מיסוי עסקה מלאכותית

מה היא עסקה מלאכותית ?
כיצד מתבצע מיסוי עסקה מלאכותית ?

לרוב היא עסקה חוקית על פניה, אשר בתחום הפיסקלי רואה בה המחוקק מטעמיו עסקה בלתי לגיטימית, שמטרתה הפחתה או הימנעות מתשלום מס.

הואיל ומדובר בעסקה חוקית על פי הדין הכללי, קיים קושי להבחין בין תכנון מס לגיטימי לשאינו לגיטימי.

הפסיקה פיתחה מבחנים שונים להבחנה בין עסקה לגיטימית לבין עסקה מלאכותית, ובהם מבחן הדפוסים המקובלים ומבחן מטרת העסקה, שפותח לימים לכלל מבחן הטעם המסחרי.

לפי מבחן הדפוסים המקובלים, כנאמר עוד משכבר הימים, "די בכך שעסקה לובשת צורה המנוגדת לטפסים המקובלים בחיי הכלכלה וסוטה מן הדרכים שבני אדם נוהגים בהן כדי להשיג תוצאה כלכלית מסוימת" (עמ"ה 6/50 א.ב. נ. פקיד שומה תל אביב פ"מ ז 347, 351) על מנת לסווג עסקה כמלאכותית (ראו גם ע"א 102/59 פקיד שומה ירושלים נ. 'איסמר' חברה למסחר והשקעות בעם פד"י יב 1485).

מבחן זה מושתת על ארבעה יסודות: התקפות המשפטית של העסקה, זיהוי תוצאתה הכלכלית, זיהוי הדפוסים המקובלים להשגת התוצאה, וסטיית הדפוס שננקט בפועל מדפוסים מקובלים. אי טבעיות העסקה לפי מבחן הדפוסים המקובלים נבחנת בהשוואתה למקובל ולמצוי (גליקסברג, עמ' 214-213).

בשל הקושי ביישומו של מבחן הדפוסים המקובלים פחת השימוש בו, ותחתיו בא מבחן מטרת העסקה. בפרשת מפי (ע"א 265/67 מפי בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים, פ"ד כא(2) 593) קבע השופט ויתקון, כי "עסקה אשר, כשלעצמה מחוסרת טעם כלשהוא (זולת הטעם להימנע ממס) רואים אותה כמלאכותית", ובפרשה אחרת הרחיב וקבע כי הטעם הנדרש כדי שהעסקה תהא לגיטימית הוא טעם מסחרי (ע"א 11/74 פקיד שומה למפעלים גדולים נ' אולפני הסרטה בישראל בע"מ, פ"ד כט(1) 297, 302). מאז הורחב השימוש במבחן המכונה הטעם או המטרה המסחרית (ראו דברי ד"ר ל' ריזה, בתוך י' אדרעי, אירועי מס, עלייתם (ואיבונם?) של דיני מסים בישראל (תשס"ז) 274), המבחין בין עסקה שנועדה לקידום מטרה מסחרית לבין עסקה הנעדרת טעם מסחרי והנעשית למטרת הימנעות ממס גרידא (ראו: ע"א 390/80 תעש מור מרכז תעשייתי בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין אזור תל אביב, פ"ד לז(1) 449; ע"א 10666/03 סילבאן שיטרית נ' פקיד שומה תל-אביב-יפו 4 (לא פורסם); ע"א 9412/03 חזן נ' פקיד שומה נתניה, פ"ד נט(5) 538).

בפרשת רובינשטיין ציין הנשיא ברק כי מבחן הטעם המסחרי הוא "מבחן עזר והשאיפה המהותית היא לאזן בין זכות הנישום לתכנן את המס ובין האינטרס הציבורי בגביית מס ובקיום מערכת מס צודקת ושוויונית" (עמ' 925; לעניין הלכת רובינשטיין ראו גם י' אדרעי, שם, 215-213, 217; לדיון בנושאים הפליליים ראו ל' ריזה שם, 269 ואילך, הנדרשת לפרשת ע"פ 1182/99 הורוביץ נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(4) 1).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מיסוי נאמנויות

 2. מיסוי עסקה מלאכותית

 3. מיסוי חכירה במקרקעין

 4. מיסוי אופציה במקרקעין

 5. עורכי דין מיסוי נדל"ן

 6. מיסוי מכירת מכסות עדרים

 7. עורכי דין מיסוי בינלאומי

 8. פחת לפי טופס י"א

 9. שווי המכירה מיסוי מקרקעין

 10. סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין

 11. סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין

 12. סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין

 13. נאמנות לפי חוק מיסוי מקרקעין

 14. הגדרת קרוב חוק מיסוי מקרקעין

 15. סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין

 16. סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין

 17. ערר על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין

 18. הארכת מועד להגשת ערר מיסוי מקרקעין

 19. זכות במקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין

 20. חוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה התשכ"ג-1963

 21. ייצוג בידי רואה חשבון במשרדי מיסוי מקרקעין

 22. חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996

 23. דחיית בקשה לדחות תביעה על הסף - מיסוי מקרקעין

 24. חוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה), התשמ"ז-1987

 25. תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ''ו-1996

 26. חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982

 27. ההבדל בחישוב מס לפי חוק מיסוי מקרקעין לבין חוק מע''מ

 28. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, ורכישה) (מס רכישה), תשל''ה-1974

 29. חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון מס' 3), התשמ"ד-1984

 30. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מאגר מידע), התשס''ג-2003

 31. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס מכירה), התש''ס-2000

 32. חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"ד-1984

 33. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים למסירת מידע), התשס''ג-2003

 34. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים), התש''ע-2009

 35. תקנות מס הכנסה (הארכת מועדים בחוק מס הכנסה) (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ''ד-1984

 36. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס רכישה למוסד ציבורי), התשס''ו-2005

 37. תקנות מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הון עצמי ונכסים מוגנים בקיבוץ), התשמ''ג-1983

 38. תקנות מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (נכסים מוגנים במושב ובכפר שיתופי), תשמ''ג-1983

 39. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מבנה עסקי המשמש בייצור הכנסה), התשס''ד-2004

 40. צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ט-2008

 41. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (חישוב השבח בפעולה באיגוד מקרקעין), התשס''ג-2002

 42. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (חילוף זכויות במקרקעין) (הוראת שעה), התשס''ד-2003

 43. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס במכירת זכות באיגוד מקרקעין), התשס''ג-2002

 44. צו מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ז-2007

 45. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת שווי רכישה לענין אופציה במקרקעין), התשס''ג-2003

 46. תקנות מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (כללים להגנת הון שהושקע במלאי בעלי חיים במשק חקלאי), התשמ''ד-1984

 47. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (החלת הוראות הפקודה בפירוק איגודי מקרקעין מסוימים), התשס''ד-2004

 48. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס''ד-2004

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון