תקנות בריאות העם (הודעה על חשש אלימות), תשל''ו-1975

תקנות בריאות העם (הודעה על חשש אלימות), תשל''ו-1975


בתוקף סמכותי לפי סעיף 29ב לפקודת בריאות העם, 1940, והסמכות של המנהל לפי סעיף 33 לפקודה שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 לחוק-יסוד: הממשלה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''מנהל בית חולים'' - לרבות ממלא מקומו;
''אחראי על קבלת חולים'' - רופא או אחות המוסמכים אותה שעה, לפי הסידורים הקיימים בבית החולים, להחליט על קבלת חולים לטיפול, ללא הבדל אם לטיפול תוך כדי אישפוז או לטיפול אמבולטורי;
''מעורב במעשה אלימות'' - אם כקורבן ואם בדרך אחרת.
2. חובת האחראי על קבלת חולים
מתעורר אצל האחראי על קבלת חולים חשש סביר, שאדם פצוע, חסר הכרה או מת, שהגיע לבית החולים, היה מעורב במעשה אלימות, יודיע על כך מיד לתחנת המשטרה הקרובה.
3. צורת ההודעה ותכנה
(א) הודעה לפי תקנה 2 תימסר טלפונית ותאושר מיד בכתב, ואם אי-אפשר למסרה בטלפון, תישלח מיד בדרך מתאימה לפי הנסיבות.
(ב) ההודעה תכלול, במידת האפשר, פרטים אלה:
(1) שם הנפגע, מספר תעודת הזהות שלו ומענו;
(2) אופי הפגיעה;
(3) המקום שבו ארעה הפגיעה;
(4) שמות האנשים שהביאו את הנפגע, מספרי תעודות הזהות שלהם ומעניהם;
5) המספר של הרכב שבו הובא הנפגע, או פרטי זיהוי אחרים;
(6) המקום שאליו הועבר או שוחרר הנפגע;
(7) שמו ותפקידו של מוסר ההודעה.
4. חובת הודעה של מנהל בית-החולים
מתעורר חשש כאמור בתקנה 2 אצל רופא המטפל בנפגע לאחר שנתקבל לטיפול, או באין רופא מטפל בו - אצל אחות, יודיעו על כך מיד למנהל בית החולים ואם טרם נמסרה הודעה בהתאם לתקנה 2, ידאג מנהל בית החולים למסירתה מיד.
5. אחריות מנהל בית-החולים
מנהל בית החולים אחראי לעשיית הסידורים המינהליים להבטחת מתן הודעות בהתאם לתקנות אלה ולמסירתן למשטרה.
6. עונשין
העובר על תקנות אלה, דינו - קנס 500 לירות.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ששים יום לאחר פרסומן.1 ק''ת תשל''ו, 299.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אלימות נגד פקח

 2. אלימות נגד קבלן

 3. אלימות בין שכנים

 4. אלימות נגד החברה

 5. מניעת אלימות חוזרת

 6. אלימות כלפי תינוקת

 7. אלימות במועדון לילה

 8. אלימות נגד נהג מונית

 9. הרשות למלחמה באלימות

 10. אלימות בגלל צ'ק שחזר

 11. אלימות גבר נגד גרושתו

 12. אלימות באולם בית משפט

 13. צו הרחקה נגד בעל אלים

 14. אלימות מאבטחים בקניון

 15. פיצויים על אלימות בכיתה

 16. אלימות נגד הורה - צו הגנה

 17. עונש בגין אלימות נגד נשים

 18. מעצר על אלימות נגד בת זוג

 19. עילת פינוי דייר מוגן אלימות

 20. אלימות בין שכנים בבית משותף

 21. הצעת חוק מניעת הסתה לאלימות

 22. זיכוי בעבירות אלימות במשפחה

 23. חזקת המסוכנות בעבירות אלימות

 24. ערעור על עבירת אלימות במשפחה

 25. אלימות במשפחה של עובדי ציבור

 26. מעשי אלימות בפקודת מניעת טרור

 27. עונש על אלימות קשה נגד בת זוג

 28. זיכוי מעבירת אלימות נגד בת זוג

 29. אלימות פיזית של מורה כלפי תלמיד

 30. הצעת חוק בנושא עידוד מעשי אלימות

 31. שחרור ממעצר בעבירות אלימות במשפחה

 32. ביטול הרשעה בעבירות אלימות במשפחה

 33. ערעור על הרשעה בעבירות אלימות קשות

 34. פיצויים בגין אלימות על רקע דתי לאומני

 35. חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991

 36. הגדרת בן זוג בחוק למניעת אלימות במשפחה

 37. שמירה על מקום העבודה לנפגעי אלימות במשפחה

 38. אי סגירת תיק אלימות במשפחה לאחר ביטול תלונה

 39. מעצר עד תום ההליכים או שחרור בערובה בעבירות אלימות

 40. תקנות בריאות העם (הודעה על חשש אלימות), תשל''ו-1975

 41. תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ''א-1991

 42. חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס"ח-2008

 43. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי שוטר), התשס''ב-2002

 44. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח על אלימות גופנית), התש''ע-2009

 45. חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), התשנ"ה-1995

 46. כללים למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עורכי דין), התשס"ג-2002

 47. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך), התשס''ב-2002

 48. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי דת וטוענים רבניים), התש''ע-2010

 49. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות), התשס''ב-2002

 50. חוק פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי (תיקוני חקיקה), התשס"ו-2006

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון