חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967

חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967

1. הגדרות
בחוק זה -
"קרקע חקלאית" - קרקע שנועדה לשמש לייצור תוצרת חקלאית, לגידול פרחים, למשתלה, לגידול בעלי-חיים או להחזקתם או למרעה להם, או להחזקת ציוד חקלאי או מלאי חקלאי;
"שימוש חורג", לענין קרקע חקלאית - שימוש שהוגדר כך בתוספת הראשונה.
2. איסור שימוש חורג
המחזיק או הזכאי להחזיק קרקע חקלאית ממקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל - על פי הסכם-חכירה או על פי רשות (להלן - מחזיק), לא ינהג בקרקע שימוש חורג אלא על פי היתר בכתב מאת שר החקלאות או מאת מי שהשר הסמיכו לכך ברשומות, ובלבד שאם סירוב להתיר שימוש חורג ניתן על ידי מי ששר החקלאות הסמיכו כאמור, יהיה המחזיק רשאי לבקש עיון מחדש על ידי השר עצמו.
3. איסור להעביר מכסת מים (תיקון: תשס"ו-2)
מחזיק שנקבעה לו מכסתמים על ידי נציב המים, או על ידי רשות אחרת המוסמכת לכך על פי דין, או שהוקצתה לו כמות מים מתוך מכסה שנקבעה כאמור לחבר בני-אדם שהוא נמנה עמו (לשתיהן ייקרא להלן - מכסה אישית), לא יעביר מכסתו האישית לאחר, ולא ישתמש בה ולא יניח לאחר להשתמש בה, לצרכי קרקע שנוהגים בה שימוש חורג, אלא על פי היתר בכתב מאת שר החקלאות או מאת מי שהשר הסמיכו לכך בהודעה ברשומות.
4. ועדת הכרעה (תיקון: תשס"ט3) בתוקף עד יום 31.12.2009
שר המשפטים יקים ועדת-הכרעה, או ועדות-הכרעה, לענין חוק זה; ועדת-הכרעה (להלן - ועדה) תהא מורכבת משופט בית משפט שלום שימנה שר המשפטים והוא ישמש יושב-ראש ומשני מומחים שימנה שר החקלאות, ובלבד שלא יהיו ביניהם עובדי מינהל מקרקעי ישראל ואחד מהם לפחות יהיה מי שאינו עובד המדינה; הודעה על הרכב הועדה תפורסם ברשומות.
בהודעה ברשומות.
4. ועדת הכרעה (תיקון: תשס"ט3) בתוקף מיום 1.1.2010
שר המשפטים יקים ועדת-הכרעה, או ועדות-הכרעה, לענין חוק זה; ועדת-הכרעה (להלן - ועדה) תהא מורכבת משופט בית משפט שלום שימנה שר המשפטים והוא ישמש יושב-ראש ומשני מומחים שימנה שר החקלאות, ובלבד שלא יהיו ביניהם עובדי רשות מקרקעי ישראל ואחד מהם לפחות יהיה מי שאינו עובד המדינה; הודעה על הרכב הועדה תפורסם ברשומות.
5. נוהל וסדרי דין
(א) המומחים ישתתפו בכל דיוני הועדה וייעצו לשופט בכל הבעיות הכרוכות בתביעות שהובאו לפני הועדה על פי חוק זה, אך דעתו של השופט תהיה קובעת בקביעת ההחלטה.
(ב) לא בא אחד המומחים לישיבת הועדה, רשאי השופט לקיים דיון בהשתתפות המומחה השני בלבד; לא באו שני המומחים, רשאי השופט לקיים דיון לבדו.
(ג) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את סדרי הדין של הועדה, ובמידה שלא קבע כאמור יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.
6. תביעה להפקעת זכות לחלקה
(א) מי שהפר הוראה מהוראות סעיפים 2 או 3 לגבי קרקע חקלאית פלונית שהוא מחזיק בה או לגבי המכסה האישית שניתנה לגביה, ועל אף התראה בכתב מאת שר החקלאות, או ממי שהשר הסמיכו לכך בהודעה ברשומות, לא חדל מן ההפרה תוך חודש ימים מיום קבלת ההתראה, רשאי שר החקלאות, או מי שהשר הסמיכו לכך בהודעה ברשומות, לתבוע בועדה הפקעת זכותו לגבי אותה קרקע חקלאית ולמכסה האישית שניתנה לגבי אותה קרקע.
(ב) ביקש המחזיק, לאחר קבלת ההתראה, היתר לשימוש החורג וניתן לו סירוב סופי כאמור בסעיף 2, לא תוגש התביעה אלא כתום חודש מיום שקיבל המחזיק את ההתראה או כתום שבוע ימים מיום שקיבל הודעה על הסירוב, לפי המועד המאוחר יותר.
(ג) חדל המחזיק מן ההפרה לאחר קבלת ההתראה, ותוך שלוש שנים חזר והפר הוראה מהוראות סעיפים 2 או 3, מותר להגיש את התביעה לאחר התראה של שבוע ימים.
7. הפקעת הזכות
הוכחה ההפרה כאמור בתביעה לפי סעיף 6, תפקיע הועדה את הזכויות, כאמור בסעיף 6, ובלבד שאם היה בית-המגורים של המחזיק בקרקע החקלאית שהופקעה לא יחול צו ההפקעה על הבית; ואולם רשאית הועדה על פי בקשת מי שקיבל את הקרקע כאמור בסעיף 10 או על פי בקשת המחזיק, להחיל את צו ההפקעה על הבית, אם הוכח כי הובטח למחזיק סידור חלוף כמשמעותו בחוק הגנת הדייר, תשט"ו-1955.
8. כופר במקום הפקעה
על אף האמור בסעיף 7, אם נתברר לועדה כי זו הפעם הראשונה שהמחזיק נמצא חייב בהפרת הוראות הסעיפים 2 או 3 לגבי כל חלקת קרקע חקלאית שהיא, רשאית היא, על פי בקשת המחזיק, להמיר את ההפקעה בכופר שישולם לאוצר המדינה ושלא יפחת מ-3,000 לירות ולא יעלה על כפל שווי היבול שהתקבל בשנה הקודמת מהחלקה שבה חלה ההפרה.
9. ההפקעה בהפרה חוזרת
מי שהופקעו זכויותיו כאמור בסעיף 7, ולאחר מכן חזר והפר הוראות הסעיפים 2 או 3 תפקיע הועדה, על פי תביעת שר החקלאות, את זכותו לגבי כל קרקע חקלאית הנמנית עם מקרקעי ישראל שברשותו ולכל מכסה אישית, ובלבד שאם נמצא בית-המגורים של המחזיק בקרקע כאמור, לא יחול צו ההפקעה על הבית; אולם רשאית הועדה להחיל את צו ההפקעה על הבית על פי בקשה ובתנאים כאמור בסעיף 7.
10. החזרת הקרקע (תיקון: תשס"ט3) בתוקף עד יום 31.12.2009
קרקע או זכות שהופקעו כאמור בסעיפים 7 או 9 יוחזרו לאדם שהעניק אותם למחזיק, ואם נמנע אותו אדם מלקבלם - למינהל מקרקעי ישראל; נמסרו לאדם שהעניק אותם למחזיק, לא יעניקם לאחר אלא בהסכמת מינהל מקרקעי ישראל.
10. החזרת הקרקע (תיקון: תשס"ט3) בתוקף מיום 1.1.2010
קרקע או זכות שהופקעו כאמור בסעיפים 7 או 9 יוחזרו לאדם שהעניק אותם למחזיק, ואם נמנע אותו אדם מלקבלם - לרשות מקרקעי ישראל; נמסרו לאדם שהעניק אותם למחזיק, לא יעניקם לאחר אלא בהסכמת רשות מקרקעי ישראל.
11. ראיות
הוכח בועדה שאדם זולת המחזיק או שכיריו עשה בקרקע החקלאית פעולות הקשורות בהכשרת הקרקע, בעיבודה, בזריעתה, בשתילתה, בטיפול בצומח הקשור בעיבודה, באיסוף יבולה או בשימוש במים לעיבודה, או נהג בה באופן אחר מנהל בעלים, תהא חובת הראיה על המחזיק שלא נהג בקרקע שימוש חורג.
12. דין המתקשר עם המחזיק
(א) אדם שהתקשר עם המחזיק באחת הפעולות המהוות שימוש חורג, או שקיבל ממנו מכסתו האישית (להלן - המתקשר), יהיה זכאי, לגבי המחזיק, לכל תמורה או פיצויים שהיו מגיעים לו אילמלא הוראות חוק זה, והועדה תחליט, על פי בקשתו, על תמורה או פיצויים כאמור, במסגרת ההליכים נגד המחזיק.
(ב) בכל תביעה לפי חוק זה יוזמן המתקשר להשתתף בדיון בפני הועדה, וכל החלטה על הפקעת זכויות כאמור בסעיפים 7 או 9, יהיה כוחה יפה גם לגביו.
(ג) כל סכום שיגיע למתקשר מכוח סעיף-קטן (א) יהווה שעבוד על הפיצויים שיגיעו למחזיק על פי סעיף 15, והועדה רשאית לקבוע הסדרים להבטחת תשלומם.
13. אכיפה
כל החלטה של הועדה לפי סעיפים 7, 8, 9 או 12, דינה, בכל הנוגע לאכיפתה, כדין פסק-דין של בית משפט שלום בתובענה אזרחית.
14. ערעור
החלטה סופית של הועדה בתביעה לפי סעיפים 7, 8, 9 או 12, דינה, לענין ערעור, כדין פסק-דין של בית משפט שלום בתובענה אזרחית, אלא שהערעור לבית-משפט מחוזי יעכב את אכיפת ההחלטה.
15. פיצויים
(א) מחזיק שהופקעו זכויותיו במקרקעין לפי חוק זה, זכאי לפיצויים, ממי שהוחזרו לו הקרקע או הזכויות כאמור בסעיף 10, על השבח שהשביח את המקרקעין על ידי הקמת מבנים, נטיעת מטעים או כל דרך אחרת.
(ב) הועדה תקבע את סכום הפיצויים לפי הכללים שבתוספת השניה, וכן תקבע את מועדי התשלום, ודין קביעתה בכל הנוגע לאכיפה ולערעור, יהיה כאמור בסעיפים 13 ו-14.
(ג) הועדה תחליט בענין הפיצויים, כאמור בסעיף-קטן (ב), במסגרת ההחלטה על ההפקעה.
(ד) לא יופקעו זכויותיו של המחזיק, אלא אם שולמו הפיצויים או סודרו הבטחונות בהתאם להחלטת הועדה כאמור בסעיף-קטן (ב).
16. תיקון התוספות
שר החקלאות רשאי, בתקנות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לתקן את התוספת הראשונה או השניה, להוסיף עליהן או לגרוע מהן.
17. תוקף החוק
הוראות חוק זה יחולו על אף האמור בכל דין.
18. סייג לתחולה (תיקון: תשס"ט3) בתוקף עד יום 31.12.2009
הוראות חוק זה לא יחולו לגבי שימוש חורג שהותר בהסכם שבכתב בין המחזיק לבין מינהל מקרקעי ישראל.
18. סייג לתחולה (תיקון: תשס"ט3) בתוקף מיום 1.1.2010
הוראות חוק זה לא יחולו לגבי שימוש חורג שהותר בהסכם שבכתב בין המחזיק לבין רשות מקרקעי ישראל.
19. מעמד ההסתדרות הציונית
האיסורים וההגבלות שבחוק זה לא יחולו על ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, אולם יחולו על מי שמחזיק קרקע חקלאית מטעמה.
20. ביצוע ותקנות
שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
התוספת הראשונה (תיקון: תש"ם, תשמ"א)
(סעיף 1)

ואלה פעולות בקרקע חקלאית שהן שימוש חורג:

 1. העברה או הקנייה של כל זכות שיש למחזיק בקרקע או בחלק ממנה, או שעבוד הזכות; ואולם עיבוד הקרקע על ידי שכירים או על ידי מי שקיבל על עצמו את העיבוד בקבלנות ועל חשבון המחזיק לא יראו כשימוש חורג.
 2. יצירת שותפות בקרקע או ביבול, מלבד אם השותפות היא בין תושבי אותו יישוב והשותפים עובדים במידה שווה.
 3. הקניית זכות אריסות בקרקע או ביבול.
 4. הקניית זכות רכישת היבול בשדה (דמאן).
 5. שעבוד היבול, למעט שעבוד שנעשה על פי הוראות פקודת המלוות לזמנים קצרים על יבול (ערובה), 1935, או שעבוד שתנאיו מנעו מהנושא את הטיפול ביבול.
 6. הקניית זכות מגורים.

התוספת השניה
(סעיף 15(ב))

1. תאריך ההפקעה
בתוספת זו, "תאריך ההפקעה" - תאריך החלטת הועדה על ההפקעה, ואם הוגש ערעור על החלטה זו - תאריך החלטת בית-המשפט המחוזי המאשרת את ההפקעה.
2. שיעור הפיצוי
(א) סכום הפיצויים שישולמו למחזיק יהיה שווה לסכום שבו עלה ערך הקרקע החקלאית שעליו לפנות (להלן - הקרקע המפונה) עד יום ההפקעה מחמת הקמת בנינים, התקנת מיתקנים של קבע, נטיעת נטיעות או הכשרת הקרקע החקלאית (ולכל אלה ייקרא להלן - שיפורים) על ידי המחזיק או מטעמו (להלן - הערך המוסף).
(ב) בחישוב בערך המוסף לא יובאו בחשבון שיפורים שנעשו בניגוד לתנאים שעל פיהם מוחזקת הקרקע על ידי המחזיק ונעשו שלא לצורך עיבוד חקלאי.
3. ערך מוסף שעולה על ההשקעה
עלה הערך המוסף על הסכום שהיה מושקע בשיפורים אילו נעשו ערב תאריך ההפקעה בניכוי סכום הבלאי בעד כל התקופה (להלן - ההשקעה הנקיה), לא יעלה סכום הפיצויים על ההשקעה הנקיה.
4. ערך מוסף שהוא פחות מההשקעה
היה הערך המוסף פחות מההשקעה הנקיה, תקבע הועדה את סכום הפיצויים כפי שתראה לצודק בנסיבות המקרה, ובלבד שלא יעלה סכום הפיצויים על שלושה רבעים מההשקעה הנקיה.
5. שומה
ערך הזכות שהיתה למחזיק בקרקע, הערך המוסף וההשקעה הנקיה, לענין תוספת זו, יקבע שמאי שימנה שר החקלאות לאחר התייעצות עם שר המשפטים.1 ס"ח תשכ"ז, 108; תשס"ו, 352; תשס"ט, 328.
ק"ת תש"ם, 40; תשמ"א, 959.
2 סעיפים 47 ו-56 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 (ס"ח תשס"ו, 352 ו-355) קובעים:
"47. תיקון חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים)
בחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז-1967, בסעיף 3, במקום "נציב המים" יבוא "מנהל הרשות הממשלתית" ובסופו יבוא "בסעיף זה, "מנהל הרשות הממשלתית" - מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים, התשי"ט -1959 .
56. פרק י"ב: מים - תחילה
תחילתו של פרק זה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), אלא אם כן נקבע בו אחרת."
3 סעיף 49 (ב)(ג)(ד) לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7) התשס"ט-2009 (ס"ח תשס"ט, 328) קובע לגבי תיקון סעיפים 4, 10, 18:
"49 תחילה ותחולה
(ב) תחילתו של שם החוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ותחילתם של סעיפים 1א, 2, 2א, 3, 4, 4יב, 4טו(א) ו-(ב), 4כב ו- 8(א) ו-(ג) לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 3, 4 , 5, 7, 8( 1) ו-(2), 10 ו- 11 לחוק זה, ושל סעיפים 14 עד 48 , ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010 ).
(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשות מקרקעי ישראל לא תחל לפעול אלא לאחר שנחתם הסכם קיבוצי המסדיר את זכויותיהם של עובדי מינהל מקרקעי ישראל.
(ד) אין בהוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) כדי למנוע את ביצוען של שאר הוראות חוק זה שאין להן השלכה על זכויות העובדים."

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משק עזר

 2. שימוש חקלאי במים

 3. נזק למטעים חקלאיים

 4. בניה על קרקע חקלאית

 5. שימוש במקרקעין חקלאיים

 6. משרד החקלאות הסכם המים

 7. תביעה בגין נזקי חקלאות

 8. נזקי ברד - ביטוח חקלאות

 9. פיצויים בגין נזקי חקלאות

 10. מיסים על מכירת משק חקלאי

 11. ריסוס ברוח - נזקי חקלאות

 12. תביעה לפיצוי בגין נזק חקלאי

 13. רישום זכויות חקלאים בקרקע

 14. עונש על בניה בקרקע חקלאית

 15. שימוש לא חוקי בקרקע חקלאית

 16. תקנות הזבלים החקלאיים, 1938

 17. פקודת הזבלים החקלאיים, 1938

 18. נזקי חקלאות בגין ריסוס רשלני

 19. פיצוי כספי לחקלאי על נזקי ריסוס

 20. הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ט-2009

 21. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 22. חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח-1988

 23. חוק המועמדים להתישבות חקלאית, תשי"ג-1953

 24. הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 25. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980

 26. העברת תיק למנהל להסדרים במגזר החקלאי או למשקם

 27. חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992

 28. תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד),התשמ''א-1981

 29. שינוי פריסת שטח מגורים ביחס לשטח החקלאי המצוי בחלקה

 30. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (מענקים), התשמ"ב-1982

 31. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשנ''ח-1998

 32. תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל''ב-1972

 33. תקנות המועמדים להתישבות חקלאית (סדרי הדין), תשי''ד-1954

 34. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק), התשנ"ה-1995

 35. מימון פרויקטים חקלאיים במסגרת תכנית תמיכה ביישובי קו העימות

 36. תקנות ההתיישבות החקלאית (סדרי דין בין המתקשר והמחזיק), תשל''ו-1976

 37. חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967

 38. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי), התשמ"ט-1989

 39. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (דרך קביעת עלות הגיוס), התשנ''ד-1994

 40. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (קביעת ישובי קו העימות), התשנ''ה-1994

 41. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ"ט-1989

 42. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (שינוי סכום ההשקעה בתכנית זוטא), התשנ''ב-1992

 43. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם), התשנ''ג-1992

 44. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל''ט-1979

 45. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה), תשל"ט-1979

 46. כללים לעידוד השקעות הון בחקלאות (חישוב הכנסה חייבת במפעל חקלאי מאושר), התשמ"ו-1986

 47. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה), התשנ''ג-1993

 48. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם), התשנ''ח-1998

 49. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת כושר ההחזר של גורם חקלאי), התשנ''ד-1994

 50. צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו–ב') (הוראת שעה), התשס"ט-2009

 51. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי החקלאות), התשנ"א-1991

 52. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים), התשנ''ה-1994

 53. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ''א-1990

 54. תקנות הרשות לפיקוח חקלאי (הבטחת מימון הפיקוח לענין עבירות על חיקוקי החקלאות), התשנ''א-1991

 55. צו תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003) (עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים)) (ענפי התעשיה, החקלאות, המלונאות והבניה), התשס"ג-2003

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון