ייעוץ השקעות בבנק - פיצוי על הפסדים

התובעת טענה, כי נגרמו לה הפסדים כספיים עקב יעוץ בהשקעות שניתן לה ע"י עובדי הבנק, אשר לא היו מורשים לכך וכן, בהימנעם מהתראתה בעניין הפסדים, שיכול שיווצרו, בשל ירידת ערך שערי המטבע בתכניות החיסכון בהם היא השקיעה את כספה, בהמלצתם.

בית המשפט ציין כי לפי הוראות חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 על הבנק להקפיד על גילוי נאות ללקוח, כמצוות סעיף 5 לחוק ולפי הוראות כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992. לפיכך, היה על נציג הבנק להציג בפני התובעת חוות דעת מקצועית, לגבי מהות ההשקעה המוצעת.

להלן פסק דין בנושא ייעוץ השקעות בבנק - פיצוי על הפסדים:

פסק דין

1. התביעה שבפני, היא לתשלום פיצוי לתובעת בגין נזקים שנגרמו לה עקב מחדלי הנתבעת, אשר התובעת היא לקוחה שלה.

2. התובעת טענה, כי נגרמו לה הפסדים כספיים עקב יעוץ בהשקעות שניתן לה ע"י עובדי הנתבעת, אשר לא היו מורשים לכך וכן, בהימנעם מהתראתה בעניין הפסדים, שיכול שיווצרו, בשל ירידת ערך שערי המטבע בתכניות החיסכון בהם היא השקיעה את כספה, בהמלצתם. בנוסף טענה התובעת, כי היא סברה לתומה כי כספה הושקע בפקדונות קצרי מועד (להלן - "פק"מ"), בהם אין כל סיכוי לירידת ערך בהשקעותיה ורק מאוחר יותר, התברר לה כי כספה הושקע באפיק, בו קיים סיכון כלכלי.

3. הנתבעת, דחתה את טענות התובעת הן מבחינה עובדתית והן מהפן המשפטי. לטענת הנתבעת, ההשקעה והייעוץ שקדם לו, לא היו כלל בניירות ערך ולפיכך, לא חלה לגביהם החובה למתן ייעוץ באמצעות מי שהוסמך לפי החוק להסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן - "החוק").
ההשקעה, כפי שעולה מעדויות נציגי הבנק, בוצעה בשני שלבים. ביום 26.4.09 ביקשה התובעת להפקיד סך של 30,000 ₪ בתכנית חיסכון צמודה ללירה שטרלינג למשך שנה, הנושאת ריבית שנתית של 4.5%. תנאי התכנית, פורטו בבקשה להפקדה (שצורפה כנספח לכתב ההגנה) שנחתמה ע"י התובעת (להלן - "התכנית הראשונה").

4. שמעתי את עדות התובעת שטענה, שלא הוסבר לה על הסיכונים בהשקעה בתכנית הראשונה ומנגד, את עדותה של עובדת הבנק הגב' דליה רייכר (להלן - "העדה"), על כך שהיטב הובהר לתובעת על ידה והובן לה, כי התוכנית היא צמודה לליש"ט ואם יהיה הפסד, הסכום יופחת מסכום הקרן. לדברי העדה, לא ניתן לתובעת ייעוץ בניירות ערך, כי אם לתוכנית חיסכון בלבד.

5. לאחר שעיינתי בבקשה להפקדה בתכנית הראשונה ולנוכח העדויות, מהן עולה כי קודם לחתימת התובעת על הבקשה התקיימה פגישת ייעוץ בין התובעת לעדה ובשים לב, להכחשת התובעת כי חתמה על הבקשה, אף שהוכח כי אכן זו נחתמה על ידה, אני מעדיפה את עדותה של העדה על קיומה של שיחת הייעוץ, עובר להפקדה. מתוכן הפגישה ומהבקשה שנחתמה נמצא, כי הובהר לתובעת על הסיכון בהשקעה ביחד עם הצגת יתרונותיה של התכנית, בשל הריבית השנתית הגבוהה שלה. התרשמתי מעדות התובעת, בדבר יכולתה לפי כישוריה, להבין את ההסבר שניתן לה. לא מצאתי, כי נמנע מהתובעת מידע רלוונטי להשקעה או שנידרשו הסברים נוספים, מעבר למה שנאמר לה ע"י העדה, אשר קיבל גם ביטוי בתנאי התכנית עליהם יכלה התובעת ללמוד, מקריאת הבקשה בטרם נחתמה על ידה.

6. יוער, כי אין בייעוץ שבנידון, כדי לחייב רישיו ליעוץ לפי הוראות החוק והעדים מטעם הנתבעת היו מוסמכים ליתן אותו.
לפיכך, אני דוחה את התביעה ביחד לתכנית הראשונה.

7. מספר חודשים לאחר ההשקעה בתכנית הראשונה, שבה התובעת לנתבעת וביקשה להשקיע אצלה סכום נוסף של 59,300 ₪. התובעת, הקדימה להגיע לפגישת יעוץ עם נציג הנתבעת מר מזרחי (להלן - "העד"), עוד בטרם הועבר סכום ההשקעה לחשבון העו"ש שלה.
מר מזרחי העיד, כי היה אמור להשתחרר הסכום הנ"ל מתכנית אחרת שהתובעת השקיעה בה, קודם לכן. לפיכך, משסבר העד כי תכנית חיסכון צמודת דולר (להלן -"התכנית השניה") היא תכנית אטרקטיבית מאוד כהגדרתו, הוא הציע לתובעת להשקיע את כספה באפיק השקעה. העד הוסיף ואמר, כי הצעתו היתה על מנת שלא להשקיע סכום זה בהשקעה צמודה לליש"ט, בעוד הסכום הקודם כבר הושקע בתכנית זו, כי אם לפזר את ההשקעות והפעם, בתכנית צמודת דולר. בכך, יפוזר הסיכון, כדבריו.

8. התובעת העידה, כי לא נאמר לה דבר מפי העד, על הסיכון הטמון בהשקעה בתכנית השניה ואילו ידעה על כך , לא היתה נענית להצעתו זו של מר מזרחי.

9. התובעת, אינה חתומה על הבקשה להפקדה בתכנית השניה (הנושאת תאריך מיום 11.9.07) כי אם חתומה רק על מסמך שצורף כנספח לבקשה זו מיום 9.8.07 (להלן - "הנספח לבקשה") בנספח לבקשה, נרשם בכתב יד כי לאחר פרעון ביום 11.9.07 יש לסגור את הסכום, בתכנית חסכון צמודה לדולר של ארה"ב, לשנה.

10. מר מזרחי העיד, כי לא ניתן היה להחתים את התובעת, קודם לפרעון התכנית האחרת, על בקשה להפקדה בתכנית השניה. לפיכך, הוא הסתפק בחתימת התובעת על הנספח לבקשה, כמובא לעיל.

11. מעדותו של מר מזרחי, לא השתכנעתי כי הובהרו לתובעת כל הסיכונים בגין ההשקעה בתכנית השניה, בפרט לאור דבריו על הצורך לפזר את הסיכונים להם הוא היה מודע ומנגד, לאור תביעתה של התובעת להשקעה בת סיכון. מר מזרחי אמר, כי המליץ על השקעה זו גם לאביו, אך בכך לא די כדי להוכיח, כי הוא היתרה בתובעת על הסיכונים כאמור לעיל. היה על מר מזרחי, להציג בפני התובעת את תנאי התכנית כמפורט בבקשה להפקדה, גם אם טרם ניתן היה להחתים אותה עליה, כבר אז. צפוי היה שמר מזרחי, ירשום על הנספח לבקשה כי ניתן לתובעת הסבר על תנאי התכנית בעת שהחתים אותה עליו, בפרט לנוכח הימנעו מהחתמתה על הבקשה גופה, הכוללת את תנאי התוכנית.
בה בשעה, הוכח כי היה ידוע לתובעת כי היא כספה יושקע לבקשתה, בתוכנית חיסכון שנתית, צמודה לדולר אף שלא הובהר לה באופן ראוי על הסיכון הטמון בכך.

12. הוכח גם, כי התובעת היתה מעוניינת להשקיע פעם נוספת את כספה, בתוכנית צמודת מטבע, ויש להתחשב בכך שניתן לה הסבר מפורט על אפיק השקעה זה, עוד בתכנית הראשונה (הצמודה לליש"ט). יתירה מכך, למרות חלוף החודשים ממועד ההפקדה בתכנית הראשונה, לא דחתה התובעת את ההצעה להפקדה נוספת בתכנית השניה בחודש 9/07, בחסכון צמוד דולר. בכך, יש כדי ליתן ביטוי, לרצונה של התובעת לחזור ולהשקיע בתכנית, דומה לקודמתה .

13. לפי הוראות חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 על הנתבעת להקפיד על גילוי נאות ללקוח, כמצוות סעיף 5 לחוק ולפי הוראות כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992. לפיכך, היה על נציג הבנק להציג בפני התובעת חוות דעת מקצועית, לגבי מהות ההשקעה המוצעת. על הנתבעת, לנהוג בזהירות מוגברת כלפי הלקוחה-התובעת, בשל קיומם של יחסי אמון ביניהם, הדורשים הצגת כל הסיכונים הכרוכים בהשקעה (ראה: ע"א 8409/04 מזל יעקובי נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ).

14. הנתבעת נהגה כדין כמובא לעיל בנוגע ליעוץ ולהפקדה של כספי התובעת בתכנית הראשונה, הצמודה לליש"ט. לא כך הם פני הדברים ביחס לתכנית השניה. התובעת חתמה אמנם על הנספח לבקשה להצטרף לתכנית אך הנתבעת, התרשלה במילוי חובתה, להצגת כל הסיכונים בפני התובעת בנוגע להשקעה בתכנית זו ולא הוכח כי הובאו בפניה כל הסיכונים בפרט, בהיעדר חתימה שלה על הבקשה גופה, הכוללת א תנאי התכנית.

15. בבחינת נזקי התובעת ביחס לתכנית השניה, שמתי לבי בין השאר לירידה ברווחים גם בהשקעה בפק"מ, כנטען ע"י נציגת הנתבעת, אשר לא ניסתרה ע"י התובעת. בנוסף, במועד להגשת התביעה, טרם תמה השנה נשוא התכנית ולפיכך לא הוכיח אם חל שינוי לטובה, בהשקעה. כך גם נימצא כי היתה לתובעת ידיעתה על השקעה התכנית צמודת מטבע ולכך יש משקל בקביעת אחריותה, גם אם חלקית ביותר, להשקעה זו.

16. סופם של דברים, אני מחייבת את הנתבעת בתשלום פיצוי לתובעת בסך של 3,500 ₪.

17. בנסיבות בהן התובעת, טענה לראשונה בדיון כי היא לא חתמה כלל על בקשה להפקדה בתוכניות, ונקבעה ישיבה נוספת אליה הוטרחו עדי הנתבעת, אין צו להוצאות.

18. התשלום, ישולם תוך 20 יום מהיום וישא ריבית והפרשי הצמד ממועד הגשת התביעה ביום 14.8.08 ועד ליום התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם השקעה בחברה

 2. החזר השקעת בעלים

 3. החזר כספי השקעה בחברה

 4. תביעה בגין הונאת השקעות

 5. תביעה נגד מנהל תיק השקעות

 6. הסכם ייעוץ השקעות עם הבנק

 7. הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 8. השקעת בעלים או הלוואת בעלים

 9. פיצוי עבור השקעות והוצאות בקרקע

 10. חריגה מהרשאה של מנהל תיקי השקעות

 11. חוק לעידוד השקעות -הון, תש"י-1950

 12. קיזוז הפסדים לפי חוק עידוד השקעות

 13. חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959‏

 14. תנאים להבטחת השקעות של רוכשי דירות

 15. ייעוץ השקעות בבנק - פיצוי על הפסדים

 16. החזר השקעה בחברה בתמורה להעברת מניות

 17. פטור ממכרז לפי החוק לעידוד השקעות הון

 18. פטור ממע''מ על מכירת דירת מגורים להשקעה

 19. חוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ"א-1961

 20. חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994

 21. חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון), תש"ן-1990

 22. מימוש ערבויות - חוק הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 23. צו עידוד השקעות הון (פקדונות במטבע זר), תש"י-1950

 24. חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39), התשנ"א-1990

 25. תקנות לעידוד השקעות-הון (בקשה לתעודה), תשט''ז-1956

 26. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ''ה-1994

 27. תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון), התשמ''ד-1984

 28. חוק להשקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 3), תש"ם-1980

 29. תקנות לעידוד השקעות-הון (פטור ממס-בולים), תשכ''ב-1962

 30. תקנות לעידוד השקעות-הון (פטור ממס-בולים), תשכ''א-1961

 31. כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (ייעוץ להשקעות), התשמ"ו-1986

 32. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס''ו -2006

 33. תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשל''ב-1971

 34. צו לעידוד השקעות הון (קביעת פעילות ייצורית), התשס"ח-2008

 35. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה), התשנ''ה-1995

 36. תקנות לעידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס), התשס''ז-2007

 37. חוק החברות הממשלתיות (חברה להשקעות בהון סיכון), התשנ"ב-1992

 38. חוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים, התשמ"ד-1984

 39. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התש''ע-2009

 40. צו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), התשס"ג-2002

 41. תקנות עידוד השקעות-הון (הודעות לצרכי פטור ממסי-רכוש), תש''י-1950

 42. תקנות לעידוד השקעות-הון (ערעורים לפי סעיף 25א לחוק), תשל''ב-1972

 43. צו עידוד השקעות הון (מענק על מכונות וציוד מתוצרת הארץ), תשל"א-1971

 44. כללי עידוד השקעות-הון (תשלום מענק על ידי פרעון הלוואה), תשכ"ח-1967

 45. נוהלי בדיקת תשקיף של קרן להשקעות משותפות בנאמנות לעניין היתר לפרסומו

 46. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס''ח -2007

 47. תקנות לעידוד השקעות-הון (נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות), תשל''ח-1977

 48. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופה מרכזית להשקעות), תשל''ו-1975

 49. תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון ומענק לתשלום מסים עקיפים), תשל''ח-1978

 50. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש''ע-2009

 51. תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (חישוב שוויים של נכסי קרן סגורה), התשנ''ד -1993

 52. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן), התשס''ח-2007

 53. תקנות לעידוד השקעות-הון (מתן פטור מתשלום אגרת-בניה לבנינים להשכרה), תשל''א-1971

 54. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס''א-2001

 55. צו עידוד השקעות הון (קביעת הגבלה לסכום מענק השקעה למפעל להשכרת ציוד), התשמ"א-1981

 56. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (תקופה להתאמת נכסי קרן למדיניות ההשקעות), התשנ''ה-1995

 57. תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים למתן הטבות חלופות לחברה בהשקעת חוץ גדולה), תש''ם-1979

 58. תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ''ה-1994

 59. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ''ה-1994

 60. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דו''ח של מנהל קרן סגורה על תוצאות הצעה ועל ביטול הצעה), התשנ''ה-1994

 61. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (כללי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999

 62. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שווי מזערי של נכסי קרן פתוחה ומספר מזערי של בעלי יחידות), התשנ''ה-1994

 63. תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), התשס''ז-2007

 64. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הגבלות אישיות על דירקטור, חבר ועדת השקעות ועובד של מנהל קרן), התשנ''ט-1999

 65. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס''א-2001

 66. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרסום מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן פתוחה ומחיר יחידה ושווייה בקרן סגורה), התשנ''ה-1994

 67. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה), התשנ''ה-1995

 68. תקנות לעידוד השקעות הון (כללים בדבר שינוי שיעור ההצמדה לעניין חישוב ההכנסה החייבת של חלק מאושר במפעל מעורב), התשנ''ח-1997

 69. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת ההשקעות), התשנ''ו-1995

 70. תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסויימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ''ו-1986

 71. תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (כללי דיווח ללקוח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון