ייפוי כוח לרישום זכויות הבנק

נטען כי במקום שהשליח קיבל הרשאה גורפת לפעול בשמו של השולח יש לצמצם ההרשאה רק לאותן פעולות הדרושות לביצוע השליחות.

לפיכך, יש לצמצם ההרשאה הגורפת שניתנה לעו"ד רק לאותן פעולות הנדרשות לרישום הזכות של הבנק בנכס אצל הגורמים המוסמכים בלבד.

הבנק כופר בטענת המבקשת, לפיה חרג העו"ד מהרשאתו שלפי יפוי הכח. לטענתו, הואיל ובמועד שיעבוד זכויות המבקשת בנכס לא היה רשום הנכס בלשכת רישום המקרקעין אלא בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, ערכה המבקשת את יפוי הכח הבלתי חוזר להבטחת זכויות הבנק ובמסגרתו כללה הרשאות מפורטות וכלליות המסמיכות את העו"ד לבצע את כל הפעולות הדרושות לשיעבוד זכויותיה של המבקשת בנכס לטובת הבנק.

להלן פסק דין בנושא ייפוי כוח לרישום זכויות הבנק:

פסק דין

רקע

משנת 1989 ואפשר עוד קודם לכן מנהלת אליהו ספקטור ושות בע"מ (להלן: "החברה") חשבון בסניף בנק של משיב 1 (להלן: "הבנק") במסגרתו נטלה החברה אשראי ו/או הלוואות למימון פעולותיה. להבטחת פירעון ההלוואות ו/או האשראי שניתן לחברה על ידי הבנק חתמה המבקשת, שחלק מבעלי מניותיה הם גם בעלי מניות בחברה, על אגרת חוב, מיום 6.9.89, לפיה שעבדה לטובת הבנק את זכויותיה במבנה שברח' הלחי 23 בני ברק הידוע כגוש 6642 חלקה 52 שהזכויות בו היו רשומות במשרדי מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "הנכס") ובכלל זה את זכויותיה בפירות הנכס.
באותו היום מסרה המבקשת לבנק יפוי כח בלתי חוזר לעו"ד ע. לוינסקי לרישום זכויותיה בנכס ולפעול לרישום משכנתה מדגה ראשונה על הנכס לטובת הבנק ללא הגבלת סכום.

ביום 2.6.99 רשם הבנק משכנתה על זכויות המבקשת בנכס, ביום 2.6.99, מכוח ייפוי הכח הבלתי חוזר שמסרה לו המבקשת.

משלא פרעה החברה את חובה לבנק, פתח הבנק בהליכי הוצאה לפועל למימוש הנכס ובמסגרתם מונה משיב 2, ביום 25.3.03, ככונס נכסים על זכויות המבקשת בנכס.

בתובענה שלפני עותרת המבקשת לסעד כדלהלן:

א.     צו הצהרתי הקובע, כי מיופה כוחה של המבקשת, עו"ד ע. לוינסקי (להלן: "מיופה הכוח"),, חרג חריגה יסודית מהרשאתו על פי יפויי כח בלתי חוזר מיום 6.9.89 (להלן: "יפויי הכח"), משחתם בשמה של המבקשת שלא כדין ושלא בסמכות, על הסכם תנאים מיוחדים, שנערך על ידי הבנק ונלווה לשטר המשכנתא (להלן: "הפעולות החורגות"), וזאת בניגוד מוחלט להרשאה שניתנה בייפוי הכח אשר כל מטרתה היתה להסמיך את מיופה הכח לחתום בשם המבקשת על מסמכים למטרות רישום המשכנתא בלבד ולא על הסכם תנאים מיוחדים אשר מכוחו שעבד מיופה הכח שלא בסמכות את פירות הנכס, שכר הדירה ו/או שכר החכירה ו/או כל יתר הזכויות, טובות ההנאה והזיכיונות הנובעים מהנכס או הקשורים אליו משך כל זמן קיום המשכנתא (להלן: "פירות הנכס").

ב.     צו הצהרתי הקובע כי כל הפעולות החורגות שערך מיופה הכח, ובכלל זה חתימתו של שטר משכנתא והסכם תנאים מיוחדים, שנלווה לשטר המשכנתא (להלן: "ההסכם הנלווה"), הינן פעולות הבטלות מדיעקרן אשר אינן מחייבות את המבקשת ולפיכך שעבוד פירות הנכס לטובת הבנק, כמו גם הוראות הסכם תנאים מיוחדים, הינם בטלים ביחס למבקשת באותו אופן בו הם אינם מחייבים אותה, זאת היות והמבקשת מעולם לא הסמיכה את מיופה כוחה באמצעות ייפוי הכח לפעול בשמה בפעולות החורגות הנ"ל פרט לפעולות רישום של המשכנתא לטובת הבנק.

ג.     צו הצהרתי הקובע כי דינם של שטר המשכנתא וההסכם הנלווה לו להתבטל בהיותם מסמכים הכוללים הוראות החורגות מהרשאה ספציפית שנקבעו בייפוי הכח נשאו תובענה זו.

ד.     צו הצהרתי הקובע כי צו כינוס הנכסים, הממנה את עו"ד ארז בי-עזר ככונס נכסים מטעם הבנק על זכויות המבקשת בנכס הממושכן, מוגבל למשכנתא הרובצת בנכס בלבד ולא לפירות הנכס.

ה.     צו הצהרתי הקובע כי כל הליך ו/או פעולה ו/או מהלך שננקט על ידי כונס הנכסים מטעם הבנק הנוגעות, במישרין ו/או בעקיפין, למימוש פירות הנכס, אינו מחייב את המבקשת ובטל מעיקרו.

ו.     צו הצהרתי הקובע כי צו העיקול הזמני שהטיל הבנק על זכויות המבקשת בפירות הנכס המוחזקים על ידי צדדים שלישיים, לרבות אגיס הפצה ושיווק (1989) ח.פ. 51-141895, בטל מעיקרו משנמצא כי הבנק מעולם לא היה רשאי להנות מפירות הנכס אשר שועבדו לטובת הבנק שלא כדין ושלא בסמכות, בניגוד להוראות ייפוי הכח ובמסגרת פעולות חורגות שנערכו על ידי מיופה הכח שלא כדין.

ז.     צו הצהרתי הקובע כי כל הוראות הסכם תנאים מיוחדים, שנלווה לשטר המשכנתא, אינו מחייב את המבקשת, ומשכך דין ההליכים למימוש המשכנתא להתבטל הואיל והבנק אינו רשאי לפעול בהליכים כלשהם למימוש המשכנתא אלא במסגרת דיני הערבות, להם כפופה מערכת היחסים שבין הבנק למבקשת, ואשר על פיהם מחוייב הבנק למצות תחילה את הליכי הגבייה מהחברה, אשר לטענת הבנק חבה כלפיו חבות כספית.

טענות המבקשת

א.     במקום שהשליח קיבל הרשאה גורפת לפעול בשמו של השולח יש לצמצם ההרשאה רק לאותן פעולות הדרושות לביצוע השליחות. לפיכך, יש לצמצם ההרשאה הגורפת שניתנה לעו"ד וילנסקי רק לאותן פעולות הנדרשות לרישום הזכות של הבנק בנכס אצל הגורמים המוסמכים בלבד. מכאן, שהויתור של עו"ד לוינסקי על הגנות שהמבקשת זכאית להן כערבה, שלא היה דרוש לביצוע שליחותו, נעשה בחוסר סמכות ובכך יש כדי לנתק את יחסי השליחות שבין המבקשת לעו"ד וילנסקי.

ב.     משהתנתקו יחסי השליחות שבין המבקשת לעו"ד לוינסקי אין הבנק רשאי להסתמך על המסמכים שנחתמו על ידי עו"ד לוינסקי וממילא אין הוא יכול לפעול מכוחם בלשכת ההוצאה לפועל.

טענות הבנק

א.     הבנק כופר בטענת המבקשת, לפיה חרג עו"ד לוינסקי מהרשאתו שלפי יפוי הכח. לטענתו, הואיל ובמועד שיעבוד זכויות המבקשת בנכס לא היה רשום הנכס בלשכת רישום המקרקעין אלא בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, ערכה המבקשת את יפוי הכח הבלתי חוזר להבטחת זכויות הבנק ובמסגרתו כללה הרשאות מפורטות וכלליות המסמיכות את עו"ד לוינסקי לבצע את כל הפעולות הדרושות לשיעבוד זכויותיה של המבקשת בנכס לטובת הבנק.

ב.     המבקשת אינה חולקת על תוקפה של אגרת חוב על הנכס שנרשמה כדין אצל רשם החברות, לפיכך זכאי הבנק לפעול למימוש הנכס בלשכת ההוצאה לפועל מכוח הוראות סעיף 17 (2) לחוק המשכון, תשכ"ז - 1967.

ג.     המבקשת לא גילתה לבית המשפט את קיומה של אגרת החוב לפיה שיעבדה לטובת הבנק את זכויותיה בנכס ובכך יש משום חוסר ניקיון כפיים המצדיק את דחיית התובענה.

ד.     התובענה הוגשה כ - 4 שנים לאחר שהבנק רשם משכנתה על זכויות המבקשת בנכס מכוח ייפוי הכוח הבלתי חוזר ו - 18 חודש לאחר שהבנק פתח בהליכי הוצאה לפועל מכוחו. בכך יש שיהוי המצדיק אף הוא את דחיית התובענה.

דיון

א.     כאמור ביום 6.9.89 חתמה המבקשת על יפוי כח בלתי חוזר (נספח א), שזו לשונו:

"הואיל ואנו הח"מ א. ספקטור נכסים להשכרה והשקעות בע"מ 4-121394-51 התחייבנו עבור חובותינו והתחייבותינו ו/או חובותיה ו/או התחייבויותיה של אליהו ספקטור ושות' בע"מ 7-043986-51 מכל סוג שהוא ללא הגבלה בסכום כלפי בנק ברקליס דיסקונט בע"מ (להלן: הבנק):
והואיל ולהבטחת כל הנ"ל התחייבנו לרשום לזכות הבנק משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על הזכויות בנכס הידוע כמגרש מס' 6ב' לפי ת.ב.ע. 100ב' המהווה חלק מחלקה 1 בגוש 6642 (להלן: "הנכס"):
אי לכך אנו הח"מ א. ספקטורנכסים להשכרה והשקעות בע"מ
ממנה/ים ומייפה/ים בזה את כוחם של עוה"ד ע. לוינסקי ו/או י. מינץ ו/או ד. פאר ו/או א. מטלון וגם או את כוחו של בנק ברקליס דיסקונט בע" (להלן: "הבנק") כולם ביחד וכל אחד מהם בנפרד להיות באי כוחנו, לפעול ולעשות בשמנו ובעבורנו ובמקומנו את כל הפעולות והדברים הבאים, כולם או מקצתם:
1...
...
11..."
     
לבד מהאמור לעיל כולל יפוי הכח הבלתי חוזר הרשאות מפורטות לעו"ד לוינסקי ואחרים ובהם הבנק, לרישום זכויות המבקשת ו/או צד שלישי בנכס על פי שיקול דעתו של הבנק, לרשום משכנתה ראשונה לטובת הבנק על כל זכויות המבקשת בנכס ללא הגבלה בסכום, לוותר על זכויות המבקשת מכוח סעיף 30 לחוק הגנת הדייר, תשט"ו - 1955 וסעיפים 39 ו - 38 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ו - 1967, להופיע בפני מינהל מקרקעי ישראל וגופים אחרים ולפעול לרישום זכויות המבקשת ו/או המשכנתה לטובת הבנק, לשלם על חשבון המבקשת את כל התשלומים הדרושים לרישום זכויות המבקשת בנכס ו/או רישום המשכנתה לטובת הבנק, להודיע למוכרים על יפוי הכח הבלתי חוזר, לרשום הערת אזהרה על סמך יפוי הכח הבלתי חוזר, להעביר ההרשאה שלפי יפוי הכוח הבלתי חוזר לאחרים, הרשאה כללית לפעול לביצוע האמור ביפוי הכוח.
ביפוי הכוח התחייבה המבקשת שלא לפעול בניגוד לזכויות שהוקנו על פי יפוי הכוח וכן שלא לבטלו בעתיד בשל זכויות הבנק התלויות בו.

בעריכת יפוי הכוח הבלתי חוזר כאמור לעיל, הסכימה המבקשת לשעבד לטובת הבנק את כל זכויותיה בנכס וממילא כוללת הסכמה זו גם את זכויותיה בפירות הנכס. ביפוי הכוח המבקשת ויתרה על זכויותיה שלפי סעיף 30 לחוק הגנת הדייר וסעיפים 38 ו - 39 לחוק ההוצאה לפועל במפורש ואף הרשתה לבאי כוחה להעביר את הזכויות שלפי יפוי הכוח הבלתי חוזר לאחרים.

עיינתי בשטר המשכנתא ומסמך התנאים המיוחדים עליהם חתם עו"ד לוינסקי מכוחו של יפוי הכח הבלתי חוזר (נספח ב), ולא מצאתי בהם הוראות שיש בהן כדי לשנות ו/או לפגוע בזכויותיה של המבקשת בנכס בהתחשב באמור ביפוי הכוח הבלתי חוזר.

ערבותה של המבקשת לחובות החברה מכוח ייפוי הכוח והמסמכים שנחתמו מכוחו מוגבלת למימוש הנכס ועל פי דין זכאי הבנק לפעול למימוש הנכס לפירעון חובות החברה. לפיכך, הויתור לכאורה על דרישה מוקדמת מהחייבים, הכלול בשטר המשכנתא, לאו ויתור הוא.

אשר על כן, נראה לי שבחתימתו על שטר המשכנתא והתנאים המיוחדים לא חרג עו"ד לוינסקי מההרשאה שניתנה לו ביפוי הכוח הבלתי חוזר.

ב.     אכן, מקובלת עלי גישת הבנק, לפיה זכאי הוא לפעול למימוש הנכס מכוח איגרת החוב שנרשמה, במסגרת הליכי הוצאה לפועל. אולם, משלא מצאתי שהליכי ההוצאה לפועל נפתחו מכוח אגרת החוב, אין לכך נפקות לענייננו.

התובענה נדחית.

המבקשת תשלם למשיב 1 את הוצאות התובענה, ושכ"ט עו"ד בסך -.30,000 ₪.

ראיתי לנכון להוסיף, כי העברת התובענה ללשכתי לכתיבת פסק דין התעכבה בשל תקלה שלא התבררה לי, ועל כך אין לי אלא להביע את צערי ותקוותי שמקרים כאלה לא יישנו בעתיד.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ייפוי כוח בבנק

 2. תוקף ייפוי כוח ישן

 3. ייפוי כוח שפג תוקפו

 4. תביעה לביטול ייפוי כוח

 5. ייפוי כוח אצל נוטריון

 6. תוקף יפוי כח קונסולרי

 7. ביטול יפוי כוח למכירת קרקע

 8. ייפוי כוח פג תוקף לאחר פטירה

 9. ייפוי כוח לרישום זכויות הבנק

 10. המצאה לעורך דין ללא ייפוי כוח

 11. הוכחת זיוף חתימה על ייפוי כוח

 12. השוואת כתב יד חתימה על ייפוי כוח

 13. ייפוי כוח בלתי חוזר של אדם שנפטר

 14. ייפוי כוח לרישום משכנתא לטובת צד ג

 15. תקנות הנוטריונים חתימה על ייפוי כוח

 16. טענת זיוף ייפוי כוח שנחתם בטביעת אצבע

 17. העברת זכויות באמצעות ייפוי כוח בלתי חוזר

 18. בקשה לרישום זכויות מכוח ייפוי כוח בלתי חוזר

 19. המרצת פתיחה להעביר סמכויות על פי ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון