שינוי מזונות קטינים בבית דין רבני

בית המשפט ציין באשר לתובענה בעניין ביטול דמי-המזונות או הפחתת שיעורם כי אמנם, הסכם הגירושין אושר בבית-הדין הרבני וקיבל שם תוקף של פסק-דין; אלא שהסמכות לדון בעתירה שבפנינו נתונה, בנסיבות שבפנינו, לבית-המשפט לענייני משפחה.

נושא של מזונות לקטין - כזכותו של הקטין - מצוי אך בסמכותו המקבילה של בית-הדין הרבני, וממילא אין בית-הדין קונה סמכות להדרש לו, אלא אם הסכימו כל בעלי-הדין לסמכותו של בית-הדין.

לשון אחר, בית-הדין הרבני לא קנה, בענייננו, סמכות "נמשכת" רק מעצם העובדה שבמערכת היחסים הפנימית שבין התובע לנתבעת הם בחרו לאשר את הסכם-הגירושין דווקא שם.

הקטינים לא היו צד לאותו הליך; ועל-כן, אין בית-הדין הרבני יכול להזקק לעניין.

להלן פסק דין בנושא שינוי מזונות קטינים בבית דין רבני:

פסק-דין

1.     הנתבע הינו אביהם של שני קטינים, שנולדו לו מנישואיו לנתבעת (להלן: "הקטינים").

התובע והנתבעת התגרשו זה מזה בבית-הדין הרבני האזורי בתל-אביב (להלן: "בית-הדין הרבני"). ביום 12/4/1999, עובר לגירושיהם, התייצבו התובע והנתבעת בבית-הדין הרבני, שם אושר הסכם-גירושין ביניהם, ואותו הסכם אף קיבל תוקף של פסק-דין (להלן: "הסכם-הגירושין"). במסגרת הסכם-הגירושין נקבע, בין-השאר, כי התובע ישלם למזונותיהם ולהבטחת מדורם של הקטינים סך של 3,000 ₪ לחודש, צמוד למדד-המחירים-לצרכן של חודש ינואר 1999. סכום זה מעודכן להיום לסך של 3,248 ₪ לחודש, על-פי המדד האחרון שהתפרסם (של חודש מאי 2002).

2.     ביום 5/2/2002 הגיש התובע שתי תובענות נגד הנתבעת בבית-משפט זה:
     באחת (תמ"ש 5990/02), עתר התובע לביטולם או להפחתתם של דמי-המזונות שהוסכמו בהסכם-הגירושין, הן מן הטעם שהקטינים הינם בבחינת "בנים מורדים"; והן מן הטעם שחל שינוי מהותי בנסיבות, באשר מצבו הכלכלי והבריאותי הורע מאד מאז אושר הסכם-הגירושין.
     בשנייה (תמ"ש 5991/02), עתר התובע למתן צו שיתיר לו לראות את הקטינים; וזאת, משום שהגם שבהסכם-הגירושין נאמר כי תהא לו האפשרות לראות את הקטינים בלא-הגבלה, אך בתיאום מראש עם הנתבעת - לא נקבעו מועדים מוגדרים, הניתנים לאכיפה, ונערמים קשיים בנושא.

3.     פסק-הדין שבפנינו יינתן בשתי התובענות, במאוחד. פסק-הדין אף יינתן בהיעדר הגנה או התייצבות מצד הנתבעת. כתבי-התביעה נמסרו לידיה, באמצעות רשות-הדואר ביום 12/2/2002, וחתימתה נחזית להראות על אישור-המסירה, שצורף להודעת בא-כוח התובע מיום 26/3/2002.
     עם מתן ההודעה האמורה, ניתנה החלטה שהועידה דיון, במעמד הצדדים, ליום 13/6/2002. ההחלטה נמסרה לנתבעת ביום 7/4/2002, כנלמד מרשימת אישורי-המסירה שהוצאה על-ידי המזכירות. כאמור לעיל, הנתבעת לא טרחה להתגונן או להתייצב לדיון, ובפני בית-המשפט אף לא באה כל בקשה או הודעה מטעמה.

4.     באשר לתובענה בעניין ראיית הקטינים:

     במהלך הדיון שנערך ביום 13/6/2002, הודיע בא-כוח התובע, כי לאחר הגשת כתב-התביעה חודש הקשר שבין התובע לבין הקטינים, באופן שהמפגשים נערכים אחת לשבוע, למשך ארבע שעות. לאור זאת, אך בהיעדרם - עדיין - של סדרי-ראייה ברורים ומוגדרים - הסתפק בא-כוח התובע בכך שבית-המשפט יסמיך את פקידת-הסעד לסדרי-דין במקום מגורי הקטינים לקבוע סדרים שכאלו, על-פי שיקול דעתה המקצועי. כך ננהג.

5.     באשר לתובענה בעניין ביטול דמי-המזונות או הפחתת שיעורם:

     אמנם, הסכם-הגירושין אושר בבית-הדין הרבני וקיבל שם תוקף של פסק-דין; אלא שהסמכות לדון בעתירה שבפנינו נתונה, בנסיבות שבפנינו, לבית-המשפט לענייני משפחה.
     ב-בג"צ 4435/94 טל נ' בית-הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים, פ"ד מט (2) 630 נאמר, מפי השופט מ' חשין (בעמ' 637 לפסק-הדין):

"בהחלטתו זו להפחית מדמי-המזונות לקטין חרג בית-הדין הרבני מסמכותו, והחלטתו דינה ביטול מעיקרה. נושא של מזונות לקטין - כזכותו של הקטין - מצוי אך בסמכותו המקבילה של בית-הדין הרבני, וממילא אין בית-הדין קונה סמכות להדרש לו, אלא אם הסכימו כל בעלי-הדין לסמכותו של בית-הדין...".

לשון אחר, בית-הדין הרבני לא קנה, בענייננו, סמכות "נמשכת" רק מעצם העובדה שבמערכת היחסים הפנימית שבין התובע לנתבעת הם בחרו לאשר את הסכם-הגירושין דווקא שם. הקטינים לא היו צד לאותו הליך; ועל-כן, אין בית-הדין הרבני יכול להזקק לעניין.

במהלך הדיון שעה בא-כוח התובע להמלצתו של בית-המשפט, שלא לעמוד על הטענה לביטול החיוב במזונות מחמת היות הקטינים בבחינת "בנים מורדים". בא-כוח התובע הסתפק, איפוא, בכך שבית-המשפט יבחן את הטענה, כי יש להפחית את שיעורו של החיוב מחמת שינוי הנסיבות שחל.

לתיק בית-המשפט צורפה "חוברת נספחים", ובה אסמכתאות שונות ורבות, שיש בהן לתמוך בחלק-הארי מטענותיו של התובע. אותן אסמכתאות, יחד עם דברים שלמד בית-המשפט מחקירתו של התובע במהלך הדיון ומתלושי-השכר המעודכנים שהציג - חייבים להוליך למסקנה, כי יש מקום להפחתת שיעורו של החיוב. דברים אלה מקבלים מישנה-תוקף, בהיעדר כל ראייה לסתור מצד הנתבעת, אשר בחרה, מטעמיה, שלא להתגונן מפני התובענה.

בפני בית-המשפט הוצגו פרוטוקול והחלטה מדיון שנערך בלשכת ההוצאה-לפועל ברחובות ביום 20/2/2002 (ת/1). במסגרת הליך של חקירת יכולת, הגיעו שם התובע והנתבעת להסכמה; שלפיה "כל עוד יעמוד החיוב בתשלומים של 1,500 ₪ בכל 1 לכל חודש, החל מיום 1/3/2002, לא יוצאו נגדו פקודות-מאסר בתיק מזונות זה". הסכמה זו קיבלה תוקף של החלטה על-ידי ראש ההוצאה-לפועל. לדבריו של בא-כוח התובע, עומד שולחו בהסדר, ואכן לא הוצאו נגדו פקודות-מאסר, מאז ועד היום.

התובע הינו צורף במקצועו, ומשכורתו - המשתלמת לו על-ידי חנות-תכשיטים, בה הוא מועסק - מגיעה לסך של 3,045 ₪ נטו לחודש, בממוצע (ת/2). לדברי התובע, יש בדבר כדי שינוי לרעה במצבו הכלכלי ואין הוא מסוגל להשתכר מעבר לכך, בניגוד לעבר, עת היה עצמאי, והשתכר יותר.

בפני בית-המשפט אף הוצגו אישורים רפואיים, המעידים כי התובע סובל מבעיות נפשיות וגופניות (לחץ-דם גבוה וחמור, הקשה לאיזון).
כיוצא-בכך, הוצגו מכתבים שנכתבו על-ידי עובדת-סוציאלית מאגף-הרווחה בעיריית רמת-גן, המעידים - לכאורה - על הדרדרות שחלה במצבו של התובע, שהתגורר במחסן (בלי שירותים); וכיום, לדבריו, אין לו אף מקום מגורים קבוע והוא נאלץ ללון אצל חברים. עוד יצויין, כי לתובע אין כל קרוב-משפחה בישראל, ושארי-בשרו היחידים הינם הקטינים.

מנגד, נטען, כי הנתבעת מתגוררת בדירה שכורה ומסודרת בראשון-לציון, יחד עם הקטינים, ועם חבר-לחיים. מלשון הסכם-הגירושין, הצליח בית-המשפט ללמוד, כי הנתבעת הינה (ולמצער, היתה) עובדת-בנק.

אמנם, אין בפני בית-המשפט אמות-מידה מדוייקות לבחינת הנתונים הכלכליים והבריאותיים ששררו בעת שאושר הסכם-הגירושין בבית-הדין הרבני, ומהן התמורות המדוייקות שחלו מיני אז ועד היום. יחד-עם-זאת, אין ספק בעיני בית-המשפט, כי אין התובע מסוגל לעמוד בנטל החיוב הנוכחי.

בנסיבות אלה, ועל דרך האומדן יועמד חיובו של התובע במזונות הקטינים על הסך של 1,800 ₪ לחודש, החל מיום הגשת התובענה. יצויין, כי בית-המשפט לא השתכנע, לחלוטין, כי התובע ממצה את פוטנציאל הכנסתו, ונראה כי הוא מסוגל, בכל-זאת, להשתכר מעט יותר ממה שהוא משתכר כעת, בין במקום עבודתו הנוכחית ובין במקום עבודה אחר, בין כשכיר ובין כעצמאי. יצויין עוד, כי - על-פני-הדברים - רמת השתכרותו הנוכחית צריכה לזכות את התובע גם בהשלמת-הכנסה, שהרי שכרו נמוך משכר המינימום במשק.

6.     סוף-דבר:

א.     התובענה בתמ"ש 5990/02 מתקבלת, במובן זה, שהחל מיום 5/2/2002 יעמוד חיובו של התובע במזונות הקטינים על הסך של 1,800 ₪ לחודש, צמוד למדד-המחירים-לצרכן הידוע היום (מדד חודש מאי 2002, שפורסם ביום 14/6/2002). התשלום יתבצע בכל 5 בחודש ויעודכן אחת ל- 3 חודשים, בתאריכים: 5 בינואר, 5 באפריל, 5 ביולי ו- 5 באוקטובר, בלא שישולמו הפרשים שבין עדכון לעדכון.
כל סכום שלא ישולם במועדו - יישא הפרשים כדין.
קצבת-הקטינים, המשתלמת על-ידי המוסד-לביטוח-לאומי - כמו-גם כל הטבה אחרת המשולמת במשפחות חד-הוריות - תווסף לדמי-המזונות דלעיל.

ב.     מכוח סעיפים 19 ו- 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב - 1962, ניתנות בזה סמכויות לפקידת-הסעד לסדרי-דין במקום מגורי הקטינים לקבוע סדרי ראייה בין הקטינים לבין האב, על-פי שיקול-דעתה המקצועי, ובמידה שתבוא אליה פנייה בעניין מצד מי מההורים. תוקפה של הסמכה זו - למשך שלוש שנים מהיום.

ג.     בנסיבות העניין, לא יהא צו להוצאות (יודגש גם, כי בא-כוח התובע עשה מלאכתו הנאמנה בהתנדבות, במסגרת תוכנית עורכי-דין מתנדבים של עיריית רמת-גן, הראוייה, בוודאי, לברכת יישר-כוח).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כיבוד הדדי בין ערכאות

 2. סגירת תיק בבית הדין הרבני

 3. בקשה לצו זמני בבית דין רבני

 4. מינוי אישה מנהלת בתי דין רבניים

 5. סעיף 4 לחוק שיפוט בתי דין רבניים

 6. תניית בוררות בהסכם בבית דין רבני

 7. סמכות בית הדין הרבני בענייני רכוש

 8. שינוי מזונות קטינים בבית דין רבני

 9. עתירה לבג''צ על החלטת בית דין רבני

 10. האם פסק דין בית הדין הרבני מחייב קטינים

 11. זיקה למדינת ישראל - סמכות בית הדין הרבני

 12. צו מניעה נגד המשך הדיונים בבית הדין הרבני

 13. סמכות בית הדין הרבני בעניין מזונות קטינים

 14. תביעת מזונות בבית משפט לפני שהסתיים ההליך בבית הדין הרבני

 15. תקנות הדיינים (החזרת פיקדונות בבתי דין רבניים), התשנ''ט-1999

 16. תקנות בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ''ט-1999

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון