חוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983

חוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983

פרק א' : הגדרות
1. הגדרות
בחוק זה -
"השר" - שר החינוך והתרבות;
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או מי שהוא הסמיך לכך;
"המועצה"- מועצת המוזיאונים שהוקמה לפי סעיף 10;
"מוזיאון" - מוסד שלא למטרות רווח שיש בו אוסף מוצגים בעל ערך תרבותי, המציג באופן קבוע את האוסף או חלק ממנו לציבור, ומטרת התצוגה היא חינוך, לימוד או עינוג;
"הנהלת מוזיאון" - מי שמוזיאון הוא בשליטתו או בניהולו.
פרק ב' : מוזיאונים מוכרים
2. אכרזה על מוזיאון מוכר2
(א) השר רשאי, לאחר התייעצות במועצה, להכריז על מוזיאון פלוני, כעל מוזיאון מוכר לענין חוק זה.
(ב) בבואו להכריז על מוזיאון כאמור ישקול השר, בין השאר, טעמים שבטובת הציבור ובצרכי שמירתם של מוצגים הנמצאים במוזיאון.
(ג) אכרזה כאמור יכול שתהיה אף לגבי מוזיאון המתנהל על פי חיקוק.
(ד) אכרזה לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
3. חובות והגבלות למוזיאונים מוכרים
השר רשאי, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להתקין תקנות בעניינים אלה, לכלל המוזיאונים המוכרים או לסוגים מהם:
(1) חובתה של הנהלת המוזיאון -
(א) להעסיק עובדים מקצועיים לפי תקן שייקבע;
(ב) לשמר את המוצגים ולדאוג להחזקתם ולהצגתם לציבור בצורה נאותה;
(ג) לנהל רישום ותיאור של כל המוצגים הנמצאים במוזיאון ולצלמם;
(ד) למסור לציבור מידע על מוצגים הנמצאים במוזיאון;
(ה) לפרסם קטלוגים ופרסומים אחרים;
(ו) לקיים פעילות חינוכית ותרבותית במוזיאון וכן התנאים לפעילות זו;
(ז) לקיים הוראות בענין בטחון ובטיחות;
(ח) להגיש דין וחשבון שנתי על פעילות המוזיאון;
(2) הגבלות על הנהלת המוזיאון בדבר -
(א) מכירת מוצגים, הוצאתם מן הארץ, חילופי מוצגים, העברתם שלא בתמורה, השמדתם או סילוקם;
(ב) פעילות מסחרית ופרסומת בין כתלי המוזיאון, במישרין או בעקיפין;
(3) הכשרתם המקצועית של העובדים וכללי אתיקה;
(4) תשלום דמי כניסה, הנחות ופטורים.
4. חופש פעולה
הנהלת מוזיאון מוכר היא בת חורין לכלכל כטוב בעיניה את ענייני המוזיאון במסגרת תקנונו ותקציבו, ובכפוף להוראות חוק זה והתקנות לפיו.
5. השתתפות בתקציב
(א) חלוקת הסכום שנקבע בתקציב המדינה כהשתתפות בתקציבי מוזיאונים מוכרים תיעשה בידי השר לאחר התייעצות במועצה.
(ב) נראה למנהל כי הנהלת מוזיאון מוכר לא מילאה אחרי הוראה מהוראות חוק זה או התקנות לפיו, רשאי המנהל לדרוש ממנה שתמלא אחרי ההוראות תוך תקופה שלא תפחת משלושים ימים; לא נענתה הנהלת המוזיאון המוכר לדרישה, יהא המנהל רשאי, לאחר התייעצות במועצה, להורות כי סכום שלא יעלה על מחצית הסכום שהוקצה כהשתתפות המדינה בתקציבו באותה שנת כספים לא יועבר אליו.
(ג) האמור בסעיף קטן (ב) אינו גורע מאחריות פלילית לפי סעיף 15 או לפי כל דין אחר.
6. עיקול, שעבוד ופירוק
(א) מוצג שבבעלותו של מוזיאון מוכר לא יהיה ניתן לעיקול או לשעבוד.
(ב) מוזיאון מוכר שהוא תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן צו לפירוקו, מוצג שבבעלותו לא ייכלל בין הנכסים הניתנים לחלוקה בין נושי התאגיד, לא יימכר ולא יועבר בדרך אחרת, אלא יועבר לבעלות המדינה או לבעלות מוזיאון מוכר אחר כפי שיורה בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצא המוזיאון המוכר ולתקופה שיקבע.
(ג) הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בכל חיקוק או הסכם.
7. העברת מוצגים למשמרת
(א) נראה למנהל כי הנהלת מוזיאון מוכר לא מילאה אחרי הוראה מהוראות התקנות לפי סעיף 3(1)(ב), ולדעת המנהל נשקפת למוצג הנמצא במוזיאון המוכר סכנת פגיעה, נזק, השמדה או אבדן, או נראה למנהל כי הנהלת מוזיאון מוכר עומדת לפעול בניגוד לתקנות לפי סעיף 3(2)(א), רשאי הוא לפנות אל בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא המוזיאון המוכר בבקשה להורות על העברת המוצג למשמורתה של המדינה או למשמורתו של מוזיאון מוכר שיקבע בית המשפט, והכל לתקופה ובהתאם להוראות שיקבע בית המשפט.
(ב) בית המשפט רשאי לתת צו ביניים וכל צו אחר שנראה לו דרוש לשם שמירת המוצג עד תום ההליכים בפניו.
(ג) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין לבקשה לפי סעיף זה.
פרק ג': מוזיאונים פרטיים
8. מוזיאון פרטי (תיקון: תשס"ט3)
(א) לא ישתמש אדם בכינוי "מוזיאון" לגבי מוסד שאינו מוזיאון מוכר, והנמצא בשליטתו או בניהולו, אלא בציון שהוא מוזיאון פרטי.
(ב) תאגיד שמטרה ממטרותיו היא ניהול של מוזיאון שאינו מוזיאון מוכר, לא יירשם בשם הכולל את הכינוי "מוזיאון" אלא בתוספת המלה "פרטי".
(ג) לענין סעיף זה אחת היא -
(1) אם השימוש בכינוי מוזיאון הוא בלשון העברית או בשפה אחרת;
(2) אם השימוש הוא בנפרד או בסמיכות או בצירוף לכינוי אחר.
(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מוזיאון שנוסד בחוק
9. פרסום מטעה
נעשה פרסום הכולל את הכינוי "מוזיאון" לגבי מוסד שאינו מוזיאון מוכר, ולא הוספה בו המלה "פרטי", רואים את האדם שהמוסד נמצא בשליטתו או בניהולו, כמשתמש בכינוי האמור, זולת אם הוכיח שלא הוא גרם לפרסום ושנקט צעדים נאותים למניעת הפרסום בידי הכפופים למרותו או הקשורים אתו בדרך אחרת בעניני יחסי ציבור; לענין זה, "פרסום" - פעולה שבוצעה כמתואר בהגדרת "פרסם" בסעיף 2 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
פרק ד': מועצת המוזיאונים
10. מינוי המועצה והרכבה
(א) השר ימנה מועצת מוזיאונים בת עשרים ואחד חברים, מהם ששה עובדי המדינה, חמישה אנשי מקצוע בתחום המוזיאונים, חמישה אנשי ציבור, שלושה נציגים של עיריות שיקבע אותן השר, נציג אחד של מועצה מקומית שיקבע אותה השר ונציג אחד של מועצה אזורית שיקבע אותה השר.
(ב) השר ימנה את יושב ראש המועצה מבין חבריה.
(ג) הודעה על מינוי המועצה, על מינוי יושב ראש המועצה ועל כל שינוי בהרכב המועצה, תפורסם ברשומות.
11. תקופת כהונה
(א) תקופת כהונתה של המועצה תהיה שלוש שנים מיום מינויה.
(ב) מועצה חדשה תכלול לפחות שליש מחברי המועצה היוצאת, ובהם לפחות שני עובדי המדינה, איש מקצוע אחד, איש ציבור אחד ונציג אחד של רשות מקומית.
(ג) השר רשאי לבטל מינויו של חבר המועצה אם נעדר מחמש ישיבות רצופות של המועצה ללא סיבה מספקת, או על פי המלצת שני שלישים של חברי המועצה.
(ד) ניתן למנות חבר המועצה לתקופת כהונה נוספת, אולם אנשי המקצוע, נציגי הציבור ונציגי הרשויות המקומיות מבין חברי המועצה לא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות.
(ה) נפטר חבר המועצה, התפטר או בוטל מינויו, ימנה השר חבר אחר תחתיו והוא יכהן עד תום תקופת הכהונה של החבר שבמקומו נתמנה.
(ו) קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
12. ועדות וסדרי עבודה
(א) המועצה רשאית למנות ועדות, מבין חבריה או שלא מביניהם, ולהעביר להן מתפקידיה, ולפקח על עבודתן.
(ב) המועצה תקבע את סדרי הדיון בישיבותיה ובישיבות הועדות שמינתה, במידה שלא נקבעו בתקנות לפי חוק זה.
13. תפקידי המועצה
ואלה תפקידי המועצה:
(1) לייעץ לשר -
(א) בדבר התקנת תקנות לפי חוק זה;
(ב) בדבר השתתפות בתקציבי מוזיאונים מוכרים לפי סעיף 5(א);
(ג) בכל ענין אחר הנוגע לביצוע חוק זה;
(2) לייעץ למנהל בענין אי תשלום סכום השתתפות בתקציבו של מוזיאון מוכר לפי סעיף 5(ב);
(3) להמליץ בפני הנהלת מוזיאון מוכר כל המלצה הנראית לה בענין פעילותו של אותו מוזיאון.
פרק ה': הוראות כלליות
14. פיקוח
המנהל או מי שהוא מינה יפקח על המוזיאונים והוא רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מוזיאון כדי לבדוק אם קויימו הוראות חוק זה והתקנות לפיו.
15. עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק זה או התקנות שלפיו, דינו - כפל הקנס שנקבע בסעיף 61(א) (2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
16. אחריות לעבירה
נעברה עבירה לפי חוק זה או התקנות שלפיו בידי חבר-בני-אדם, יאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל או עובד בכיר האחראי לאותו תחום, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה והתקנות שלפיו.
17. שמירת הוראות
הוראות חוק זה והתקנות שלפיו אינן גורעות מחובה המוטלת על פי כל חיקוק אחר.
18. דין המדינה
הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה.
19. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות בדבר דרכי פיקוח על מוזיאונים.
20. תחילה
(א) תחילתו של חוק זה, למעט פרק ד', ביום כ"ח באדר ב' התשמ"ד (1 באפריל 1984).
(ב) תחילתו של פרק ד' ביום כ"ג באלול התשמ"ג (1 בספטמבר 1983).
21. הוראות מעבר
מוסד שאינו מוזיאון מוכר ושערב תחילתו של חוק זה נכלל בשמו
המונח "מוזיאון", מותר להמשיך ולהשתמש לגביו בשם האמור שלא בציון שהוא מוזיאון פרטי, עד תום ששה חדשים מן היום האמור בסעיף 20(א).


 1. ס"ח תשמ"ג, 113; תשס"ט, 299.
 2. פורסמה אכרזה על הכרה במוזיאון (י"פ תש"ס, 4004) לפי סעיף 2(א) לחוק, המכריזה בזה על מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד בירושלים.
 3. סעיף 29 לחוק בית העצמאות, התשס"ט-2009 (ס"ח תשס"ט, 299) קובע לגבי תיקון סעיף 8 שתחילתו שישה חודשים מיום פרסומו (החוק פורסם ביום 5.8.2009)


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הבשר

 2. חוק גג רעפים

 3. חוק הארכיונים

 4. חוק הפתולוגיה

 5. חוק הדם הטבורי

 6. חוק נפגעי חיסון

 7. חוק בית העצמאות

 8. חוק רטרוספקטיבי

 9. חוק גני רמת הנדיב

 10. חוק דוד בן גוריון

 11. חוק אזורים חופשיים

 12. חוק האקדמיה למדעים

 13. חוק בנימין זאב הרצל

 14. חוק הביקורת הפנימית

 15. חוק אוויר נקי 2008

 16. חוק המעבר, תש"ט-1949

 17. חוק השמות, תשט"ו-1956

 18. חוק בתי הדין הדרוזיים

 19. חוק הגליל, התשמ"ח-1988

 20. חוק הזרעים, תשט"ז-1956

 21. חוק הקאדים, תשכ"א-1961

 22. חוק האגודות העותומניות

 23. חוק הדיינים, תשט"ו-1955

 24. חוק החניכות, תשי"ג-1953

 25. חוק קרן וולף, תשל"ה-1975

 26. חוק המחשבים, התשנ"ה-1995

 27. חוק הדרכונים, תשי"ב-1952

 28. חוק קרן היסוד, תשט"ז-1956

 29. חוק חג הסיגד, התשס"ח-2008

 30. סעיף 22 לחוק נשיא המדינה

 31. חוק מנהל בתי הדין הדתיים

 32. חוק סל הקליטה, התשנ"ה-1994

 33. חוק השבת אבידה, תשל"ג-1973

 34. חוק חותם המדינה, תש"י-1949

 35. חוק יום העצמאות, תש"ט-1949

 36. חוק הגנת סמלים, תשל"ה-1974

 37. חוק מימי-חופין, תשי"ז-1956

 38. חוק איגודי ערים, תשט"ו-1955

 39. חוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983

 40. חוק מגן דוד אדום, תש"י-1950

 41. חוק רמת הגולן, התשמ"ב-1981

 42. מפקחים על חוק למניעת מפגעים

 43. חוק בית התפוצות התשס"ו-2005

 44. חוק ועדות-חקירה, תשכ"ט-1968

 45. חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986

 46. חוק מירשם מילגות, תשל"ז-1976

 47. חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005

 48. חוק ההמרה לאירו, התשנ"ט-1999

 49. חוק לייצוב המשק, התשמ"ה-1985

 50. חוק גנים בוטניים, התשס"ו-2006

 51. חוק בתי יד לבנים, התשס"ז-2007

 52. חוק עיגול סכומים, התשמ"ו-1985

 53. תיקון חוק ההסדרים במשק המדינה

 54. חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961

 55. חוק מילווה המדינה, תשל"ט-1979

 56. חוק הפרוצדורה האזרחית העותומני

 57. חוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו-1966

 58. חוק לביטול המג'לה, התשמ"ד-1984

 59. חוק יד יצחק בן-צבי, תשכ"ט-1969

 60. חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966

 61. חוק למניעת הפרעה בבתי דין דתיים

 62. חוק הספריה הלאומית התשס"ח-2007

 63. חוק קרן קיימת לישראל, תשי"ד-1953

 64. חוק השטחים התת-ימיים, תשי"ג-1953

 65. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה העותומנית

 66. חוק להגנת רכוש מופקד, תשכ"ה-1964

 67. חוק רישוי בעלי מלאכה, תשל"ז-1977

 68. חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005

 69. חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

 70. חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח1998

 71. חוק תכנון החלב בישראל, התשנ"ב-1992

 72. חוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח-2008

 73. חוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991

 74. חוק קרן המדע הדו-לאומית, תשל"ז-1977

 75. חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979

 76. חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס-1999

 77. חוק העלאת עצמותיו של הרצל, תש"ט-1949

 78. חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004

 79. חוק לביטול דינים שנושנו, התשמ"ד-1984

 80. חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999

 81. חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

 82. חוק השפיטה (הוראות מעבר), התשמ"ד-1984

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005

 84. חוק המילוות (הוראות שונות), תשל"ח-1977

 85. חוק המילוות (הארכה מרצון), התשמ"ח-1988

 86. חוק לגבי עובי דלת כניסה מזכוכית מחוסמת

 87. חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש"ט-1949

 88. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין, התשנ"ז-1997

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה, התשנ"ח-1998

 91. חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990

 92. חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998

 93. חוק המוסד העליון ללשון העברית תשי"ג-1953

 94. חוק משק המדינה (הוראות מעבר), תשל"ה-1975

 95. חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, התשנ"ח-1998

 96. חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ"ז-1967

 97. חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח-2008

 98. חוק מבקר המדינה (נוסח משולב), תשי"ח-1958

 99. חוק המוסד העליון ללשון הערבית, התשס"ז-2007

 100. חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994

 101. חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה-2005

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995

 103. חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997

 104. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל, התשס"ז-2007

 105. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008

 106. חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, תשכ"ג-1963

 107. חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), תשי"ב-1952

 108. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ"ד-1964

 109. חוק הסדרי משפט ומינהל (נוסח משולב), תש"ל-1970

 110. חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ"ז-1997

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, התשס"ז-2007

 112. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב-1992

 113. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה, התשס"ז-2007

 114. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, תשכ"ה-1965

 115. חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס"א-2000

 116. חוק זאב ז'בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו), התשס"ה-2005

 117. חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008

 118. חוק סיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2002

 119. חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס"א-2001

 120. חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008

 121. חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (הוראות מיוחדות), תשכ"ז-1967

 122. חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל-דין), תשי"ח-1958

 123. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, התשס"ח-2008

 124. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985

 125. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007

 126. חוק לצמצום ממדי העוני והפערים בהכנסות (תיקוני חקיקה), התשנ"ד-1994

 127. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות, בתפילין ובמזוזות, תשל"ה-1974

 128. חוק ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה, התשנ"ג-1993

 129. חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ"ט-1999

 130. חוק יום העצמאות (יובל לעצמאות ישראל - יום שבתון) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998

 131. חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

 132. חוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), התשנ"ח-1997

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון