פיצוי על נזק לצינור מים

במהלך ביצוע העבודות ניזוק צינור מים אשר בהמשך הועבר מעל גג סככת חניית רכבם של התובעים, הצינור חשוף לשמש הקופחת והמים הזורמים בו הינם חמים. המצב המתואר גורם לבזבוז מים בבית התובעים.

להלן פסק דין בנושא פיצוי על נזק לצינור מים:

תביעה בגין עבודות שבוצעו בחצר בית התובעים בגינן נגרמו לתובעים נזקים.

לטענת התובעים - במהלך חודש אוגוסט 2005 ביצעו הנתבעים עבודות לתיקון נזילת מים בחזית ביתם אשר בכפר חסידים. במהלך ביצוע העבודות ניזוק צינור מים אשר בהמשך הועבר מעל גג סככת חניית רכבם של התובעים, הצינור חשוף לשמש הקופחת והמים הזורמים בו הינם חמים. המצב המתואר גורם לבזבוז מים בבית התובעים.
במהלך ביצוע העבודות נגרם אף נזק לגינת התובעים ולדשא וזלגה כמות אדמה גדולה.
בעת ביצוע העבודות אף נפגע גשר מעבר עליו מותקנים פחי אשפה.
עוד טוענים התובעים, כי מאז ביצוע העבודות הם זוכים להתעמרות מצד הנתבעים, תעלת הניקוז הסמוכה לביתם אינה מבוטנת, זאת בניגוד לתעלות ניקוז שונות בישוב מגוריהם.
בשל טענותיהם עתרו התובעים לפצותם בגין הפסד המים והנזק לגינה בסך 3,500 ₪ בגין עוגמת נפש בסך 1,500 ₪ ובגין הוצאות נוספות בסך 1,500 ₪.
כן בקשו התובעים כי בית המשפט יתן סעד הצהרתי על פיו הנתבעים הם אלו שגרמו לנזקים הנטענים וצו עשה לביצוע תיקונים כנדרש על ידם.

כאן המקום לציין כי לאחר הגשת כתב התביעה והודעות הנתבעים בקשו התובעים לשנות את פרטי נתבעת 1.

לטענת נתבעות 1,2 - פלשו התובעים לשטח הנמצא בבעלות האגודה ובנו במקום סככת חניה וגינה. צינור המים אכן הוחלף אך לא נגרם בעטיה של ההחלפה כל נזק.
למרות העובדה שנכתבו מכתבים שונים לגורמים שונים התובעים לא העלו במסגרת תלונותיהם הכתובות את הטענה כי מימי ביתם מתחממים ומדובר בטענה כבושה.
נטען כי הערכת הנזק אינה מבוססת על הצעת מחיר ונזקי התובעים אינם מפורטים. יתרה מכך, לא הוגשה חוו"ד מומחה בהקשר לנזקים הנטענים. הובהר כי נתבעת 2 אינה רשות מוניציפאלית ונתבעת 1 אינה נושאת באחריות לתחום מושבם של התובעים כי אם ישות משפטית אחרת. למעלה מכך תעלות ניקוז רבות בישוב אינן מבוטנות.
כן נטען כי בית המשפט נעדר סמכות ליתן סעד הצהרתי וצו עשה.
הובהר בכתבי הטענות, כי קיימים שני וועדים בישוב מגורי התובעים, האחד וועד א' והשני וועד ב'. הוסבר כי התובעים מתגוררים בתחומי וועד ב' וככל שקיימת אחריות הרי היא מוטלת לפתחו של וועד ב' של הישוב.

לטענת נתבע 3 - משמש הוא כקבלן משנה של וועד המושב ולעיתים של נתבעת 4.
נתבע 3 טען כי אין יריבות בינו לבין התובעים שכן הוא לא ביצע עבורם כל עבודה ולא התקשר עימם בהתקשרות כלשהי וככל שישנן התחייבויות מצידו הרי הן כלפי מזמין העבודה.
נתבע 3 אישר כי ביצע את החלפת הצינור אולם הכחיש את יתר הפרטים ובוודאי את תופעות הלוואי שאירעו עקב החלפת הצינור.
נתבע 3 חזר על טענת השיהוי בהעלאת הטענה בדבר התחממות המים ועל טענות נוספות אשר נטענו על ידי נתבעות 1 ו- 2.

לטענת נתבעת 4 - אין בינה לבין התובעים כל יריבות.
אגודת המים אינה תאגיד עירוני ונתבעת 4 אינה ספק המים של היישוב כך שאין לה כל סמכות בסוגיות אליהן נדרשו התובעים. הובהר כי נתבע 3 לא הועסק על ידה בביצוע העבודות המיוחסות לו במקרה דנן אלא על ידי נתבעת 1.
הוכחש גובה הנזק ונטען גם מפיה כי בית המשפט נעדר סמכות ליתן סעד הצהרתי וצו עשה.

בדיון שהתקיים בפני התייצבו והעידו התובעים, נציג נתבעות 1,2 ונתבע 3.
נציגת נתבעת 4 שהינה עו"ד העובדת אצל נתבעת 4, ביקשה לייצגה אולם לא התרתי את הייצוג.
במהלך הדיון חזרו התובעים מבקשתם למתן צו עשה וסעד הצהרתי.

נציג נתבעות 1,2 הבהיר שהוא יו"ר הוועד החקלאי, אינו יו"ר וועד א' אך היה חבר הוועד בשנת 2005. מכל מקום התייחס הנציג בערבוביה אל נתבעת 2 ואל וועד א' ובפועל לא השכלתי הבן באופן סופי ומוחלט אם מייצג הוא את שתי הנתבעות למרות שפרטיו נרשמו כמייצג נתבעת 1.
כך או כך התרשמתי כי הוא אחד מפרנסי הישוב ומודע היטב לבעיות בגינן הוגשה התביעה.

התובעים מסרו גרסתם והגישו תמונות רבות לתיק בית המשפט.

הנתבעים הגישו תמונות נוספות מטעמם וכן את תוכנית החלקה בה בוצעו העבודות הנטענות, בה הועבר צינור המים ובה ממוקם בית התובעים.
על פי התוכנית והסברי הצדדים התגלתה דליפה מצינור המצוי בסמוך לגינת בית התובעים ולבית הצמוד אליהם (להלן: "בית השכנים"). חברת מקורות נדרשה לבצע חפירה על מנת לאתר את מקור ומקום הנזילה היות וצינור השייך לה עובר בסמוך לצינור נתבעת 1. לאחר ביצוע החפירה הוברר כי עסקינן בצינור הקשור לנתבעת 1 לפיכך נדרש נתבע 3 לבצע את תיקון הצינור. התיקון המתבקש חייב חפירה והוצאת חלקי הצינור אל מחוץ לקרקע אך אותה חפירה אמורה היתה להתבצע גם במקרקעין גובלים אשר אינם שייכים לנתבעות ואף לא לתובעים, כי אם לצד שלישי שלא צורף כלל להליך הנוכחי ולא ניתן היה לקבל את עמדתו בדבר הטענות האמורות. בהינתן כלל הנסיבות בוצע מעקף החל מצינור היציאה הראשי, עבור דרך הכביש הסמוך לבית התובעים וכלה בתעלת הניקוז הממוקמת בסמוך לסככת החנייה של בית התובעים. אל הצינור חובר צינור פלסטיק אשר מוביל את המים לבית התובעים. צינור הפלסטיק המדובר הועבר בין היתר בצמוד לסככת החניה של בית התובעים ובהמשך מגיע עדי ביתם.
הן נציג הנתבעות והן נתבע 3 הבהירו כי לא היתה כל דרך אחרת וכל ברירה אלא לבצע את העבודה בדרך המצוינת לעיל שכן חצר בית התובעים פולשת לשטח ציבורי, חלק מסוים מן המקרקעין עליהם בנויה סככת החניה שייך לצד השלישי, לא התקבל אישור הצד השלישי לביצוע חפירה ובכך קיימת סכנה, לרבות הסתכנות בהליכים משפטיים אשר היו עלולים להינקט ע"י הצד השלישי כנגד הנתבעים או חלקם.
על מנת שלא להשתמש בצינור ראשי ממש מול סככת החניה של בית התובעים, הותקן הצינור הראשי בסמוך לאותה סככה.
עוד הוסבר בדיון כי נתבעת 2 אינה רשות מוניציפאלית ועל השקעת המשאבים ובניית גשרי הגישה לפחי הזבל אמון וועד ב' אשר לא צורף כצד להליך.
נטען על ידי נתבעים 1,2 ו- 3 כי אין מקום כלל לחייב את נתבעת 4 שאינה אחראית לסוגיית הצנרת והמים הנטענת בהליך הנוכחי.
התובעים הסבירו בהקשר זה כי תבעו את נתבעת 4 מכוח האמור בחוק העזר הרלוונטי.

לאחר הדיון הגישו הצדדים מסמכים להוכחת טענותיהם ביחס לצריכת המים בבית התובעים.

לאחר שבחנתי את כלל הנתונים שבפני, כתבי הטענות, בקשות והודעות שהוגשו בטרם התקיים הדיון ודברי הצדדים בדיון, נוכחתי לדעת כי לא ניתנו בידי די כלים להבנת מערכות היחסים המשפטיות המתקיימות בין הצדדים ובין ישות משפטית נוספת שלא צורפה להליך.
תפקידי הנתבעים לא בוררו עד תום ומסמכי התאגדות מתבקשים לא הוגשו. גם הבהרת תחומי אחריות ויחסי הגומלין בין כלל בעלי האחריות בישוב לא הוסברו דיים לבית המשפט.

כמקובל בהליך הנוכחי נטל ההוכחה מוטל על התובעים.
לאחר שעיינתי שנית, שלישית ורביעית בכתבי הטענות ובצרופותיהם, לרבות בתמונות הרבות ובמסמכים שהוגשו במהלך הדיון, לאחר שהקשבתי הקשב היטב לתובעים, לנציג נתבעות 1,2 ולנתבע 3, לאחר שהתרשמתי מכל המעורבים שהעידו בהליך זה באופן בלתי אמצעי ושקלתי את כלל הטענות, סבורני כי התובעים לא עמדו בנטל ההוכחה המוטל עליהם.

לא הוברר באופן מניח את הדעת הכיצד "נבחרו" הנתבעים בלבד ללא שהוועד הנוסף בישוב, האחראי על פי הנטען בין היתר על ביטון תעלות הניקוז והצבת הבסיס למתקני האשפה, נדרש אף הוא לטענות התובעים.
משכך לא ניתן להתייחס עניינית לתעלות הניקוז ולגשר עליו ממוקמים פחי האשפה בואכה חצר התובעים.

אשר לנזקים הנטענים המיוחסים לנתבעים 1,2 ו – 3,
לא הוכח במידה הנדרשת כי נזקים אלו נגרמו בעטיה של עבודת הנתבעים ולא בשל עבודות החפירה שביצעה חברת מקורות. על פי הנראה החפירה בוצעה בסמוך לחצר בית השכנים, אך משום מה השכנים לא זומנו להעיד בהליך הנוכחי וטענת הנתבעים בדבר ביצוע החפירה ע"י חברת מקורות לא נסתרה ע"י עדות מטעם נציג החברה.

אשר לאספקת המים לבית התובעים,
עיון בתמונות מעלה כי הוצב צינור ראשי ממנו מוזרמים המים לצינור נוסף ובאמצעותו לביתם של התובעים. הצינור הוצב בסמוך לסככת חניית ביתם של התובעים ולא מן הנמנע כי זו היתה הצבתו האופטימאלית נוכח הבעיות התכנוניות במקרקעין לרבות הטענה בדבר פלישה לשטחי ציבור ולשטח השייך לצד שלישי, טענה שלא הוכחשה במפורש ע"י התובעים ואף אושרה בחלקה.
התמונות מגלות צינור מים היוצא מן הצינור הראשי ובין הצינור הראשי לבין צינור המים המוביל לבית התובעים מותקן ברז ולאחריו שעון מים.
בדיון טענו התובעים כי כלל לא הותקן ברז גישה עיקרי לביתם, אך התמונות שהגישו סותרות לכאורה טענה זו ולא ניתן לקבוע באיזה מועד הותקן ברז הגישה האמור.

אשר למעבר הצינור בצמוד לסככת החניה של ביתם, סוגיה אשר לכאורה מעלה ומעצימה את צריכת המים בבית התובעים,
הוסבר על ידי נתבע 3 כי אלמלא הדברים נעשו כפי שנעשו לא ניתן היה כלל לחבר את בית התובעים לצנרת המים שכן היתה חובה לחפור ולהתקין את הצנרת המתבקשת מתחת לאדמה אלא שהצד השלישי שהינו הבעלים של חלק מן הקרקע לא אפשר זאת.

מכל הטעמים שלעיל, נראה כי העבודות שבוצעו בוצעו תוך התייחסות לכלל הנתונים המגבילים ותוך שקילת כלל הנסיבות. התובעים לא הוכיחו אחרת.
אופן התייחסותם של העושים במלאכה לבקשות התובעים וטענותיהם אינו יכול לשמש אבן בוחן לקביעת אחריות, הגם שראוי היה כי הדברים ילובנו בין הצדדים באופן תרבותי ובדרך ארץ.

בנסיבות אלה, לא שוכנעתי במידה הנדרשת כי פעולת הנתבעים היא שגרמה נזק לתובעים.

אשר על כן, אני דוחה את התביעה.

יחד עם זאת לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות.
תקווה אני כי תוך שיתוף פעולה בין הצדדים ושילוב צדדים נוספים שלא היו צד להליך ניתן יהיה להגיע לפתרון ראוי אשר יניח את דעת התובעים בכל הקשור לטענות אשר לא הוכחו דיו או לטענות המתייחסות לאחריותם של גורמים אחרים.
על מנת שלא לחבל בהידברות עתידית נמנעתי מלהטיל הוצאות ההליך על כתפי התובעים.

בשולי הדברים אביע התנצלותי בפני הצדדים בגין העיכוב במתן פסק הדין.

זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 15 יום.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצוי על שייט

 2. פיצוי על טרטור

 3. פיצוי על התחשמלות

 4. פיצוי על בזבוז זמן

 5. פיצוי על דואר שאבד

 6. פיצוי על הזמנת ספר

 7. פיצוי על נזק לפסלים

 8. פיצוי על נזק מעקלים

 9. פיצוי על הפסקות חשמל

 10. פיצוי על טעות בעיקול

 11. פיצוי על אובדן דרכון

 12. פיצוי על גביה מנהלית

 13. פיצוי על ביטול הופעה

 14. פיצוי על נזקים לגינה

 15. פיצוי על ירי של שוטרים

 16. פיצוי על בדיקה בטחונית

 17. פיצוי על התאבדות במעצר

 18. פיצוי על גיזום ללא רשות

 19. פיצוי על נזק לצינור מים

 20. פיצוי על פגיעה ברכב חונה

 21. פיצוי על אי כיבוד קופונים

 22. פיצוי על איחור מסירת משלוח

 23. פיצוי על איחור במסירת הדירה

 24. פיצויים על הפרת הבטחה לעובד

 25. פיצויים על שתי תאונות דרכים

 26. פיצוי על פירוק מחפרון - באגר

 27. פיצוי על נזק לבגד שנמסר לניקוי

 28. פיצויים על תאונת אימונים בצה''ל

 29. פיצוי על הדבקת אזהרת הוצאה לפועל

 30. פיצוי על עיכוב משיכת כספים מהבנק

 31. פיצוי על בניה של העירייה בשטח פרטי

 32. פיצוי על הוצאה לפועל למרות תשלום חוב

 33. פיצוי על פגיעה בזכות ההתארגנות בעבודה

 34. פיצוי על השמדת רכוש שנתפס ע''י המשטרה

 35. פיצוי על אי ביטול מנוי בחברת 012 סמייל

 36. פיצויים על הנחת צינורות מים בקרקע פרטית

 37. פיצוי על הנזק שנגרם לשער כניסה שמלי לחנייה

 38. פיצוי על נזק לחפצים שהיו ברכב בזמן תאונת דרכים

 39. פיצוי על עגמת נפש ופיצוי על פיטורים כחושף שחיתויות

 40. פיצוי על זיכוי בהליך פלילי שסיכויי ההרשעה בו היו נמוכים

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון