קיזוז חוב מתגמולי ביטוח רכב
קיזוז חוב מתגמולי ביטוח רכב

אם רשאית הייתה חברת הביטוח לקזז את החוב בגין התשלום עבור הפוליסה לשנת 2007 מתגמולי הביטוח ששילמה לתובע ?

להלן פסק דין בנושא קיזוז חוב מתגמולי ביטוח רכב:

התביעה שבפניי עניינה תשלום תגמולי ביטוח אשר מתוכם קוזז על ידי הנתבעת חוב עבור דמי ביטוח.

התובע היה הבעלים של רכב שנרכשה בגינו פוליסת ביטוח מקיף אצל הנתבעת.
הנתבעת חברת הביטוח הראל ביטחה את הרכב והנפיקה את פוליסות הביטוח (להלן: "הנתבעת").

עובדות שאינן שנויות במחלוקת:
1. התובע, היה הבעלים של רכב מסוג איווקו מספר רישוי 16-339-51 (להלן:"התובע" ו"הרכב")
הנתבעת בהתאם לבקשת התובע הנפיקה פוליסת ביטוח מספר 2030233744/06 החל מתאריך 1.3.2006 ועד 28.2.2007 עבור הרכב (להלן:"הפוליסה לשנת 2006").
הרכב עבר תאונה והנתבעת שלמה לתובע תגמולי ביטוח אך מתוכם קיזזה חוב בגין דמי הביטוח של שנת 2007.
ביום 14.5.09 קבלה הנתבעת הודעה לביטול הפוליסה שהונפקה החל מתאריך 1.3.2007 ועד 29.2.2008 (להלן:"הפוליסה לשנת 2007" או "הפוליסה").

השאלה השנויה במחלוקת:
2. המחלוקת בפניי היא האם נכרת חוזה ביטוח בין התובע לנתבעת דהיינו, האם היה קיבול של התובע, להצעת הנתבעת, לחידוש הפוליסה עבור שנת 2007.
בהתאם לתשובה על שאלה זו ניתן יהיה לבדוק אם רשאית הייתה הנתבעת לקזז את החוב בגין התשלום עבור הפוליסה לשנת 2007 מתגמולי הביטוח ששילמה לתובע.

תמצית טענות התובע:
3. לטענת התובע רכבו נפגע בתאונת דרכים ונגרם לו נזק רציני בשווי של עשרות אלפי שקלים. התאונה אירעה בחודש דצמבר 2006 והתשלום הראשון שקבל מהנתבעת היה רק בחודש מרץ 20007. אלא שגם בשלב זה שולמה רק חלק מהתביעה, דהיינו סך של 30,000 ₪ מתוך תביעה של 47,000 ₪. לאחר דין ודברים וחליפת מכתבים ענפה השתכנעה חברת הביטוח לפצות את התובע על מלוא תביעתו. תשלום נוסף על יתרת הסכום נשלח לתובע בחודש יולי 2007, אלא שמתשלום זה קוזז סך של 2,166 ₪ בגין תשלום עבור פוליסת ביטוח לרכב לשנת 2007.
לטענת התובע הוא מעולם לא ביקש חידוש פוליסת הביטוח עבור הרכב אצל הנתבעת. לטענתו, אם בחרה הנתבעת לחדש את הפוליסה ולמעשה הנפיקה פוליסה חדשה עשתה זאת על דעת עצמה ובניגוד לתקנות הביטוח לפיהן עליה להחתים את הלקוח על רצונו לחדש את הפוליסה.
מוסיף וטוען התובע שגם התובעת העלתה את נושא התשלום עבור הפוליסה החדשה רק בעת התשלום השני, בעוד שבעת התשלום הראשון שהיה לאחר שהוצאה הפוליסה החדשה לא היה זכר לטענה זו.
לטענת התובע הקיזוז נעשה שלא כדין ולכן על הנתבעת להשיב לו את סכום הקיזוז בתוספת הוצאות.

תמצית טענות הנתבעת:
4. לטענת הנתבעת הפוליסה עבור שנת 2007 הונפקה בהתאם להוראה שנתן אביו של התובע , אשר היה מעורב בנושא הביטוח של התובע והחברה שבבעלותם. לטענת התובעת היה זה האב שטיפל בנושאי הביטוח ונתן את ההוראות. התובעת הנפיקה לתובע פוליסת ביטוח חובה, אשר שולמה על ידו ופוליסת ביטוח מקיף אשר נשלחה אליו במועד מאוחר יותר בצירוף מכתב מיום 4.3.07 שהוצג בפניי במהלך הדיון.
לטענת הנתבעת רק בתאריך 14.5.07 התקבל אצלה המכתב לפיו ביקש אביו של התובע לבטל את הפוליסה החדשה. לטענת הנתבעת אביו של התובע ציין בפני סוכן הביטוח שמצא פוליסת ביטוח זולה יותר. סוכן הביטוח הציע לאב לשלוח מכתב ביטול אם מעדיף הוא את הפוליסה הזולה יותר. האב אכן שלח את מכתב הביטול והפוליסה החדשה בוטלה. הנתבעת חזרה וטענה שלתובע פוליסה מחברה אחרת החל מיום 15.5.07 ולכן ביקש הוא , באמצעות אביו, לבטל את הפוליסה לשנת 2007 ב-14.5.07.
לטענת הנתבעת זכותה לקיזוז חוב, בגין כל פוליסה , מתגמולי הביטוח מעוגנת בחוק. לטענתה הקיזוז היה רלוונטי רק במועד התשלום השני, שכן במועד התשלום הראשון עדיין לא היה חוב שכן רק בחודש זה חודשה הפוליסה.
הנתבעת חזרה וטענה שחדשה את הפוליסה לשנת 2007 בהתאם לנוהלים המקובלים ולאחר שקבלה את אישורו הטלפוני של אביו של התובע אשר טיפל מולה בנושא זה.


דיון:
5. כל הסכם ובכללו פוליסת ביטוח צריך להיעשות בגמירות הדעת ובהתאם לרצונם של הצדדים. חידוש פוליסת ביטוח מהווה מקרה מיוחד ויוצא דופן שכן מקובל לחדש את פוליסות הביטוח . היה וחברת הביטוח לא תחדש את פוליסת הביטוח ויקרה אירוע ביטוחי חשופה היא לתביעה על כי לא חדשה את הפוליסה, לא אירע מקרה הביטוח חשופה היא לטענה שלא נדרשה לחדש את הפוליסה.

הבסיס המשפטי, לחיוב מבוטח בדמי פרמיה לביטוח רכב, הוא רצון והסכמת המבוטח, לרכוש פוליסה, כדרישת חוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - "החוק"). סעיף 9(ב) לחוק קובע כי חידוש הפוליסה נעשה באם המבוטח, נענה להצעת המבטחת לחידוש הפוליסה או נמנע מלהגיב להצעה .

6. בדיון שהתקיים בפניי העידו התובע וסוכן הביטוח, מר שלמה גרין, כמו כן נציג חברת הביטוח הציג את טענותיה של חברת הביטוח.
סוכן הביטוח עשה על רושם אמין והוא העיד כי איש הקשר שלו לענין חידוש הפוליסה וביטולה היה אביו של התובע. לטענתו ביקש האב לחדש את פוליסת הביטוח המקיף והחובה. פוליסת ביטוח החובה שולמה ונשלחה לתובע ואילו פוליסה הביטוח המקיף הונפקה עוד ביום 28.2.07 ונשלחה לתובע עם מכתב מלווה ביום 4.3.07. סוכן הביטוח הציג בפניי את מכתב הביטול שלא נשא כל תאריך (המכתב סומן נ/1 ויקרא להלן "מכתב הביטול"). מכתב זה נשלח לנתבעת על ידי אביו של התובע ובאמצעות סוכן הביטוח ביום 14.5.07. לטענת סוכן הביטוח הדבר נעשה לאחר שאביו של התובע סיפר לו כי מצא פוליסה זולה יותר ובעצתו שלח את מכתב הביטול. הפוליסה אכן בוטלה החל מה-14.5.07. במועד הדיון ולשאלת נציג חברת הביטוח הציג התובע לבית המשפט את העתק הפוליסה שנעשתה אצל חברת ביטוח אחרת ומועד תחילתה היה 15.5.07, דהיינו למחרת ביטול הפוליסה שהונפקה על ידי הנתבעת לשנת 2007.

7. עולה כי לא התובע הוא זה שטיפל ברכישת הפוליסה ובחידושה . לדברי הסוכן אביו של התובע הוא זה שהיה עימו בקשר. התובע בחר שלא לזמן את אביו להעיד בדיון, למרות שאין לי כל ספק שידע על מעורבותו של אביו בנסיבות ביטול והנפקת הפוליסה. אין ספק שהאב היה עד רלוונטי ונחוץ ומשבחר התובע, אשר עליו עול ההוכחה שלא להזמינו, ייזקף הדבר לחובתו . (ראה לעניין זה ע"א 548/78 אלמונית נ' פלוני פ"ד לה(1), 736, עמ' 762).

בעוד התובע לא זימן את אביו, הנתבעת זימנה את סוכן הביטוח אשר העיד כי התקיימה שיחה בה נדרש הוא לחדש את הפוליסה ועשה זאת לאחר בדיקה כי שולם ביטוח החובה. לעניין זה סוכן הביטוח פועל כשלוחו של המבטח והודעה לסוכן כמוה כהודעה למבטחת (ידין,חוק חוזה הביטוח הביטוח, התשמ"א-1981, בעמ' 101).

8. סוכן הביטוח לא הכחיש כי אבי הנתבע לא היה מרוצה, אך לטענתו נאמר לו לחדש את הפוליסה עד שימצא אבי הנתבע פוליסה חילופית. טענת הסוכן מתיישבת עם העובדות יותר מאשר טענת התובע. רכישת פוליסה חלופית רק באמצע מאי מלמדת כי התובע סמך על חידושה של הפוליסה עד שיימצא פוליסה זולה יותר ( לעניין זה ראה: ת"א (ת"א)74038/96 אריה חברה לביטוח בע"מ נ' נחום, דינים שלום כרך יד 398). שוכנעתי כי הנתבע הסתמך על חידוש הפוליסה ועל פרק הזמן בו לא היה מבוטח בחברה אחרת ומשמצא ביטוח זול יותר ביטל את הפוליסה ודאג להשלים את התקופה אצל מבטחת אחרת.
ראוי לציין כי מכלול הנסיבות ובניהן עדותו של סוכן הביטוח מלמדים כי התובע רצה בחידוש הפוליסה ופנה אל הסוכן שלו בכדי לחדשה.

9. דין טענת התובע לפיה משלא הוחתם לא נכרת חוזה, להידחות. החוק מחייב בסעיף 2 לשלוח את הפוליסה למבוטח, אך לצורך חידושה לא נדרשת חתימתו ואף לא הסכמתו, כאמור בסעיף 9(ב) לחוק הקובע כלל יוצא דופן לפיו שתיקה כשלעצמה מהווה קיבול.
במקרה הנדון לא רק שהייתה הסכמה בשתיקה לאחר קבלת הפוליסה שנשלחה ב4.3.07 , אלא שאבי הנתבע נתן הוראה לחדשה.

לאור האמור לעיל אני קובעת כי חידוש הפוליסה נעשה כחוק.

סוף דבר
10. לאחר ששמעתי את הצדדים והעדים ולאחר עיון בכתבי הטענות והמסמכים שהציגו הצדדים אני מגיעה למסקנה כי הנתבעת הייתה זכאית לדמי ביטוח ממועד חידוש הפוליסה בתאריך 1.3.2007 ועד למועד ביטולה בכתב על ידי הנתבע בתאריך 14.5.2007. קיזוז החוב בגין הפוליסה לשנת 2007 היה כדין והתובע לא זכאי לכל תשלום נוסף מהנתבעת.

לאור האמור לעיל אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובע לשלם לנתבעת הוצאות בסך של 300 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח רכב נשרף

 2. בחירת מוסך הסדר

 3. ביטוח תכולת רכב

 4. ביטוח שריפת רכב

 5. ביטוח גחון רכב

 6. ביטוח משאית סקניה

 7. ביטוח נהג נקוב בשם

 8. ביטוח משאית איווקו

 9. חוב פרמיה ביטוח רכב

 10. ביטוח נזק לרכב שכור

 11. חוב פרמיה ביטוח מקיף

 12. ביטוח שריפת רכב חונה

 13. שווי רכב לצורכי ביטוח

 14. ביטוח נזק לגיר מכונית

 15. אי תשלום דמי ביטוח רכב

 16. ביטוח רכוש לרכב טויוטה

 17. פגיעה ברכב חונה - ביטוח

 18. נהיגה בלי מלווה - ביטוח

 19. ביטוח נזק לרכב פולקסווגן

 20. ביטוח תוספות שהותקנו ברכב

 21. ביטוח מונית - תאונת דרכים

 22. ביטוח רכב אחרי העברת בעלות

 23. ביטוח מושלם לרכב - טוטל לוס

 24. פוליסה לביטוח רכב רכוש מקיף

 25. תביעת שיבוב ביטוח מקיף רכוש

 26. ביטוח נזקי רכוש לרכב סוזוקי

 27. קיזוז חוב מתגמולי ביטוח רכב

 28. דחיית כיסוי ביטוחי - נזקי רכב

 29. שריפת רכב - דחיית כיסוי ביטוחי

 30. פוליסת ביטוח רכב - השתתפות עצמית

 31. נהיגה תחת השפעת סמים - ביטוח מקיף

 32. ביטוח שימוש ברכב פרטי לצורכי עבודה

 33. ביטוח נזקים לרכב בגין דריסת בעל חיים

 34. התניית פוליסת ביטוח רכב במערכת אזעקה

 35. נהיגה ללא רשות בעל הרכב – ביטוח תאונה

 36. שלילת כיסוי ביטוחי בכל מקרה בו הרכב נמכר

 37. פיצוי על הוצאות כינון בפוליסת ביטוח רכב

 38. דחיית ביטוח רכב בגין אי התקנת אמצעי מיגון

 39. "פוליסה התקנית" שבתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח

 40. חוק ביטוח רכב מנועי תקופת מעבר לענין אבנר

 41. תשלום סכום נמוך מהנטען עבור חלפים לרכב הניזוק

 42. תגמולי ביטוח בגין נזקים לרכב במסגרת תאונת דרכים

 43. פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל-1970

 44. חוק ביטוח רכב מנועי (הוראת שעה), התשנ"ז-1996

 45. תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח), תש''ל-1970

 46. שיחה המוקלטת בדיסק לגבי הזמנת פוליסת ביטוח צד ג' לרכב

 47. תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגר מידע), התשס''ד-2004

 48. תקנות ביטוח רכב מנועי (השתתפות עצמית) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 49. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ''ו-1986

 50. סעיף 15 לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח - תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי

 51. תקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס''א-2001

 52. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח רכב מנועי) (הוראת שעה), התשס''א-2001

 53. תקנות ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר) (העברת סכומים מאבנר לקרנית), התשס''ג-2003

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון