החזר כספי על טיפול הסרת שיער

להלן פסק דין בנושא החזר כספי על טיפול הסרת שיער:

לפני תביעה קטנה, בה עותרת התובעת לביטול הסכם להסרת שיער ולהשבת תמורה ששולמה בסך 10,000 ₪; לפיצוי כספי בגין עוגמת נפש וכאב בסך 800 ₪; פיצוי בגין הוצאות כספיות: נסיעות, תווי חניה ודוחת חניה, בזבוז שעות עבודה בסך 5,000 ₪; ולתשלום הוצאות משפטיות בסך 2,000 ₪. בישיבת יום 16/9/09 הוסיפה התובעת לשאלת בית המשפט כי: "אני מעוניינת להמשיך להיות מטופלת, לאו דווקא לקבל פיצוי כספי".

לגרסת התובעת, צירפה את הנתבעות ככאלה לכתב התביעה היות וחברת נטורפיל: "פועלת במשך השנים תחת אותו השם המסחרי וממשיכה לקבל לקוחותיה באותם המשרדים עם אותם עובדים וכדומה, ברם ברשם החברות משתנה כל הזמן שם החברה והח.פ. מכאן ריבוי הנתבעים ללא כוונת פישינג אלא קבלת אחריות מלאה...יחד עם זאת התברר כי לימים נקנתה נטורפיל ע"י קבוצת משקיעים ונקראת חברת נטורמדיק 54 בע"מ". (ס' 1.1. לכתב התביעה).

"נטורמדיק 54 בע"מ" (להלן: "הנתבעת 3") הגישה בקשה למחיקת התביעה על הסף כנגדה מחמת העדר יריבות (להלן: "הבקשה"); כן ציינה הנתבעת 3 כי חברת "ביוטיפיל אינטרנשיונל בע"מ" (להלן: "הנתבעת 1") הינה חדלת פירעון וכי היא מצויה בהליך כינוס נכסים (פש"ר 1159/08); וכי חברת "נטורפיל מדיק סנטר הנהלה" (2001) בע"מ (להלן: "הנתבעת 2") הינה מחוסלת עקב מיזוג עם הנתבעת 1. לאור הבקשה ונימוקיה, בית המשפט המליץ לתובעת לשקול המשך צעדיה לנוכח האמור בבקשה. מתשובת התובעת עלה כי היא סבורה שהנתבעת 3 נטלה על עצמה את ההתחייבויות במסגרת הסכם המכר שאושר על ידי בית המשפט המחוזי במסגרת תיק פש"ר (להלן "הסכם המכר"); ולפיכך, עמדה התובעת על תביעתה.

מנספח א' לכתב התביעה עולה כי ההסכם לטיפול להסרת שיער נחתם בין התובעת לבין הנתבעת 2. הקבלה בגין התשלום הוצאה ע"י הנתבעת 1.
לפי נספח ג' לכתב התביעה, הנתבעת 2 אכן מחוסלת עקב מיזוג; משכך אין ליתן פסק דין כנגדה.

מר גונן הראל רכש את נכסי הנתבעת 1 במסגרת תיק פש"ר 1159/08; וכפי שהוסכם במבוא להסכם המכר: "והואיל...מעוניין הקונה לרכוש את הנכסים כהגדרתם בהסכם זה (אך לא את החברה עצמה ולא את חובותיה), כשהם נקיים מכל חוב, עיקול, שיעבוד ומשוחררים מכל חוב לכל צד ג' שהוא..."

בהסכם המכר, שהוגש לאישורו של בית המשפט המחוזי ולעיונו של בית משפט זה, מופיע שמו של הקונה: מר גונן הראל.
בבקשה לסילוק התביעה על הסף ציין ב"כ הנתבעת 3 הנתבעות 1,2 התמזגו וכי "הנתבעת 3 רכשה את נכסי הנתבעת 1 ופעילותה בלבד".

בהסתמכי על טענת ב"כ הנתבעת 3, התייחסתי אל הסכם המכר, כנטילת ההתחייבויות ע"י נתבעת זו.

בסעיף 3.2 להסכם המכר צוין: "למען הסר ספק מובהר כי הקונה אינו רוכש את החברה עצמה ו/או את הפסדיה. בהמשך לכך הקונה אינו נוטל על עצמו התחייבויות של החברה ו/או של הכונס, אלא אם נקבע הדבר מפורשות בהסכם זה".

התובעת לא הפנתה לסעיפים ספציפיים בהסכם מהם למדה על נטילת התחייבויות על ידי הנתבעת 3 כלפי צד ג'. אולם עיון בהסכם המכר מעלה כי הוסכם על המשך טיפול בלקוחות על ידי הנתבעת 3, במקרים הבאים:

"השלמת טיפולים ללקוחות החברה
6.1 ידוע לקונה כי לחברה התחייבויות כלפי לקוחותיה למתן טיפולים, אשר לא יסתיימו עד למועד המסירה (להלן: "ההתקשרויות הפתוחות"). התחייבויות אלה לא כוללות טיפולי "אחריות" (לכל החיים או לתקופה אחרת עליה התחייבה החברה בפני לקוחותיה) הניתנים על ידי החברה ללקוחות עבר לאחר שאלה סיימו לשלם עבור סדרת הטיפולים הראשונית וקיבלו את מלוא הטיפול בגינה (להלן: "טיפולי האחריות").

6.2 הקונה מתחייב ומקבל על עצמו ועל אחריותו להשלים עבור החברה את ביצוע ההתקשרויות הפתוחות בין החברה לבין לקוחותיה הקיימים ויספק לאותם לקוחות את השירותים והטיפולים, כפי המתחייב מאותן התקשרויות ולכל היותר למשך תקופה של שנתיים (להלן: "טיפולי ההשלמה"), ובלבד שאותו לקוח עמד ו/או עומד במלוא חיוביו כלפי החברה על פי הסכם ההתקשרות בינו לבינה ובנוסף שילם לקונה סך השווה ל -25% מהעלות המקורית של אותם טיפולי השלמה (להלן: "שיעור השתתפות המטופלים"). מודגש כי לא תינתן אחריות לטיפולים מעבר לסדרת הטיפולים אשר רכש הלקוח ושילם עליה בפועל. במידה ויתברר כי שווי טיפולי ההשלמה עולה על סך של 12 מיליון ₪, שומר הקונה על זכותו לשנות את שיעור השתתפות המטופלים.

6.3 ידוע לקונה כי התמורה בגין הטיפולים שינתנו על ידי הקונה ללקוחות הקיימים של החברה לאחר יום המסירה שולמה כבר במקרים רבים מראש, כולה או חלקה, לחברה באמצעות מתן הוראות מתאימות לחברות האשראי לביצוע תשלומים לחברה. בנוסף מומחות לקונה זכויות הגבייה כלפי לקוחות שטרם שילמו.

6.4 מובהר בזאת, כי הקונה לא יהא אחראי לכל מעשה ו/או מחדל שנעשו על ידי החברה במהלך הטיפולים בעבר, לרבות ובעיקר בתביעות לאחריות מקצועית ו/או בכל תביעה נזיקית שהיא, שעילתה קודמת למועד המסירה.

6.5 לגבי "טיפולי האחריות" כהגדרתם לעיל, מובהר כי הקונה לא יהא אחראי כלפי הלקוחות של החברה אשר סיימו את סדרת הטיפולים הראשונית למתן כל טיפול שהוא. עם זאת, הקונה מסכים להעניק "טיפולי אחריות" על פי ההסדר להלן: טיפול 1 בעלות של 25% ממחיר המחירון של הקונה בעת מתן הטיפול וכן עד 2 טיפולים נוספים בלבד ללקוח בעלות של 50% ממחיר מחירון הקונה בעת מתן כל טיפול".

המכירה אושרה ביום 31/3/08. על כן, יש לקיים את ההתחייבויות אותן נטלה על עצמה הנתבעת 3 במסגרת הקנייה, שהרי בכפוף לקיומן בין השאר – אושרה המכירה ע"י ביהמ"ש.

על פי התביעה, התקשרה התובעת עם הנתבעת 2 בשנת 2002. בכרטיס קליטת הלקוחות מפורטים מספרי הטיפולים לאזור הטיפול וצוין שם במפורש: "ללא הגבלת טיפולים עד לתוצאה הסופית של הלקוחה."
התובעת פירטה כי התייצבה לטיפול הראשון אשר עבר בהצלחה ב-2003. בשני הטיפולים שלאחר מכן, סבלה מכאבים ולטענתה המטפלת הייתה רופאה חסרת ניסיון, ולא זו שטיפלה בה בטיפול הראשון. התובעת מפרטת פניות נוספות אל הנתבעת 2, במשך 7 טיפולים, לגביהם הייתה בה תרעומת כנגד אופן הטיפול והיחס לו זכתה, עד לשנת 2004. במהלך אותה שנה באה בדברים עם נציגי הנתבעת 2, התלוננה על המכשיר בו טופלה וקיבלה הבטחות להמשך טיפול משופר. בסוף שנת 2005 הובטח לה כי הטיפולים יחלו, וימשכו, לשביעות רצונה. ביוני 2006 התייצבה התובעת לוועדה רפואית של הנתבעת, וחודש לאחר מכן דרשה את כספה חזרה. סה"כ קיבלה התובעת כ-10 טיפולים.

הנני מקבלת את טענתה התובעת כי הטיפול טרם הסתיים, וכי מטרתו: (כהגדרתו בהסכם ההתקשרות עם הנתבעת 2) "לפעול בהדרגה לדילול או העלמת שיער..שבכל טיפול יוסר שיער בשיעור של עד 40% " לא הושגה.משכך, אין להגדיר את הטיפולים להם נדרשת התובעת עכשיו, חרף הזמן הארוך שחלף כ"טיפולי אחריות", אותם לא קיבלה הנתבעת 3 על עצמה, אלא "התקשרויות פתוחות" כהגדרתן בסעיף 6.1 להסכם המכר, וזאת, בכפוף לס' 6.2 המגביל את הטיפולים לתקופה של שנתיים.

על פי הסכם המכר, על הנתבעת 3 לאפשר לתובעת לקבל טיפולים, בכפוף לכך שעמדה בכל התשלומים המוטלים עליה, בתוספת תשלום לנתבעת 3 בגובה 25% מהעלות המקורית של טיפולי ההשלמה.
התביעה מתקבלת במובן הזה שבאם התובעת תהיה מעוניינת – תוכל לקבל טיפולים מהנתבעת 3 בכפוף לאמור לעיל. רכיבי התביעה האחרים נדחים.


יודגש כי אין באמור לעיל בכדי להטיל חובה על התובעת להמשיך ולקבל טיפולים והברירה בהפעלת זכותה מוטלת בידה.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון