הצהרת הון


הצהרת הון מוגשת מכוח הסמכות הנתונה לפקיד השומה בסעיף 135 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, ומטרתה לבחון הכנסה מוצהרת של נישום.

הצהרת ההון מהווה אמצעי נוסף שיש בידי המשיב כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם (סעיף 135(1)).

הצהרת ההון באה לתת תמונה כוללת של נכסי הנישום והתחייבויות של התא המשפחתי. בשל תוכנה שלהצהרת ההון, יש בה לשמש כלי עזר ממשי בידי המשיב, לצורך השוואה ובחינה של הדוחות שהוגשו על ידו, במסגרתם הצהיר על הכנסותיו.

ההנחה היא שכאשר יש לנישום במועד מסוים רכוש בשווי מסוים ובמועד מאוחר יותר צמח רכושו בהשוואה למועד הראשון, הרי שצמיחה זו איננה בבחינת יש מאיין, אלא נוצרה בשל קיומן של מקורות הכנסה, הזרמת כספים או נכסים אחרים. לכן, צמיחה כזו דורשת הסבר של הנישום לגידול ההון נטו.

משנמצא הפרש הון לא מוסבר, ההנחה היא שהגידול ברכוש הוא תוצאה של השגת הכנסה מאחד המקורות החייבים במס, עליהם לא דווח. חזקה זו ניתנת לסתירה.

מי שיכול לתת הסברים לאותו הפרש - מעבר למחלוקת לעצם קיומו של הפרש ההון - הוא הנישום.

הנטל ליתן הסברים, הכוללים לעניין דיות הראיות הצגת מסמכים חשבונאיים, מוטל, איפוא, על הנישום.

נטל זה קיים גם כאשר הספרים לא נפסלו.

להלן פסיקה בנושא:

 1.      ע"א 236/83 ליברמן נ' פקיד שומה תל-אביב
 2.      ע"א 23/88 לוי נ' פקיד שומה ירושלים

3.     עמ"ה (חי') 184/00 אסלאן עבד חסאן נ' פקיד שומה עכו, מסים

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי הצהרת הון ?

 2. הסברים לגידול הון

 3. פער בין הצהרות הון

 4. הצהרות הון של קבלן

 5. שווי בית בהצהרת הון

 6. הפרשי הון לא מוסברים

 7. שטר הון הלוואת בעלים

 8. גידול הון בלתי מוסבר

 9. גידול הון בשנים סגורות

 10. הצהרת הון גבוה בגלל הלוואה

 11. הפרשי הון השוואת הצהרות הון

 12. פירותי או הוני - מכירת דירות

 13. הסברים להפרשים בין הצהרות הון

 14. תקנות מס הכנסה (הגדרת הון עצמי), התשמ''ג-1982

 15. הצהרת הון גבוה בגלל תמיכה כספית של קרובי משפחה

 16. תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון בעסקה עתידית), התשס''ג-2002

 17. כללי מס הכנסה (השוואת הון על פי דו"ח שהגיש יהלומן), התשמ"ו-1986

 18. כללי מס הכנסה (קביעת ערך ההון, הנכסים וההתחייבויות של יהלומן לתום שנת המס 1978), התשמ"א-1981

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון