חוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ח-1958

חוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ח-1958

1. הרשאה למתן ערבויות (תיקון: תשס"ו)
(א) שר האוצר מורשה לערוב בשם מדינת ישראל למילווה, לערבות למילווה, לעסק יצוא או להתחייבות כספית אחרת, אם לדעת שר האוצר יש בערבות זו לסייע לפיתוחו או לעידודו של ענף משק בעל חשיבות כלכלית או לסייע לכל תכלית אחרת שיש בה ענין לכלל.
(ב) בחוק זה -
"עסק יצוא" - יצוא טובין או שירותים, או שיווק של יצוא כאמור, בתמורה המתקבלת מידי אדם שמחוץ לישראל, וכן השקעות של תושבי ישראל מחוץ לישראל, והכל לרבות מתן אשראי או בטוחה למימון פעולות כאמור;
"ערבות" - לענין עסק יצוא - לרבות התחייבות לשיפוי.
2. אישור ועדת הכספים (תיקון: תשס"ו)
(א) ערבות לפי סעיף 1 טעונה אישור ועדת הכספים של הכנסת (להלן - הועדה) שיכול להינתן דרך כלל, או לערבות מסויימת או לסוג מסויים של ערבויות.
(ב) תוקפו של אישור שנתנה הוועדה לפי הוראות סעיף קטן (א) יהיה לשנתיים, אלא אם כן קבעה הוועדה כי תוקפו יהיה לתקופה קצרה יותר.
3. הגבלת סכום הערבויות (תיקון: תשס"ו-2), 3
(א) בסעיף זה, "סכום הערבויות התקפות" הסכום המצטבר של שני אלה:
(1) יתרת סכומי הערבויות שניתנו לפי הוראות חוק זה, שלא מומשו ושתוקפן טרם פג, כשהיא משוערכת לפי כתבי הערבויות;
(2) הסכום הכולל של ערבויות שאושרו לפי הוראות סעיף 2 ושטרם ניתנו, ובלבד שהאישור עומד בתוקפו.
(ב) סכום הערבויות התקפות לא יעלה, בכל עת, על עשרה אחוזים מסכום תקציב המדינה לאותה שנת כספים, למעט תקציב הפיתוח.
(ג) הממשלה רשאית, בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים, להעלות את השיעור האמור בסעיף קטן (ב) עד לשיעור של 25 אחוזים, לתקופה שלא תעלה על 18 חודשים.
4. תנאי הערבויות (תיקון: תשס"ו)
(א) ערבות לפי סעיף 1 תינתן בתנאים ובערובות שקבע שר האוצר דרך כלל, לערבות מסויימת או לסוג מסויים של ערבויות.
(ב) ערבות לפי הוראות חוק זה, למעט ערבות לעסק יצוא, לא תינתן למלוא סכום החיוב, אלא במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו; לענין סעיף קטן זה, "חיוב" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הערבות, התשכ"ז-1967.
4א. עמלות (תיקון: תשס"ו)
המדינה רשאית לגבות עמלה בעד מתן ערבות לפי הוראות חוק זה, בשיעורים ובתנאים שעליהם יורה שר האוצר, דרך כלל, לערבות מסוימת או לסוג מסוים של ערבויות; שיעור העמלה ותנאיה, שעליהם יורה שר האוצר, ישקפו את הסיכון הכרוך במתן הערבות.
5. גביה
הוראות פקודת המסים (גביה), למעט סעיף 12 שבה, יחולו על גביית כל סכום המגיע למדינת ישראל בקשר לערבות שניתנה לפי חוק זה, כאילו היה אותו סכום מס, כמשמעותו באותה פקודה.
6. שיעבוד ובטחון
ניתנה ערבות לפי חוק זה, רשאי שר האוצר להורות, כי תירשם הערה על כך -
(1) בספרי האחוזה - לגבי כל המקרקעים של מי שערבו בעדו (להלן - ערוב) או לגבי מקצתם, הרשומים על שמו בשעת מתן הערבות, ובהסכמת הערוב גם לגבי אלה שיירשמו על שמו לאחר מכן; הערבות תהיה שעבוד על כל מקרקעי הערוב שנרשמה לגביהם הערה כאמור והוא יהיה קודם לכל שעבוד שנוצר לאחר שנרשמה ההערה;
(2) בפנקס הרישום המתנהל במשרד רושם האניות - ביחס לכל אניה של הערוב וכל זכות אשר לו באניה כלשהי, בין שאותן אניה או זכות רשומות על שם הערוב בשעת מתן הערבות ובין שיירשמו על שמו לאחר מכן; הערבות תהיה שעבוד על כל אניה ועל כל זכות באניה אשר לערוב שנרשמה לגביהם הערה כאמור, ואין שעבוד כזה כדין משכנתה על אניה;
(3) אצל רשם החברות - אם הערוב היא חברה - הערה בדבר כל שעבוד לפי פיסקאות (1) ו-(2) והערה על כל רכושה של החברה על פי הוראות סעיף 127 לפקודת החברות. הערבות תהיה שעבוד צף על כל רכושה של חברה שנרשמה לגביה הערה כאמור.
7. פרסום (תיקון: תשס"ו)
(א) שר האוצר יפרסם ברשומות, תוך אחד-עשר חודש לאחר תום כל שנת-כספים, דין-וחשבון על סכומי הערבויות שניתנו לפי חוק זה באותה שנה, על יתרת סכומי הערבויות שניתנו לפני תחילת אותה שנה שלא מומשו ושתוקפן טרם פג עד תום השנה, וכן על הסכום הכולל של ערבויות שאושרו לפי הוראות סעיף 2, באותה שנה, ושטרם ניתנו.
(ב) בדין-וחשבון לפי סעיף-קטן (א) ייכללו פרטים על סכומי הערבויות שניתנו מטעם המדינה לפי כל חוק אחר.
8. תחילת תוקף
חוק זה יחול על ערבויות שניתנו מיום י"א בניסן תשי"ח (1 באפריל 1958) ואילך.
9. ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.


 1. ס"ח תשי"ח, 139; תשס"ו, 102; תשס"ט, 282.
 2. סעיף 8 לחוק ערבויות מטעם המדינה (תיקון), התשס"ו-2005 (ס"ח תשס"ו, 103) קובע לענין תיקון סעיף 3:

"8. הוראות מעבר
על אף האמור בהוראות סעיף 3(א) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה -
(1) נתנה ועדת הכספים של הכנסת אישור לפי הוראות סעיף 2 לחוק העיקרי או לפי סעיף 2 לחוק הערבויות לסחר-חוץ, התשי"ט-1959, כנוסחם ערב תחילתו של חוק זה, עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000) (בסעיף זה - המועד הקובע), ולא ניתנה ערבות על פי האישור האמור עד יום תחילתו של חוק זה (בסעיף זה - יום התחילה) או שניתנה ערבות בסכום הנמוך מסכום הערבות שאושר, יהיה האישור לגבי הסכום שאושר או יתרתו, לפי הענין - בטל;
(2) נתנה ועדת הכספים של הכנסת אישור לפי הוראות סעיף 2 לחוק העיקרי או לפי סעיף 2 לחוק הערבויות לסחר חוץ, התשי"ט-1959, כנוסחם ערב יום התחילה, לאחר המועד הקובע, ולא ניתנה ערבות על פי האישור האמור עד יום התחילה או שניתנה ערבות בסכום הנמוך מסכום הערבות שאושר, יהיה האישור לגבי הסכום שאושר או יתרתו, לפי הענין, תקף למשך שנתיים מיום התחילה."
3 סעיף 181 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 קובע לגבי סעיף 30ב):
"181. הוראות לעניין חוק ערבויות מטעם המדינה
לעניין סעיף 3(ב) לחוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958, יראו את הסכומים בתקציב הדו-שנתי המתייחסים לכל אחת מהשנים 2009 ו-2010, כתקציב המדינה לאותה שנת כספים."

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי ערבות ?

 2. ערבות בדק

 3. ערבות לשטר

 4. נסיבות מיוחדות

 5. איך מבטלים ערבות ?

 6. ערבות אוטונומית

 7. חובת הודעה לערב

 8. ערבות אישית לחברה

 9. ערבות להסכם ליסינג

 10. עיכוב מימוש הערבות

 11. סעיף 5 לחוק הערבות

 12. סעיף 26 לחוק הערבות

 13. מיצוי הליכים נגד ערב

 14. סירוב לחתום על ערבות

 15. הכחשת חתימה על ערבות

 16. מימוש ערבות ללא התראה

 17. שינוי נוסח ערבות מכרז

 18. כתב ערבות בלתי מוגבלת

 19. ערבות בלתי מוגבל בסכום

 20. גמירות דעת בחוזה ערבות

 21. חוק הערבות, תשכ"ז-1967

 22. חתימה תחת מחאה על ערבות

 23. הוכחת ערבות אישית לחברה

 24. ערבות בחתימה על גב השיק

 25. ערבות להלוואה חוץ בנקאית

 26. הכחשת חתימה על ערבות לחברה

 27. שינוי תנאי ערבות ללא הסכמה

 28. תקנות הערבות, התשנ''ח-1998

 29. סירוב לחתום על ערבות אישית

 30. ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום

 31. הפקדת ערבות לפני קריסת חברה

 32. טענת זיוף חתימה על כתב ערבות

 33. חתימה על ערבות בסניף בנק אחר

 34. ביטול ערבות אישית בלתי מוגבלת

 35. חתימה על ערבות בלי לדעת עברית

 36. דחיית תביעה בשל אי הפקדת ערבות

 37. כתב ערבות מוגבל בזמן (למשך שנה)

 38. ערבות אישית של מנהל תפעול בחברה

 39. חשיבות ערבות אישית בחוזה עם חברה

 40. תביעה נגד משכיר בגין מימוש ערבות

 41. כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום

 42. חוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ח-1958

 43. ערבות המדינה להלוואה בחוק מימון מפלגות

 44. סעיף 5 לחוק הערבות - השפעת שינוי חוב על ערב

 45. נטען כי כתב הערבות בוטל בהסכמה עקב יציאה מניהול החברה

 46. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים) תשט''ו-1955

 47. חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956

 48. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים), תשי''ד-1954

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון