חוק הארכיונים, תשט"ו-1955

חוק הארכיונים, תשט"ו-1955

1. הגדרות (תיקון: תשכ"ד, תשמ"א)
בחוק זה -
"חומר ארכיוני" - כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר וכל תרשים, דיאגרמה, מפה, ציוד, תו, תיק, תצלום, סרט, תקליט וכיוצא באלה -
(1) המצויים ברשותו של מוסד ממוסדות המדינה או של רשות מקומית, להוציא חומר שאין לו ערך של מקור;
(2) המצויים בכל מקום שהוא ושיש בהם ענין לחקר העבר העם, המדינה או החברה, או שהם קשורים לזכרם או לפעולתם של אנשי שם;
"הגנזך" - ארכיון מדינת ישראל;
"ארכיון ציבורי" - ארכיון שהוא בבעלותו או בהנהלתו של גוף שאין מטרתו הפקת רווחים, ואושר על ידי הממשלה, בהודעה שפורסמה ברשומות, כארכיון ציבורי;
"הגנז" - מנהל הגנזך, לרבות כל אדם שהגנז ייפה את כוחו לפעול בשמו או במקומו;
"מוסד ממוסדות המדינה" - לרבות תאגיד ממלכתי או ממשלתי וכן מוסד ממלכתי שהוקם על פי חיקוק, שהממשלה, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, הכריזה עליהם בצו כמוסד המדינה לענין חוק זה.
2. מינוי הגנז
(א) הגנז יתמנה על ידי הממשלה לאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה.
(ב) כל עוד לא נתמנה הגנז יהיה שר החינוך והתרבות יושב ראש המועצה.
3. מועצת ארכיונים עליונה3
תוקם מועצת ארכיונים עליונה (להלן - המועצה), וזה הרכבה:
(1) הגנז שיהיה יושב ראש המועצה;
(2) בא-כוח משרד החינוך והתרבות ובאי-כוח אותם משרדי הממשלה שתקבע הממשלה;
(3) באי-כוח הספריה הלאומית, הארכיון הציוני המרכזי, הארכיון הכללי לתולדות ישראל, המועצה הארכיאולוגית המייעצת, הארכיון של צבא-הגנה לישראל והארכיונים שייקבעו על ידי הממשלה;
(4) המועצה רשאית להמליץ בפני הממשלה על מוסדות אחרים שבאי-כוחם יצורפו למועצה;
(5) מומחים שתמנה הממשלה אחר התייעצות במועצה, ובלבד שמספרם לא יעלה על שליש חברי המועצה בשעת המינוי.
3א. מנין חוקי וסדרי דיון (תיקון: תשכ"ד)
(א) מנין חוקי בישיבות המועצה הוא ארבעים אחוזים ממספר חבריה.
(ב) המועצה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שלא נקבעו בתקנות.
4. החומר שיופקד בגנזך (תיקון: תשכ"ד)
(א) בגנזך יופקד כל חומר ארכיוני של מוסדות ממלכתיים שקדמו להקמת מדינת ישראל, וכל חומר ארכיוני של מוסד ממוסדות המדינה או של רשות מקומית שנפסק קיומם ואין מוסד אחר יורש את מקומם, וכל חומר אחר של מוסד ממוסדות המדינה או של רשות מקומית שאינו צריך שימוש עוד ושלא ניתן לבערו לפי התקנות, או שאין בדעתם של המוסד או של הרשות המקומית לבערו אף שניתן לבערו לפי התקנות.
(ב) הגנז רשאי לקבל להפקדה בגנזך כל חומר ארכיוני.
(ג) כל חומר ארכיוני שהועמד לרשותו של הגנזך, אף אם לא הועבר אליו - יראוהו כמופקד בגנזך.
5. תקופת ההפקדה בגנזך
הפקדת חומר ארכיוני בגנזך היא לצמיתות, אך רשאי הגנז, בתנאים שייקבעו בתקנות, לקבל חומר ארכיוני למשמרת שאינה לצמיתות.
6. סמכויות פיקוח
הגנז יפקח על סדרי הארכיונים במוסדות המדינה וברשויות המקומיות, על שמירת החומר הארכיוני בהם ועל ביעורו.
7. סמכות לבדוק
הגנז רשאי לבדוק כל חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות, לצלמו ולהעתיקו אך לא יוכל לבדוק, לצלם ולהעתיק חומר סודי במוסדות המדינה אלא ברשות הממונה האחראי על אותו חומר.
8. פנקס-של חומר ארכיוני פרטי
(א) הגנז ינהל פנקס חומר ארכיוני הנמצא בידי בעלים פרטיים (להלן - הפנקס).
(ב) בפנקס יירשם חומר ארכיוני בעל ערך, כפי שייקבע על ידי הגנז, הנמצא בבעלותם או בהחזקתם של אנשים ומוסדות פרטיים ואינו מופקד בארכיון ציבורי.
(ג) הרישום ייעשה על יסוד הצהרת הבעלים של החומר הארכיוני, או של המחזיק בו, או על יסוד ידיעה שהגיעה לגנז על מציאות החומר.
9. סמכויות הגנז לגבי חומר שברשות הפרט
(א) הגנז רשאי לדרוש מכל אדם ידיעות על חומר ארכיוני הנמצא בבעלותו או בהחזקתו.
(ב) אין הגנז רשאי לעיין בחומר ארכיוני כאמור, לצלמו, להעתיקו, לתת את התצלום או את ההעתק לעיון הקהל אלא ברשות הבעלים ובעל זכות היוצרים ובהתאם לתנאים שהגנז ובעל החומר הארכיוני הסכימו עליהם.
10. עיון הקהל (תיקון: תשכ"ד, תשמ"א)
(א) כל אדם רשאי לעיין בחומר הארכיוני המופקד בגנזך, אך אפשר להגביל זכות זו בתקנות, ויכול שההגבלה תהיה לפי סוגו של חומר ארכיוני ולפי תקופה קצובה מזמן היווצרו.
(ב) הופקד חומר ארכיוני שזכות העיון בו מוגבלת, על פי חוק או על פי הסכם, יחולו עליו אותן ההגבלות גם בגנזך.
(ג) (1) לענין סעיף קטן זה תקבע הממשלה ועדה של שלושה שרים;
(2) הגנז, באישור הועדה, רשאי לציין חומר ארכיוני כסודי - מטעמים של פגיעה בבטחון המדינה או ביחסי החוץ של המדינה, וכחשאי - מטעמים של פגיעה בצנעת הפרט; הגנז רשאי, בהסכמת המועצה, לעשות כאמור מטעמים אחרים;
(3) על העיון בחומר ארכיוני מן הסוגים האמורים רשאי הגנזך להטיל הגבלות מיוחדות.
11. העתקים (תיקון: תשמ"א)
הגנז רשאי לתת לכל דורש העתקים, בין בכתב ובין בצורה אחרת, מכל חומר ארכיוני המופקד בגנזך שאין הגבלות עיון חלות עליו.
12. ביעור חומר במוסדות המדינה וכו'
(א) לא יבוער במוסד ממוסדות המדינה או ברשות מקומית חומר ארכיוני, אלא בהתאם לתקנות.
(ב) הגנז רשאי לצוות על צילומו והעתקתו של כל חומר ארכיוני כאמור, לפני ביעורו, ועל הפקדת התצלום וההעתק בגנזך.
ג) סעיף זה לא יחול על חומר ארכיוני שביעורו דחוף מטעמים של בטחון המדינה.
13. ביעור חומר בגנזך (תיקון: תשכ"ד)
(א) חומר ארכיוני שלדעת הגנז אין צורך עוד לשמרו, רשאי הוא לבערו כעבור שלושים יום מיום שניתנה לחברי המועצה הודעה על הכוונה לבער את החומר. הגנז רשאי לפרסם את ההודעה ברשומות, ורשאי כל חבר מחברי המועצה לבקש את פרסומה בעתון יומי.
(אא) לגבי חומר שהופקד על ידי מוסד ממוסדות המדינה או על-ידי רשות מקומית תינתן הודעה כאמור בסעיף קטן (א) גם לאותו מוסד או לאותה רשות מקומית.
(אב) הובעה תוך שלושים יום מיום ההודעה או הפרסום התנגדות לביעור, או ביקש חבר מחברי המועצה פרסום הודעה בעתון יומי והגנז התנגד לכך - תכריע המועצה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא יבער הגנז חומר ארכיוני פרטי שהופקד בגנזך, אלא אם הוצע קודם לבעל החומר לקבלו בחזרה ובעל החומר לא קיבלו תוך המועד שנקבע בהצעה.
(ג) הוחלט על ביעור חומר ארכיוני שזכות העיון בו אינה מוגבלת וביקש מוסד מדעי או ציבורי או בית ספר שהחומר יימסר לו - זכאי הוא לקבלו.

14. ביעור חומר שברשות הפרט
(א) לא יבער אדם חומר ארכיוני שברשותו הפרטית אלא על פי היתר מאת הגנז, פרט לחומר שהוצע להפקדה בגנזך והגנז סירב לקבלו.
(ב) סירב הגנז לתת היתר, רשאי האדם שהחומר נמצא ברשותו לערער תוך שלושים יום לפני המועצה והחלטתה תהיה סופית.
14א. העברה, עיקול ושעבוד בארכיון ציבורי (תיקון: תשמ"א)
(א) חומר ארכיוני שבארכיון ציבורי -
(1) לא יועבר ממנו אלא לגנזך או לארכיון ציבורי אחר;
(2) לא יהיה ניתן לעיקול או לשעבוד.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על העברה, עיקול או שעבוד שנעשו בהסכמת הגנז ובתנאים שקבע.
15. עונשין (תיקון: תשמ"א)
(א) המבער ביודעין חומר ארכיוני שלא בהתאם לחוק זה, דינו - קנס חמש מאות לירות.
(ב) המסרב למסור לגנז ידיעות על חומר ארכיוני הנמצא בבעלותו או בהחזקתו, דינו - קנס מאתיים לירות; ואין חיובו בדין פוטר אותו מלמלא אחרי הוראת החוק שעליה נתחייב בדין.
(ג) המעביר חומר ארכיוני בניגוד להוראות סעיף 14א, או מוציא או מנסה להוציא חומר ארכיוני מישראל בכוונה לעקוף הוראות סעיף 16(א), דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א) (1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או שוויו של החומר הארכיוני, לפי הסכום הגדול יותר, ורשאי בית המשפט לצוות שהחומר הארכיוני יחולט לטובת המדינה, ואין בהרשעת אדם לפי סעיף קטן זה כדי לפטרו מלמלא אחרי הוראות סעיף 16(ד).
16. חומר ארכיוני המוצא מישראל (תיקון: תשמ"א)
(א) לא יוצא חומר ארכיוני מישראל אלא אם נתקיים אחד מאלה:
(1) ניתן לגנז לעיין בחומר הארכיוני, לצלמו ולהעתיקו;
(2) החומר הארכיוני נרשם בפנקס והגנז ויתר על העיון בו, צילומו והעתקתו.
(ב) צולם או הועתק חומר ארכיוני כאמור, אין הגנז רשאי לתת את התצלום או ההעתק לעיון לקהל אלא ברשות הבעלים ובעל זכות היוצרים ובהתאם לתנאים שהגנז ובעל החומר הארכיוני הסכימו עליהם.
(ג) הגנז יאשר למוציא החומר הארכיוני מישראל, בתעודה או בכל דרך אחרת, שניתן לגנז לעיין בחומר הארכיוני, לצלמו ולהעתיקו, או שהחומר הארכיוני נרשם בפנקס והגנז ויתר על העיון בו, צילומו והעתקתו.
(ד) המוציא או העומד להוציא חומר ארכיוני מישראל, בלי שנתקיים אחד התנאים האמורים בסעיף קטן (א), חייב להעמיד לרשות הגנז, לפי דרישתו, את כל החומר הארכיוני הנמצא בבעלותו או בהחזקתו, לצילום או להעתקה, והוראות סעיף קטן (ב) יחולו על התצלום או ההעתק שנעשו לפי זה.
17. תביעה ברשות היועץ המשפטי בלבד
לא תוגש תביעה פלילית לפי חוק זה, אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלת ישראל או בהסכמתו.
17א. אגרות (תיקון: תשמ"א)
(א) ראש הממשלה רשאי לקבוע בתקנות אגרות בעד כל פעולה של הגנז או עובד אחר של הגנזך לפי חוק זה ובעד עיון בחומר ארכיוני בגנזך, והוא רשאי לקבוע את האגרה לסוגים מיוחדים של חומר ארכיוני ולקבוע פטורים מתשלום האגרה.
(ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי ראש הממשלה לקבוע שהעתקים של חומר ארכיוני בגנזך, או של סוגים מיוחדים של חומר כזה, יינתנו תמורת תשלום הוצאות ההעתקה לפי חשבון של הגנז.
18. ביצוע ותקנות (תיקון: תשמ"א)
(א) הממשלה רשאית להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע חוק זה.
(ב) בתקנות ייקבעו כללים שלפיהם ניתן לאשר ארכיון כארכיון ציבורי ולבטל אישור כאמור, וכן כללים לסדרי ניהול של ארכיונים ציבוריים ודרכי הפיקוח של הגנז עליהם; תקנות על פי סעיף קטן זה טעונות אישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.
(ג) לא יותקנו תקנות אלה אלא אחר התייעצות במועצה.


 1. ס"ח תשט"ו, 14; תשכ"ד, 144; תשמ"א, 152.
 2. מכח סעיף 10(ג)(2) לחוק, פורסמה הודעה בדבר ציון הסטנוגרמות של הממשלה וועדותיה כחומר סודי וחשאי (י"פ תשנ"ה, 415).
 3. פורסמה הודעה על הרכבה של מועצת הארכיונים העליונה, לפי סעיף 3 לחוק (י"פ תשנ"ז, 4784).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הבשר

 2. חוק גג רעפים

 3. חוק הארכיונים

 4. חוק הפתולוגיה

 5. חוק הדם הטבורי

 6. חוק נפגעי חיסון

 7. חוק בית העצמאות

 8. חוק רטרוספקטיבי

 9. חוק גני רמת הנדיב

 10. חוק דוד בן גוריון

 11. חוק אזורים חופשיים

 12. חוק האקדמיה למדעים

 13. חוק בנימין זאב הרצל

 14. חוק הביקורת הפנימית

 15. חוק אוויר נקי 2008

 16. חוק המעבר, תש"ט-1949

 17. חוק השמות, תשט"ו-1956

 18. חוק בתי הדין הדרוזיים

 19. חוק הגליל, התשמ"ח-1988

 20. חוק הזרעים, תשט"ז-1956

 21. חוק הקאדים, תשכ"א-1961

 22. חוק האגודות העותומניות

 23. חוק הדיינים, תשט"ו-1955

 24. חוק החניכות, תשי"ג-1953

 25. חוק קרן וולף, תשל"ה-1975

 26. חוק המחשבים, התשנ"ה-1995

 27. חוק הדרכונים, תשי"ב-1952

 28. חוק קרן היסוד, תשט"ז-1956

 29. חוק חג הסיגד, התשס"ח-2008

 30. סעיף 22 לחוק נשיא המדינה

 31. חוק מנהל בתי הדין הדתיים

 32. חוק סל הקליטה, התשנ"ה-1994

 33. חוק השבת אבידה, תשל"ג-1973

 34. חוק חותם המדינה, תש"י-1949

 35. חוק יום העצמאות, תש"ט-1949

 36. חוק הגנת סמלים, תשל"ה-1974

 37. חוק מימי-חופין, תשי"ז-1956

 38. חוק איגודי ערים, תשט"ו-1955

 39. חוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983

 40. חוק מגן דוד אדום, תש"י-1950

 41. חוק רמת הגולן, התשמ"ב-1981

 42. מפקחים על חוק למניעת מפגעים

 43. חוק בית התפוצות התשס"ו-2005

 44. חוק ועדות-חקירה, תשכ"ט-1968

 45. חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986

 46. חוק מירשם מילגות, תשל"ז-1976

 47. חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005

 48. חוק ההמרה לאירו, התשנ"ט-1999

 49. חוק לייצוב המשק, התשמ"ה-1985

 50. חוק גנים בוטניים, התשס"ו-2006

 51. חוק בתי יד לבנים, התשס"ז-2007

 52. חוק עיגול סכומים, התשמ"ו-1985

 53. תיקון חוק ההסדרים במשק המדינה

 54. חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961

 55. חוק מילווה המדינה, תשל"ט-1979

 56. חוק הפרוצדורה האזרחית העותומני

 57. חוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו-1966

 58. חוק לביטול המג'לה, התשמ"ד-1984

 59. חוק יד יצחק בן-צבי, תשכ"ט-1969

 60. חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966

 61. חוק למניעת הפרעה בבתי דין דתיים

 62. חוק הספריה הלאומית התשס"ח-2007

 63. חוק קרן קיימת לישראל, תשי"ד-1953

 64. חוק השטחים התת-ימיים, תשי"ג-1953

 65. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה העותומנית

 66. חוק להגנת רכוש מופקד, תשכ"ה-1964

 67. חוק רישוי בעלי מלאכה, תשל"ז-1977

 68. חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005

 69. חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

 70. חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח1998

 71. חוק תכנון החלב בישראל, התשנ"ב-1992

 72. חוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח-2008

 73. חוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991

 74. חוק קרן המדע הדו-לאומית, תשל"ז-1977

 75. חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979

 76. חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס-1999

 77. חוק העלאת עצמותיו של הרצל, תש"ט-1949

 78. חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004

 79. חוק לביטול דינים שנושנו, התשמ"ד-1984

 80. חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999

 81. חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

 82. חוק השפיטה (הוראות מעבר), התשמ"ד-1984

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005

 84. חוק המילוות (הוראות שונות), תשל"ח-1977

 85. חוק המילוות (הארכה מרצון), התשמ"ח-1988

 86. חוק לגבי עובי דלת כניסה מזכוכית מחוסמת

 87. חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש"ט-1949

 88. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין, התשנ"ז-1997

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה, התשנ"ח-1998

 91. חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990

 92. חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998

 93. חוק המוסד העליון ללשון העברית תשי"ג-1953

 94. חוק משק המדינה (הוראות מעבר), תשל"ה-1975

 95. חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, התשנ"ח-1998

 96. חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ"ז-1967

 97. חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח-2008

 98. חוק מבקר המדינה (נוסח משולב), תשי"ח-1958

 99. חוק המוסד העליון ללשון הערבית, התשס"ז-2007

 100. חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994

 101. חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה-2005

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995

 103. חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997

 104. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל, התשס"ז-2007

 105. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008

 106. חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, תשכ"ג-1963

 107. חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), תשי"ב-1952

 108. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ"ד-1964

 109. חוק הסדרי משפט ומינהל (נוסח משולב), תש"ל-1970

 110. חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ"ז-1997

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, התשס"ז-2007

 112. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב-1992

 113. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה, התשס"ז-2007

 114. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, תשכ"ה-1965

 115. חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס"א-2000

 116. חוק זאב ז'בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו), התשס"ה-2005

 117. חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008

 118. חוק סיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2002

 119. חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס"א-2001

 120. חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008

 121. חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (הוראות מיוחדות), תשכ"ז-1967

 122. חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל-דין), תשי"ח-1958

 123. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, התשס"ח-2008

 124. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985

 125. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007

 126. חוק לצמצום ממדי העוני והפערים בהכנסות (תיקוני חקיקה), התשנ"ד-1994

 127. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות, בתפילין ובמזוזות, תשל"ה-1974

 128. חוק ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה, התשנ"ג-1993

 129. חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ"ט-1999

 130. חוק יום העצמאות (יובל לעצמאות ישראל - יום שבתון) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998

 131. חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

 132. חוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), התשנ"ח-1997

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון