תאונת שרשרת בכניסה לאשדוד

להלן פסק דין בנושא תאונת שרשרת בכניסה לאשדוד:

העובדות
לפניי שלוש תביעות מאוחדות, שעניינן תאונת דרכים אחת מיום 4.3.07, במהלכה נפגעו מספר רכבים שנסעו בשיירה באזור הכניסה הדרומית לאשדוד (תאונת שרשרת).
המעורבים בתאונה, לפי הסדר, מהרכב הראשון בשיירה ועד לאחרון, הינם : בני הזוג מאיר ונירה בן זקן (להלן- בן זקן), מר אריאל למהוט (להלן- למהוט) המבוטח ע"י "מנורה" חברה לביטוח בע"מ, מר דן כוכבי (להלן – כוכבי) המבוטח ע"י "הפניקס הישראלי" חברה לביטוח בע"מ (להלן- הפניקס), מר אמאר איוש (להלן- איוש) המבוטח ע"י "כלל" חברה לביטוח בע"מ (להלן- כלל), מר גיל ברנע (להלן- ברנע) המבוטח ע"י "הראל" חברה לביטוח בע"מ (להלן- הראל), ומר ולדימיר קטייב (להלן- קטייב) המבוטח ע"י "הכשרת הישוב" חברה לביטוח בע"מ (להלן- הכשרת הישוב).

בתק 589/07 תבעו בן זקן את למהוט.
בתק 118/08 תבע למהוט את כוכבי, אשר הגיש הודעת צד ג' נגד איוש, ברנע וקטייב.
בתק 521/08 תבע כוכבי את איוש, ברנע וקטייב.
חברות הביטוח לא היו צד לתביעות, אולם הפניקס וכלל הגישו בקשות להצטרף כנתבעות נוספות.
יצויין, כי כל אחד מהנתבעים ברנע, איוש, כוכבי ולמהוט טען להגנתו, כי נהדף ע"י הרכב שהגיע מאחוריו לעבר הרכב שעמד לפניו, ולכן אינו אשם בתאונה.
עוד יצויין, כי קטייב לא הגיש כתב הגנה, אך כבר במשטרה הודה כי פגע ברכב שנסע לפניו, אשר התנגש ברכב שלפניו, וכי הוא היה אחרון בשיירה.

עניין התאונה, נשוא התביעות שלפניי, נדון גם בבית המשפט השלום בתל אביב בתיק א 63080/07, לגבי ארבעת הרכבים האחרונים בשיירה, שם ניתן פסק דין ביום 26.11.08 שאישר פשרה אליה הגיעו הצדדים, וקבע כי האחריות לנזקי כוכבי והפניקס תחולק כך ש- 70% יוטלו על קטייב והכשרת הישוב ו- 30% יוטלו על ברנע והראל. כמו כן נקבע כי איוש אינו נושא בכל אחריות לתאונה (להלן- פסק הדין בתל אביב).

יצויין, כי למרות שאיוש שלח לבית משפט זה בקשה לדחיית התביעות נגדו על הסף, בהתאם לפסק הדין בתל אביב, ובקשתו הועברה לתגובת הצדדים, לא התקבלה כל תגובה, והדיון שנקבע בפניי ליום 17.12.08 נותר על כנו.

בדיון שהתקיים ביום 17.12.08 התייצבו כל המעורבים, לרבות נציגי מנורה, הפניקס, כלל והראל.

במסגרת הדיון הודיע נציג חברת הראל כי הראל מסכימה שאחריותה בתק 118/08 ובתק 521/08 תעמוד לפי פסק הדין בתל אביב על 30%, ולאחר הדיון קיבלה אחריות זו גם בנוגע לתק 589/07.
הראל כפרה בנזקו של למהוט הנוגע לקצר חשמלי שתוקן ביום 23.10.07, כפרה בהפסד הנחת העדר תביעות של כוכבי, אלא אם יציג את הפוליסות עצמן, ולגבי נזקיהם של בן זקן כפרה בהפסד הנחת העדר תביעות, בהפסד העתידי של הנחת העדר התביעות, בעוגמת הנפש ובהפסד השתכרות.

עוד במהלך הדיון, טען קטייב כי פגע רק ברכב שלפניו (של ברנע) אשר פגע ברכב שלפניו (של איוש) אך לא ראה מה קרה מעבר לכך. לטענתו, הוא מסר את כל הפרטים לחברת הביטוח שלו, ואינו יודע מדוע הם לא הגישו כתב הגנה.שאלת האחריות
בהחלטתי מיום 17.12.08, ובהתאם לפסק הדין בתל אביב, הוריתי על דחיית התביעות שהוגשו נגד איוש וכוכבי. כמו כן הוריתי על צירוף כל הנהגים, הראל והכשרת הישוב כנתבעים נוספים בתק 589/07, והפניתי את פרוטוקול הדיון להכשרת הישוב על מנת שתודיע בתוך 30 יום מדוע לא ניתן לסיים את כל התביעות לפי חלוקת האחריות שנקבעה בפסק הדין בתל אביב.

לאחר הדיון, הראל הגישה כתב הגנה בתק 589/07, אך הכשרת הישוב לא הגישה כתב הגנה או כל התייחסות לפרוטוקול שנשלח אליה, למרות שהמסמכים התקבלו אצלה עוד ביום 5.1.09.

לאחר שעיינתי בפסק הדין בתל אביב, ובאמרותיהם של הנהגים המעורבים כפי שנגבו במשטרה, לאור דבריו של קטייב בפניי והסכמתה של הראל, החלטתי לדון את הכשרת הישוב בהעדר הגנה, ואני קובעת כי חלוקת האחריות לתאונה כולה תחולק כך שקטייב והכשרת היישוב יישאו ב- 70% מנזקי התאונה, וברנע והראל יישאו ב- 30% מנזקי התאונה.

עוד יצויין, כי לטעמי, לאור פסק הדין בתל אביב, לא היה מקום לקיים את הדיון בפניי, והיה על הראל והכשרת היישוב להגיע להסדרי פשרה עם כל המעורבים, ללא הטרחתם לבית המשפט.

גובה הנזק
תביעתם של בן זקן : התובעים בתק 589/07 עתרו לתשלום נזקיהם העקיפים לאחר קבלת פיצוי ממבטחיהם (השתתפות עצמית והפסד הנחת העדר תביעות) לפי אישור הפסדים בסך 2,162 ₪, וכן הפסד הנחת העדר תביעות לשנתיים נוספות בסך 418 ₪, הפסד 4 ימי עבודה של הגב' בן זקן בסך 1,000 ₪ ופיצוי בגין עוגמת נפש בסך 1,000 ₪.
הגב' בן זקן צירפה אישור ממקום עבודתה לפיו נעדרה מעבודתה בתאריכים 4 , 5 באפריל 2007, וב- 17, 20 במאי 2007.
כמו כן הגישו את פוליסות הביטוח לפני התביעה ואחריה, מהן עולה כי הפוליסה התייקרה בפועל.

לגבי הפסד ההשתכרות של הגב' בן זקן, אמנם הוכח כי היא הפסידה בפועל ימי עבודה, אך לא הוכח כי ההפסד נבע כתוצאה מנזקי הרכוש שבתאונה (למשל העדרות עקב תיקון את הרכב), ולא כתוצאה מנזקי גוף שלא נדונו בפניי, וכן לא הוכח גובה משכורתה של הגב' בן זקן.
לעניין עוגמת הנפש, הרי שבדרך כלל אין מקום לראש נזק זה בתביעות הקשורות לנזק רכוש.
לעניין הפסד הנחת העדר תביעות, הוכח כי בפועל נשאו בן זקן בהפסד ההנחה בפוליסה שלאחר התאונה (כעולה גם מדוח ההפסדים), אך לא הוכח הנזק בשנים שלאחר מכן.
לפיכך, אני קובעת כי נזקיהם של בן זקן מגיעים לסך של 2,162 ₪.

תביעתו של למהוט : התובע בתק 118/08 עתר לתשלום נזקיו עפ"י דו"ח שמאי בסך 5,703 ₪, שכ"ט שמאי בסך 650 ₪, נזק נוסף שתוקן ברכבו לאחר מכן כתוצאה מקצר חשמלי בסך 1,050 ₪ וסך נוסף שטיבו אינו ידוע של 597 ₪.
לגבי הנזק החשמלי, הרי שזה תוקן רק ביום 23.10.07, למעלה מ- 7 חודשים לאחר התאונה, ולא נכלל בחוות דעתו של השמאי מטעם התובע. הכיתוב על גבי החשבונית, לפיו הנזק נגרם כתוצאה מתאונה בחלק האחורי של הרכב, אינו חתום, לא מהווה חוות דעת מומחה, ובכל מקרה אינו מעיד על כך שמדובר בנזק מהתאונה האמורה ולא מתאונה מאוחרת יותר.
לפיכך, אני קובעת כי לא הוכח קשר סיבתי בין הקצר החשמלי לבין התאונה, ולכן, נזקיו המוכחים של למהוט כתוצאה מהתאונה עומדים על סך של 6,353 ₪.

תביעתו של כוכבי : התובע בתק 521/08 עתר בתביעתו לתשלום הנזק העקיף שנגרם לו לאחר שפוצה ע"י הפניקס (השתתפות עצמית, הפסד הנחת העדר תביעות וקימום הפוליסה) לפי אישור הפסדים ממבטחיו בסך 5,595 ₪.
לאחר הדיון, התרתי לכוכבי להגיש מסמכים לפיהם הפסיד בפועל את הנחת העדר התביעות, אך למרות טענות נציג הראל בדיון, כוכבי לא הגיש את הפוליסה הישנה והחדשה, אלא צירף מסמך ממבטחתו החדשה לפיו "בעדכון 2 תביעות בפוליסה, נפגעה הנחת העדר התביעות ב- 2,312 ₪ לשנה". ממסמך זה עולה, אמנם, כי נפגעה בפועל הנחת העדר התביעות, אך לא ברור האם הנזק האמור נגרם עקב התאונה שבענייננו בלבד, או בשל תאונות נוספות, ולכן, אני קובעת על דרך האומדן בלבד כי הפסד ההנחה שנגרם בפועל הינו בסך של 1,000 ש"ח בלבד.
לפיכך, אני קובעת כי נזקיו המוכחים של כוכבי כתוצאה מהתאונה מגיעים לסך של 4,421 ₪.

לסיכום
לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את התביעות ו/או הודעת צד ג' נגד למהוט, כוכבי ואיוש.
אני מקבלת את התביעות ו/או הודעת צד ג' נגד גיל ברנע, הראל חברה לביטוח בע"מ, ולדימיר קטייב והכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ (להלן- הנתבעים).

הנתבעים ישלמו לתובעים בתק 589/07, מאיר ונירה בן זקן, סך של 2,162₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 28.6.07 ועד ליום התשלום בפועל, וכן הוצאות משפט ואגרת ביהמ"ש בסך 550 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום קבלת פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

הנתבעים ישלמו לתובע בתק 118/08, אריאל למהוט, סך של 6,353 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 3.1.08 ועד ליום התשלום בפועל, וכן הוצאות משפט ואגרת ביהמ"ש בסך 580 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום קבלת פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

הנתבעים ישלמו לתובע בתק 521/08, דן כוכבי, סך של 4,421 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 14.5.08 ועד ליום התשלום בפועל, וכן הוצאות משפט ואגרת ביהמ"ש בסך 556 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום קבלת פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

כמו כן ישלמו הנתבעים לאמאר איוש הוצאות משפט בסך 350 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום קבלת פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

יודגש כי כל הסכומים שצויינו לעיל ישולמו לפי חלוקת האחריות שנקבעה בפסק דיני, כך שגיל ברנע והראל חברה לביטוח בע"מ ישלמו 30% מהסכומים, ואילו ולדימיר קטייב והכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ ישלמו 70% מהסכומים.הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.
זכות להגשת בקשת רשות ערעור, בתוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין, לבימ"ש המחוזי בב"ש.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונות שרשרת

 2. תאונה בלי טסט

 3. דריכה על גחלים

 4. תאונה באור ירוק

 5. תאונה עם עגלת סופר

 6. דריכה על מסמר חלוד

 7. תאונה ברוורס ביציאה

 8. קושי לבשל לאחר תאונה

 9. הכחשת מעורבות בתאונה

 10. קניית רכב שעבר תאונה

 11. תאונה ביציאה ממקום חניה

 12. עורך דין תאונה של ילד

 13. תאונה במתקן בלונה פארק

 14. כסא נשבר תוך כדי ישיבה

 15. תביעת רכוש תאונת שרשרת

 16. תאונה עקב הרמת משקל יתר

 17. גרימת תאונה בה נהרג אדם

 18. תאונת פגע וברח ללא ידיעה

 19. תאונה בכביש היציאה מכפר קרע

 20. תאונת שרשרת בכניסה לאשדוד

 21. סטיית רכב מהמסלול בעת התאונה

 22. תאונה בין רכב פרטי לרכב מסחרי

 23. תאונה בגלל חציית קו הפרדה רציף

 24. פגיעת ראש קשה של תינוק בתאונה

 25. מדיניות ענישה בתאונות קטלניות

 26. תאונה עקב סטיה בכדי לא להתנגש

 27. תאונה לאחר סיום פריקת סחורה מרכב

 28. רכיבה טיפולית על סוסים - תאונה

 29. סטיה לנתיב הנגדי - תאונה קטלנית

 30. הוכחת תאונת פגע וברח בהליך אזרחי

 31. תאונה במהלך השתלבות בנתיב השמאלי

 32. האם זכאית התובעת לתשלום דמי תאונה ?

 33. תקלה במערכת הבלמים - תאונה קטלנית

 34. אדם שאיבד הכרה ולא זוכר את התאונה

 35. תאונה בביצוע מעבר לא זהיר מנתיב לנתיב

 36. בדיקת רכב על תאונות קודמות לפני קניה

 37. תביעה לתשלום נזקים בגין תאונה בין רכבים

 38. פגיעה באותו איבר בגוף בשתי תאונות שונות

 39. תאונת "פגע וברח" באזור התחנה המרכזית הישנה בתל אביב

 40. תאונה בפארק מים - החליקה על רצפת ה"דק" ( עץ) הרטובה

 41. גרסה לאופן שבו התרחשה התאונה אינה מתיישבת עם מיקום הנזק

 42. הדגימו בבית המשפט באמצעות רכבי הדגמה את אופן התרחשות התאונה

 43. נטען כי בעת עמידה בפקק תנועה, נסע לאחור וכתוצאה מכך נגרמה התאונה

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון