חוק יסוד מבקר המדינה

חוק-יסוד: מבקר המדינה

1. מהות
ביקורת המדינה נתונה בידי מבקר המדינה
2. ביקורת המדינה
(א) מבקר המדינה יקיים ביקורת על המשק, הנכסים, הכספים, ההתחייבויות והמינהל של המדינה, של משרדי הממשלה, של כל מפעל, מוסד או תאגיד של המדינה, של הרשויות המקומיות ושל גופים או מוסדות אחרים שהועמדו על-פי חוק לביקורתו של מבקר המדינה.
(ב) מבקר המדינה יבחן את חוקיות הפעולות, טוהר המידות, הניהול התקין, היעילות והחסכון של הגופים המבוקרים, וכל ענין אחר שיראה בו צורך.
3. חובה להמציא ידיעות
גוף העומד לביקורתו של מבקר המדינה ימציא למבקר ללא דיחוי, לפי דרישתו, ידיעות, מסמכים, הסברים, וכל חומר אחר שלדעת המבקר דרושים לו לצרכי הביקורת.
4. תלונות הציבור
מבקר המדינה יברר תלונות מאת הציבור על גופים ואנשים כפי שייקבע בחוק או לפיו; בתפקידו זה יכהן מבקר המדינה בתואר "נציב תלונות הציבור".
5. תפקידים נוספים
מבקר המדינה ימלא תפקידים נוספים כפי שייקבע בחוק.
6. אחריות בפני הכנסת
במילוי תפקידיו יהיה מבקר המדינה אחראי בפני הכנסת בלבד ולא יהיה תלוי בממשלה.
7. בחירה ותקופת כהונה (תיקון: תשנ"ח)
(א) מבקר המדינה ייבחר בידי הכנסת בהצבעה חשאית; סדרי הבחירה ייקבעו בחוק.
(ב) תקופת כהונתו של מבקר המדינה תהיה שבע שנים.
(ג) מבקר המדינה יכהן תקופת כהונה אחת בלבד.
8. כשירות (תיקון: תשנ"ח)
כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל כשיר להיות מועמד לכהונת מבקר המדינה; חוק יכול שיקבע תנאי כשירות נוספים.
9. הצהרת אמונים
מבקר המדינה הנבחר יצהיר ויחתום לפני הכנסת הצהרת אמונים זו:
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא באמונה את תפקידי כמבקר המדינה".
10. תקציב
תקציב משרד מבקר המדינה ייקבע לפי הצעת מבקר המדינה בידי ועדת הכספים של הכנסת, ויפורסם ביחד עם תקציב המדינה.
11. משכורת וגמלאות
משכורתו של מבקר המדינה ותשלומים אחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו או לאחריה, או לשאיריו לאחר מותו, ייקבעו בחוק או בהחלטה של הכנסת או של ועדה מועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך.
12. קשר עם הכנסת והגשת דו"חות
(א) מבקר המדינה יקיים קשר עם הכנסת, כפי שייקבע בחוק.


(ב) מבקר המדינה יגיש לכנסת דינים וחשבונות וחוות דעת בתחום תפקידיו ויפרסם אותם ברבים, והכל בדרך ובסייגים שייקבעו בחוק.
13. העברה מכהונה (תיקון: תשס"ה)
מבקר המדינה לא יועבר מכהונתו אלא באחד מאלה:
(1) מטעמי בריאות נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו - ביום שבו החליטה הכנסת על כך, בהחלטה שהתקבלה ברוב חבריה לפחות, לאחר הליך שייקבע בחוק;
(2) מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו כמבקר המדינה - ביום שבו החליטה הכנסת על כך, בהחלטה שהתקבלה ברוב של שלושה רבעים מחבריה לפחות, לאחר הליך שייקבע בחוק.
14. ממלא מקום המבקר
נבצר ממבקר המדינה למלא תפקידיו, ימונה ממלא מקום המבקר באופן ולתקופה כפי שייקבע בחוק.1 ס"ח תשמ"ח, 30; תשנ"ח, 196; תשס"ה, 714.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק יסוד השפיטה

 2. חוק יסוד משק המדינה

 3. חוק יסוד מדינת ישראל

 4. חוק יסוד מבקר המדינה

 5. חוק יסוד חופש העיסוק

 6. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

 7. חוק יסודות המשפט, תש"ם-1980

 8. חוק יסוד נשיא המדינה, תשכ"ד-1964

 9. חוק יסוד השפיטה - הועדה למינוי שופטים

 10. הכרזה על הקמת מדינת ישראל

 11. שריון חוק יסוד השפיטה

 12. הצעת חוק יסוד זכויות במשפט

 13. הצעת חוק יסוד משאל עם

 14. הצעת חוק יסוד חובת הצבעה

 15. הצעת חוק יסוד מדינת ישראל

 16. הצעת חוק יסוד מניעת משאל עם

 17. הצעת חוק יסוד משאל עם בישראל

 18. הצעת חוק יסוד זכויות חברתיות

 19. הצעת חוק יסוד חקיקת חוקי יסוד

 20. הצעת חוק יסוד שיוויון זכויות האשה

 21. הצעת חוק יסוד חופש הביטוי וההתאגדות

 22. הצעת חוק יסוד גבולות המדינה וריבונותה

 23. הצעת חוק יסוד שמירת יהדותה של מדינת ישראל

 24. הצעת חוק יסוד עקרונות היסוד של מדינת ישראל

 25. הצעת חוק יסוד מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי

 26. הצעת חוק יסוד מדינת ישראל כמדינה יהודית ציונית ודמוקרטית

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון