העברת הפסדים לשנה הבאה

מהי שיטת העברת הפסדים לשנה הבאה:

העברת הפסד לשנות מס עתידות לבוא הן טכניקה של מיצוע של ההכנסה מעבר ליחידת הזמן הפיסקאלית, היא שנת המס, ברגיל המיצוע צריך שיעשה בין "מין שהוא מינו", קרי בין הכנסות "דומות". הכנסה מועדפת - הכנסה שהמחוקק בחר להעניק הטבה במיסויה בטכניקה כלשהיא, מתוך מדיניות של תמרוץ חיובי או שלילי. 'הטבה'- פטור ממס, מס מופחת, מס נדחה וכיוצא באילו. קיזוז הפסד רגיל (שאילו היה הכנסה חייבת היה חב במס מלא) כנגד הכנסה פטורה או כנגד הכנסה בשיעור מס מופחת או כנגד הכנסה שמועד החיוב במס בה נדחה, מהווה כרסום בכוחו הממצע של קיזוז ההפסדים המועברים.

מחוקק חוקי עידוד השקעות בחר לעודד יזמות ונטילת סיכון כלכלי עסקי באזורי פיתוח.
נטילת סיכון יכול שתוביל ליצירת הפסד.

האם עידוד נטילת סיכון עסקי בהשקעה במפעל מאושר תוגבל אך ורק להקלות במס שעה שההכנסות עולות על ההוצאות ותעוקר שעה שההוצאות עולות על ההכנסות ? אם כך, הרי שכוחו המעודד של החוק, התמריץ לנטילת סיכון עיסקי וכלכלי, יעוקר אף הוא ונמצאה תכלית העידוד של החוק לא מיושמת.

מיצוע הכנסה בדרך של שימוש בהפסדים מועברים שהם בבחינת 'מין שבאינו מינו' בהקשר דלעיל, יוצר אסימטריה אנכית אולם היא תותר שעה שהמחוקק מכוון לעודד ולתמרץ השקעות מועדפות. היקף העידוד מצריך בחינה.

דהיינו, האם נתכוון המחוקק כי הפסד שלו היה הכנסה חייבת הייתה זו חבה במס בשיעור מופחת או בפטור ממס (להלן-"הפסד מועדף") יותר בקיזוז כנגד הכנסה חייבת במס בשיעור המלא או שתוגבל זכות הקיזוז בשנים הבאות רק להכנסה חייבת מועדפת על מנת לשמור את הסימטריה האנכית, באופן שיבוצע מיצוע רק בין הכנסה מועדפת?

האם הפסד שלו היה הכנסה חייבת החבה במס בשיעור מלא יחויב הנישום לקזזו בשנים הבאות גם כנגד הכנסה חייבת החבה בשיעור מופחת או בפטור ממס (להלן-הכנסה מועדפת)?

במקרה הראשון, התרת קיזוז הפסד מועדף כנגד הכנסה חייבת "רגילה" תיצור מיצוע במין שאינו מינו.

קיזוז מעין זה מעניק הטבה אשר דומה כי יש למצוא לה עיגון מפורש במעשה חקיקה. במקרה השני, חיוב הנישום שלא לשמר את הפסדו "הרגיל" על מנת שזה יקוזז כנגד הכנסה חייבת "רגילה" באופן שהוא נאלץ לקזז הפסד "רגיל" כנגד הכנסה מועדפת, מהווה כרסום הן בזכות הקיזוז (כרסום בערכו של ההפסד המועבר) והן בהעדפה שביקש המחוקק להעניק להכנסות המועדפות (התייחסות שוות ערך להכנסה מועדפת כלהכנסה רגילה), הואיל ומשעה שהפסד רגיל מקוזז כנגדן, נשחקת ההטבה.

גם חיוב מעין זה מצריך הוראה מפורשת בדין הואיל והוא אינו מתיישב עם רעיון המיצוע הגלום בהעברת הפסדים בין הכנסות "דומות", מתנגש עם הסימטריה המתבקשת ואף שוחק ומטה את הצדק האנכי. קיזוז הפסד מועדף כנגד הכנסה מועדפת או הפסד רגיל כנגד הכנסה רגילה, דומה כי אינו יכול להיות שנוי במחלוקת. במצב הראשון נשמר כוחו של תמריץ העידוד, לא עולה (כבהתרת ההפסד מועדף כנגד הכנסה רגילה) ולא יורד (כבחיוב קיזוז הפסד רגיל כנגד הכנסה מועדפת).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מס הכנסה - סיווג שונה

 2. החזר מיסים עקיפים

 3. סרט קופה רושמת

 4. הכנסה אינטגרלית

 5. ניהול ספר הזמנות

 6. ניהול קופה רושמת

 7. כתב אישום מס הכנסה

 8. הנורמה האנטי תכנונית

 9. מס הכנסה מוסד ציבורי

 10. הצעת חוק מיסים עקיפים

 11. תשובה על השגה תוך שנה

 12. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 13. העברת הפסדים לשנה הבאה

 14. ערעור על שומות מס הכנסה

 15. מרוץ ההתיישנות מס הכנסה

 16. סעיף 155 לפקודת מס הכנסה

 17. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 18. סעיף 217 לפקודת מס הכנסה

 19. סיווג הכנסה מיגיעה אישית

 20. עבירות לפי פקודת מס הכנסה

 21. עורך דין לענייני מס הכנסה

 22. סטייה מהותית בניהול ספרים

 23. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש)

 24. ביטול צו לפי פקודת מס הכנסה

 25. ממצאי חקירה במס הכנסה ומע''מ

 26. הוכחת ''כוונה'' להעלים מיסים

 27. אי הגשת דוחות למס הכנסה במועד

 28. קביעת שווי עסקה ע''י מס הכנסה

 29. מיקור חוץ של הוצאות - מס הכנסה

 30. סמכות נציב מס הכנסה לתקן שומות

 31. הצהרה על רווח גדול מדי במס הכנסה

 32. ערעור מס הכנסה על פי מיטב השפיטה

 33. ערעור על שומת מס הכנסה לאחר הרשעה

 34. משיכת כספים מקופת חברה - מס הכנסה

 35. תיקון דוחות מס הכנסה של אדם שנפטר

 36. טענות עובדתיות חלופיות - דיני מיסים

 37. תפיסת מסמכים על ידי היאחב''ל למס הכנסה

 38. תביעה לתשלום חוב בגין אי תשלום מס הכנסה

 39. פריסת תשלומים מס הכנסה - דרישה למתן בטוחה

 40. מס הכנסה: אחוז חומר גולמי גבוה בשיעור בלתי סביר

 41. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002

 42. סעיף 147(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961

 43. כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשנ"א-1991

 44. הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (הוראת שעה), התשמ"ו-1985

 45. תקנות מס הכנסה (הקלה ביחסי גודל בסוגי מיזוגים מסוימים), התשס''ג-2003

 46. נטען כי לא הומצאו מסמכים המאשרים גרסת החייב כי הגיש דוחות שוטפים למס הכנסה

 47. חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון