תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992
תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992

תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992


1. הגדרות
בתקנות אלה -
''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
''מוסד'' - תחנה לבריאות המשפחה, מרפאה של קופת חולים או בית ספר;
''מחוסן'' - אדם שקיבל חיסון;
''קופת חולים'' - כמשמעותה בחוק מס מקביל, התשל''ג-1973.
2. פוליסת הביטוח
פוליסת הביטוח לענין החוק תהיה לפי התנאים והנוסח המפורטים בתוספת.
3. תשלום בעד ביטוח
(א) הסכום שייגבה לאוצר המדינה ושישמש למימון דמי הביטוח (להלן - התשלום) יהיה 5 שקלים חדשים; הסכום האמור יהיה צמוד למדד וישתנה במועדים שבהם משתנה אגרת השירותים המשולמת, מתחנות לבריאות המשפחה, לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם לחודש דצמבר 1989; סכום שהשתנה כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של שקל חדש.
(ב) מחוסן או אפוטרופסו ישלם את הסכום פעם אחת בלבד לביטוח כלל החיסונים שקיבל המחוסן.
(ג) מוסד שבו ניתן חיסון יגבה את התשלום מהמחוסן או מאפוטרופוס, ויעביר תשלומים שגבה כאמור לחשב משרד הבריאות, במועד הקרוב למועד גבייתו מבין המועדים הבאים: 1 במרס, 1 ביוני, 1 באוגוסט ו-1 בדצמבר של כל שנה.
(ד) העביר המוסד תשלום באיחור, יוסיף עליו ריבית פיגורים בשיעור שקובע, מזמן לזמן, החשב הכללי במשרד האוצר.
תוספת
(תקנה 2)

פוליסת ביטוח נפגעי חיסון

1. הגדרות
בפוליסה זו -
''המבטח'' - הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע''מ, שמענה רח' עמק רפאים 44, ירושלים 93142;
''מבוטח'' - כל אחד מאלה:
(1) מדינת ישראל - משרד הבריאות;
(2) קופת חולים כמשמעותה בחוק מס מקביל, התשל''ג-1973;
(3) עיריה ומועצה מקומית;
(4) רופא הנותן חיסון;
''מוטב'' - מי שקיבל חיסון על ידי מבוטח, וכל אדם שבא עמו במגע;
''חיסון'' - כל אחד מהחיסונים הבאים, ובלבד שלא ניתן כחלק מטיפול רפואי;
(1) חיסון משולש - קרמת-צפדת-שעלת ((DTP או כל מרכיב שלו בנפרד;
(2) חיסון שיתוק ילדים;
(3) חיסון משולב - חצבת-חזרת-אדמת ((MMR או כל מרכיב שלו בנפרד;
(4) חיסון אחר שניתן בהתאם לסעיף 19 לפקודת בריאות העם, 1940;
''מקרה הביטוח'' - מוות או ליקוי גופני, נפשי או שכלי שאירע לאחר תחילת תקופת הביטוח;
''תקופת הביטוח'' - שנה החל ב-5 בדצמבר 1989; תקופת הביטוח תוארך מאליה מדי שנה לתקופה של שנה כל עוד לא נקבע אחרת בתקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992;
''סכום ביטוח'' -
בשקלים חדשים
(א) 1. למקרה מוות לקטין 10,000
2. למקרה מוות לבגיר 250,000
3. לליקוי גופני, נפשי או שכלי, מלא וצמית 250,000

(ב) סכום הביטוח ישתנה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן שמפרסמת מדי פעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) - מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח עד המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח;
''ועדת מומחים'' - ועדה בת שלושה חברים שימנה שר הבריאות: היושב ראש שלה יהיה שופט שימנה שר הבריאות בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, ושני חבריה האחרים יהיו רופאים בעלי תואר מומחה בתחומים הנוגעים למקרה הביטוח.
2. דמי הביטוח
(א) דמי הביטוח לתקופת הביטוח יהיו 5 שקלים חדשים לכל ילוד שיוולד בתקופת הביטוח לכל החיסונים על כל מרכיביהם.
(ב) דמי הביטוח ישתנו בהתאם לשינויים במדד - מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום דמי הביטוח.
(ג) דמי הביטוח ישולמו למבטח בידי מדינת ישראל, משרד הבריאות.
3. תביעה לתגמולי ביטוח
(א) קרה מקרה הביטוח, יודיע על כך המוטב בהקדם למבטח, לאחר שנודעה לו התרחשותו וכן יודיע על כך לשר הבריאות.
(ב) משנמסרה למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה, בכתב, לתשלום תגמולי ביטוח, יפנה המבטח לשר הבריאות לשם מינוי ועדת מומחים.
(ג) ועדת המומחים תדון בתביעה ותקבע אם קיים קשר סיבתי בין מקרה ביטוח לבין החיסון.
(ד) קבעה ועדת המומחים כי מקרה הביטוח נובע מחיסון, תקבע את אחוזי נכותו של המוטב בהתאם למבחנים ולעקרונות שנקבעו לפי סעיף 61 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ''ח-1968.
4. תשלום תגמולי ביטוח
(א) המבטח ישלם למוטב תגמולי הביטוח תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו החלטת ועדת המומחים.
(ב) קבעה ועדת המומחים כי מות המוטב נבע מהחיסון ישלם המבטח את סכום הביטוח למקרה מוות למי שהיה בן זוגו של המוטב בשעת מותו וילדיו; ואם היה המוטב קטין, ישולם סכום הביטוח להורה שהקטין היה באחזקתו.
(ג) קבעה ועדת המומחים כי מקרה הביטוח נבע מהחיסון וכי גרם לנכות, ישלם המבטח למוטב פיצוי שיחושב על פי האחוזים הקבועים לאותה נכות, יחסית לסכום הביטוח.1 ק''ת תשנ''ג, 274.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל

 2. ביטוח חטיפה

 3. ביטוח ציורים

 4. ביטוח מבנה עסק

 5. ביטוח תיקון גג

 6. ביטוח נזקי מים

 7. ביטוח נזק בזדון

 8. הוכחת מקרה ביטוח

 9. חוב לביטוח דירה

 10. ערעור ביטוח חווה

 11. הונאת ביטוח רכוש

 12. מכתב דחיית ביטוח

 13. ביטוח נזקי ריסוס

 14. חשד להונאת ביטוח

 15. כפל ביטוח השתתפות

 16. ממתי מתחיל הביטוח ?

 17. תקופת אכשרה ביטוח

 18. ביטוח עבודת קטינים

 19. חלוקת אחריות ביטוח

 20. ביטוח סחורה בהעברה

 21. ביטוח מקיף בניינים

 22. אי מסירת הצעת ביטוח

 23. תאונה בהודו - ביטוח

 24. שכר מנתח ביטוח מגדל

 25. הסעה בשכר ללא ביטוח

 26. ביטוח תאונה בתאילנד

 27. ביטוח סחורות בהעברה

 28. תאונת פגע וברח ביטוח

 29. ביטוח תכשיטים בדירה

 30. הצעת חוק ביטוח ספקים

 31. תאונת צלילה - ביטוח

 32. חוזר המפקח על הביטוח

 33. אי שמירת מרחק - ביטוח

 34. תביעת ביטוח רעידת אדמה

 35. גביית יתר של דמי ביטוח

 36. ביטוח פגיעה בצינור מים

 37. ערעור חוב פרמיות ביטוח

 38. ביטוח דירה שאינה תפוסה

 39. ביטוח ימי - חסר במטענים

 40. הגבלת תקרת אחריות ביטוח

 41. אי תשלום דמי ביטוח דירה

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. סעיף 43 לחוק חוזה הביטוח

 44. ביטוח נזקי טבע מי גשמים

 45. דרישות מיגון ביטוח דירה

 46. הוספת טענות דחיית ביטוח

 47. הפעלת אזעקה כתנאי לביטוח

 48. ביטוח נזקים למטען בהובלה

 49. הקטנת הנזק בתביעות ביטוח

 50. ביטוח אחריות פגיעה מאחור

 51. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח

 52. חשד בדבר אמיתות מקרה ביטוח

 53. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 54. ביטוח נזקים עקב סופת ברד

 55. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 56. ביטוח נזקים שנגרמו בזדון

 57. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 58. מקרה ביטוח - אי הגשת תביעה

 59. ביטוח ארגז דחס להובלת אשפה

 60. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 61. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 62. ביטוח הוצאות רפואיות בחו''ל

 63. שקרים של המבוטח בהצעת ביטוח

 64. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 65. חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

 66. ביטוח ימי ותביעות - עורך דין

 67. הפרשות לקרן ביטוח פועלי בניין

 68. חלוקת אחריות ביטוח גורר ונגרר

 69. אישור העדר תביעות כתנאי לביטוח

 70. הכחשת שיחת טלפון עם חברת ביטוח

 71. הסתרה של עניין מהותי ע"י המבוטח

 72. ביטוח נזקי הובלה מישראל לארה''ב

 73. גביית יתר של תשלומי פרמיית ביטוח

 74. זכות הגישה לערכאות בתביעות ביטוח

 75. הוראות המפקח על הביטוח מכתב דחייה

 76. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 77. המשך גביית פרמיה לאחר מקרה הביטוח

 78. קבלת תגמולי ביטוח גבוהים מסכום הנזק

 79. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 80. טענת מסירת גרסא שקרית עקב היעדר ביטוח

 81. סעיף 16 לחוק חוזה הביטוח קולקטיב פסיקה

 82. תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992

 83. המעמד המשפטי של הנחיות המפקח על הביטוח

 84. תחולת הנחיות המפקח על הביטוח בתיקי פלת''ד

 85. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981

 86. תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת-ביטוח), תשכ''ד-1964

 87. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ''ד-1984

 88. צו מס הכנסה (קביעת עמלת-ביטוח כהכנסה), תשכ"ד-1963

 89. צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983

 90. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981

 91. הנטל להוכיח כי תגמולי הביטוח שולמו כדין ולא "בהתנדבות"

 92. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ''ב-1981

 93. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ''ח-1998

 94. צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986

 95. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), התשמ"ב-1981

 96. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ''ג-1983

 97. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ''ו-1986

 98. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ''ב-1981

 99. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס''ז-2007

 100. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס''ז-2007

 101. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי) התשס''ח-2007

 102. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ''ה-1984

 103. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), (הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס''ד-2004

 104. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון