חוק החברה לישראל בע"מ, תשכ"ט-1969

חוק החברה לישראל בע"מ, תשכ"ט-1969

1. הגדרות
בחוק זה -
"החברה" - החברה הרשומה בישראל בשם "החברה לישראל בע"מ";
"סדרת מניות" - מניות החברה שהוצעו בתשקיף אחד;
לענין זה -
(1) מניות שלקחו החותמים על התזכיר יראו אותן ככלולות בסדרת המניות הראשונה;
(2) מניות שהונפקו שלא על פי תשקיף תוך שנתיים מיום פרסום התשקיף האחרון לפני ההנפקה, ונרכשו על ידי תושב-חוץ במטבע-חוץ כמשמעותו בסעיף 10, יראו אותן ככלולות בסדרת המניות שהוצעו על פי התשקיף האמור;
(3) מניות-הטבה שהוקצו לבעלי המניות מסדרת-מניות פלונית, יראו אותן ככלולות באותה סדרה;
"תזכיר", "סדרה של איגרות-חוב" - כמשמעותם בפקודת החברות, ו"תשקיף" - כמשמעותו של "פרוספקט" בפקודת החברות;
שאר המונחים - כמשמעותם בפקודת מס-הכנסה (להלן - הפקודה).
2. הזכות להטבות
החברה ובעלי מניותיה יהיו זכאים, בכפוף לאמור בסעיף 10, להטבות לפי חוק זה.
3. תחולת ההטבות לגבי סדרות מניות
ההטבות הניתנות לגבי סדרת-מניות יחולו לגבי סדרת-מניות שהוצעה בתחום הון המניות הרשום בתזכיר החברה בעת רישומה; הוגדל הונה של החברה, יחולו ההטבות, כולן או מקצתן, גם לגבי סדרת-מניות שהוצעה במסגרת ההון המוגדל. אם הכנסת, על פי הצעת הממשלה, קבעה זאת, דרך החלטה, ובמידה שקבעה.
4. פטור לחברה ממס על הכנסה וממס על ריווח הון
החברה תהא פטורה ממס-הכנסה לפי סעיף 127(א) לפקודה וממס על ריווח-הון, משך שלושים שנה החל משנת-המס הראשונה שבה היתה לחברה הכנסה חייבת.
5. הטבות במס חברות ובמס אחר
(א) על הכנסתה המזכה, תהיה החברה -
(1) חייבת במס-חברות בשיעור שלא יעלה על 28%;
(2) פטורה מכל מס אחר המוטל על הכנסה.
(ב) לענין סעיף זה וסעיף 6 -
"הכנסה מזכה", לגבי כל שנת-מס - שיעור יחסי מכלל ההכנסה החייבת של החברה באותה שנת-מס, שהוא כיחס סך כל הון המניות הנפרע מסדרת המניות שתקופת ההטבות לגביהן טרם תמה, לסך כל הון המניות הנפרע של החברה, כפי שנקבע בתום אותה שנה;
"תקופות ההטבות", לגבי כל סדרת-מניות - אחת-עשרה שנות-מס המתחילות בשנת המס שבה הוצעה הסדרה או עשר שנות-מס המתחילות בשנת-המס הראשונה שבה היתה לחברה הכנסה חייבת, הכל לפי המאוחר יותר.
6. הטבות לבעל מניות בחברה (תיקון: תשס"ב-2)
(א) קיבל אדם מן החברה דיבידנד ששולם מתוך הכנסה מזכה, תוך חמשעשרה שנים מהשנה שבה הושגה אותה הכנסה, יהיה פטור עליו מכל מס נוסף על המס ששילמה החברה, והוא הדין לגבי פירות-השקעה המשתלמים כדיבידנד על ידי תאגיד אחר מתוך דיבידנד שקיבל כאמור; לענין זה יראו הכנסות החברה שנתהוו ראשונות - כאילו חולקו ראשונות.
(ב) (בוטל)
(ג) קיבל תושב-חוץ דיבידנד שסעיף-קטן (א) אינו חל לגביו, יהיה פטור עליו מכל מס, חוץ מן המס שהחברה חייבת לנכותו לפי סעיף 161 לפקודה.
(ד) (1) במכירת מניות החברה יחויב בעל המניה במס בשיעור הקבוע בסעיף
91 לפקודה.
(2) על אף האמור בפסקה (1), לגבי מניה שיום רכישתה לפני המועד הקובע, על רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע - יהיה בעל המניות פטור ממס והוראות סעיף 91 לפקודה יחולו על יתרת רווח ההון הריאלי.
(3) לענין סעיף זה -
"המועד הקובע" - כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);
"רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע" - רווח ההון הריאלי, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה עד למועד הקובע ומחולק בתקופה שמיום הרכישה ועד ליום המכירה.
7. פטור ממס עזבון
מניות של תושב-חוץ שהן מסדרת-מניות, לא ייכללו בנכסי עזבונו לענין מס-עזבון; לענין זה, תושב-חוץ - לרבות מי שהיה תושב-חוץ בעת שרכש את המניות.
8. פטור ממס בולים
(א) מסמכי החברה המפורטים להלן פטורים ממס-בולים:
(1) התזכיר;
(2) דו"ח על הקצאת-מניות כאמור בסעיף 93 לפקודת החברות ושטר-מניה למוכ"ז כמשמעותו בסעיף 28 לפקודת החברות, המתייחסים להון המניות הרשום בתזכיר בעת רישום החברה.
(ב) מסמכי החברה כמפורט בסעיף-קטן (א)(2), המתייחסים להון-מניות שהוגדל, יהיו פטורים ממס-בולים, אם נקבע כך בהחלטה כאמור בסעיף 3.
(ג) סדרה של איגרות-חוב ושטר-נאמנות כאמור בסעיף 124 לפקודת החברות, המתייחס לסדרה של איגרות-חוב, יהיו פטורים ממס-בולים, אם שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבע כי הפטור הוא לתועלת הציבור.
9. זכות לקבלת מטבע חוץ
תושב-חוץ שהוא בעל מניה שהיא מסדרת-מניות, זכאי לקבל מטבע-חוץ לפי שער-החליפין הרשמי כדי להעביר אל מחוץ לישראל דיבידנד שקיבל בשל המניה או את תמורת מכירתה.
10. ביטול ההטבות
(א) לא הגיע סכום הון-המניות הנפרע של החברה, בתום שלוש שנים מהוצאת סדרת-המניות הראשונה, לסכום של שלושים מיליון דולר, יבוטלו למפרע ההטבות על פי חוק זה.
(ב) שר האוצר רשאי לבטל את ההטבות לפי חוק זה, כולן או מקצתן, לעתיד או למפרע, אם -
(1) החברה הוציאה סדרה של איגרות-חוב לפני שסכום הון-המניות הנפרע שלה הגיע לשלושים מיליון דולר;
(2) החברה הקצתה פחות מ-80% מהון-המניות שלה לתושבי-חוץ תמורת מטבע-חוץ; לענין זה, מטבע-חוץ לרבות -
(א) מטבע ישראלי שנתקבל מהמרת מטבע-חוץ לפי שער-החליפין הרשמי;
(ב) מטבע ישראלי שנתקבל מפדיון איגרות מדינת ישראל, שהופצו מחוץ לישראל ואושרו לענין זה על ידי המפקח על מטבע-חוץ.
(ג) בוטלו הטבעות למפרע, בין מכוח סעיף-קטן (א) ובין מכוח החלטת שר האוצר על פי סעיף-קטן (ב), ישולמו כל המסים שלגביהם ניתנו ההטבות, במועדים שקבע שר האוצר, בתוספת ריבית בשיעור המכסימלי המותר על פי חוק הריבית, תשי"ז-1957, מן היום שחלה החובה לשלמם לולא ניתנו ההטבות.
11. ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע לביצועו.


 1. ס"ח תשכ"ט, 149; תשס"ב, 578.
 2. סעיף 89(א) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002 (ס"ח תשס"ב, 581) קובע:

"89. תחילה ותחולה
(א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) (להלן - יום התחילה), והוא יחול על הכנסה שהופקה או שנצמחה בשנת המס 2003 ואילך, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק זה."

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תרומה של חברה

 2. ערעור מנהל חברה

 3. אחריות חברה משכנת

 4. עורך דין הקמת חברה

 5. עורך דין פתיחת חברה

 6. קיפוח המיעוט בחברה

 7. התחשבנות בין חברות

 8. הברחת נכסים של חברה

 9. סעיף 350 לחוק החברות

 10. תיקון 18 לחוק החברות

 11. סעיף 267 לחוק החברות

 12. תיקון 19 לחוק החברות

 13. סעיף 353 לחוק החברות

 14. תביעה נגד חברת גרירה

 15. ניהול חברה בדרך מקפחת

 16. תביעה נגד חברה מחוקה

 17. סעיף 353א לחוק החברות

 18. תביעה נגד חברת הובלות

 19. סעיף 374 לפקודת החברות

 20. הוכחת חדלות פרעון חברה

 21. סדר היום באסיפה הכללית

 22. ערעור מס של חברת בנייה

 23. תביעה נגד חברת קייטרינג

 24. תיקון מס' 3 לחוק החברות

 25. חוק החברות, התשנ"ט-1999

 26. זכויות שימוש בשם של חברה

 27. פטור מאגרה לחברה בגירעון

 28. פתיחת חברות קש - גזר דין

 29. זכות וטו של המיעוט בחברה

 30. תביעה נגד חברת בקרת איכות

 31. סעיף 207 לחוק החברות החדש

 32. הוראת מעבר למבקרים פנימיים

 33. תיקון בקשה לפי פקודת החברות

 34. חדלות פירעון של חברה ציבורית

 35. בקשה לא לקיים ישיבת דירקטוריון

 36. תביעת חברה נגד סוכן המכירות שלה

 37. חוק החברה לישראל בע"מ, תשכ"ט-1969

 38. תביעה אישית של עובד נגד מנכ''ל חברה

 39. תקנות החברות (אגרות), התשס''א-2001

 40. פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983

 41. הקמת חברה חדשה תחת זו שהפכה חדלה פרעון

 42. תקנות החברות (חובת דיווח), התשנ''א-1990

 43. תביעה של חברת מענה אנושי לעסקים נגד לקוח

 44. תקנות החברות (אישור חלוקה), התשס''א-2001

 45. תביעה לפיצויים עבור הנזקים כתוצאה מקריסתה של החברה

 46. הסתרת העובדה שהחברה מצוייה בפועל במצב של חדלות פרעון

 47. תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס''ו-2005

 48. תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש''ס-1999

 49. תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), התשס''ז-2006

 50. תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש''ס-2000

 51. צו החברות (הנהלת פנקסי-סניף במדינת ניו-יורק), תשי"ח-1957

 52. תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש''ס-2000

 53. תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית), התשס''ד-2004

 54. תקנות החברות (כהונת דירקטורים מקרב הציבור ביותר משתי חברות), התשמ''ח-1987

 55. תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש''ע-2010

 56. תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש''ס-2000

 57. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס''ט-2009

 58. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), התש''ע-2010

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון