חוק היטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות, התשמ"ג-1982

חוק היטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות, התשמ"ג-1982

1. הגדרות
בחוק זה -
"בורסה" - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;
"מניה" - מניה או תעודה המקנה זכות לרכישת מניה או להמרה למניה, אשר בתשקיף בו היא מוצעת לציבור צויין שהבורסה הסכימה עקרונית לרשמה למסחר בה או שהמנפיק עומד לפנות לבורסה בבקשה לרשמה למסחר בה;
"מציע" - מי שמציע מניות לציבור;
"מזמין" - מי שמבקש לרכוש מניה מן המציע שעה שהמניה מונפקת לראשונה (להלן - רכישה במקור);
"הזמנת יתר" - ההפרש בין המחיר של כל המניות שהמזמין ביקש לרכוש במקור לבין המחיר שעל המזמין לשלם בעד כל המניות שהוקצו לו על פי אותה בקשה.
2. היטל על הזמנת יתר (תיקון: תשמ"ג)
מזמין חייב בהיטל בשיעור של 0% מהזמנת היתר.
3. סמכות לשנות שיעור ההיטל
(א) שר האוצר רשאי בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את השיעור הקבוע בסעיף 2 ולקבעו בין 0% לבין 4%, ולקבוע שיעורים שונים בהתחשב בשיעור הזמנת היתר.
(ב) צו לפי סעיף זה יחול לגבי הזמנת מניות שהוצעו על פי תשקיף שפורסם אחרי יום אישור הצו בועדת הכספים של הכנסת.
4. אי תחולת פטור מכוח דין אחר
הוראת כל דין הפוטר ממס, היטל או תשלום חובה אחר (להלן - מסים), לרבות הוראה הקובעת כי דינו של אדם, לענין מסים, כדין המדינה - לא תחול על ההיטל לפי חוק זה.
5. אי התרת ההיטל כניכוי
על אף האמור בכל דין לא יותר ניכוי ההיטל כהוצאה לענין חישוב ההכנסה החייבת במס הכנסה.
6. ניכוי במקור
היתה הזמנת יתר, ינכה המציע את ההיטל מן הסכום שהופקד אצלו בשל הזמנת המניות שחלקה הושב ריקם, ביום שנקבעה חלוקת המניות בין המזמינים, ויעביר את ההיטל לפקיד השומה לא יאוחר מיום העסקים שלאחר היום האמור; לענין זה, "יום עסקים" - יום שאינו יום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, ואינו יום העצמאות.
7. החלת הוראות פקודת מס הכנסה
(א) לענין גביית ההיטל, לרבות חובת הניכוי במקור, יחולו הוראות פקודת מס הכנסה, לרבות הוראות העונשין החלות על אי מילוי הוראותיה, כאילו היה ההיטל מס הכנסה.
(ב) החייב בניכוי ההיטל ובהעברתו לפקיד השומה, ולא עשה כן במועד הקבוע בסעיף 6, יהא חייב בקנס פיגורים לפי חוק המסים (קנס פגורים), התשמ"א-1981, אולם הקנס יחול החל מן היום שלמחרת המועד להעברת ההיטל.
8. תחולה
חוק זה יחול לגבי הזמנת מניות שהוצעו על פי תשקיף שהתקופה להגשת הזמנות על פיו מתחילה ביום י"ט בכסלו (ז' בדצמבר 1982) או אחריו.
9. ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה ורשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.



1 ס"ח תשמ"ג, 13; ק"ת תשמ"ג, 1526.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו הקצאת מניות

 2. צו העברת מניות

 3. כתב העברת מניות

 4. מכירת מניות בחסר

 5. הסכם רכישת מניות

 6. עיכוב בשחרור מניות

 7. מס במכירת מניות עובד

 8. הכרה בבעל מניות כעובד

 9. הצהרה על בעלות במניות

 10. קניית 100% מהון המניות

 11. פיצוי על אי רישום מניות

 12. העברת מניות ברשם החברות

 13. בקשה לרכישת מניות עצמית

 14. בקשה להכריח למכור מניות

 15. אופציות על מניות לעובדים

 16. שינוי אחריות בעלי המניות

 17. סכסוך בין אחים בעלי מניות

 18. סחטנות המיעוט - בעלי מניות

 19. תביעה אישית נגד בעל מניות

 20. עסקת מכר מניות - החזר כספי

 21. שווי עסקה סוגי מניות שונים

 22. הצהרה על מפרט הצעת רכש למניות

 23. עילת תביעה אישית - בעלי מניות

 24. אחריות בעל מניות לליקויי בניה

 25. פגמים בכריתת חוזה להעברת מניות

 26. זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות

 27. התנגדות למכירת חלק ממניות החברה

 28. תביעה נגד בעל מניות בחברה בפירוק

 29. קיפוח בעל מניות בחתימה על מסמכים

 30. סכסוך בין קבלנים על בעלות במניות

 31. חיוב בעל מניות להשקיע כספים בחברה

 32. הסכם לרכישת מניות טעות בכדאיות העסקה

 33. תביעת בנק נגד בעל מניות שחתם על ערבות

 34. צו הפיטורין בענין הוצאות הון מניות, 1943

 35. תביעה לקבלת בעלות על מניות שהוחזקו בנאמנות

 36. פסק דין הצהרתי זכאות לסעדים וזכויות של בעל מניות

 37. חוק היטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות, התשמ"ג-1982

 38. תביעה למתן סעד הערכה של שווי מניות שהוצע בהצעת רכש

 39. צו החברות (הודעה לבעלי-מניות מתנגדים), תשט"ו-1955

 40. האם בעת כריתת הסכם המניות לא התקיימו יחסים מיוחדים ?

 41. חוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ"ד-1993

 42. תקנות מס הכנסה (ניכוי מהתמורה במכירת מניות), תשכ''ד-1964

 43. כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003

 44. טענה כי בשל מעשיהם ירד באופן דרסטי ערך המניות המוחזקות בידי הציבור

 45. תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש''ס-2000

 46. תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התשס''ג-2003

 47. הוראת המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן), התשס"ו-2005

 48. הוראת המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן), התשס"ג-2003

 49. הוראות המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן), התשס"ט-2009

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון