חוק הריבית, תשי"ז-1957

חוק הריבית, תשי"ז-1957

1. הגדרות (תיקון: תשנ"ב)
בחוק זה -
"מילווה" - כל עיסקת-אשראי, לרבות נכיון-שטר והעברת-חוב על פי שטר בדרך אחרת;
"ריבית" - כל תמורה הניתנת בקשר עם מילווה ויש בה משום תוספת לקרן, לרבות דמי-עמילות ודמי-נכיון המשתלמים כאמור, בין שנקראים בשם ריבית ובין שנקראים בשם אחר, למעט כל סכום המתווסף לקרן עקב תנאי הצמדה לשער החליפין של המטבע הישראלי, למדד המחירים לצרכן או למדד אחר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"ריבית מופרזת" - ריבית ששיעורה עולה על השיעור המכסימלי שנקבע לפי סעיף 3 של חוק זה או סעיף 56 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954 (להלן חוק הבנק);
"בית המשפט" - לרבות בורר.
2. הצמדה (בוטל) (תיקון: תשנ"ב)
3. סמכות לקבוע שיעור ריבית מכסימלי (תיקון: תשל"ג, תשס"ב)
(א) שר האוצר רשאי, לאחר התייעצות עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו, דרך כלל או לסוגים של מילווה, את שיעור הריבית המכסימלי שמלווה רשאי לקבל מן הלווה, ואת התנאים לצבירת הריבית בעד תקופות פחותות משלושה חדשים.
(תחילתו של סעיף 3(א1) לחוק ביום כניסתו לתוקף של צו ריבית שיוציא שר האוצר לפי הסעיף האמור; שר האוצר יגיש את הצו לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך 60 ימים מיום תחילתו של חוק זה).
(א1) בבוא שר האוצר לקבוע מעת לעת, לפי סעיף קטן (א) את שיעור ריבית הפיגורים המכסימלי לגבי הלוואה לדיור כמשמעותה בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, או לגבי הלוואה שנתן תאגיד בנקאי המובטחת במשכנתה על דירת מגורים (בסעיף קטן זה - ההלוואה) יתחשב שר האוצר בריבית הנוהגת בבנקים לגבי יתרות חובה בחשבונות עובר ושב; לענין סעיף קטן זה -
"ריבית פיגורים" - ריבית המשתלמת על סכום כלשהו בקשר עם ההלוואה שלא שולם במועד פירעונו, בעד התקופה שבין המועד שנקבע בתנאי ההלוואה לפירעונו של אותו סכום לבין מועד פירעונו בפועל;
"משכנתה" - לרבות משכון על זכויות לגבי דירת מגורים והתחייבות אחרת לרישום משכנתה כאמור.
(ב) שר האוצר לא ישתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (א) לגבי סוג מילוות, כל עוד חל עליהם צו של נגיד בנק בישראל לפי סעיף 56 לחוק הבנק; ולא ישתמש נגיד בנק ישראל בסמכותו לפי סעיף 56 האמור לגבי סוג מילוות שחל עליהם צו שר האוצר.
4. איסור ריבית מופזרת
לא ידרוש אדם ולא יקבל ריבית מופרזת.
5. איסור צבירת ריבית (תיקון: תשל"ג)
לא ידרוש אדם ולא יקבל ריבית דריבית שנצטברה בתקופות פחותות משלושה חדשים אלא במידה שצבירת הריבית הותרה בצו לפי סעיף 3.
6. הפחתת ריבית מופרזת
מצא בית-משפט, כי ריבית שאדם פלוני שילם או התחייב לשלם, היא ריבית מופרזת יפחית הוא את הריבית לשיעור המכסימלי שנקבע לגבי אותו סוג מילוות וישחרר את הלווה מחובתו לתשלום הריבית העודפת או יחייב את המלווה בהחזרתה, הכל לפני הענין; ורשאי בית המשפט לפתוח למטרה זו כל חשבון שנסגר, על אף כל הסכם שבין בעלי הדין.
7. ענשים
הנותן מילווה בריבית מופרזת או המקבל ריבית מופרזת, דינו - קנס 10,000 לירות או פי-חמישה מסכום הריבית המופרזת; הוראה זו לא תחול על פקדונות במוסד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנק.
8. ראיות
על אף האמור בכל דין, רשאי בית המשפט בהליכים לפי סעיף 6 ו-7 לקבל כראיה עדות בעל-פה וכן להסתפק בעדות יחיד.
9. ביטולים
בטלים -
(1) החוק העותומני על הריבית מיום 9 רג'ב 9) 1304 באפריל 1887);
(2) פקודת הריבית (השער החוקי);
(3) פקודת ההלוואות בריבית קצוצה, 1934;
(4) פקודת ההלוואות (גביית ריבית), 1938.
10. הוראות מעבר
מילווה שניתן לפני תחילתו של חוק זה יחולו עליו הוראות החוקים האמורים בסעיף 9 כאילו חוק זה וסעיף 78 לחוק הבנק לא נכנסו לתקפם, ובלבד שסעיף 4 לחוק העותומני על הריבית מיום 9 רג'ב 9) 1304 באפריל 1887) לא יחול על מילווה כאמור שניתן לחברה והמבוטח באיגרת-חוב כמשמעותה בפקודת החברות.
11. תחילה
תחילתם של חוק זה ושל סעיף 78 לחוק הבנק היא ביום כ"ח באדר א' תשי"ז (1 במרס 1957).1 ס"ח תשי"ז, 58; תשל"ג, 12; תשמ"ט, 96; תשנ"ב, 112; תשס"ב, 215.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הריבית

 2. פסיקת ריבית

 3. ריבית חריגה בנק לאומי

 4. ריבית על חוב במטבע חוץ

 5. ריבית יתר על צריכת מים

 6. טענת ריבית בנקאית מופרזת

 7. תביעה לתשלום ריבית הסכמית

 8. תביעה לתשלום ריבית פיגורים

 9. ריבית מיוחדת על כספי ביטוח

 10. ריבית מקסימלית לפי חוק הריבית

 11. תחולה רטרואקטיבית של תקנות הריבית

 12. סעיף הסכם מקפח בנוגע לריבית פיגורים

 13. צו הריבית (קביעת הצמדה), תשכ"ג-1963

 14. צו הריבית (קביעת הצמדה), תשכ"ו-1966

 15. צו החברות (שיעור הריבית), תשי"ז-1957

 16. צו הריבית (קביעת הצמדה), התשמ"ד-1984

 17. צו הריבית (שינוי שיעורים), תשל"ד-1973

 18. צו הריבית (שינוי שיעורים), תשל"ג-1973

 19. צו הריבית (שינוי שיעורים), תשל"ו-1976

 20. צו הריבית (שינוי שיעורים), התשס"ב-2002

 21. חוק הריבית (שינוי שיעורים), תשל"ג-1972

 22. צו הריבית (שינוי שיעורים), התשנ"ג-1993

 23. סמכות רשם ההוצל"פ להפחית ריבית שנקבעה בפסק דין

 24. ריבית פיגורים עקב איחור בהפרשות לקופת התגמולים

 25. צו מס ערך מוסף (קביעת שיעור ריבית), תשל"ו-1976

 26. הוספת ריבית לכספים בגין אי ביצוע הפקדות פנסיוניות

 27. זכאות לקבל "ריבית הסכמית", הקבועה בהסכם "רב השנים"

 28. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ''ה-1985

 29. צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי), תש"ל-1970

 30. צו הסדרים בעקבות ניוד המטבע (קביעת שיעור ריבית), תשל"ט-1979

 31. הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית), התשנ"א-1990

 32. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעורי ריבית לענין סעיף 19), התשמ''ה-1985

 33. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לענין סעיף 3(י)), התשמ''ו-1987

 34. תקנות מס הכנסה (שיעור המס על ריבית על פקדונות פת''מ), התשמ''ד-1984

 35. צו מס הכנסה (קביעת ריבית על תעודות השתתפות הוליס כהכנסה), תשל"ו-1976

 36. צו מס הכנסה (הנחה במס על הכנסה מריבית על תעודות השתתפות הוליס), תשל"ו-1976

 37. טענה כי העירייה מחייבת נישומים שונים בריבית פיגורים, גם בגין תקופה בה לא היה לנישום חוב

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון