חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

1. הגדרות (תיקון: תשמ"ד)
בחוק זה -
"חוב מס" - חיקוק הדן בהטלת מס או תשלום חובה, ששר האוצר ממונה על ביצועו או על הגביה לפיו;
"חוב מס" - כל סכום שאדם חייב בו על פי חוק מס למעט קנס ולמעט מקדמת מס הכנסה שחל עליה סעיף 190 לפקודה.
"מס בפיגור" - חוב מס שלא שולם במועד שנקבע לכך בחוק מס.
2. קנס פיגורים (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ה)3
(א) לכל חוב מס יווסף מתום שבוע מהמועד שנקבע לתשלום המס קנס פיגורים של 0.2% מסכום המס שבפיגור או שיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו, והוא על אף האמור בכל הוראה אחרת בדבר קנס על מס בפיגור ואף בהעדר כל הוראה לענין זה בחוק מס.
(ב) לענין סעיף זה, מקום שנקבע בחוק מס שמס ישולם בעת הגשת דו"ח, יראו כמועד לתשלום המס את המועד שנקבע להגשת הדו"ח בחיקוק, ואם נדחה כדין המועד להגשת הדו"ח - המועד שנקבע בדחיה.
3. סמכות להקטין קנס
סמכות לפי חוק מס להקטין סכום קנס או לוותר עליו, תהא נתונה גם לגבי קנס לפי סעיף 2.
4. תחילה, תחולה והוראות מעבר
תחילתו של חוק זה מיום כ"ה בטבת התשמ"א (1 בינואר 1981), ומאותו יום יחול קנס פיגורים לפי סעיף 2 גם על חוב מס קיים; ובלבד שבעד התקופה מיום כ"ה בטבת התשמ"א (1 בינואר 1981) עד יום כ"ה באדר ב' התשמ"א (31 במרס 1981) יהא שיעור הקנס 1% לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו.
תוספת21 ס"ח תשמ"א, 38; תשמ"ד, 162; תשמ"ז, 94.
ק"ת תשמ"ט, 1107; תשנ"ה, 426; תשנ"ו, 716.
2 הנוסח אינו מובא.
3 סעיף 1 לצו המסים (קנס פיגורים) (שיעור קנס) (תיקון), התשנ"ו-1996 (ק"ת תשנ"ו, 716) קובע:
1. תיקון סעיף 2
במקום סעיף 2 לצו המסים (קנס פיגורים) (שיעור קנס) (תיקון), התשנ"ה-1994, יבוא:
"2. תחילה ותחולה
תחילתו של סעיף 1 ביום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) (להלן - יום התחילה). לגבי קנס שהיה קיים ביום התחילה יחול השיעור האמור החל ביום התחילה."

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס חלוט

 2. הסבת קנס

 3. ביטול כפל קנס

 4. קנס כפל מס מע''מ

 5. בקשה להפחתת קנסות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. תביעה למחיקת קנסות

 8. קנס על תליית מודעות

 9. בקשה לעכב תשלום קנס

 10. עיכוב גביית קנס מע''מ

 11. קנס על פתיחת עסק בשבת

 12. דחיית תשלום קנס מע''מ

 13. בקשה להישפט קנס כשרות

 14. הצעת חוק ביטול כפל קנס

 15. קנס תעבורה - חטא או עוון

 16. התיישנות עבירות ברירת קנס

 17. קנס בהליך בזיון בית המשפט

 18. קנס לפי סעיף 95 לחוק מע''מ

 19. קנס על חציית קו הפרדה רצוף

 20. ערעור על קנס בניה לא חוקית

 21. האם מותר לשלם קנס של אדם אחר

 22. ביטול קנס על פתיחת עסק ביום שבת

 23. תוספת פיגור בגין איחור בתשלום קנס

 24. קנס בהתאם לסעיף 95 לחוק מס ערך מוסף

 25. תשלום המעביד על קנס תעבורה של עובד

 26. צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

 27. קנס בגין העסקת עובדת יהודיה ביום שבת

 28. חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

 29. צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977

 30. תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ''ד-1984

 31. לא שילם את הקנס במועד ועיריית ת"א דרשה "הוצאות גבייה"

 32. צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972

 33. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

 34. צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

 35. צו עבירת קנס (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל), התשמ"א-1981

 36. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000

 37. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

 38. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

 39. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003

 40. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

 41. צו סדר הדין הפלילי (סעיף 196 לחוק העונשין - עבירת קנס), התשמ"ד-1984

 42. תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

 43. תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש''ן-1990

 44. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון