חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים), התשנ"ו-1996

חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים), התשנ"ו-1996

1. הגדרות
בחוק זה -
"בן משפחה" - בן זוג, הורה, צאצא, אח או אחות;
"בעל תפקיד ציבורי" - שר, חבר הכנסת, מי שממלא תפקיד בגוף ציבורי, לרבות מי שנבחר לכהונה בגוף ציבורי לפי דין;
"גוף ציבורי" - משרד ממשלתי ומוסד ממוסדות המדינה, לרבות רשות מקומית, חברה ממשלתית, תאגיד שהוקם או גוף ציבורי הממלא תפקיד על-פי דין, וכן גוף נתמך כמשמעותו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985;
"עיתון" - לרבות, פרסום חד פעמי או עיתי, שתפוצתו ארצית או מקומית;
"פרסום" - פרסום מודעה בעיתון בתמורה שניתנה במישרין או בעקיפין.
2. איסור פרסום
(א) גוף ציבורי לא יממן פרסום בעיתון של מודעת ברכה או מודעת אבל המתייחסת לבעל תפקיד ציבורי או לבן משפחתו, ולא ישתתף במימון הפרסום כאמור, במישרין או בעקיפין.
(ב) לענין סעיף זה פרסום על ידי גוף ציבורי, לרבות פרסום של מנהל של אותו גוף או של עובד בו, או פרסום שמצויין בו שמו של הגוף הציבורי, של המנהל, או של עובד בו, המתייחסים לבעל התפקיד הציבורי או לבן משפחתו.
3. פרסום מודעת אבל (תיקון: תשנ"ט)
על אף הוראות סעיף 2, נפטר עובד או נבחר בגוף ציבורי או עובד או נבחר שכיהנו בעבר בגוף ציבורי, לרבות בני משפחתם, רשאי המנהל של אותו גוף ציבורי או מי מטעמו, לפרסם מודעת אבל בשם הנהלת הגוף הציבורי.
4. חיוב אישי
פרסום שנעשה בניגוד להוראות חוק זה ימומן אישית בידי מי שאישר את הפרסום כאמור, ויראו את מי ששמו או תוארו מופיעים בפרסום, כמי שאחראי לפרסום, זולת אם הוכיח שהפרסום נעשה שלא בידיעתו או שנקט אמצעים סבירים למניעתו; אין בסעיף זה כדי לפגוע בסמכויות המסורה לבית המשפט על פי הוראות סעיף 77 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
5. עונשין
המפר הוראות חוק זה - דינו קנס 10,000 שקלים חדשים.
6. ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.1 ס"ח תשנ"ו, 108; תשנ"ט, 41.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרסום מלגות

 2. פרסום שם נפטר

 3. פרסום חוקי עזר

 4. פרסום קלטת שחזור

 5. פרסום קלטת חקירה

 6. פרסום התליית רישיון

 7. איסור פרסום סיגריות

 8. פרסום תמונה ללא רשות

 9. זכויות פרסום על גשרים

 10. תביעה על שירותי פרסום

 11. צו מניעה נגד פרסום דומה

 12. תביעה בנושא עמודי פרסום

 13. חוב עלות פרסום באתר זאפ

 14. כללי פרסום מרפאות שיניים

 15. איסור פרסום מחיר במטבע זר

 16. פיצוי כספי על פרסום מטעה

 17. חובת פרסום עדכון בתקשורת

 18. טעות במודעת פרסום בעיתון

 19. הצעת חוק פרסום סל הבריאות

 20. איסור פרסום חקירה משטרתית

 21. חובת פרסום סגירת תיק פלילי

 22. הצעת חוק איסור פרסום סקרים

 23. איסור פרסום צילום אדם ברבים

 24. פרסומים הנוגעים לאיש ציבור

 25. פרסום ביטוח - תביעה ייצוגית

 26. תביעת שיפוי על פרסומים בעיתון

 27. פרסום שקרי אודות שנות ניסיון מקצועי

 28. הצעת חוק פרסום מקבלי משכורות גבוהות

 29. הודעה בדבר כללים לענין היתרים לפרסום

 30. עורך דין דיני חוזים - הפרת הסכם פרסום

 31. איסור מגעים עם ארגוני טרור ופרסום רשימה

 32. צו מניעה זמני האוסר על פרסום ושיווק מוצר

 33. פרסום ממצאים חיוביים בדו"ח מבקר המדינה

 34. בקשה להתיר פרסום החלטה של בית הדין לעבודה

 35. פרסום תמונות ללא רשות - פיצוי 15,000 ש''ח

 36. חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים), התשנ"ו-1996

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון