חוק המחאת חיובים, תשכ"ט-1969

1. המחאת זכות
(א) זכותו של נושה, לרבות זכות מותנית או עתידה לבוא, ניתנת להמחאה ללא הסכמת החייב, זולת אם נשללה או הוגבלה עבירותה לפי דין, לפי מהות הזכות או לפי הסכם בין החייב לבין הנושה.
(ב) ההמחאה יכול שתהיה לגבי הזכות, כולה או מקצתה, ויכול שתהיה מותנית או על דרך שעבוד.
2. הגנת החייב
(א) המחאת-זכות אין בה כדי לשנות את הזכות או תנאיה, ולחייב יעמדו כלפי הנמחה כל הטענות שעמדו לו כלפי הממחה בעת שנודע לו על ההמחאה.
(ב) פרע החייב את הזכות לממחה לפני שהודיע לו על ההמחאה או שהוצגה לפניו המחאה בכתב מאת הממחה, מופטר החייב, זולת אם פעל שלא בתום-לב.
(ג) פרע החייב את הזכות לנמחה לאחר שהממחה הודיע לו על ההמחאה או שהוצגה לפניו המחאה בכתב מאת הממחה, מופטר החייב אף אם לא עברה הזכות לנמחה, זולת אם פעל שלא בתום-לב.
3. המחאה חלקית
הומחתה מקצתה של זכות, רשאי החייב לנכות את ההוצאות שנגרמו לו כתוצאה מפיצול הזכות.
4. המחאות סותרות
המחה הנושה זכות לאחד וחזר והמחה אותה לאחר, הזכות היא של הראשון; אולם אם הודיעו לחייב על ההמחאה השניה לפני שהודיעו לו על הראשונה, הזכות היא של השני.
5. זכויות נלוות
בכפוף להסכם ההמחאה כוללת המחאת-זכות גם כל ערבות ושעבוד שניתנו להבטחתה וכל זכות אחרת הנלווית לזכות שנמחתה, במידה שהן עבירות; ועל הנושה לעשות, לפי דרישת הנמחה, את הפעולות הדרושות כדי שכוחה של המחאת הזכויות האמורות יהיה יפה לכל דבר.
6. המחאת חבות
חבותו של חייב ניתנת להמחאה, כולה או מקצתה, בהסכם בין החייב לבין הנמחה שבאה עליו הסכמת הנושה, זולת אם נשללה או הוגבלה עבירותה לפי דין.
7. הגנות הנמחה
המחאת-חבות אין בה כדי לשנות את החבות או תנאיה, ולנמחה יעמדו כלפי הנושה כל הטענות שעמדו לחייב בעת ההמחאה.
8. ערבויות, שעבודים וכו'
היתה החבות מובטחת בערבות או בשעבוד שניתן לא מידי החייב, מפקיעה המחאת-החבות את הערבות והשעבוד, זולת אם הערב או בעל הנכס המשועבד הסכים להמחאה.
9. המחאות אחרות
הוראות חוק זה יחולו גם על המחאת זכות או חבות שאינן נובעות מחיוב.
10. תחולה
הוראות חוק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון; הן אינן חלות על המחאות לפי מסמכים סחירים.
11. הוראת מעבר
זכות הנובעת מחיוב שנוצר לפני תחילת חוק זה, המחאת מקצתה טעונה הסכמת החייב.
12. ביטולים
בטלים -
(1) הספר הרביעי של המג'לה;
(2) פקודת החוב (העברה).
13. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת תש"ל (1 בינואר 1970).1 ס"ח תשכ"ט, 250.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המחאת חיובים

 2. המחאת זכות עתידית

 3. המחאת זכות במקרקעין

 4. המחאת זכות לפושט רגל

 5. המחאת זכויות במזונות

 6. המחאת זכות הברחת נכסים

 7. המחאת זכות תביעה חוזית

 8. המחאת זכות שטרם התגבשה

 9. חוק המחאת חיובים, תשכ"ט-1969

 10. האם המחאת חוב מתחילה את מירוץ ההתיישנות מחדש

 11. המחאת זכות תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 12. תקנות החברות (סדרי רישום של המחאת זכות), תש''ל-1970

 13. בקשה למתן פסק דין הצהרתי המורה כי המחאת זכות שנחתמה בטלה

 14. תקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות), תש''ל-1970

 15. חוק המחאת חיובים אינו דורש הסכמה של החייב על-מנת שתשתכלל המחאת זכות

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון