חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

1. היטל נסיעה לחוץ לארץ (תיקון: ס"ח תשמ"ד, קת"ם, תשמ"ה)
(א) מי שנוסע לחוץ לארץ ישלם לאוצר המדינה לפני יציאתו מהארץ היטל בסכום של 35,800 שקלים (להלן - ההיטל).
(ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות בתקנות את סכום ההיטל.
2. (בוטל) (תיקון: תשמ"ז)
3. גביית ההיטל והעברתו לאוצר (תיקון: תשמ"ד)
(א) ההיטל ישולם לאוצר המדינה באמצעות תאגיד בנקאי או בדרך אחרת שנקבעה.
(ב) מי שגבה את ההיטל יעבירו לחשב הכללי במשרד האוצר תוך שלושה ימים מיום גבייתו או במועד אחר שהורה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.
(ג) מי שגבה היטל ולא העבירהו לחשב הכללי במועד יהא חייב בתוספת בשיעור 0.5% לכל יממה של פיגור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.
4. פטורים (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה)
(א) אלה פטורים מתשלום ההיטל:
(1) איש צוות של כלי טיס או כלי שיט, הממלא תפקיד בכלי הטיס שבו הוא נוסע, למעט איש צוות כאמור בכלי הסעה פרטי;
(2) מי שנמצא בישראל על פי אשרה ורשיון לישיבת מעבר או על פי אשרה ורשיון לישיבת ביקור או על פי רשיון לישיבת ארעי מסוג א2/ (תלמיד);
(3) נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ, עובד ארגון האומות המאוחדות או סוכנויותיו המיוחדות, ארגון הצלב האדום ואנשי הכוח הרב לאומי כהגדרתם בחוק חסינויות וזכויות (הכוח הרב לאומי), התשמ"ב-1982 והכל אם הם אזרחי חוץ, וכן בני זוגם וילדיהם;
(4) נוסע שיעד נסיעתו הוא מדינה שיש לישראל גבול יבשתי אתה;
(5) איש כמורה הנמצא בישראל על פי אשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א3/;
(6) מי שטרם מלאו לו שנתיים;
(7) ילד תושב חוץ, שטרם מלאו לו 18 שנים;
לענין זה, "ילד תושב חוץ" - ילד שבדרכונו רשום שהוא תושב חוץ או ילד הרשום בדרכונו של אחד מהוריו או בדרכונם המשותף, כשלפחות אחד ההורים הוא תושב חוץ.
(ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו כי חובת תשלום ההיטל כולו או מקצתו תחול על נוסעים כאמור בסעיף
קטן (א)(4), דרך כלל או לפי יעד הנסיעה.
ג) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לפטור מההיטל, כולו או חלקו, נוסע שיעד נסיעתו הוא לרומניה בלבד וחזרה לישראל.
4א. החזר היטל (תיקון: תשמ"ד)
שילם אדם היטל וביטל את הנסיעה שבשלה שילם אותו, יוחזר סכום ההיטל לפי בקשת מי ששילמו; הוחזר סכום ההיטל לאחר תום 30 ימים מיום תשלומו, תצורף לו ריבית של 156% לשנה מהיום שלאחר שלושים הימים ועד יום הוצאת המחאת ההחזר.
5. עכוב יציאה (תיקון: תשמ"ד)
מנהל המכס ומע"מ או מי שהוא הסמיך רשאי לעכב את יציאתו מן הארץ של נוסע שאין בידו אישור על תשלום ההיטל.
6. תחולת פקודת המסים (גבייה)
על גביית ההיטל והתוספת לפי סעיף 3(ג) תחול פקודת המסים (גביה).
6א. עונשין (תיקון: תשמ"ד)
אדם שעשה אחת מאלה, דינו - מאסר שנה:
(1) עבר על הוראת סעיף 3(ב);
(2) מסר ידיעה כוזבת בכוונה להתחמק, או לסייע להתחמק, מתשלום ההיטל, או בכוונה לקבל החזר שאינו מגיע לו.
7. ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
8. תחולה
חוק זה יחול על מי שיצא מישראל ביום י"ח בניסן התשמ"ג (1 באפריל 1983) או אחריו.1 ס"ח תשמ"ג, 60; תשמ"ד, 92; תשמ"ה, 170; תשמ"ז, 49; קת"ם תשמ"ה, 2.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון