חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976

חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976

1. הגדרות (תיקון: תשס"ד)
בחוק זה -
"רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית;
"המועצה" - מועצה של רשות מקומית;
"בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 8 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 (בחוק זה - חוק הסדרים התשנ"ג).
2. מנהל הארנונה
המועצה תמנה אחד מעובדיה להיות מנהל הארנונה לענין חוק זה.
3. השגה (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ז, תשנ"ג, תשנ"ד, תשס"ד)
(א) מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
(1) הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום;
(2) נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו;
(3) הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות;
(4) היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק הסדרים התשנ"ג - שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.
(ב) אין באמור בחוק זה כדי להסמיך את מנהל הארנונה או את ועדת הערר לדון או להחליט בטענה שמעשה המועצה של הרשות המקומית בהטלת הארנונה או בקביעת סכומיה היה נגוע באי-חוקיות שלא כאמור בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א).
(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), מי שחויב בתשלום ארנונה כללית ולא השיג תוך המועד הקבוע על יסוד טענה לפי סעיף קטן (א)(3), רשאי בכל הליך משפטי, ברשות בית המשפט, להעלות טענה כאמור כפי שהיה רשאי להעלותה אילולא חוק זה.
4. תשובת מנהל הארנונה
(א) מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך ששים יום מיום קבלת ההשגה.
(ב) לא השיב מנהל הארנונה תוך ששים יום - ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה, זולת אם האריכה ועדת הערר האמורה בסעיף 5, תוך תקופה זו, את מועד מתן התשובה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שתקופת ההארכה לא תעלה על שלושים יום.
5. ועדת הערר
המועצה תמנה ועדת ערר אחת או יותר, בהרכב של שלושה חברים מבין בעלי הזכות להיבחר כחברי המועצה, ואת היושב-ראש שלהן.
6. ערר וערעור (תיקון: תש"ס2, תשס"ה)
(א) הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת ערר.
(ב) על החלטת ועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית משפט לענינים מינהליים.
(ג) (בוטל)
7. סדרי הדין בערר (תיקון: תש"ס2)
שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את דרכי ההגשה של ערר לפי חוק זה ואת סדרי הדין בו.
7א. פירוט בהודעה (תיקון: תשנ"ד)
בהודעת תשלום על ארנונה כללית תפרט הרשות המקומית את הזכויות והמועדים להשגה ולערר האמורים בחוק זה.
8. ביצוע
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.


 1. ס"ח תשל"ו, 252; תשמ"ב, 4; תשמ"ז, 122; תשנ"ג, 15; תשנ"ד, 241; תש"ס, 193; תשס"ד, 127; תשס"ה, 750.
 2. סעיפים 30 ו-31 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000 (ס"ח תש"ס, 193) קובעים לגבי סעיפים 6 ו-7:
 3. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום שקבע שר המשפטים בצו או בתום שישה חודשים מיום פרסומו, לפי המוקדם. (החוק פורסם ביום 11.6.2000).
31. הוראות מעבר
הוראות חוק זה לא יחולו על עתירה נגד החלטה של רשות בענין המנוי בתוספת הראשונה, ערעור המנוי בתוספת השניה ותובענה המנויה בתוספת השלישית, שהוגשו קודם לתחילתו."

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסדרת סמכות רשות מקומית

 2. חובת המכרזים רשות מקומית

 3. שיחות חינם רשויות מקומיות

 4. מימון בחירות ברשות מקומית

 5. הגשת תביעה בשם רשות מקומית

 6. פנסיה צוברת לראש רשות מקומית

 7. חוזה בכירים ברשויות המקומיות

 8. חוזה בלתי חוקי עם רשות מקומית

 9. משרד עורכי דין רשויות מקומיות

 10. רציפות זכויות פנסיה רשות מקומית

 11. עבירה פלילית של עובד רשות מקומית

 12. ביטוח נושאי משרה ברשויות המקומיות

 13. הצעת חוק ועדה במספר רשויות מקומיות

 14. נוהל למתן תמיכות של רשויות מקומיות

 15. חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

 16. הפרדת מועדי הבחירות לרשויות המקומיות

 17. אישור נסיעות לחו"ל של ראש רשות מקומית

 18. תביעה כספית לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט

 19. פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 20. חוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח-1978

 21. חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965

 22. חיוב רשות מקומית למכור מגרש שלא בדרך של מכרז

 23. פטור ממכרז לחברות כלכליות של רשויות מקומיות

 24. חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו-1975

 25. חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי"ז-1956

 26. חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א-1961

 27. הסכם רציפות זכויות לפנסיה לעובדי הרשויות המקומיות

 28. צו מס הכנסה (פטור של רשויות מקומיות), תשט"ו-1955

 29. מבחנים בדבר רישום במוסד מוכר שמחוץ לרשות המקומית

 30. חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993

 31. תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ''ה-1965

 32. חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל"ב-1972

 33. חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ"ח-1988

 34. תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל''א-1971

 35. תקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל''ג-1973

 36. תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), התשמ''ח-1988

 37. חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון), התשנ"ד-1993

 38. חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי"ט-1959

 39. חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), תשי"ח-1958

 40. חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד-1964

 41. תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל - איחוד רשויות מקומיות

 42. חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה-1995

 43. חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), התש"ס-2000

 44. חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008

 45. תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (התאמת הוראות), תשל''ט-1979

 46. חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (התחלת כהונה), התשנ"ד-1994

 47. חוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977

 48. חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976

 49. חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), התשמ"ז-1987

 50. "מגרש ריק" מכוח חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים)

 51. תקנות רמת הגולן (רשויות מקומיות) (הוראות מעבר), התשמ''ב-1981

 52. כללי הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (פריסת חובות), התשס"ח-2008

 53. תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין), תשכ''ז-1967

 54. תקנות הרשויות המקומיות (תשלומים בעד ביקורת חשבונות), התשנ''ד-1994

 55. חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975

 56. תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות ראש רשות וסגניו), תשל''ו-1975

 57. חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס"ח-2008

 58. חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980

 59. תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (סדרי הדין של בתי הדין), תשל''ט-1979

 60. הנחיות הרשויות המקומיות (מימון הבחירות) (ניהול חשבונות), התשס"ח-2008

 61. תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל - סדרי בחירות ברשויות מקומיות מאוחדות

 62. הודעה בדבר כללים למניעת ניגוד ענינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות

 63. צו הרשויות המקומיות (משמעת) (תחום האזור של בית דין אזורי), תשל"ט-1979

 64. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס''ז-2007

 65. תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי ערעורים לענין נספחים), תשכ''ה-1965

 66. חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות), תשכ"ב-1962

 67. כללי מימון הבחירות ברשויות המקומיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ"ג-1993

 68. תפיסת מגרש על פי הסמכות מכוח חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים)

 69. תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי רשות מקומית), התשנ''א-1991

 70. תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הגשת בקשות ועררים לנספח), תשכ''ט-1969

 71. תקנות הסדרת מקומות רחצה (הצבת שלטי איסור על-ידי רשויות מקומיות), תשכ''ה-1965

 72. תקנות הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תשכ''ב-1962

 73. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש''ס-2000

 74. תקנות הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (סדרי הדין ודיני ראיות), תש''ך-1959

 75. תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (בית הדין - ניהולו, החזקתו והוצאות), התשס''ח-2008

 76. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1999), התשנ''ט-1999

 77. תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי דין בערעור), התשמ''ג-1983

 78. תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשמ''ו-1986

 79. תקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ז-1977

 80. תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הגשת בקשות להיכלל ברשימות משלימות), תשכ''ה-1965

 81. אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה), התש"ס-2000

 82. תקנות הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין) (תשלום תוספת האגרה לממונה על המחוז), תשי''ט-1959

 83. צו הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) (קביעת שיעור ריבית אחר), התשס"ב-2001

 84. כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות), התשנ"ח-1998

 85. תקנות הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), תשל''ט-1979

 86. כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (הגשת בקשות, הקצאת זמן ותעריפים לשידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות), התשנ"ח-1998

 87. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון