חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953

חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953

1. פירושים
בחוק זה -
"מחזיק" פירושו - כמשמעותו בפקודת העיריות, 1934, ובצווים על פי פקודת המועצות המקומיות, 1941, הכל לפי הענין;
"ארנונה" פירושו - ארנונה המוטלת על ידי רשות מקומית על מחזיקים, וכן ארנונת גולגולת המוטלת על פי פקודת המועצות המקומיות, 1941.
2. פטור
אלה יהיו פטורים, בתקופות האמורות להלן, מתשלום כל ארנונה שהיו חייבים בה אלמלא חוק זה:
(1) מי שמשרת שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל לפי חוק שירות בטחון, תש"ט-1949 (בסעיף זה - חייל), כל עוד הוא חייל כאמור ועד תום ארבעה חדשים מיום שחרורו;
(2) הורה של חייל המוכיח, להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו, כי פרנסתו היתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו, וכי אין לו, ואין הוא מסוגל להשיג, פרנסה די מחייתו - כל עוד הוא במצב האמור, וכל עוד החייל פטור לפי פיסקה (1).
3. פטור חלקי (תיקון: תשכ"ד, תשמ"ב, תשמ"ו, תשנ"ו)
אלה יהיו פטורים בתקופות האמורות להלן, מתשלום שני שלישים של ארנונה שהיו חייבים בה אלמלא חוק זה:
(1) (בוטל);
(2) נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"ט-1949, כל עוד הוא זכאי כאמור;
(3) מי שמוכיח, להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו, כי איבד חמישים אחוז או יותר מכשרו לעבודה כתוצאה מחבלה שנחבל בה לאחר יום ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) עקב פעולות האיבה במלחמת השחרור וכי אין לו, ואין הוא מסוגל להשיג, פרנסה די מחייתו - כל עוד הוא במצב האמור;
(4) נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954 - כל עוד הוא זכאי כאמור;
(5) מי שזכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו-1955 - כל עוד הוא זכאי כאמור;
(6) בן משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 - כל עוד הוא זכאי כאמור;
(7) מי שהוגדר בתקנות כשארו של אדם שנפטר כתוצאה מחבלה שנחבל בה כאמור בפיסקה (3) - כל עוד הוא בגדר ההגדרה האמורה;
(8)-(9) (בוטלו)
(10) מי שזכאי לתגמולים לפי חוק שירותי בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960 - כל עוד הוא זכאי כאמור;
(11) (בוטל)
4. דין דייר משנה
על אף האמור בפקודת העיריות, 1934, ובצווים על פי פקודת המועצות המקומיות, 1941, רואים דייר-משנה לצורך הפטור לפי סעיף 2 או סעיף 3, כמחזיק.
5. פטור מחלק משנה
היה אדם זכאי לפטור מארנונה, לפי סעיף 2 או לפי סעיף 3, בחלק משנת הכספים הנהוגה ברשות המקומית, לא יהא פטור מארנונה כאמור אלא בשיעור יחסי למספר החדשים שבהם היה זכאי לפטור.
6. סייג לדירות גדולות (תיקון: תשנ"א)
מי שמחזיק בדירה ששטחה עולה על 70 מ"ר לא יהיה זכאי לפטור לפי חוק זה, אלא לגבי 70 מ"ר; אולם אם עלה מספר בני משפחתו של המחזיק והגרים עמו על ארבעה - יהיה זכאי לפטור כאמור לגבי 90 מ"ר.
6א. פטור על בתי עסק (תיקון: תשכ"ד)
מי שמחזיק בבנין או בחלק ממנו שאינם משמשים למגורים בלבד - לא יהיה זכאי לפי חוק זה בשנת כספים פלונית לפטור מארנונה על הנכס המוחזק כאמור, אלא אם באותה שנת כספים לא היה חייב בתשלום מקדמה למס הכנסה לפי הסעיפים 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה, ופקיד השומה יתן לו, לפי בקשתו, תעודה על כך. היה חייב בתשלום המקדמה, אך נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה, תחזיר לו הרשות המקומית את הסכום ששילם על אותו נכס כארנונה לאותה שנה.
7. ביצוע ותקנות
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.1 ס"ח תשי"ג, 62; תשכ"ד, 80; תשמ"ב, 178; תשמ"ו, 24; תשנ"א, 84; תשנ"ו, 20.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ותיק מלחמה נזקק

 2. הוכחת נזק מלחמה

 3. הגדרת נזק מלחמה

 4. נעדרי מלחמת לבנון

 5. צו העסקת נכי מלחמה

 6. פיטורים בזמן מלחמה

 7. פציעה במלחמת יום כיפור

 8. ותיקי מלחמת העולם השניה

 9. חוקיות הכרזת מלחמה בישראל

 10. פדיון שבויים במדינת ישראל

 11. אי מינוי ועדת ערר נזקי מלחמה

 12. פוסט טראומה בגלל מלחמת לבנון

 13. ערעור על החלטת ועדת ערר נזק מלחמה

 14. תקנות העסקת נכי-מלחמה, תשי''א-1951

 15. תביעה כספית לפיצויים בגין פעולה מלחמתית

 16. חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988

 17. חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000

 18. חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות, התש"ע-2010

 19. תקנות בדבר נכי-מלחמה (זכות-קדימה לקבלת רשיונות), תש''י-1950

 20. תביעת שיפוי של המדינה מכוח סעיף 21 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 21. חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון