סמכות בית הדין הרבני בעניין מזונות קטינים

בית הדין הרבני יכול לקנות סמכות בתביעת מזונות קטין בדרך אחת בלבד - אם ניתנה הסכמה לשיפוטו על פי סעיף 9 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג 1953 - כשהקטין הינו צד להליכים, ועניינו נדון בו לגופו .
ראו : ע"א 21/83 גבאי נ' גבאי, פ"ד לח(2)54 .

בית הדין הרבני קונה סמכות לדון במזונות הקטין רק כאשר מדובר בתביעת מזונות של הקטין עצמו, ולא בתביעה להשבת יציאות של הורהו . במקרה הראשון, מתדיין הקטין עם ההורה; ובמקרה השני, מתדיינים ההורים, בינם לבין עצמם .

פסק הדין המנחה והמסכם את ההלכות בדבר אבחנה בין סוגי התביעות, ניתן בע"א דאובה נ' דאובה, פ"ד לו(4)625 ושם נקבע כי ביה"ד הרבני יקנה סמכות שיפוט במזונות קטין רק כאשר תביעת הקטין נדונה לגופם של דברים ובית הדין הכריע בה .

בעת האחרונה עבר מרכז הכובד לכיוונו של מבחן צורני - "מבחן הכותרת ולשון הכתוב בתביעה" (ראה : עע"מ(ת"א) 17/98 בורוחוב נ' בורוחוב , לא פורסם מפי סגן הנשיא, השופט פורת)

להלן החלטה בנושא סמכות בית הדין הרבני בעניין מזונות ילדים:

החלטה

1.     ביום 18/03/02 הוגשה לביהמ"ש תביעת הקטינים, באמצעות האם למזונות .

2.     ביום 03/06/02 הוגש לביהמ"ש כתב הגנה מטעם הבעל .

3.     ביום 03/06/02 התקיים דיון בפני במסגרת תביעה למניעת אלימות ובהסכמה הוארך תוקף צו ההגנה עד לדיון הבא, על מנת לאפשר לצדדים להמשיך ולנהל מו"מ באמצעות יחידת הסיוע . נקבע דיון ליום 10/07/02 .

4.     ביום 10/07/02 התקיים דיון בפני, במהלכו העלו הצדדים טענותיהם לעניין צו ההגנה ולעניין מזונות זמניים לקטינים ולאור הלהט אשר גילו הצדדים הופסק הדיון והוריתי לצדדים להגיש סיכומים, לצורך מתן החלטה בהעדר הצדדים .

5.     בדיון שהתקיים בפני ביום 10/07/02 ציין ב"כ האישה כי עניין המזונות לא סודר וביקש התערבות ביהמ"ש . האישה טוענת כי יש להעמיד את גובה המזונות הזמניים על 1,500 ש"ח לחודש עבור כל קטין ובנוסף לחייב הבעל במחצית מהחזרי המשכנתא ובהוצאות הבית .
ב"כ הבעל מציינת כי הבעל מוכן לשאת במחצית הוצאות מדור ולשלם עבור מזונות כל קטין סך של 1,250 ש"ח לחודש .
בהחלטתי מיום הדיון הוריתי לצדדים לסכם בנושא המזונות הזמניים ובעניין צו ההגנה .

6.     ביום 22/07/02 הוגשו לביהמ"ש סיכומי האישה כדלקמן :
א.     מבקשת לחייב הבעל במזונות זמניים לקטינים בסך של 1,500 ש"ח לחודש עבור כל קטין. וכן לחייבו לשאת בכל הוצאות הבית ובמחצית תשלום החזרי המשכנתא .

ב.     האישה מבקשת לחייב הבעל בחיבור הכבלים, כפי שהוסכם בהחלטת ביהמ"ש מיום 14/03/02 וכן לחייבו בתשלום הוצאות לימוד שאינן מכוסות ע"י חוק חינוך חובה ותשלומי עיריה .

ג.     האישה מעלה טענה בדבר זכאותה למזונות, אך למעט ציון עובדת זכאותה, אינה מפרשת טענה זו .

7.     ביום 23/07/02 הוגשו לביהמ"ש סיכומי הבעל כדלקמן :
א.     לטענת הבעל האישה חסרת תום לב ופועלת מתוך רצון להתנקם בו ולגזול את הבית המשותף .

ב.     לטענת הבעל קיים שינוי נסיבות מהותי בהכנסותיו, המצדיק את הפחתת סכום המזונות שעליו לשלם לקטינים . הבעל מציע לשלם 2,000 ש"ח לחודש עבור מזונות שני הקטינים ובנוסף לשאת בהוצאות המדור והמשכנתא לבדו .
לטענת הבעל הכנסתו מבית האבות "דור כרמל" ירדה לאחרונה בכ- 1,000 ש"ח ועומדת כעת על סך של כ- 1,850 ש"ח לחודש .
הבעל מציין כי הכנסותיו מהשכרת הנכס מגיעות לסך של 175$ בממוצע לחודש, מאחר וכספי השכרת הנכס מתחלקים בינו לבין אחיו .

ג.     ביום 30/07/02 הוגשה לביהמ"ש הודעה מטעם הבעל על צירוף מסמכים מביה"ד הרבני - תביעת המזונות אשר הוגשה ע"י האישה למזונותיה ומזונות הקטינים , כתב הגנה מטעם המבקש אשר הוגש לביה"ד הרבני ביום 18/06/01 , החלטת כבוד ביה"ד הרבני מיום 20/06/02 לפיה חוייב הבעל במזונות שני הקטינים בסך 1,500 ש"ח לחודש, וכן בתשלום כל הוצאות הבית .

ד.     הבעל מציין כי האישה לא הציגה כל שינוי נסיבות מהותי מאז מתן החלטת המזונות בביה"ד הרבני, המצדיק את שינוי החלטת ביה"ד הרבני .
8.     דיון

לבני הזוג שני קטינים כדלקמן :
הקטין ע', יליד 12/89 , בן כ- ½ 12 שנים .
הקטינה א', ילידת 09/92, בת כ- 10 שנים .

9.     שאלת הסמכות העניינית
א.     הצדדים מציינים כי האישה הגישה תביעה לביה"ד הרבני בחיפה והבעל חויב לשאת במזונות שני הקטינים בסך 1,500 ש"ח לחודש, (750 ש"ח עבור כל קטין) וכן לשלם את כל הוצאות הבית .

ב.     הצדדים אינם מעלים טענת חוסר סמכות לבימ"ש זה לדון במזונות הקטינים, והאישה אף מציינת כי התביעה אשר הוגשה בביה"ד הרבני הוגשה על ידה, בעוד שהתביעה אשר הוגשה לבימ"ש זה הוגשה ע"י הקטינים. אולם לא די באי העלאת טענת חוסר סמכות כדי שבימ"ש זה יקנה סמכות לדון בתביעה .

ג.     ביום 20/06/01 הופיעו בני הזוג בביה"ד הרבני. מפרוטוקול הדיון, שצורף ע"י הבעל, ומשתרע על עמוד אחד, נלמד, כי כל אחד מההורים אמר דבריו, בתכלית קיצור .

ד.     פסק הדין עצמו - קצר אף הוא - ולהלן נביאו בשלמותו :
"לאחר שמיעת הצדדים, ואור הסכמת הבעל לשלם מזונות כפי שהחוק
קובע, מחליט ביה"ד לחייב את הבעל במזונות זמניים עבור שני הילדים
סך 1,500 ש"ח לחודש צמוד לתוספת יוקר השכירים החל מיום
01/06/02 ועד להודעה אחרת של ביה"ד .
בנוסף לאמור ביה"ד מחייב את הבעל לשלם את כל הוצאות הבית
דהיינו חשמל, מים, גז, ארנונה וטלפון, וזאת החל מיום 01/06/01 ועד
להודעה אחרת של ביה"ד" .

10.     המצב המשפטי
א.     בית הדין הרבני יכול לקנות סמכות בתביעת מזונות קטין בדרך אחת בלבד - אם ניתנה הסכמה לשיפוטו על פי סעיף 9 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג 1953 - כשהקטין הינו צד להליכים, ועניינו נדון בו לגופו .
ראה : ע"א 21/83 גבאי נ' גבאי, פ"ד לח(2)54 .

ב.     בית הדין הרבני קונה סמכות לדון במזונות הקטין רק כאשר מדובר בתביעת מזונות של הקטין עצמו, ולא בתביעה להשבת יציאות של הורהו . במקרה הראשון, מתדיין הקטין עם ההורה; ובמקרה השני, מתדיינים ההורים, בינם לבין עצמם .

ג.     פסק הדין המנחה והמסכם את ההלכות בדבר אבחנה בין סוגי התביעות, ניתן בע"א דאובה נ' דאובה, פ"ד לו(4)625 ושם נקבע כי ביה"ד הרבני יקנה סמכות שיפוט במזונות קטין רק כאשר תביעת הקטין נדונה לגופם של דברים ובית הדין הכריע בה . בעת האחרונה עבר מרכז הכובד לכיוונו של מבחן צורני - "מבחן הכותרת ולשון הכתוב בתביעה" (ראה : עע"מ(ת"א) 17/98 בורוחוב נ' בורוחוב , לא פורסם מפי סגן הנשיא, השופט פורת)

ד.     מעיון בכתב התביעה שהוגש לביה"ד הרבני, נלמד, בבירור, ששם התובעת בכותרת התביעה היא האם בלבד, בעוד התביעה המונחת בפני הינה תביעת הקטינים באמצעות אימם כאפטרופסא .

ה.     לכאורה, די בכך כדי לומר שעל פי המבחן הצורני, המדובר בתביעת האם להשבת כספים המוצאים עבור הקטינים, ואין בתובענה המונחת בפני, כדי ליצור סמכות שיפוט לביה"ד הרבני, מכוח "כלל ההמשכיות", אולם אף בחינת מהות מעידה שלא נערך כל דיון ענייני במזונות הקטינים .

ו.     וכך נפסק בעניין דומה כי :

"החלטת ביה"ד הרבני ניתנה בישיבה הראשונה והיחידה אשר
התקיימה בתיק . פרוטוקול הדיון קצר ביותר וסתמי.... פסק דינו
של בית הדין הרבני נעדר, עם כל הכבוד, כל הנמקה שהיא .
אין בפסק הדין כל התייחסות שהיא ליכולתם הכלכלית של הורים
ולצורכיהן של הקטינות .
מאליו מובן, שלא ניתן לטעון, לנוכח כל זאת, כאילו התקיים דיון
ענייני לגופה של שאלת מזונות הקטינות .
כפי ששנינו לעיל, ומשנוכחנו כי שיעור המזונות מגיע לסך של כ-
900 ש"ח לחודש, עבור שתי הקטינות - גם לעובדה זו, קיים משקל,
שאין לבטלו, בקביעה לעניין 'איכותו' של הדיון שנערך... "
ראה : תמ"ש 73310/00 ד' י' נ' כ' ש' מיום 22/02/01, לא פורסם .

וכן :
"לא נתקיים כל דיון ענייני אשר בו ניתן היה לקבוע את צורכיהם, לא
נאמר אלא משפט אחד, ובלי שבית הדין בחן את יסודו, הרכבו ומהותו,
פסק על פיו סכום, אשר שיעורו אין בו לכאורה כדי להנחי את הדעת
ואשר שב ומבטא בכך את העובדה, שלא נידון במידה מינימאלית
הראויה" .
ראה : ע"א 410/85 חמד נ' חמד, פ"ד מ'(1)110 .

ז.     אשר על כן, בהתאם לאמור לעיל עולה כי הסמכות לדון בעניין מזונות הקטינים נתונה לבימ"ש זה ועל כן תחילה אפסוק מזונות זמניים.

11.     מזונות הקטינים

א.     הכנסות הצדדים :
(1)     הכנסות הבעל - הבעל משתכר סך של כ- 5,500 ש"ח לחודש בממוצע משתי עבודות : עבודה בחב' נכסי אזורים(פיתוח)בע"מ ועבודה בבית האבות "דור כרמל" , בהתאם לתלושי שכר עדכניים .
בנוסף לבעל הכנסה מהשכרת נכס בסך 175$ לחודש .

(2)     הכנסות האישה - שני הצדדים מסכימים כי האישה משתכרת סך של כ- 1,400 ש"ח לחודש מעבודתה כמטפלת בקשישים .

עיקר טענות הצדדים הועלו, כמצוין בראשית החלטתי .

ב.     חובתו של אב לילד שטרם מלאו לו 6 שנים הינה אבסולוטית , כדי צרכיו ההכרחיים של בנו ואינה מותנת ביכולת האב .

ג.     מקור חובת המזונות המוטלת על כתפי האב, לנוכח גילאי הקטינים - הינו בתקנת הרבנות הראשית, משנת תש"ד ,אשר הרחיבה חובת אב במזונות ילדיו, עד הגיעם לגיל 15 שנים, לצרכי הקיום ההכרחיים ממש .

ד.     עפ"י אמות המידה שנקבעו בפסיקה (בין היתר בע"א 591/81 פורטוגז נ' פורטוגז , פ"ד לו(3)449) מחוייב האב לשאת במזונות הקטין באותם דברים בסיסיים שבלעדיהם אין הילד יכול להתקיים ממש. אין נוסחא קבועה לחישוב צרכים אלו , אלא כל מקרה לפי נסיבותיו. (ע"א 464/84 הדר נ' שני , פ"ד לט(3)197) .

ה.     כן נפסק בשנה שעברה כי :
" באשר לשיעורם המינימלי של דמי המזונות , ולרשימת הצרכים
הבסיסיים הנדרשים לקיום יומו של קטין , קבעה הפסיקה , כי סכום
של כ- 1,000 ש"ח לחודש, הינו סכום אשר אינו דורש הוכחה כלשהיא ..."
ראה : עמ"ש(ת"א) 38/96 משולם נ' משולם, טרם פורסם.
תמ"ש 73310/00 ד' י' נ' כ' ש', לא פורסם .

ו.     אב אמיד, שיש באפשרותו לשאת במזונות ילדיו הקטינים , מעבר לצרכיהם הכרחיים מחויב לשאת מדין צדקה בצרכיהם הנוספים של הקטינים . החיוב מדין צדקה הינו על שני ההורים, בהתאם למסוגלותם .

ז.     הבעל מציין כי מוכן להמשיך ולשאת בכל הוצאות הבית ובהחזרי המשכנתא ובנוסף לשאת במזונות הקטינים בסך של 1,000 ש"ח לחודש עבור כל קטין .

12.     א.     לאור ההלכה הבלתי מעורערת בדבר חובתו האבסולוטית של אב לזון את ילדיו
הקטינים , ללא תלות ביכולת האב, ואף כי מדובר בהליך של מזונות זמניים בו לא נכנס ביהמ"ש לעובי הקורה הנני מוצאת כי גובה המזונות הראוי הינו 1,200 ש"ח לחודש מחודש יולי 2002, וזאת בהתחשב בהכנסות המשיב מחד וצרכי הקטינים מאידך (עד מועד זה ישולמו המזונות בהתאם להחלטת ביה"ד הרבני).

ב.     מאחר והבעל מציין הסכמתו לשאת במלוא הוצאות הבית הוא ימשיך לשאת בם.

ג.     מאחר והאישה מציינת הסכמתה לשאת במחצית מהחזרי המשכנתא, יישאו בני הזוג בהחזרי המשכנתא בחלקים שווים .

ד.     הבעל יפעל לחיבור הכבלים, בהקדם , ולא יאוחר מ- 30 יום .

ה.     דמי המזונות הזמניים ישולמו עד לעשירי בחודש מראש .
המזונות הינם בנוסף לקצבת הביטוח הלאומי שתשולם לידי האם .

ו.     בהתאם למצבה הכלכלי של האישה הבעל ישא בשני שליש מהוצאות חינוכיות ורפואיות חריגות שאינן מכוסות ע"י חוק חינוך חובה ו/או חוק בריאות ממלכתי .

ז.     סכום המזונות צמוד למדד המחירים לצרכן במשק ויעודכן מדי שלושה חודשים כאשר העדכון הראשון יעשה ביום 01/11/02 על בסיס מדד חודש 07/02 אשר יפורסם ביום 15/09/02 .

ח.     מזונות העבר ישולמו במועד תשלום דמי המזונות השוטפים בחודש אוגוסט, בקיזוז סכומים ששולמו, במידה ושולמו.

13.     אם לא יגיש מי מהצדדים בקשה לשינוי המזונות הזמניים תוך 3 חודשים מהיום, תינתן להחלטה זו תוקף של פסק דין כמזונות קבועים עד לגיל 18 של כל אחד מהקטינים ו/או סיום בית ספר התיכון לפי המאוחר שבינהם., ללא צורך בדיון נוסף.
     במקרה זה ישא האב ב1/3- מסכום המזונות שנפסק בתקופת השירות הצבאי הסביר של כל אחד מהקטינים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כיבוד הדדי בין ערכאות

 2. סגירת תיק בבית הדין הרבני

 3. בקשה לצו זמני בבית דין רבני

 4. מינוי אישה מנהלת בתי דין רבניים

 5. סעיף 4 לחוק שיפוט בתי דין רבניים

 6. תניית בוררות בהסכם בבית דין רבני

 7. סמכות בית הדין הרבני בענייני רכוש

 8. שינוי מזונות קטינים בבית דין רבני

 9. עתירה לבג''צ על החלטת בית דין רבני

 10. האם פסק דין בית הדין הרבני מחייב קטינים

 11. זיקה למדינת ישראל - סמכות בית הדין הרבני

 12. צו מניעה נגד המשך הדיונים בבית הדין הרבני

 13. סמכות בית הדין הרבני בעניין מזונות קטינים

 14. תביעת מזונות בבית משפט לפני שהסתיים ההליך בבית הדין הרבני

 15. תקנות הדיינים (החזרת פיקדונות בבתי דין רבניים), התשנ''ט-1999

 16. תקנות בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ''ט-1999

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון