מוטב בפוליסת ביטוח

מיהו מוטב בפוליסת ביטוח ?
מהן זכויותיו של מוטב בפוליסת ביטוח ?

האבחנה בין המבוטח ובין המוטב והאבחנה בין זכויותיו של כל אחד מהם עומדות ביסודו ובבסיסו של חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981.

אבחנה זו עולה כבר מהגדרת "מהותו של חוזה ביטוח" בסעיף 1:
"חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למוטב. "

מיהו המוטב? על כך עונה סעיף 11(א) לחוק:
"(א) המבוטח הוא גם המוטב אם לא נקבע מוטב זולתו".

עד כאן ראינו אבחנה בין המבוטח ובין המוטב.
האבחנה בין זכויותיהם של השניים באה לידי ביטוי מובהק בסעיף 12 (א) לחוק:
"נקבע מוטב שאינו המבוטח, תהיה הזכות לתגמולי הביטוח למוטב; אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותו של המבוטח לתבוע מן המבטח לשלם את תגמולי הביטוח למוטב".

הרישא לסעיף 12(א), על פיה הזכות לתגמולי הביטוח הינה של המוטב, נובעת, למעשה, מעצם הגדרתו של חוזה הביטוח, כאמור בסעיף 1 לעיל.

אבחנת המחוקק בין זכויות המבוטח והמוטב, בעיקר ביחסים שביניהם ובין צדדים שלישיים, נמשכת גם בסעיף 13 הנדון כאן, קודם כל בכותרתו: "זכויות המבוטח והמוטב", אך גם בלשונו (הדגשות שלי): "(א) קביעת מוטב שאינו מבוטח, אין בה כדי למנוע מן המבוטח להעביר או לשעבד את זכויותיו על פי החוזה, או כדי למנוע מנושי המבוטח לעקל זכויות אלה..."
הנה, כי כן, סעיף 13, על פי לשונו, המתיישבת כאמור עם האבחנה היסודית המוטבעת בחוק, מאפשר בנסיבות האמורות עיקול זכויותיו של המבוטח, להבדיל מזכויותיו של המוטב.


להלן הוראת סעיף 13 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981:

"זכויות המבוטח והמוטב
(א) קביעת מוטב שאינו המבוטח, אין בה כדי למנוע מן המבוטח להעביר או לשעבד את זכויותיו על פי החוזה, או כדי למנוע מנושי המבוטח לעקל זכויות אלה, והכל כל עוד לא קרה מקרה הביטוח; אולם אם היתה קביעת המוטב בלתי חוזרת, יהיו העברה ושעבוד של זכויות המבוטח טעונים הסכמת המוטב בכתב, ונושי המבוטח אינם רשאים לעקל זכויות אלה.
(ב) זכותו של המוטב אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול כל עוד לא קרה מקרה הביטוח, אלא אם היתה קביעת המוטב בלתי חוזרת.


ולמי הזכות לקבלת תגמולי הביטוח? זכות זו הינה, כאמור בסעיף 1 ובסעיף 12(ב) לחוק, של המוטב.

ודוק: לענין זה, אין אבחנה בין מוטב שנקבע בקביעה בלתי חוזרת ובין מוטב, שלא היתה לגביו קביעה כזו, וגם מוטב מהסוג האחרון, כל עוד המבוטח לא קבע מוטב אחר תחתיו (על פי סעיף 11(ג) רישא לחוק) הוא בעל הזכויות לקבלת תגמולי הביטוח.

אמנם, יתכן והמוטב יהיה המבוטח עצמו וזוהי בעצם ברירת המחדל הקבועה בסעיף 11(א) לחוק, אזי, זכאי המבוטח לתגמולי הביטוח כמוטב.

כך או כך, לעולם הזכות לקבלת תגמולי הביטוח הינה של המוטב.

כאשר נקבעו בפוליסה מוטבים שונים לתקופות שונות, נגזרות מכך גם זכויות המוטבים לקבלת תגמולי הביטוח על פי אותן תקופות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו גורם פוליסה ?

 2. מהי פוליסת ביטוח ?

 3. מוטב בפוליסת ביטוח

 4. פוליסה לא תקנית

 5. ביטול פוליסה חופפת

 6. עניין מהותי בפוליסה

 7. פרשנות פוליסת ביטוח

 8. חידוש פוליסה בטלפון

 9. פוליסות ביטוח חופפות

 10. הודעה על שינוי בפוליסה

 11. שיטת חישוב נכות בפוליסה

 12. מוטבים בפוליסה - יורשים

 13. האם הפוליסה בוטלה כדין ?

 14. התנאים לביטול פוליסת ביטוח

 15. בקשת נאמן לממש פוליסות ביטוח

 16. זכות יורש לעיין בפוליסת ביטוח

 17. חידוש אוטומטי של פוליסת ביטוח

 18. ביטוח כפל בפוליסת חבות מעבידים

 19. תביעה "להפעיל" פוליסה בגין תאונה

 20. ביטול הוראת קבע - פוליסת ביטוח

 21. הפרת דרישות מיגון בפוליסת ביטוח

 22. פוליסת ביטוח - נכות בביטוח לאומי

 23. עיקול זכויות המוטב בפוליסת ביטוח

 24. הגדרת "היזק גופני" בפוליסת ביטוח

 25. החובה לתת למבוטח את פוליסת הביטוח

 26. אי ידיעת היקף כיסוי ביטוחי בפוליסה

 27. זכויות עובדים מכח פוליסה קולקטיבית

 28. ביטול פוליסת ביטוח בשל פיגור בתשלום

 29. המונח ''החמרת מחלה קיימת'' בפוליסת ביטוח

 30. הגדרת ''עיסוק סביר'' בפוליסת ביטוח אובדן כושר

 31. חיוב מבוטחים שלא כדין בתשלום פרמיות "ריסק" בפוליסה

 32. אי קבלת העתק מפוליסת הביטוח לאחר כריתת חוזה הביטוח

 33. תביעה על פי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין

 34. אחריות מכוסה בפוליסה של קבלנים או קבלני משנה של המבוטח

 35. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), תש''ם-1980

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון