מזונות בגיר

האם יש חובת מזונות בגיר ?

החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשי"ט - 1959 בסעיף 4 קובע:

     "אדם חייב במזונות שאר בני משפחתו, והם -
(1)     הוריו והורי בן זוגו;
(2)     ילדיו הבגירים ובני זוגם;
(3)     נכדיו;
(4)     הורי הוריו שלו ושל בן זוגו;
(5)     אחיו ואחיותיו שלו ושל בן זוגו".

סעיף 5 לאותו חוק קובע:
אין אדם חייב לספק מזונות לבן משפחתו לפי סעיף 4 אלא במידה ונתקיימו 3 אלה -
(1)     יש בידו לעשות כן לאחר סיפוק הצרכים של עצמו, של בן זוגו ושל הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן זוגו.
(2)     אותו בן משפחה, על אף מאמציו, איננו יכול לספק צרכיו מעבודה, מנכסים או ממקור אחר.
(3)     אותו בן משפחה אינו יכול לקבל מזונות לפי סעיף 2 או לפי סעיף 3 או מעזבון, ואינו יכול לקבלם מבן משפחה הקודם לאותו אדם לפי הסדר שנקבע בסעיף 4".

החיוב במזונותיו של ילד בגיר אינו אוטומטי ואין הוא נובע מעצם קיומם של יחסי הורה - ילד, אלא הוא נובע מקיומן של נסיבות מיוחדות המפורטות בסעיפים 4 ו 5 לחוק.

לגבי אלה צריך להביא ראיות לקיומן, וביהמ"ש צריך לקבוע בעניין ממצאים המבססים את החיוב.
החבות על פי סעיפים 4 ו-5 חלה על שני ההורים. על מנת שתקום חובתו של הנתבע לשאת במזונותיו של הבן יש לבחון האם מתקיימים שלושת התנאים המצטברים המנויים בסעיף 5 לחוק.

כאשר המסקנה היא כי מתקיימים התנאים הקבועים בסעיפים 4 ו-5 לחוק ונקבע כי היכולת קיימת, יש להשיב על שאלה נוספת והיא מה היקפו של החיוב, האם הצרכים המפורטים בתביעה הם אכן צרכים שהאב חייב בהם והאם כוונת סעיפים 4 ו-5 חלה על כל הצרכים ללא כל מגבלה.

החוק בסעיפים 4 ו- 5 אינו מתייחס להיקף החיוב. סעיף 4 קובע חובה לזון את בני המשפחה המנויים בסעיף, אלא שהמחוקק מסייג חובה זו וקובע כי תתגבש רק בהתקיים שלושה תנאים המצטברים של סעיף 5. השאלה בפנינו נוגעת בפירוש היקף החובה הקבועה בסעיף 4 וזאת על דרך פירוש תנאיו של סעיף 5. פירוש זה יש להעריך בהתאם לתכליתו של הסעיף ושל החוק כולו, בשים לב למקורותיו של הסעיף בדין העברי ותוך שאיפה להרמוניזציה בין חובת המזונות המוטלת על פי הדין האישי, לבין עמדתו של משפטנו בשאלות משיקות, בדבר יחס התלות בין ילדים להוריהם.

בדין העברי חובת מזונות אבסולוטית הוטלה רק עד גיל 6 וזאת הוארכה מכח תקנות חכמים "עד שבגרו" ואח"כ מכח תקנות הרבנות הראשית עד גיל 15 ואף מעבר לכך.

לגבי בוגרים החבות היא מדין צדקה.

חיוב במזונות מכח דין צדקה מחייב שלושה תנאים מצטברים: החובה לזון מכח דיני צדקה מוטלת על "אמיד" כלפי "נצרך" כששיעור החובה הוא "כדי מחסורו" של הנצרך.

כפיית החיוב מדיני צדקה חלה רק ב"אמיד", לאחר בדיקת מצבו הכלכלי של הנתבע ובהתחשב בצרכיו, גם כאן פרנסת אדם את עצמו קודמת לפרנסת כל אדם, וכל עוד שאין לו כדי פרנסתו אינו חייב בצדקה. כך "נצרך" הוא מי שאינו מסוגל להתפרנס בכוחות עצמו מעבודתו או מרכושו.
לגבי היקף החובה נקבע "כדי מחסורו", אין מחייבים את ההורה הנתבע אלא כפי השגת ידו.

בנושא היקף החבות כלפי בן בגיר התייחסה הפסיקה לבן בגיר שהינו חייל ונקבע בע"א 4480/93 פלוני נ' פלונית הנ"ל: "למעשה, אנו דנים כאן בתנאי השלישי של דיני הצדקה שלא קיבל ביטוי בסעיף 5, לפיו היקף התמיכה של האמיד בנזקק הוא רק "כדי מחסורו" של הנזקק, ומחסורו של הילד שונה ברגיל בין ילד בגילאים 18-15, לבין ילד המשרת שירות צבאי.

התמיכה בגבול "כדי מחסורו", פוחתת בשני שלישים בתקופת השירות, בה רוב החיילים לנים בצבא או בהיעדר תנאי הלנה מקבלים דמי כלכלה, ובה המזון והביגוד הצבאיים מסופקים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות בגיר

 2. מזונות אב חייל

 3. מזונות חסרי דת

 4. מזונות אב מובטל

 5. מזונות מהעיזבון

 6. דמי טיפול מזונות

 7. דין אישי במזונות

 8. גובה מזונות אישה

 9. מזונות עד גיל 21

 10. מזונות לילד מרדן

 11. מזונות ילד מהאבא

 12. הסכם מזונות בגיר

 13. דמי מזונות תינוק

 14. ביטול הסכם מזונות

 15. מזונות אישה עובדת

 16. מזונות מעל גיל 15

 17. תביעת מזונות דוגמא

 18. מזונות לפי דין דתי

 19. מזונות אחרי גיל 18

 20. כריכת מזונות ילדים

 21. זכות ילדים למזונות

 22. פיצול תביעת מזונות

 23. תביעת מזונות ילדים

 24. הגדרת בעל מורד

 25. מזונות מהבעל בחו''ל

 26. מעוכבת מחמתו להינשא

 27. חישוב מזונות זמניים

 28. מזונות נכה מהעיזבון

 29. תביעה להפחתת מזונות

 30. מזונות לפי רמת חיים

 31. בקשה למזונות זמניים

 32. מזונות אישה שמשתכרת

 33. ערעור על גובה מזונות

 34. שינוי פסק דין מזונות

 35. התיישנות מזונות בגיר

 36. תביעת מזונות נגד האב

 37. כפל קצבה דמי המזונות

 38. מזונות ילדים דרוזים

 39. פסק דין בנושא מזונות

 40. תביעת מזונות מהעזבון

 41. מזונות אישה לא עובדת

 42. תביעת אם למזונות ילדים

 43. מזונות ילדים עד גיל 15

 44. עורך דין בענייני מזונות

 45. מזונות בהתאם לרמת החיים

 46. בקשה לביטול חיוב מזונות

 47. חוק המזונות הבטחת תשלום

 48. סמכות לדון במזונות אישה

 49. בקשה להעלאת סכום מזונות

 50. מזונות ילדים לאב מוסלמי

 51. הוצאות בר מצווה - מזונות

 52. הגדלת מזונות רטרואקטיבית

 53. דחיה על הסף תביעת מזונות

 54. הפחתת אגרה מתשלום מזונות

 55. מזונות קטין מהסבא והסבתא

 56. מזונות לילד מתחת לגיל 15

 57. עיקול רכב בגין חוב מזונות

 58. בקשה לקבוע מזונות זמניים

 59. פסיקת מזונות טרום זמניים

 60. צמצום מזונות לאישה שעבדה

 61. תביעת מזונות ילדים מהאבא

 62. סמכות שיפוט מזונות קטינים

 63. דחיית תביעת מזונות על הסף

 64. עד איזה גיל משלמים מזונות

 65. תביעת קטינים למזונות מהאב

 66. הגדלת מזונות בגין התעשרות

 67. תביעה למזונות אישה וילדים

 68. נקודות זיכוי למשלם מזונות

 69. תביעה רכושית ומזונות קטין

 70. דחיית תביעה להפחתת מזונות

 71. מזונות ילדים מביטוח לאומי

 72. הפחתת מזונות בגלל פיטורים

 73. בקשת דחייה של תביעת מזונות

 74. פסק דין בנושא מזונות ילדים

 75. פסק דין מזונות אישה וילדים

 76. בקשה לחלוקת מזונות לתשלומים

 77. תביעת מזונות אישה וילד מהאב

 78. מזונות קטין מאב שאינו משתכר

 79. הערעור נגד חיוב במזונות האשה

 80. תביעה עצמאית של קטין למזונות

 81. מזונות קטינים לפי הדין האישי

 82. מזונות אישה בדין קדימה בפש"ר

 83. סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות

 84. מזונות אישה ללא ילדים קטינים

 85. פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

 86. הולדת ילד נוסף בתביעה למזונות

 87. נישואים אזרחיים - תביעת מזונות

 88. תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה

 89. תביעה להגדלת מזונות בשם קטינים

 90. דחיית תביעת מזונות מחוסר סמכות

 91. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

 92. אי תשלום מזונות ויצירת חובות חדשים

 93. תביעה למזונות אישה כשהבעל בחו''ל

 94. בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות

 95. הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי

 96. הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות

 97. הפחתת מזונות ילדים בגין שינוי נסיבות

 98. בקשה לדחייה על הסף תביעת מזונות קטין

 99. תביעה של סבתא נגד האב למזונות קטינים

 100. תביעת מזונות ראשונית או הגדלת מזונות

 101. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

 102. תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל''ג-1972

 103. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ג-1973

 104. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 105. ניכוי אגרה 1% מתשלומים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל

 106. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 107. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון