חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000

חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000

1. הגדרות
בחוק זה -
"אות-זיכרון" ו"תעודה" - כמשמעותם בתקנון יד ושם;
"הטבה" - לרבות פטור מלא או חלקי מתשלום או מאגרה, או אגרה מוקטנת;
"השכרה ציבורית" - כהגדרתה בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998;
"ועדת הציון" - הועדה שמינה שר הביטחון לפי חוק זיכרון השואה והגבורה - יד ושם, התשי"ג-1953;
"ותיק מלחמה" - מי שהוא אזרח ישראלי ותושב ישראל והתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא שירת בתקופה שבין י"ז באלול התרצ"ט (1 בספטמבר 1939) לבין כ"ד באלול התש"ה (2 בספטמבר 1945), בשירות פעיל בצבא אחת ממעצמות הברית או באחת היחידות שלחמו במחתרת נגד שלטון עוין, למעט שירות צבאי אשר חל עליו חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב];
(2) הוא הוכר על ידי שלטונות ברית המועצות לשעבר בתעודה רשמית או באות רשמי כמגן העיר לנינגרד או כתושב העיר בעת המצור עליה בתקופת מלחמת העולם השניה;
"ותיק מלחמה נזקק" - ותיק מלחמה הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;
"מחוסר דיור" - מי שאין ולא היתה בבעלותו או בבעלות בן זוגו דירה או חלק בדירה והוא אינו מתגורר בדיור ציבורי;
"מעצמות הברית" - המדינות שחתמו על הצהרת האומות המאוחדות ביום ב' בטבת התש"ב (1 בינואר 1942) או שהצטרפו אליה בתקופת מלחמת העולם השניה, וכן שאר המדינות אשר לחמו באותה תקופה נגד גרמניה ובני בריתה, שעה שלחמו נגדן;
"שלטון עוין" ו"תקופת מלחמת העולם השניה" - כמשמעותם בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש"י-1950;
"תקנון יד ושם" - תקנון יד ושם, התשכ"ט-1968.
2. הכרה
(א) הגיש אדם בקשה להכרה כוותיק מלחמה והתקיימו בו התנאים שבהגדרה ותיק מלחמה שבסעיף 1, תכיר בו ועדת הציון כוותיק מלחמה ותעניק לו אות-זיכרון בצירוף תעודה.
(ב) הוראות סעיפים 22 עד 25 לתקנון יד ושם יחולו על ועדת הציון כשהיא פועלת לפי הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים.
(ג) הרואה את עצמו נפגע מהחלטת ועדת הציון רשאי לערור עליה לפני ועדת הערעורים כמשמעותה בסעיף 26 לתקנון יד ושם.
3. דיור ציבורי
(א) ותיק מלחמה נזקק הזכאי ממשרד הבינוי והשיכון לסיוע בתשלום שכר דירה, זכאי לתוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו.
(ב) השר לקליטת העליה ושר הבינוי והשיכון, בהסכמת שר האוצר, יקבעו הוראות בדבר מתן עדיפות לדיור בהשכרה ציבורית לוותיקי מלחמה נזקקים מחוסרי דיור.
4. רכישת תרופות
ותיק מלחמה נזקק זכאי להנחה בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות כאמור בסעיף 8(1)(4) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.
5. אגרת מקלט טלוויזיה
(א) ותיק מלחמה נזקק זכאי לפטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965.
(ב) הפטור לפי סעיף זה יינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה הוא ותיק מלחמה נזקק.
6. מענק הטבות (תיקון: תשס"ח) 2
(א) ותיק מלחמה נזקק זכאי אחת לשנה למענק הטבות בסכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע המחושב לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ואולם ותיק מלחמה נזקק הזכאי למענק הטבות לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992, זכאי למענק הטבות אחד בלבד בשיעור הגבוה מביניהם.
(ב) המשרד לקליטת העליה ישלם את המענק לוותיק מלחמה נזקק הזכאי למענק הטבות לפי סעיף זה, בכל שנה, לא יאוחר מ-9 במאי, ובתחילת חודש אוגוסט, בחלקים שווים.
7. אלמן ואלמנה של ותיק מלחמה נזקק
נפטר ותיק מלחמה נזקק ותכוף לפני פטירתו קיבל הטבות לפי סעיפים 5 או 6, יהיו האלמן או האלמנה בשעת פטירתו, זכאים לקבל את ההטבות לפי הסעיפים האמורים למשך תקופה של 3 שנים מיום פטירתו.
8. מניעת כפל הטבות
ותיק מלחמה נזקק הזכאי להטבה לפי חוק זה, ובאותו ענין שבתחומי ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין אחר, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן.
9. (שולב בחוק זיכרון השואה והגבורה - יד ושם, התשי"ג-1953).
10. (שולב בחוק בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994).
11. ביצוע ותקנות
שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם השר לקליטת העליה ושר האוצר, להתקין תקנות לביצועו.
12. תחולה
(א) ותיק מלחמה שועדת הציון הכירה בו כוותיק מלחמה לפני יום כ"ז באייר התש"ס (1 ביוני 2000) (להלן - יום התחילה), זכאי להטבה החל ביום התחילה או לאחריו, אם ביום התחילה או לאחריו הוא ותיק מלחמה נזקק הזכאי להטבה.
(ב) אדם שהגיש לועדת הציון בקשה להכרה ביום התחילה או לאחריו, וועדת הציון הכירה בו כוותיק מלחמה, זכאי להטבה החל ביום שהוא הגיש לועדת הציון את הבקשה להכרה או לאחריו, אם ביום הגשת הבקשה או לאחריו הוא ותיק מלחמה נזקק הזכאי להטבה.
(ג) ותיק מלחמה נזקק זכאי להטבה לפי חוק זה כל עוד הוא ותיק מלחמה נזקק הזכאי לאותה הטבה.
(ד) לא תשולם ולא תינתן הטבה לפי חוק זה בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.
13. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ"ז באייר התש"ס (1 ביוני 2000).


 1. ס"ח תש"ס, 178; תשס"ח, 28.
 2. סעיפים 2 ו-3 לחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה (תיקון), התשס"ח-2007 (ס"ח תשס"ח, 28) קובעים לגבי סעיף 6:

"2. תחולה
אלמן או אלמנה שמשתלם להם מענק הטבות לפי סעיף 7 לחוק העיקרי ערב תחילתו של חוק זה, ימשיך להשתלם להם מענק הטבות לפי השיעור הנקוב בסעיף 6 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, מיום תחילתו של חוק זה ואילך למשך תקופת זכאותם כאמור באותו סעיף.
3. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008)."

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ותיק מלחמה נזקק

 2. הוכחת נזק מלחמה

 3. הגדרת נזק מלחמה

 4. נעדרי מלחמת לבנון

 5. צו העסקת נכי מלחמה

 6. פיטורים בזמן מלחמה

 7. פציעה במלחמת יום כיפור

 8. ותיקי מלחמת העולם השניה

 9. חוקיות הכרזת מלחמה בישראל

 10. פדיון שבויים במדינת ישראל

 11. אי מינוי ועדת ערר נזקי מלחמה

 12. פוסט טראומה בגלל מלחמת לבנון

 13. ערעור על החלטת ועדת ערר נזק מלחמה

 14. תקנות העסקת נכי-מלחמה, תשי''א-1951

 15. תביעה כספית לפיצויים בגין פעולה מלחמתית

 16. חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988

 17. חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000

 18. חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות, התש"ע-2010

 19. תקנות בדבר נכי-מלחמה (זכות-קדימה לקבלת רשיונות), תש''י-1950

 20. תביעת שיפוי של המדינה מכוח סעיף 21 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 21. חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון