חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992

חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992

(תיקון: תשס"ד)
1. תקרת הגרעון בשנים 1992 עד 1996 (תיקון: תשנ"ז)
(א) בשנת התקציב 1992 לא יעלה הגרעון המקומי בתקציב המדינה ללא מתן אשראי (בסעיף זה - הגרעון המקומי), על 6.2% מן התוצר המקומי הגלמי (להלן - התמ"ג).
(ב) בשנת התקציב 1993 לא יעלה הגרעון המקומי על 3.2% מן התמ"ג.
(ג) בשנת התקציב 1994 לא יעלה הגרעון המקומי על 2.2% מן התמ"ג.
(ד) בשנת התקציב 1995 ו-1996 לא יהיה גרעון מקומי.
2. תקרת הגרעון בשנים 1997 עד 1999 (תיקון: תשנ"ז, תש"ס)
(א) בשנת התקציב 1997 לא יעלה הגרעון הכולל בתקציב המדינה ללא מתן אשראי (להלן - הגרעון הכולל), על 2.8% מן התמ"ג.
(ב) בשנת התקציב 1998 לא יעלה הגרעון הכולל על 2.4% מן התמ"ג.
(ג) בשנת התקציב 1999 לא יעלה הגרעון הכולל על 2% מן התמ"ג.
(ד) - (ה) (בוטלו)
3. תקרת הגרעון בשנים 2000 ו-2001 (תיקון: תש"ס, תשס"ב)
(א) בשנת התקציב 2000 לא יעלה הגרעון הכולל על 2.5% מן התמ"ג.
(ב) בשנת התקציב 2001 תקבע הממשלה את שיעור הגרעון הכולל מן התמ"ג בהתבסס על שיעורי הצמיחה החזויים, ובלבד שהשיעור האמור יפחת בלפחות 0.25 נקודות אחוז ביחס לשיעור הגרעון לשנת 2000; הממשלה תודיע לכנסת על שיעור הגרעון שקבעה לפי סעיף זה עם הנחת תקציב המדינה.
(ג) (בוטל)
4. תקרת הגירעון בשנת 2002 (תיקון: תשס"ב)
(א) בשנת התקציב 2002 לא יעלה הגירעון הכולל על 3% מן התמ"ג.
(ב) - (ד) (בוטלו)
5. תקרת הגירעון בשנים 2003 ואילך (תיקון: תשס"ב, תשס"ד, תשס"ז, תשס"ט)
בשנות הכספים 2003 ואילך, תקבע הממשלה את שיעור הגירעון הכולל מן התמ"ג לפי הוראות אלה:
(1) בשנת התקציב 2003 - באופן שלא יעלה על 3% עד 3.5%;
(2) בשנת התקציב 2004 - באופן שלא יעלה על שיעור של 2.5% עד 4%;
(3) בשנות התקציב 2005 עד 2008 ואילך - באופן שמדי שנה לא יעלה על 3%;
(4) בשנות הכספים 2009 - באופן שלא יעלה על 6%;
(5) בשנות הכספים 2010 ואילך - באופן שלא יעלה על 5.5%;
(6) בשנות התקציב 2011 ואילך - באופן שלא יעלה על 3%;
(7) בשנות התקציב 2012 ואילך - באופן שלא יעלה על 2%;
(8) בשנות התקציב 2013 ואילך - באופן שלא יעלה על 61.5%;
(9) בשנות התקציב 2014 ואילך - באופן שמדי שנה לא יעלה על 1%;
6. סכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2005 ו-2006 (תיקון: תשס"ד, תשס"ז)
סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2005 ו-2006, לא יעלה בשיעור העולה על 1% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור הגרעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה; לענין זה, "סכום ההוצאה הממשלתית" - סכום ההוצאה הממשלתית, ברוטו, לפי הקבוע בחוק תקציב שנתי, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי.
6א. סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2007 (תיקון: תשס"ז)
סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2007 ואילך, לא יעלה בשיעור העולה על 1.7% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור הגירעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה; לענין זה, "סכום ההוצאה הממשלתית" - סכום ההוצאה הממשלתית, נטו, לפי הקבוע בחוק תקציב שנתי, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי.
7. הוראת שעה לשנים 2005 ו-2007 - מימון תכנית ההתנתקות (תיקון: תשס"ה, תשס"ז)
א) בסעיף זה - "תכנית ההתנתקות" כהגדרתה בחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005.
(ב) על אף הוראות סעיפים 5 ו-6, לשם מימון תכנית ההתנתקות ולמטרה זו בלבד, בשנות התקציב 2005 ו-2007 יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי הענין:
(1) בשנת התקציב 2005, רשאית הממשלה להגדיל את שיעור הגרעון הכולל מן התמ"ג בשיעור נוסף של עד 0.4%;
(2) בשנת התקציב 2005, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6, שלא יעלה על 1% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2004 כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ובשנת התקציב 2007 - בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6 שלא יעלה על 0.5% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006 המחושב לפי סעיף 6, כשהוא צמוד כאמור.
(ג) הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2005 ו-2007 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיפים 6 ו-6א בשנים הבאות, למעט לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006 ביחס לשנת 2005.
8. הוראת שעה לשנים 2007 ו-2008 - מימון הלחימה בצפון
(א) על אף הוראות סעיף 6, לשם מימון הוצאות הלחימה בגבול הצפון בחודשים יולי ואוגוסט 2006 והנזקים שנגרמו בשל הלחימה, ולמטרה זו בלבד, בשנות התקציב 2007 ו-2008, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, כמפורט להלן, לפי הענין:
(1) בשנת 2007 - בשיעור שלא יעלה על 1.6% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006, המחושב לפי סעיף 6;
(2) בשנת 2008 - בשיעור שלא יעלה על 1% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2007, המחושב לפי סעיף 6א;
(ב) הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2007 ו-2008 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיפים 6 ו-6א בשנים הבאות.
9. הוראת שעה לשנים 2009 ו-2010 - מימון ההוצאות הנובעות מהמשבר העולמי (תיקון: תשס"ט)
(א) על אף הוראות סעיף 6א, נוכח השפעת המשבר העולמי . על המשק הישראלי, בכל אחת משנות הכספים 2009 ו-2010, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית, בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 135% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב.2008, המחושב לפי סעיף 6א.
(ב) הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה, לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2009 ו–2010 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א בשנים הבאות.1 ס"ח תשנ"ב, 45; תשנ"ג, 158; תשנ"ז, 60; תש"ס, 98; תשס"ב, 171, 443; תשס"ד, 140; תשס"ה, 191; תשס"ז, 81; תשס"ט, 282.
סעיף 2 לחוק ההתיעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (ס"ח תשס"ט, 281, 282) קובע לגבי תיקון סעיפים 5 ו-6א תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009), אלא אם כן נקבע בו אחרת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוצאות דין וטורח

 2. הוצאות לטובת המדינה

 3. הוצאות מותרות בניכוי

 4. ניכוי הוצאות משפטיות

 5. אי תשלום הוצאות שנפסקו

 6. ניכוי הוצאות הגנה במשפט

 7. הוצאות חזרה מאישום בתיק

 8. ערעור על אי פסיקת הוצאות

 9. חיוב דייר בהוצאות תיקונים

 10. תביעה נפרדת לתשלום הוצאות

 11. תביעת מיטיבים להחזר הוצאות

 12. בקשה לפסיקת הוצאות לעותרים

 13. אי פסיקת הוצאות ערכאת הערעור

 14. פסיקת הוצאות בגין טענות סרק

 15. הוצאות בגין התנחלות בלתי חוקית

 16. בקשה להוצאת מסמכים מתיק מוצגים

 17. בבקשה לחייב בתשלום הוצאות לדוגמא

 18. בקשת למחיקת תביעה ללא צו להוצאות

 19. בקשה לחייב את המדינה בהוצאות הגנה

 20. החלטה בעניין הוצאות הצדדים בתביעה

 21. הטלת הוצאות אישיות על נבחרי ציבור

 22. החזר הוצאות מיגון לתושבי שכונת גילה

 23. פסיקת הוצאות 4,000 ₪ בגין תביעת פלת"ד שנדחתה

 24. יש לפסוק לבעל הדין שזכה בדינו הוצאות ריאליות

 25. תקנות מס מקביל (דרכי חישוב הוצאות), תשל''ג-1973

 26. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע), התשמ''ד-1984

 27. תקנות מס ההכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), תשל''ב-1972

 28. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992

 29. הוצאות לטובת אוצר המדינה בגין שימוש לרעה בהליכי בית משפט

 30. תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), תשל''ב-1972

 31. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשמ''ט-1989

 32. תקנות מס מקביל (חלוקת הוצאות שירותי רפואה בעבודה), תשל''ג-1973

 33. הודעה בדבר אישור גביית תשלומים והחזר הוצאות בעד אספקה ושירותים נוספים

 34. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס''ז-2007

 35. תקנות המסים (גביה) (קביעת הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה), התשנ''ג-1993

 36. קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) רשימת מקומות לענין ניכוי הוצאות בחו"ל), התשס"ו-2005

 37. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מצרכים, קביעת רמת פיקוח והוצאת מצרכים מתחולת החוק), התשנ"ט-1999

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון