אכיפת הסכם פשרה
אכיפת הסכם פשרה

לאבחנה זו בין הפן ה"הסכמי" והפן ה"שיפוטי" של פסק הדין, חשיבות, הן לעניין יכולת תקיפתו של פסק דין על ידי בעל הדין המבקש לשלול ממנו את נפקותו, והן לעניין אכיפתו של הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין.

באותם מקרים בהם צד להסכם פשרה מבקש לבטל את פסק הדין שנתן תוקף להסכם, נקבעו שני מסלולי ביטול בהתאם לסוג העילה בגינה מתבקש הביטול ואיפיונה כ"הסכמית" או "שיפוטית".

כאשר צד להסכם מבקש לבטל את פסק הדין מחמת פגם הקשור להסכם עצמו (כגון: טעות, הטעיה, אי חוקיות, הפרה או שינוי מהותי בנסיבות), הפן ה"הסכמי" מאפשר לו להגיש תביעה חדשה שעילתה הפגם שנתגלה בהסכם.

על ידי הגשת תביעה כזו, ממילא מתבקש ביטול פסק הדין. הגשת תביעה לבית משפט לביטול הסכם הפשרה ופסק הדין שאישר אותו, דרושה לשם השגת הביטול ולא ניתן להשיג אותה תכלית בדרך אינצידנטלית, כגון: על ידי הגנה מפני תביעה אחרת.

מהיבט הפן ה"שיפוטי" - היינו, האישור שניתן להסכם על ידי שופט - כאשר צד מבקש לבטל את פסק הדין מחמת שנפל פגם בהליכי המשפט, לרבות בסדרי הדין, פתוחה בפניו הדרך לנקוט בהליכי ערעור רגילים.

להלן פסק דין בנושא אכיפת הסכם פשרה:

פסק דין

רקע

משיב 1 (להלן: "הבנק") פתח בהליכי הוצאה לפועל למימוש משכנתה על מגרש בשטח של 2,470 מ"ר הידוע כגוש 7962 חלקה 52 בנתניה, (להלן: "הנכס") ששועבד לטובתו להבטחת חוב המבקש לבנק.

במסגרת הליכי ההוצאה לפועל המתנהלים בלשכת ההוצאה לפועל בהרצליה התקשר המבקש עם הבנק, ביום 3.8.05, בהסכם שקיבל תוקף של החלטה בלשכת ההוצאה לפועל, לפיו התחייב המבקש להסדיר את חובו לבנק בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם (נספח ב) (להלן: "ההסכם").

בסעיף 3 א להסכם נקבע שעד ליום 30.8.05 ישלם המבקש תשלום ראשון על חשבון החוב בסך של 300,000 ₪ כאשר במעמד החתימה על ההסכם שילם המבקש סך של 70,000 ₪ מסכום זה.

עד למועד הקבוע לא שילם המבקש את יתרת הסכום שנקבעה כתשלום ראשון והבנק חזר לפעול למימוש הנכס בהליכי ההוצאה לפועל. ביום 15.12.05 הגיש הבנק באמצעות כונסת הנכסים שמונתה למימוש הנכס, בקשה לאישור מכר שאושרה בהחלטת ראש ההוצאה לפועל מיום 18.12.05, בתיק הוצל"פ 2-04-10230-26.

בתובענה שבפני בה עותר המבקש לבטל את מכירת הנכס ולהורות לבנק ו/או לכונס הנכסים לפעול על פי ההסכם.

במקביל להגשת התובענה הגיש המבקש בקשה בלשכת ההוצאה לפועל בה עתר לבטל את המכר. בקשה זו נדחתה בהחלטת כבוד ראש ההוצאה לפועל לימור רייך, מיום 29.1.06.

טענות המבקש

א.     המבקש עותר לאכיפת ההסכם שעניינו הסדרת חוב בסך כ - 4,000,000 ₪ ועל כן הסמכות לדון בעניין נתונה לבית המשפט כאן. עוד טוען המבקש, כי שווי המכירה של הנכס אותה מבקש הוא לבטל עומד על סך של 620,000$ וגם משום כך הסמכות לדון בעניין נתונה לבית המשפט כאן.

ב.     אמנם המבקש לא עמד בהתחייבותו לשלם את יתרת התשלום הראשון במועד שנקבע בהסכם, אולם משהצליח להשיג סכום זה והוא מוכן לשלמו לבנק, אל לו לבנק לעשות שימוש בזכותו שלפי ההסכם בחוסר תום לב ולפעול למכירת הנכס בהוצאה לפועל. במיוחד שבנקיטת צעד כזה יש כדי לגרום נזק גדול למבקש ולבנק בשל חיובי המס הצפויים ממכירה כזו ומהתשלומים שיהיה על הבנק לשלם למינהל מקרקעי ישראל.

ג.     המבקש, נכה צה"ל, עשה מאמצים רבים לשם עמידה בתנאי ההסכם ואף הצליח להשיג את הסכום הכספי הדרוש להשלמת התחייבויותיו על פי ההסכם אם וככל שיעמוד הבנק בהתחייבותו להעמיד לטובת המבקש את ההלוואות שנקבעו בהסכם ומחיקת חלק מהחוב.

טענות הבנק

א.     בקשה לביטול מכר על פי צו ראש ההוצאה לפועל נתונה לסמכותו של ראש ההוצאה לפועל ולא לבית משפט זה. יתר על כן, המבקש עצמו פנה לראש ההוצאה לפועל בבקשה לביטול המכר.
ב.     משנדחתה בקשתו של המבקש על ידי ראש ההוצאה לפועל רשאי המבקש להגיש בקשת רשות לערער על החלטת ראש ההוצאה לפועל, אולם אין הוא רשאי לפנות במקביל לשתי ערכאות שונות באותו עניין.

ג.     אם לא די בכך, משיבה 2, אשתו של המבקש הטוענת לזכויות בנכס הגישה בקשת רשות לערער על החלטת ראש ההוצאה לפועל, לפיה נדחתה הבקשה לביטול המכר.

ד.     המבקש לא הצביע על פגם שנפל בהליך המכירה של הנכס ואף לא הצביע על פגם שנפל בהסכם. לאחר שהמבקש הפר את ההסכם העניק לו הבנק מספר הזדמנויות לתקן את ההפרה, אולם המבקש לא ניצל הזדמנויות אלה ולא עמד בהתחייבותו לשלם את יתרת התשלום הראשון.

ה.     משהושלמו הליכי מכירת הבית וראש ההוצאה לפועל אישר את מכירת הנכס, יש ליתן משקל מכריע להסתמכותו של הקונה אשר פעל ופועל למימוש זכותו, על פני האינטרס של החייב המבקש לאכוף הסכם שלא עמד בו ולאחר שניתנה לו האפשרות לפדות את הנכס והוא לא עשה כן.

טענות משיב 3

א.     כונסת הנכסים הודיעה למבקש, ביום 6.9.05, כי לנוכח הפרת התחייבותו הליכי מימוש הנכס יימשכו. למרות זאת, רק ביום 18.12.05, לאחר שהסתיימו הליכי המכר וראש ההוצאה לפועל אישר את מכירת הנכס, פעל המבקש לבטל את מכירת הנכס. בכך יש שיהוי המצדיק את דחיית התובענה.

ב.     משהושלמו הליכי מכירת הנכס וראש ההוצאה לפועל אישר את המכר אין לאפשר לחייב לפגוע בזכויות הקונה מהטעם של סופיות הליכי המכירה באמצעות ההוצאה לפועל.

ג.     המחיר שהוצע על ידי הקונה עולה ב - 70,000$ על המחיר שנקבע לנכס על ידי השמאי. המבקש מציע לחזור להסדר אותו הפר וספק רב אם תמורתו תעלה על התמורה שהוצעה על ידי הקונה.

ד.     הנזק שייגרם לבנק ולקונה אשר הסתמך על הליכי המכירה מביטול המכר עולה על הנזק שעלול להגרם למבקש אם לא יבוטל המכר.

דיון

א.     ברע"פ 7148/98 ארנון עזרא ואח' נ' יעל זלזניאק ואח', (פורסם בתקדין), נקבע:

"לאבחנה זו בין הפן ה"הסכמי" והפן ה"שיפוטי" של פסק הדין, חשיבות, הן לעניין יכולת תקיפתו של פסק דין על ידי בעל הדין המבקש לשלול ממנו את נפקותו, והן לעניין אכיפתו של הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין.

באותם מקרים בהם צד להסכם פשרה מבקש לבטל את פסק הדין שנתן תוקף להסכם, נקבעו שני מסלולי ביטול בהתאם לסוג העילה בגינה מתבקש הביטול ואיפיונה כ "הסכמית" או "שיפוטית". כאשר צד להסכם מבקש לבטל את פסק הדין מחמת פגם הקשור להסכם עצמו (כגון: טעות, הטעיה, אי חוקיות, הפרה או שינוי מהותי בנסיבות), הפן ה"הסכמי" מאפשר לו להגיש תביעה חדשה שעילתה הפגם שנתגלה בהסכם. על ידי הגשת תביעה כזו, ממילא מתבקש ביטול פסק הדין. הגשת תביעה לבית משפט לביטול הסכם הפשרה ופסק הדין שאישר אותו, דרושה לשם השגת הביטול ולא ניתן להשיג אותה תכלית בדרך אינצידנטלית, כגון: על ידי הגנה מפני תביעה אחרת (ראו למשל: ע"א 143/51 ,55/52 עירית רמת גן נ' פרדס ינאי בע"מ, פ"ד י 1817 ,1804 וראו גם זוסמן 550-549 והאסמכתאות המופיעות בה"ש 128; לאפשרות לבטל את פסק הדין בעילה של הפרת הסכם הפשרה ראו: ע"א 876/79 ,750/77 מעון בית מן נ' חב' רם טרום ואח' (לא פורסם); בג"ץ 247/81 ספטי נ' ספטי, פ"ד לז(184 ,181) 2; ע"א 442/83 קם נ' קם, פ"ד לח (1) 777 ,767).
מהיבט הפן ה"שיפוטי" - היינו, האישור שניתן להסכם על ידי שופט - כאשר צד מבקש לבטל את פסק הדין מחמת שנפל פגם בהליכי המשפט, לרבות בסדרי הדין, פתוחה בפניו הדרך לנקוט בהליכי ערעור רגילים (ראו האסמכתאות לעיל וכן נ' זלצמן, מעשה בית-דין בהליך אזרחי (תשנ"א) 329)."

לנוכח האמור בעניין רע"פ 7148/98 שלעיל, נראה שאין מניעה לצד להסכם שקיבל תוקף של החלטה, לנקוט בדרך של הגשת תובענה לביטול ההסכם במקום שעילת הביטול היא עילה חוזית.

עם זאת, הזכות להגשת תובענה כאמור כפופה לעקרון תום הלב, ובמקום בו הוגשה תובענה ו/או בקשה שבגדרה יוכל בעל דין כזה לשטוח טענותיו לקיום החוזה, אין מקום לפתוח בהליך עוקף נוסף בו יידרש בית המשפט לדון שנית באותן טענות. פתיחת הליך כזה ללא הצדקה עניינית תהווה שימוש לרעה בהליכי משפט.

נראה לי, שפתיחת התובענה כאן, בה עתר המבקש לביטול המכר במקביל להגשת הבקשה לביטול המכר בלשכת ההוצאה לפועל, מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט.

ב.     בתצהירו, טוען המבקש כי עשה מאמצים לקיום ההסדר, אולם אין חולק שהמבקש הפר את התחייבותו לשלם את יתרת התשלום הראשון עד המועד שנקבע בהסכם.

מתצהירה של יהודית יעקובי, המשמשת כמנהלת סניף בבנק, עולה שביום 31.8.05 פנה המבקש אל הבנק וביקש ארכה לתשלום יתרת התשלום הראשון עד ליום 5.9.05 ובקשה זו נעתרה על ידי הבנק. משלא קיים המבקש את התחייבותו עד למועד שנדחה על פי בקשתו, הודיע הבנק למבקש על המשך ההליכים.
בסמוך פנה המבקש אל הבנק, ביום 7.9.05, והודיע כי יוכל למלא את התחייבותו תוך שבעה ימים, אולם גם בפרק זמן זה לא קיים את התחייבותו.
רק ביום 14.10.05, פורסמה מטעם כונסת הנכסים מודעה המזמינה את הציבור להציע הצעות לרכישת הנכס.
בנסיבות אלה, איני מוצא ממש בטענת המבקש כאילו פעל המבקש בחוסר תום לב כאשר החליט, לאחר מתן מספר ארכות למבקש לקיים את התחייבותו, להמשיך בהליכי ההוצאה לפועל למכירת הנכס.

ג.     כונסת הנכסים הקדישה זמן ומאמצים למכירת הנכס לאחר שהודיעה למבקש על המשך ההליכים למימוש הנכס וכך גם ראש ההוצאה לפועל שדנה בבקשה לאישור המכר. בנסיבות אלה, אין להשלים עם מחדלו של המבקש שישב מנגד ולא נקט כל פעולה עד לאחר אישור מכירת הנכס על ידי ראש ההוצאה לפועל.
בנוסף, יש ליתן משקל ראוי לסופיות הליכי מכירת נכסים במסגרת ההוצאה לפועל כדי להגן על אינטרס ההסתמכות של הקונה, וכדי למנוע התרחקות הציבור מהשתתפות במכירות נכסים במסגרת הליכי הוצאה לפועל והליכי כינוס נכסים.

מטעמים אלה, החלטתי לדחות את התובענה.

המבקש ישלם לכל אחד ממשיבים 1 ו - 3 את הוצאות המשפט, ושכ"ט עו"ד בסך-. 20,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אכיפת הסכם פשרה

 2. הסכם פשרה עם קטין

 3. ביטול חלק בהסכם פשרה

 4. הסכם פשרה הוצאה לפועל

 5. שינוי הסכם פשרה מזונות

 6. השתתפות עצמית בהסכם פשרה

 7. התנגדות המבוטח להסכם פשרה

 8. הסכם פשרה בניגוד לצו הרחבה

 9. הסכם פשרה בתיק הוצאה לפועל

 10. האם הסכם הפשרה מחייב הצדדים ?

 11. פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 12. צו מניעה זמני נגד הסכם פשרה

 13. אישור הסכם פשרה בתביעה נגזרת

 14. אישור הסכם פשרה נושים מובטחים

 15. סמכות מפרק לחתום על הסכם פשרה

 16. פסק דין הצהרתי לביטול הסכם פשרה

 17. מכירת שעבוד על מקרקעין בהסכם פשרה

 18. אי התאמה בין הסכם פשרה לבין התשריט

 19. בהסכם הפשרה לא ננקב מועד לביצוע התשלום

 20. ביטול הסכם פשרה בבית משפט לענייני משפחה

 21. אחריות עורך דין על הסכם פשרה בסכום נמוך

 22. הסכם פשרה לפני דיון הוכחות - החזר אגרה ?

 23. סילוק מלא סופי של תביעות הצדדים הסכם פשרה

 24. בקשה לאישור הסכם פשרה מתוקן של תביעה ייצוגית

 25. תנאי מתלה בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין

 26. בקשה לביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין

 27. תביעה לאכיפת ביצוע הסכם פשרה, שקיבל תוקף של פס"ד

 28. הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין - חותמת גומי ?

 29. הפרת חוזה השכירות והסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין

 30. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין חוב שלא שולם על פי הסכם פשרה

 31. תביעה נגד עו"ד בטענה שלא העביר כספי פיצוי ללקוח בהתאם להסכם פשרה

 32. אישור הסכם פשרה בין נושה מובטח של חברה שבפירוק זמני לבין בעל מניות

 33. האם יש אפשרות לצרף להסכם הפשרה צדדים ונושאים שאינם חלק מכתבי הטענות ?

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון