תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, התשי''ז-1957, סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ''ז-1967, סעיף 90 לחוק העונשין, התשל''ז-1977, סעיף 227 לחוק סדר הדין הפלילי, התשכ''ה-1965, סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש''ך-1960, ושאר סמכויותי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ''ז)2
בתקנות אלה -
''בית משפט'' ו''רשם'' - כמשמעותם בחוק בתי המשפט, התשי''ז-1957;
''הפרשי הצמדה'' - תוספת לסכום שיש להחזירו לפי תקנות אלה, לפי שיעור העליה של המדד, מן המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופה מהתקופות האמורות בתקנה 2(ב) או (ג), לפי הענין, ועד המדד שפורסם סמוך לפני תום אותה תקופה;

''זכאי'' - אדם שלשם הבטחת תשלום שיגיע לו הופקד פקדון, או האדם שהפקיד את הפקדון, לפי הענין.
''לשכת הוצאה לפועל'' - כמשמעותה בחוק ההוצאה לפועל, התשכ''ז-1967;
''מדד'' - מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
''פקדון'' - פקדון, ערבון, ערובה או ערבות כמשמעותם בתקנות סדר הדין האזרחי, התשכ''ג-1963, בחוק ההוצאה לפועל, התשכ''ז-1967, ובתקנות על פיו, בחוק העונשין, התשל''ז-1977, בחוק סדר הדין הפלילי, התשכ''ה-1965, ובתקנות על פיו, או בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש''ך-1965, לפי הענין.
2. תשלום פקדונות (תיקון: תשמ''ז2)
(א) הופקד סכום כסף כפקדון בקופת בית משפט או לשכת הוצאה לפועל, והגיע המועד שבו קמה לזכאי הזכות (להלן - יום קום הזכות) לדרוש, לפי הענין, את תשלום הפקדון או את החזרתו, כולו או חלקו (להלן - היתרה), תשולם היתרה לזכאי, על פי בקשתו, כאמור בתקנות אלה.
(ב) הוגשה בקשת הזכאי תוך 30 ימים מיום קום הזכות - יווספו לסכום היתרה הפרשי הצמדה לתקופה שמיום ההפקדה עד יום תשלומה בפועל.
(ג) הוגשה בקשת הזכאי לאחר תום 30 ימים מיום קום הזכות - יחולו הוראות אלה:
(1) שולמה היתרה תוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה, יווספו לה -
(א) הפרשי הצמדה של סכום היתרה לתקופה שמיום ההפקדה עד ליום קום הזכות;
(ב) הפרשי הצמדה בשיעור 50% על הסכום שעמד לזכות הזכאי ביום קום הזכות, כאמור בפסקת משנה (א), לתקופה שמיום קום הזכות עד יום תשלום היתרה בפועל;
(2) שולמה היתרה לאחר תום 60 ימים מיום הגשת הבקשה, יווספו לה-
(א) הפרשי הצמדה על סכום היתרה לתקופה שמיום ההפקדה עד יום קום הזכות;
(ב) הפרשי הצמדה בשעור 50% על הסכום שעמד לזכות הזכאי ביום קום הזכות, כאמור בפסקת משנה (א), לתקופה שמיום קום הזכות עד יום הגשת הבקשה:
(ג) הפרשי הצמדה על הסכום שעמד לזכות הזכאי ביום הגשת הבקשה, כאמור בפסקות משנה (א) ו-(ב), לתקופה שמיום הגשת הבקשה עד יום תשלום היתרה בפועל.
(ד) הוראות תקנות משנה (ב) ו-(ג) לא יחולו על -
(1) יתרה ששולמה תוך שלושה חדשים מיום הפקדתה;
(2) יתרה שביום ב' באב התשמ''א (2 באוגוסט 1981) כבר עבר יום קום הזכות לגביה; והן ישולמו ללא תוספת הפרשי הצמדה.
2א. (בוטלה) (תיקון: תשמ''ז)
3. תשלום בשיק (תיקון: תשמ''ז2)
היתרה תוחזר לזכאי בשיק והתאריך המופיע על גבי השיק ייחשב כיום תשלום היתרה בפועל.
4. החזרת קנסות (תיקון: תשמ''א)
שולם קנס על פי פסק דין והוראת פסק הדין בדבר הקנס בוטלה או שונתה, יוחזר הקנס או חלקו, לפי הענין, למי שהוא הוטל עליו, והוראות תקנות 2 ו-3 יחולו על החזרתו כאילו היה פקדון.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ב' באב התשמ''א (2 באוגוסט 1981).


 1. ק''ת תשמ''א,1534,1240; תשמ''ג, 1730; תשמ''ז, 1146.
 2. תקנה 5 לתקנות בתי משפטוהוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות) (תיקון), התשמ''ז-1987 (ק''ת תשמ''ז, 1146) קובעת:

(א) תחילת התיקון ביום 2.8.87.
(ב) הוראות התיקון יחולו גם לענין יתרה שלפני תחילת התיקון כבר ניתן לגביה צו חילוט או צו תשלום, אך היא טרם שולמה לזכאי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון