חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956

חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956

1. הגדרות
בחוק זה תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה).
2. ערבות למילוות (תיקון: תשי"ז)
שר האוצר מורשה, אם הוא סבור שיש בכך ענין של טובת הכלל, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לערוב בשם המדינה למילווה, בדרך של הוצאת איגרות-חוב, שלוו רשויות מקומיות, הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, חברה אשר הממשלה משתתפת בהון מניותיה או בהנהלתה, וכן כל תאגיד אחר אשר, לדעת השר, יש בפעולותיו ענין של טובת הכלל.
3. תנאי המילווה
ערבות לפי סעיף 2 היא על סכום המילווה, לרבות הריבית, לפי השינויים העשויים לחול בו מזמן לזמן עקב תנאי ההצמדה שבאיגרות-החוב.
4. תחולת חוק ערבויות מטעם המדינה תשי"ד-1954 (תיקון: תשמ"ז)
סעיפים 3 ו-4 לחוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ד-1954, יחולו על ערבות לפי סעיף 2 כאילו היתה ערבות לפי אותו חוק. לענין זה "ריבית" - לרבות דמי נכיון כהגדרתם בסעיף 13) 9ב) לפקודת מס הכנסה, שאינם פטורים ממס לפי הסעיף האמור.
5. (בוטל) (תיקון: תשס"ב-2)
6. החזרת מס שהופחת שלא כדין (תיקון: תשי"ז)
אדם שקיבל פטור, זיכוי או הנחה ממס על פי חוק זה ואינו זכאי להם בהתאם לצו לפי סעיף 5 או בהתאם לתכנית שאושרה בצו כאמור, ישלם לאוצר המדינה את הסכום שלא שילם משום אותו פטור, זיכוי או הנחה, ודינו של הסכום כדין מס הניתן לניכוי במקור, בדרך שתיקבע בתקנות ועל הניכוי יחולו הוראות סעיף 48 לפקודה.
7. תיאום להוראות פקודת מס הכנסה
יראו סעיפים 5 ו6 כאילו נכללו בפקודה, ולענין הוראות סעיפים 31(7) ו-(8) דין איגרות-חוב, שהוצאו ע"י רשות מקומית כדין תעודת-חוב והביטוח "חברה" כולל לענין איגרות-חוב אלה כל אדם הממונה על תשלום ריבית עליהם.
7א. סמכות לדרוש ידיעות (תיקון: תשי"ז)
(א) על אף האמור בכל דין רשאי שר האוצר, או מי שנתמנה לכך על ידיו, לדרוש מכל אדם שבידו הופקד פקדון בהתאם לצו לפי סעיף 5, או שהוציא איגרות-חוב בהתאם לצו כאמור, ידיעות, פרטים, מסמכים, דו"חות, הודעות, פנקסים, ותעודות אחרות הנוגעות לפקדונות או לאיגרות-חוב כאמור או לשימוש בכספי פקדונות או איגרות חוב, אלא ששום דבר בסעיף זה לא יחייב גילוי שמו של מפקיד או של בעל איגרות-חוב.
(ב) ידיעה או תעודה שנמסרו כאמור בסעיף קטן (א) אין לגלותם אלא לשם ביצוע חוק זה.
8. תחילה
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
9. ביצוע
(א) תחילתו של חוק זה הוא ביום קבלתו בכנסת.
(ב) צו לפי סעיף 5 יכול שיינתן לגבי פקדונות שהופקדו ואיגרות-חוב שהוצאו לפני תחילתו של חוק זה, אולם זיכוי, פטור או הנחה ממס לפי אותו סעיף לא יוענקו אלא משנת המס 1955 ואילך.


 1. ס"ח תשט"ז, 52; תשי"ז, 156; תשל"ד, 56; תשל"ה, 166; תשל"ו, 159; תשמ"ד, 76; תשמ"ז, 93; תשס"ב, 577.
 2. סעיף 89(א) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002 (ס"ח תשס"ב, 581) קובע:
 3. תחילה ותחולה

(א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) (להלן - יום התחילה), והוא יחול על הכנסה שהופקה או שנצמחה בשנת המס 2003 ואילך, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק זה."


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי ערבות ?

 2. ערבות בדק

 3. ערבות לשטר

 4. נסיבות מיוחדות

 5. איך מבטלים ערבות ?

 6. ערבות אוטונומית

 7. חובת הודעה לערב

 8. ערבות אישית לחברה

 9. ערבות להסכם ליסינג

 10. עיכוב מימוש הערבות

 11. סעיף 5 לחוק הערבות

 12. סעיף 26 לחוק הערבות

 13. מיצוי הליכים נגד ערב

 14. סירוב לחתום על ערבות

 15. הכחשת חתימה על ערבות

 16. מימוש ערבות ללא התראה

 17. שינוי נוסח ערבות מכרז

 18. כתב ערבות בלתי מוגבלת

 19. ערבות בלתי מוגבל בסכום

 20. גמירות דעת בחוזה ערבות

 21. חוק הערבות, תשכ"ז-1967

 22. חתימה תחת מחאה על ערבות

 23. הוכחת ערבות אישית לחברה

 24. ערבות בחתימה על גב השיק

 25. ערבות להלוואה חוץ בנקאית

 26. הכחשת חתימה על ערבות לחברה

 27. שינוי תנאי ערבות ללא הסכמה

 28. תקנות הערבות, התשנ''ח-1998

 29. סירוב לחתום על ערבות אישית

 30. ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום

 31. הפקדת ערבות לפני קריסת חברה

 32. טענת זיוף חתימה על כתב ערבות

 33. חתימה על ערבות בסניף בנק אחר

 34. ביטול ערבות אישית בלתי מוגבלת

 35. חתימה על ערבות בלי לדעת עברית

 36. דחיית תביעה בשל אי הפקדת ערבות

 37. כתב ערבות מוגבל בזמן (למשך שנה)

 38. ערבות אישית של מנהל תפעול בחברה

 39. חשיבות ערבות אישית בחוזה עם חברה

 40. תביעה נגד משכיר בגין מימוש ערבות

 41. כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום

 42. חוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ח-1958

 43. ערבות המדינה להלוואה בחוק מימון מפלגות

 44. סעיף 5 לחוק הערבות - השפעת שינוי חוב על ערב

 45. נטען כי כתב הערבות בוטל בהסכמה עקב יציאה מניהול החברה

 46. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים) תשט''ו-1955

 47. חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956

 48. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים), תשי''ד-1954

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון