת תשנ''ג, 1054.
 2. התקנות פורסמו ביום 10.8.93.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילת מעלית

 2. תחזוקת מעליות

 3. דמי שירות למעלית

 4. הסכם שירות מעליות

 5. סגירת דלת מעלית על היד

 6. הפרת הסכם שירות מעליות

 7. פיצויים על תאונת מעלית

 8. חוזה לבניית מעלית חיצונית

 9. עיכוב בבניית מעלית בבניין

 10. הפרת חוזה מעלית בבית משותף

 11. מעלית שבת בבנינים ציבוריים

 12. צו מניעה האוסר על הקמת מעלית

 13. התנגדות לתוספת אחוזי בניה בגין מעליות

 14. היתר לבניית מעלית הידראולית בבית המשותף

 15. בקשה לבניית מעלית חיצונית לבית משותף קיים

 16. בקשה לבנות מעלית חיצונית בבית משותף ברמת גן

 17. צו הבטיחות בעבודה (מדלים ומעליות) (דין וחשבון), 1947

 18. תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת בתא מעלית), התשנ''ג-1993

 19. זכות הערר למתנגד למעלית ניתנה בחוק רק על החלטה הדוחה התנגדות

 20. בקשה להקים מעלית חיצונית שתשרת דירה בקומה השנייה של הבית המשותף

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון