השתתפות עצמית בביטוח הוצאות משפט

חברת הביטוח טענה כי על פי תנאי הפוליסה בין הצדדים חלה על הנתבע חובת תשלום דמי השתתפות בלא קשר אם נמצא חייב בדין אם לאו. עוד נטען על ידה שהוראות הפוליסה קובעות מפורשות כי "ההשתתפות העצמית הנ"ל תחול גם על מקרה של תשלום הוצאות משפטיות ושכר טרחה של עורכי דין.

במילים אחרות - נקבע כי הפוליסה כפופה להשתתפות עצמית שתחול גם על מקרה של תשלום הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד בלבד.

הנתבע טוען כי יש לפרש את חוזה הפוליסה כנגד מנסחהּ - קרי, כנגד הפרשנות מציעה חברת הביטוח לדבר סעיף ההשתתפות העצמית. הלכה זו נקבעה ב-ע"א 124/89 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' יוסף כהן, פ"ד מו(2)372, ֹאשר קובעת כי במקרה של אי בהירות או ספק בדבר המשמעות הנכונה של הפוליסה, משום שלנוסח אין משמעות ברורה וחד משמעית, אלא תיתכנה אופציות פרשניות שונות, אזי יש לפרש את כתב הפוליסה כנגד מנסחה.

אמנם, ההיגיון עומד מאחורי הלכה זו טמון בהנחה כי אם מנסחי הפוליסה טרחו להבטיח את זכויותיהם בעת ניסוח המסמך ואם הם יצרו נוסח רב משמעי אין הם יכולים לבחור לעצמם דווקא את החלופה המשרתת בצורה הטובה ביותר את חברת הביטוח, אולם מקום שלשון הפוליסה ברורה וחד משמעית אשר אינה משתמעת לשתי פנים כלל זה אינו חל מלכתחילה. במקרה דנן, נוסח הסעיף ברור ונהיר ואינו דורש פרשנויות שונות.

להלן פסק דין בנושא השתתפות עצמית בביטוח הוצאות משפט:

פסק דין

כללי
1.     1. עניינה של התביעה הוא תשלום סכום בסך 9,380 ש"ח כדמי השתתפות עצמית בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות בה היה מבוטח הנתבע אצל התובעת.

2.     2. מאחר והמחלוקת בעיקרה היא משפטית, הציע בית המשפט לצדדים כי יינתן פסק דין על סמך כתבי הטענות, והצדדים הביעו הסכמתם לכך.

3.     3. הנתבע, שהיה מהנדס בניין בזמנים הרלוונטיים, רכש ביטוח מסוג פוליסת לביטוח אחריות מקצועית וחבות כלפי צד שלישי לתקופה מיום 1.1.2001 עד ליום 31.12.2001.

ביום 29.11.98 נפגע בלשאי יואב (להלן : "הנפגע") ונגרם לו נזק.
הנפגע הגיש תביעה כספית על סך 364,000 ₪ לבית משפט השלום בירושלים (ת.א. 6043/01) (להלן:"התביעה העיקרית") וזאת כנגד המועצה האזורית גזר; שאקי חברה לעבודות הנדסה ביוב ניקוז מים בע"מ ומנורה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הנתבעות").

הנתבעות בתביעה העיקרית הגישו כנגד הנתבע דכאן הודעת צד ג'.
הנתבע פנה לתובעת דכאן והעביר את הטיפול בהודעת צד ג' לתובעת, היא המבטחת, וזאת בהתאם להוראות הפוליסה.

התובעת ניהלה את ההליך המשפטי בשם התובע, מכח הוראות הפוליסה, הגישה כתב הגנה בשם הנתבע ואף ייצגה אותו בשלוש ישיבות בית משפט.

ביום 19.12.05 ניתן פסק הדין בתביעה העיקרית (להלן: "פסק הדין"), בו נדחתה תביעת הנפגע.

כפי שניתן ללמוד מסעיף 19 לפסק הדין, הדיון בין התביעה העיקרית להודעת צד ג' פוצל, ובית המשפט קבע לעניין זה כי: "הדיון בין התביעה להודעות לצדדים הנוספים פוצל. בנסיבות העניין אין עוד צורך לדון בהודעות, והן נמחקות. מאחר ולא בוררו לגופן - אינני עושה צו להוצאות בהודעות אלה".

4.     4. התובעת נשאה בעלות הייצוג המשפטי בהודעת צד ג' בסכום של 13,713 ₪.

5.     5. השאלה המתעוררת בדיון שלפניי היא, האם על הנתבע לשלם את תשלום ההשתתפות העצמית, מקום שהתביעה העיקרית נדחתה, וכפועל יוצא - נמחקה הודעת צד ג' שהוגשה נגדו על ידי הנתבעות.

טענות הצדדים
6.     6. טוענת התובעת שעל פי תנאי הפוליסה בין הצדדים חלה על הנתבע חובת תשלום דמי השתתפות בלא קשר אם נמצא חייב בדין אם לאו.
עוד נטען על ידה שהוראות הפוליסה קובעות מפורשות כי "ההשתתפות העצמית הנ"ל תחול גם על מקרה של תשלום הוצאות משפטיות ושכר טרחה של עורכי דין".

בנוסף טוענת התובעת כי במסגרת הדיון בתביעה העיקרית פסק בית המשפט שהודעת צד ג' תמחק ללא צו להוצאות, משום שלא נדונה לגופה, ולטענתה, משפעלה בשם הנתבע במסגרת תביעת הנפגע, חב הנתבע הוא בתשלום ההשתתפות העצמית.

7.     7. מנגד, טוען הנתבע שהוסבר לו בעל פה שיידרש לשלם השתתפות עצמית רק אם יימצא אחראי בדין במסגרת תביעה שכנגדו או במקרים בהם תיערך פשרה במסגרת תביעה.

עוד טוען הנתבע שהוסבר לו שהתוספת בפוליסה לפיה ההשתתפות העצמית תשולם גם במקרה של תשלום הוצאות ושכר טרחה, מכוונת למקרים בהם נערכת פשרה, ובמסגרתה אין הודאה מטעם חברת הביטוח באחריות, והתשלום מוגדר כהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

טוען הנתבע שהיה ברור לו, כפי שהשתמע מההסברים מאת סוכנות הביטוח כי המדובר בהוצאות בחיובים שנפסקים כנגדו - לטובת הצד שכנגד, ולא בגין הוצאות שהוצאו על ידי חברת הביטוח מטעמו.

טענה נוספת אותה מעלה הנתבע היא כי מאחר שהפוליסה אינה אלא חוזה אחיד, אותו יש לפרש לפי "כוונת הצדדים" וכנגד מנסחו, היינו - כנגד התובעת, הרי יש לפרש את מילים "הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין בלבד" בפוליסה ככאלו המשולמים לצד שכנגד בלבד.

מוסיף הנתבע וטוען כי במידה ומבטח יאלץ לשלם בכל מקרה דמי השתתפות עצמית, אזי לא יהיה לו כל תמריץ לסייע לחברת הביטוח להדוף את התביעה והוא יסתפק בשיתוף פעולה מינימאלי. הוא מציין ששיתף פעולה עם עורכי הדין שמונו על ידי התובעת לנהל את העניין והשקיע ימים כלילות להדיפת הודעת צד ג'.

לבסוף טוען הנתבע שהתובעת הפרה את חובת הנאמנות כלפיו בכך שהעדיפה את האינטרסים של חברת הביטוח לפצל את הדיון ובכך לחסוך בהוצאות, שכן הנתבע יידרש לשלם השתתפות עצמית ללא קשר להתארכות ההליך, דבר שעמד בניגוד לאינטרסים שלו כמבוטח שכן לאור הפיצול לא פסק בית המשפט הוצאות לזכותו.

דיון והכרעה
8.     8. כידוע פוליסת ביטוח, היא חוזה וכפופה ככלל לכלל הפרשנות הרגילים של חוזים. ב-ע"א 124/89 הפניקס הישראלי נ' כהן ואח', פ"ד מו(2) 372, 379 אמר בית המשפט העליון את הדברים הבאים באשר לפרשנות חוזים:
"הכלל הראשון הוא, שאת כתב הפוליסה יש לפרש, דרך כלל, ככתבו וכלשונו, כלומר על פי המשמעות המילולית הפשוטה והסבירה של המילים עצמן, כפי שהן מופיעות בכתב הפוליסה. הכלל השני, המשלים את הראשון, הוא, שבמקרה של אי בהירות או ספק בדבר המשמעות הנכונה של הפוליסה, משום שלנוסח אין משמעות ברורה וחד משמעית אלא תיתכנה אופציות פרשניות שונות, אזי יש לפרש את כתב הפוליסה כנגד מנסחהּ - קרי כנגד הפרשנות שמציעה חברת הביטוח לנוסח השנוי במחלוקת - ויש להעדיף את הפרשנות האפשרית הנוחה למבוטח".
...
"...אולם גם בהם אין לראות חזות הכל. על כל אלה מאציל כלל הפרשנות הבסיסי היפה לכל מקרה, שבבוא הפרשן - השופט לפרש חוזה, לענייננו פוליסת ביטוח, ישווה נגד עיניו, מחד גיסא, את חובת החוקיות המוטלות על המבטח, ומאידך גיסא, את תכלית חוזה הביטוח המסוים, על פי המאטריה הביטוחית שהוא בא לשקף".
...
"כשמתייחסים לכתב הפוליסה נשוא הדיון בראיה כוללת ורחבה, ברור כי יש להתייחס למסמך כאל שלימות אחת ומתוך המכלול לדלות את מהותה של ההתקשרות ואת תכליתה". כפועל יוצא מהאמור אמנם נקבע, כי כשלשון החוזה השנוי במחלוקת היא רב משמעית, כשאחת מהמשמעויות הנסבלות מבחינה מילולית היא זו אשר לה טוען המבוטח, יוביל יישומו של עקרון כיבוד הציפיות הסבירות של המבוטח לפירוש החוזה בהתאם לנטען על ידיו ...".

9.     9. ולענייננו - המונח "השתתפות עצמית" בפוליסה נשוא הדיון מוגדר כך:
"השתתפות עצמית :
מוצהר ומסוכם כי פוליסה זו כפופה להשתתפות עצמית של המבוטחים בכל תביעה כדלהלן : לגבי אחריות מקצועית 2,500
לגבי כל תביעה אחרת 200
ההשתתפות העצמית הנ"ל תחול גם על מקרה של תשלום הוצאות משפטיות ושכר טירחה של עורכי דין בלבד".

עיננו הרואות; על פי לשון ההגדרה, הרי חובת תשלום ההשתתפות עצמית חלה בין אם המבוטח חב באחריות בין אם לאו. במילים אחרות - נקבע כי הפוליסה כפופה להשתתפות עצמית שתחול גם על מקרה של תשלום הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד בלבד.
ההסכמה החוזית בין הצדדים, שבאה לידי ביטוח בפוליסה היא כי הפוליסה כפופה לתשלום השתתפות עצמית, משמע ראשית יש לשלם את ההשתתפות העצמית, והתשלום יחול גם אם יהיו לחברת הביטוח הוצאות בגין הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

10.     10. כבר נפסק לא אחת שהוצאות דין וטורח הן אותם כספים שחברת הביטוח משלמת עבור עורכי דין, מומחים, שמאים וכל גוף אשר מסייע לחברת הביטוח באינטרס המשותף שלה ושל מבוטחהּ להדוף את התביעה כנגד המבוטח. ולכן מתוקף הגדרתן אין הכוונה רק לתוצאות בתביעה שהוגשה כנגד הנתבע ויתרה מכך אין משמעות לתוצאה שהגיע בית המשפט בתביעה כנגד הנתבע אלא להוצאות חברת הביטוח בהדיפת התביעה.

לעניין זה ראוי לחזור ולהפנות ל- ת.א. 706178/07 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' מ.א. גל ספורט ונופש בע"מ (ניתן ביום 17.2.08, לא פורסם):
"הוצאות דין וטורח אשר הנתבעת מחויבת בהן, ועל כן ביטוח האחריות מכסה אותן,והוצאות אלה עוברות לתובעת כאשר היא מטפל בעניינה של הנתבעת כנגד תביעה צד ג' ובכלל כאשר מנהל מבטח את הגנתו של המבוטח במקומו ועבורו ונושא בהוצאות דין וטורח, ולכן על המבוטח להשתתף בהוצאות אלה, ללא קשר לתוצאות בתביעה שהוגשה נגדו, ועד לגבול סכום ההשתתפות העצמית.

לא זו אף זו; כאשר נשאה התובעת בהוצאות שנגרמו עקב התביעה שהוגשה כנגד הנתבעת בגין " הוצאות משפט סבירות" שנגרמו למעשה לנתבעת, ושיפו זה נעשה מכוח הוראות סעיף 66 לחוק.
אלמלא הביטוח, היה על הנתבעת לשכור עורכי דין ושלם את הוצאות המשפט, ובהוצאות אלו היתה נושאת גם אם היתה מצליחה להביא לסילוק התביעה כנגדה (ולא ניתן להתייחס לאמור בסעיף 9 לסיכומי הנתבעת כי לו היתה שוכרת עורך דין שכר הטרחה היה עומד על 10% מסכום הנזק הסופי בהעדר כל הוכחה), ולפיכך משקיימה התובעת את חובתה בכך שנשאה בהוצאות הדין והטורח שנגרמו, יש לראותה כמי ששפתה את הנתבעת, ולכך קמה לנתבעת החובה לשלם לתובעת את ההשתתפות העצמית לפי חוזה ביטוח."

11.     11. הנתבע טוען כי יש לפרש את חוזה הפוליסה כנגד מנסחהּ - קרי, כנגד הפרשנות מציעה חברת הביטוח לדבר סעיף ההשתתפות העצמית. הלכה זו נקבעה ב-ע"א 124/89 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' יוסף כהן, פ"ד מו(2)372, ֹאשר קובעת כי במקרה של אי בהירות או ספק בדבר המשמעות הנכונה של הפוליסה, משום שלנוסח אין משמעות ברורה וחד משמעית, אלא תיתכנה אופציות פרשניות שונות, אזי יש לפרש את כתב הפוליסה כנגד מנסחהּ.
אמנם, ההיגיון עומד מאחורי הלכה זו טמון בהנחה כי אם מנסחי הפוליסה טרחו להבטיח את זכויותיהם בעת ניסוח המסמך ואם הם יצרו נוסח רב משמעי אין הם יכולים לבחור לעצמם דווקא את החלופה המשרתת בצורה הטובה ביותר את חברת הביטוח, אולם מקום שלשון הפוליסה ברורה וחד משמעית אשר אינה משתמעת לשתי פנים כלל זה אינו חל מלכתחילה. במקרה דנן, נוסח הסעיף ברור ונהיר ואינו דורש פרשנויות שונות.

12.     12. אינני מקבל את טענת הנתבע ביחס לשימור האיזון העדין בין חברת הביטוח למבוטח בכך שאם תתקבל עמדת התובעת, לכאורה לא יהיה למבוטח אינטרס לשתף פעולה עם חברת הביטוח בהדיפת התביעה, שהרי בכל מצב הוא יצטרך לשלם ההשתתפות עצמית, וזאת מאחר ואם תצליח חברת הביטוח להדוף את התביעה כנגד המבוטח, יפסוק בית המשפט הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין לטובת המבוטח - השייכים ככלל למבוטח.

מתוך כך עולה השאלה האם פסיקה בדבר תשלום הוצאות שכ"ט עו"ד כאשר התביעה כנגד המבוטח נדחתה, היא זו אשר תגרום לשיתוף פעולה מלא ואמיתי בין המבוטח לחברת הביטוח?

סבורני, בסופו של יום שהידיעה שלא דבק רבב וכתם במעשיהם או מחדליהם היא זו אשר מניעה מבוטחים לעשות ככל שביכולתם ולסייע לחברת הביטוח להדוף את התביעה, שכן טמון במניע הנ"ל גם אינטרס כלכלי גרידא.
בהקשר זה יפים דבריו של כבוד השופט אליהו בכר ב-ת.א. (ת"א) 22018/01 הפניקס הישראלי - חברה לביטוח בע"מ נ' מורג יזוםוהשקעות (ניתן ביום 14.2.02, לא פורסם), אליהם אני מצטרף:
"אין צורך לומר, כי חברת הביטוח והמבוטח יוצרים חזית אחת אל מול התביעה, במסגרת חזית זו, יש לבצע פעולות שונות שעולות ממון רב. לא יעלה על הדעת, כי חברת הביטוח תנכה השתתפות עצמית רק באותם מקרים שבהם ימצא המבוטח חייב בדין. תוצאה אחרת תנגוד ההגיון ולפיו, על הצדדים לפעול בצוותא חדא על מנת להתגונן בפני תביעות שהוגשו כנגד המבוטח, ולהגיש ההגנה המשפטית המיטבית בנסיבות כל עניין ועניין."

13.     13. לסיכום ולאור כל האמור והמפורט לעיל, אני מקבל את התביעה ומורה לנתבע לשלם את דמי ההשתתפות העצמית כפי שנקבעה בפוליסה.
ההליכים בתיק ההוצאה לפועל 0115372586 יימשכו כסדרם.
בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות.      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון