שכר טרחת מנהל עיזבון

כמה משלמים למנהל עיזבון ?

להלן החלטה בנושא שכר טרחת מנהל עיזבון:

החלטה

בפני בקשתו של מנהל העזבון לפסוק לו שכר טרחה נוסף לפי הפירוט שלהלן:

א.     שכר טרחה בשיעור של 1.5% + מע"מ בגין הוצאת צו קיום צוואה.
ב.     סך של 12,414.55 ₪ בגין ביטול חכירה ראשית וחתימה על הסכם חכירה חדש מול מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "המנהל").
ג.     שכר טרחה של 4% + מע"מ מהסך של 23,332 ₪, שנגבו ע"י מנהל העזבון מעיריית הרצליה.

אתייחס לכל אחד מהסכומים בנפרד:

א.     שכר טרחה בשיעור של 1.5% + מע"מ בגין הוצאת צו קיום צוואה

המבקש טוען, כי ע"פ הפסיקה, שכרו של מנהל עזבון עבור הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה, הינו שכר נפרד בשיעור של 1.5% מערך העזבון, והוא תומך את דבריו בהחלטות שניתנו ב- תע'(ת"א) 5270/83 פרחי נ' וינוגראי וב- עז' (מחוזי-ת"א) 5912/94 עו"ד דן יואל - מנהל עזבון המנוחה נ' בת אור שטרן.

     אין מחלוקת, כי המבקש זכאי לשכר נפרד בגין הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה. הדבר עולה מס' 82 לחוק הירושה, תשכ"ה - 1965, אשר מונה את תפקידיו של מנהל העזבון ואינו כולל בגדרן הוצאת צו קיום צוואה או צו ירושה, אם יש עוד ספק בכך, הרי שהדברים נאמרו במפורש בתקנה 45ג (א) לתקנות הירושה, תשנ"ח - 1998.

     השאלה העומדת להכרעה, האם יש לפסוק את שכר טרחתו של מנהל העזבון בגין הגשת צו קיום צוואה, בסכום השווה ל-1.5% משווי העזבון?

     בטרם שאכריע בשאלה זו, תישאל השאלה: ממי זכאי מנהל העזבון לקבל את שכר טרחתו?
     לכאורה, זכאי פרקליט לקבל את שכר טרחתו מהנהנה ששכר את שירותיו לשם הגשת הבקשה לצו קיום צוואה, ואין מקום לערב את בית המשפט בעניין קביעת שכר הטרחה.
     אין כל מניעה, כי הנהנים יוכלו לשכור את שירותיו של מנהל העזבון, בתפקידו כפרקליט, לשם הגשת צו קיום צוואה או צו ירושה. מאחר ופעולות אלה אינן נמנות עם תפקידו של מנהל העזבון, הרי שהוא זכאי לשכר טרחה נפרד בגין הגשת הבקשה לצו קיום צוואה.
גם במקרה זה, היה על מנהל העזבון בתפקידו כעו"ד לנקוב בשכר טרחתו בגין הגשת הבקשה לצו קיום צוואה ולהגיע עם הנהנים להסכמה מחוץ לכותלי ביהמ"ש, ואין מקום לערב את ביהמ"ש כדי שיקבע את שכר טרחתו.
אולם, שונה הדבר כאשר ביהמ"ש הוא זה שהורה למנהל עזבון זמני להגיש בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה. במקרה כזה, יקצוב מנהל העזבון בתפקידו כפרקליט את שכר טרחתו לפני שיחל בתפקידו ואם יגזים, יוכל ביהמ"ש לומר לו שאת הפעולה הנ"ל יעשה פרקליט אחר במחיר זול יותר.

לא יעלה על הדעת שביהמ"ש יפסוק את שכרו של פרקליט זה או אחר, שהגיש צו קיום צוואה או צו ירושה, בין אם הוא מונה למנהל עזבון ובין אם לאו, בסכום שספק אם היה מקבלו אילו הוסמך לכך ע"י הנהנים.

     בענייננו, אינני רואה מקום לפסוק למנהל העזבון סכום של 1.5% משווי העזבון ונימוקיי הם כדלהלן:

1.     היקף עבודתו של מנהל העזבון במקרה הנדון הסתכמה במילוי טפסים, באיסוף מסמכים, בהעברתם לרשם העזבונות ובמעקב על הנעשה אצל רשם העזבונות.

2.     בעוד שמחוקק המשנה ראה לנכון לבצע שינויים משמעותיים בגובה שכר טרחתו של מנהל עזבון, הרי שלא נעשה כן בתעריף המומלץ להגשת צו קיום צוואה או צו ירושה. יש לציין, כי בעוד שבעבר שכרו של מנהל העזבון עמד על 3% עד 6% מערך העזבון, הרי שתקנה 45 ב' לתקנות הירושה קובעת כי שכרו של מנהל העזבון לא יעלה על 3%, ורק אם שוכנע בית המשפט כי מנהל העזבון נדרש למאמץ מיוחד, הוא רשאי לפסוק את שכרו בשווי של 4% מערך העזבון.
     עינינו הרואות, כי בעוד שמחוקק המשנה הפחית את שכרו של מנהל העזבון ב-100%, מ-6% ל-3% במימוש נכסים ומ-4% ל-2% בניהול נכסים, הרי שהתעריף המומלץ של לשכת עורכי הדין בעניין הגשת צו ירושה נותר ללא שינוי.

3.     גם אם נבצר מבינתי להבין מדוע יש לשלם את שכר טרחתו של מגיש הבקשה לצו קיום צוואה (להבדיל מניהול עזבון) באחוזים, שהרי אין כל הבדל בעבודתו של עו"ד כאשר העזבון שווה מליון ₪ לבין עבודתו של עו"ד כאשר העזבון שווה עשרה מליון ₪, גם לא בשאלת האחריות - אינני מוכן להגיע למסקנה חד משמעית שבכל מקרה אין לפסוק את שכר טרחת עורך הדין באחוזים. הכל תלוי בנסיבות העניין ובהיקף עבודתו של הפרקליט - לא הרי המקרה של מתן צו קיום צוואה שכל הפעולות הסתכמו בתכתובת ובבקרה, למקרה שצו קיום הצוואה ניתן לאחר מסכת של התנגדויות אשר הביאו להתדיינות ממושכת בביהמ"ש. ולא הרי המקרה של מתן צו ירושה כשכל הפעולות הסתכמו בתכתובת ובבקרה, כמקרה שבו מתן צו הירושה חייב דיונים ממושכים בעניין הצהרות מוות, או שהיתה מחלוקת על הרכב המשפחה. ומעל הכל, יש להתחשב גם בגובה הסכום; לא הרי עזבון השווה כמה מליוני שקלים כהרי עזבון השווה כמה מאות אלפי שקלים. הדבר נתון לשיקול דעתו של ביהמ"ש. לא בכדי נקט מחוקק המשנה בלשון תעריף מומלץ ולא תעריף מחייב.
     
     1.5% מערך העזבון הינם 11,340 ₪ בקירוב. היקף עבודתו של מנהל העזבון בהוצאת צו קיום צוואה אינו מצדיק שכר טרחה בשיעור זה. אי לכך, אני קוצב את שכרו של מנהל העזבון בגין הוצאת צו קיום צוואה בסכום של 5,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין. מתוך הסכום הנ"ל, ישלם מנהל העזבון לידי מר מיכאל קובריגרו את הסך של 3,159 ₪ כולל מע"מ, אותו גבה ממר קובריגרו בגין הוצאת צו קיום צוואה.

ב.     סך של 12,414.55 ₪ בגין ביטול החכירה הראשית והוצאת הסכם חכירה חדש מול מנהל

     ביום 2/11/01 פסק בית המשפט למנהל העזבון שכר טרחה בשיעור של 4% + מע"מ בגין מכירת נכס העזבון (בש"א 13685/01). בבקשה שלהלן טוען מנהל העזבון, כי פעולותיו לחידוש חוזה החכירה עם מנהל מקרקעי ישראל (חוזה שתוקפו פג עוד בטרם מינויו של המבקש למנהל העזבון) ופעולותיו לביטול החוכרת הראשית והעברת נכס העזבון לרוכשים כחוכרים ראשיים הן פעולות החורגות מן הפעולות הרגילות של מנהל עזבון, ובגינן הוא זכאי לשכר נוסף.

     תקנה 45ג לתקנות הירושה, תשנ"ח - 1998 קובעת:

"(ג) בית המשפט רשאי לפסוק למנהל עיזבון שכר נפרד בעד שירותים מקצועיים שנתן בתחום מקצועו בקשר לעיזבון, וכן רשאי הוא להתיר לו לנכות מהעיזבון הוצאות בעד שירותים מקצועיים שקיבל בקשר לעיזבון, אשר אינם כלולים בתקנות משנה (א) ו- (ב).
(ד) שכר שייפסק או שיותר בניכוי לפי תקנת משנה (ג) לא יעלה על התעריף המינימלי הקיים או המומלץ במקצועו של נותן השירות המקצועי, אלא אם כן אישר זאת בית המשפט מראש."

     לטענת מנהל העזבון, השכר המינימלי בגין עריכת חוזה בשווי המדובר (237,000$ השווים 1,110,670 ₪) הוא 12,414.55 ₪, בתוספת מע"מ. לנוכח הסכמת הזוכים ע"פ הצוואה ולנוכח אי התערבותו של האפוטרופוס הכללי, אני נעתר למבוקש ופוסק את שכר טרחתו של המבקש בגין חידוש חוזה החכירה עם המנהל ובגין ביטול החכירה הראשית בסך של 12,414.55 ₪, בתוספת מע"מ כדין.

ג.     שכר טרחה בשיעור של 4% + מע"מ מהסך של 23,332 ₪ שנגבו מעירית הרצליה

הסכום הנ"ל מהווה את יתרת הכספים שעמדו לרשות המנוחה. מנהל העזבון גבה את הסכום מבית הורים עירוני הרצליה, לאחר מספר פניות לעירית הרצליה ולמשרד של ב"כ העיריה. פעולות אלו אינן בגדר מאמץ מיוחד, ואינן מצדיקות שכר טרחה בשיעור של 4% ואף לא בשיעור של 3%. מדובר בפעולות רגילות של ניהול עזבון, ועל כן אני פוסק את שכר טרחתו של מנהל העזבון בשיעור של 2% + מע"מ מהסך של 23,332 ₪.

לאור כל האמור לעיל, אני מאשר למנהל העזבון למשוך מכספי העזבון את הסכומים שלהלן:

א.     5,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין בגין פעולותיו להוצאת צו קיום צוואה.

ב.     12,415 ש"ח בתוספת מע"מ כדין בגין ביטול חכירה וביצוע הסכם חכירה חדש.

ג.     467 ש"ח בתוספת מע"מ כדין בגין הסכום שנגבה מעיריית הרצליה.

ד.     לאחר גביית הסכומים כמפורט לעיל, רשאי מנהל העזבון לחלק את יתרת כספי העזבון בין הזוכים, בהתאם לצוואת המנוחה.

ה.     מותר לפרסום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מס עיזבון מקרקעין

 2. הצעת חוק מס עיזבון

 3. שכר טרחת מנהל עיזבון

 4. מינוי מנהל עזבון זמני

 5. הגשת תביעה נגד עיזבון

 6. תביעה נגד מנהל העיזבון

 7. תביעת מנהל עזבון לפינוי

 8. אי הכרה בהסתלקות מעזבון

 9. התנגדות למינוי מנהל עזבון

 10. תביעה נגד עיזבון על הלוואה

 11. איסור הטלת מס עיזבון ומתנות

 12. חובות יורשים - חובות העיזבון

 13. בקשה למינוי מנהל עזבון דוגמא

 14. חוק מס עזבון (ביטול), התשמ"א-1981

 15. תביעת עיזבון לפיצוי עבור שווי החלקה

 16. תביעה של עובדת זרה סיעודית נגד עיזבון

 17. בקשת עיקול במסגרת בקשה למינוי מנהל עזבון

 18. הוצאות עורך דין על בקשה למינוי מנהל עזבון

 19. התיישנות תביעת נזיקין נגד מנהל עיזבון זמני

 20. תביעת העיזבון ותביעת התלויים הינן עילות עצמאיות

 21. תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), התש''ס-2000

 22. תקנות הירושה (בדיקת פרטה ודו''חות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ''ט-1988

 23. צו בית המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות בנושא עיזבונות במחוז ירושלים), התשס"ו-2006

 24. צו בית המשפט לענייני משפחה (העברת תובענות בנושא עיזבונות במחוז תל-אביב), התשס"ז-2007

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון