המחאת זכויות במזונות

דיני המחאת חיובים נשלטים בישראל על-ידי חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969.
המחאה נוצרת, בדרך-כלל, על-ידי הסכם בין הממחה לנמחה.      

על-פי סעיף 1(א) לחוק המחאת חיובים, זכות ניתנת להמחאה, אף בלא הסכמתו של החייב (ככל שתלויים הדברים במערכת-היחסים שבין החייב לבין הנושה). ניתן לפסול המחאה משיקולים של "תקנת-הציבור", בהתאם לסעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973; והמקרה החשוב ביותר, בו אפשרית פסילה מטעמים של "תקנת-הציבור", הוא המחאה של תביעה משפטית.

הטעם לפסילה, כאמור, הוא החשש שאויביו של נתבע ירכשו, ממניעים פסולים, תביעות משפטיות המתנהלות נגדו, וינצלו את התביעה להשגת מטרות שאינן קשורות לנושא הנדון. על-פי הדין הנוהג כיום, במשפט המקובל האנגלי, להמחאה של זכות תביעה יש תוקף מלא, והנמחה זכאי לנהל את התביעה, ולא רק לקבל את פירותיה.

חוק המחאת חיובים מונה שלושה מקרים בהם זכות אינה ניתנת להמחאה; וזאת, כאשר העבירות נשללה או הוגבלה לפי מהות הזכות, מכוח דין, או על-פי הסכם בין החייב לנושה.

הדין הישראלי קובע שזכות למזונות אינה ניתנת להמחאה [וראה: סעיף 14 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959]. וכך, הזכות לתרופה בשל עוולה, וכן החבות עליה, אינה ניתנת להמחאה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המחאת חיובים

 2. המחאת זכות עתידית

 3. המחאת זכות במקרקעין

 4. המחאת זכות לפושט רגל

 5. המחאת זכויות במזונות

 6. המחאת זכות הברחת נכסים

 7. המחאת זכות תביעה חוזית

 8. המחאת זכות שטרם התגבשה

 9. חוק המחאת חיובים, תשכ"ט-1969

 10. האם המחאת חוב מתחילה את מירוץ ההתיישנות מחדש

 11. המחאת זכות תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 12. תקנות החברות (סדרי רישום של המחאת זכות), תש''ל-1970

 13. בקשה למתן פסק דין הצהרתי המורה כי המחאת זכות שנחתמה בטלה

 14. תקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות), תש''ל-1970

 15. חוק המחאת חיובים אינו דורש הסכמה של החייב על-מנת שתשתכלל המחאת זכות

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון