ביטוח נזקי ריסוס

להלן פסק דין בנושא ביטוח נזקי ריסוס:

פסק דין

מבוא

1.     בפניי תביעת התובעים בגין נזקים שנגרמו לכרמיהם בעקבות ריסוס שבוצע ביום 8.3.04 בחומר קוטל עשביה בשם "אלבר סופר" (להלן: "הריסוס").

2.     אין חולק כי הריסוס בוצע בצידי כביש 578 בהזמנת הנתבעת - מע"צ (להלן: "מע"צ") וכי החומר נסחף לכרמי התובעים שבסמוך וגרם להם לנזק.

3.     התביעה הוגשה כנגד מע"צ, כמי שהזמינה את הריסוס. מע"צ התקשרה בהסכם (להלן: "ההסכם") עם הצד השלישי 1 - החברה להדברת עשבי בר בע"מ (להלן: "החברה להדברה") לפיו התחייבה האחרונה לספק למע"צ שירותי ריסוס.

4.     בהתאם להסכם, נאסר על החברה להדברה להתקשר עם קבלני משנה, אלא אם תתקבל הסכמת מע"צ. הסכמת מע"צ, ככל הנראה, לא נתבקשה ועל כן לא ניתנה.

5.     אין חולק כי החברה להדברה התקשרה עם הצד הרביעי 1 - איקס באג עפרה בע"מ (להלן: "קבלן המשנה") בהסכם מיום 1.3.04 לביצוע עבודות הריסוס נשוא הדיון (להלן: "הסכם קבלן המשנה").

6.     אין חולק כי הריסוס נשוא הדיון בוצע על ידי קבלן המשנה.

7.     מע"צ שלחה הודעה לצד שלישי כנגד החברה להדברה וכנגד מבטחתה שירביט חברה לביטוח בע"מ (להלן: "שירביט"). ההודעה הוגשה גם כנגד יהל מהנדסים - ניהול תיאום ופיקוח (1987) בע"מ (להלן: "יהל"), אשר נטען כי פיקחה, בין היתר, על הריסוס.

8.     החברה להדברה ושירביט הגישו הודעה לצד רביעי כלפי יהל, קבלן המשנה ומבטחתו מנורה חברה לביטוח בע"מ.

9.     בהתאם להחלטתי, הגישו התובעים ומע"צ את ראיותיהם, וזאת במקביל לקביעת מועד לשמיעת הראיות.

10.     ביום 28.6.07, טרם שמיעת הראיות, הגיעו כל הצדדים להסכם גישור (להלן: "הסכם הגישור") לפיו ישולם לתובעים סך כולל של 660,000 ₪ כאשר 130,000 ₪ מתוכו ישולמו על ידי החברה להדברה ו/או שירביט "... בתוך 30 יום מהיום שבו יגיעו החברה להדברת עשבי בר וחברת שירביט בע"מ להסדר על אופן חלוקת הסכום ביניהן בעניין הכיסוי הביטוחי וההשתתפות העצמית בגין האירוע..." (סעיף 4 להסכם הגישור).

11.     בישיבת יום 27.6.07 הודיעו ב"כ בעלי הדין כי הסכם הגישור יוגש בתוך 7 ימים (והוא אכן הוגש כאמור). ייאמר כי עד לישיבה זו יוצגו החברה להדברה ושירביט על ידי משרד עו"ד תגר. נוכח מחלוקות שנתגלעו בין שירביט לחברה להדברה - המשך ייצוגה של החברה להדברה עבר לעו"ד שי בן נתן ואילו משרד עו"ד תגר המשיך בייצוגה של שירביט.

12.     בישיבה הנ"ל הצהירו ב"כ שירביט והחברה להדברה כי היה ולא יעלה בידיהן להגיע להסדר "... במסגרת הגישור, תובא מחלוקת זו בלבד להכרעת ביהמ"ש בישיבת יום 12.7.07, כאשר כל צד יהיה רשאי להגיש כל חומר שירצה, ולעשות שימוש בכל מסמך שהוגש על ידי מי מהצדדים האחרים בתיק זה" (עמוד 4 לפרוטוקול).

13.     בין לבין, ולבקשת עו"ד שי בן נתן, התפטר משרד עו"ד תגר מהמשך ייצוגה של שירביט, שנמסר למשרד עו"ד מוזר.

14.     בישיבת יום 19.8.07 טענו ב"כ שירביט וב"כ החברה להדברה את טענותיהם באשר למחלוקת בדבר הכיסוי הביטוחי.

15.     כל ההדגשות להלן אינן מופיעות במקור אלא אם ייאמר אחרת.

ממצאים ומסקנות

16.     הפוליסה נשוא הדיון הינה פוליסה המכונה בשם "שיר לעסק - פוליסה לביטוח בתי עסק" (להלן: "הפוליסה").

17.     כפי שעולה מהרשימה לפוליסה (להלן: "הרשימה"), הפוליסה כוללת מספר פרקים, לרבות "פרק 9 - ביטוח חבות כלפי צד ג’" (להלן: "ביטוח צד ג’") וכן "פרק 12 - ביטוח אחריות מקצועית" (להלן: "ביטוח אחריות מקצועית"). בגין כל אחד מהפרקים הנ"ל שילמה החברה להדברה פרמיה שונה, כאשר ההשתתפות העצמית בגין ביטוח צד ג’ הינה כ- 25,000 ₪ בעוד שההשתתפות העצמית בגין ביטוח אחריות מקצועית הינה "10% מהנזק, מינימום 25,000 ₪".

18.     לטענת החברה להדברה, על שירביט לשפותה בגין ביטוח צד ג’ ולחילופין בגין ביטוח אחריות מקצועית.

19.     לטענת שירביט, על פי הוראות הפוליסה אין תחולה לפרק ביטוח אחריות מקצועית מקום בו הנזק נגרם בגין התקשרות עם קבלן משנה, כפי שאירע במקרה דנן וכי על כן גם אין כיסוי בגין אחריות לצד ג’.

20.     החברה להדברה אינה חולקת בטיעוניה כי הנזק לכרמי התובעים נגרם על ידי קבלן המשנה שביצע את הריסוס.
החברה להדברה אינה חולקת בטיעוניה כי קבלן המשנה ביצע את הריסוס על פי הסכם קבלן המשנה. בהסכם קבלן המשנה התחייב קבלן המשנה לבצע את עבודות הריסוס שהתבקשו על ידי מע"צ בשטחי יהודה ושומרון.

21.     אין חולק כי על שירביט לפצות את החברה להדברה בגין תביעה שתוגש כנגדה עקב מקרה ביטוח שנגרם עקב עיסוקה. "מקרה הביטוח" מוגדר בפוליסה כ"נזק הנובע מהפרת חובה מקצועית שחב המבוטח, ואשר אירעה כתוצאה ממעשה רשלנות, טעות או השמטה מצידו שנעשתה בתום לב במהלך פעילותו במסגרת מקצועו או משלח ידו לתכלית ביטוח זה...".

22.     סעיף 4 לפרק ביטוח אחריות מקצועית קובע כי "... הביטוח לפי פרק זה אינו מכסה במישרין או בעקיפין או בהקשר כלשהו את חבותו של המבוטח בגין או בקשר עם:
...
יא. חוזה עבודה מפורש או מכללא עם קבלן משנה ועובדיו או עם כל אדם אחר..."

23.     לטענת החברה להדברה, מעשה הרשלנות לא בוצע על ידה אלא על ידי קבלן המשנה וכי המקצוע, בהתאם לפוליסה, הוא ריסוס ולא בחירת קבלני ריסוס והדברה. על כן, ולאור האמור לעיל - אין תחולה להוראות פרק ביטוח אחריות מקצועית ועל שירביט לשפות את החברה להדברה על פי ביטוח צד ג’.

24.     דעתי כדעת החברה להדברה, כי אכן אין תחולה לפרק ביטוח אחריות מקצועית שכן מעשה הרשלנות בוצע על ידי קבלן המשנה וסעיף 4 (יא) מחריג במפורש מקרה ביטוח שנגרם על ידי קבלן משנה על פי חוזה עבודה, כפי שאירע במקרה דנן.

25.     באשר לטענתה החילופית של החברה להדברה, כי רשלנותה המקצועית באה לידי ביטוי בבחירת המרסס הרשלן - יש לדחות טענה זו. ברי כי האחריות המקצועית הוצאה לחברה להדברה כ"חברה להדברת עשבי בר בצידי הדרכים בלבד", כאמור בהגדרת "סוג העסק" ברשימה לפוליסה. מכאן כי האחריות המקצועית שבוטחה אינה בחירת קבלן משנה, אלא בביצוע העבודה עצמה.
אין זה סביר כי פוליסה תכסה את הפרת הוראת פוליסה כשלעצמה על ידי המבוטח. בפוליסה נקבע במפורש כי לא יינתן כיסוי לעבודה שבוצעה על ידי קבלן משנה, ובמילים אחרות - תנאי לכיסוי הינו ביצועה ע"י המבוטח בלבד.
אימוץ טענתה החילופית של החברה להדברה משמעו - איון הוראת הפוליסה ומתן "פרס" למבוטח אשר בהעברת העבודה לקבלן המשנה "הוציא" עצמו מתחולת פרק ביטוח אחריות מקצועית אולם "באותה נשימה" מבקש הוא ליהנות מכיסוי זה .
זאת ועוד, כטענת החברה להדברה - תחום עיסוקה אינו בחירת קבלן משנה אלא מתן שירותי ריסוס, על כן גם מטעם זה אין כיסוי עפ"י פרק זה.

26.     לאור האמור לעיל, לא מצאתי מקום להתייחס לטענת שירביט כי על פי ההסכם נאסר על החברה להדברה להתקשר עם קבלן משנה וכי התקשרה עם קבלן משנה בניגוד להסכם - איסור והתנהגות המחזקים את טענתה כי אין כיסוי על פי פרק אחריות מקצועית מקום בו בוצעה העבודה על ידי קבלן משנה.

27.     באשר לתחולת פרק ביטוח צד ג’ - לטענת החברה להדברה, סעיף 4 (א)(ב) מרחיב את הכיסוי על פי פרק זה. סעיף זה קובע כי ההרחבה תחול, בין היתר, במקרים הבאים:
"א. אחריותו החוקית של המבוטח לפי החוק כלפי צד שלישי בגין קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
ב. אחריותו החוקית של המבוטח לפי החוק כלפי צד שלישי, הנובעת מעבודות קבלני משנה אשר יועסקו על-ידו, לעניין זה יחושבו קבלני המשנה כצד שלישי...".

28.     לטענת שירביט, יש לדחות טענה זו לאור הוראת סעיף 2 (ג)(2) לפרק ביטוח צד ג’', הקובע "... כי פרק זה אינו מכסה את המבוטח במישרין או בעקיפין בגין או בקשר עם:
...
ג. חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח והנובעת:
...
2. אחריותו המקצועית של המבוטח או של כל איש שבשירותו"

29.     לכאורה, קיימת סתירה בין שני הסעיפים ובמקרה של ספק יש לפרשה כנגד שירביט כמי שניסחה את הפוליסה. ברם, לדעתי הוראות סעיף 2 והוראות סעיף 4 מתיישבות זו עם זו ואינן סותרות זו את זו.

30.     כאמור, הפוליסה מכונה בשם "פוליסה לביטוח בתי עסק" והיא נועדה לבתי עסק בתחומים רבים ומגוונים. יש להניח כי מיעוטם של אותם בתי עסק נדרש לכיסוי אחריות כלפי צד שלישי גם על פי פרק ביטוח אחריות מקצועית בעוד שפעילות מרביתם מכוסה באמצעות רכישת פרק ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בלבד.

31.     בעלי מקצוע שונים, כדוגמת עורכי דין, רו"ח, מהנדסים וכן בעלי מקצוע שעיסוקם מותנה בקבלת רישוי - נדרשים לרכוש כיסוי בגין אחריותם המקצועית על מנת שרשלנותם המקצועית תכוסה על ידי מבטח. בד בבד, נאלצים אותם בעלי מקצוע לרכוש כיסוי גם בגין אחריות כלפי צד שלישי, שכן יכול ונזק שנגרם על ידם, במהלך עבודתם - נגרם לא בגין רשלנותם המקצועית אלא בגין רשלנות, במעשה או במחדל, תוך כדי ביצוע עבודתם המקצועית, אולם לא בגינה.

32.     לדוגמא, עו"ד יכול להיתבע בגין נזקי גוף שנגרמו לאחד מלקוחותיו בגין פגם במקרקעין בהם מצוי משרדו של עוה"ד. אותו עו"ד אף יכול להיתבע על ידי אותו לקוח גם בגין נזקי ממון שנגרמו לו בגין, לדוגמא, הגשת תביעה בשמו לאחר שהתיישנה. במקרה שכזה, רשאי הלקוח להגיש תביעה כנגד עוה"ד בגין שתי העילות השונות והנפרדות. בסיטואציה זו, אמורה שירביט ליתן לאותו עו"ד כיסוי על פי שני הפרקים גם יחד, כאשר בגין כל עילה יחולו תנאים שונים, לרבות השתתפויות עצמיות שונות.
מקום בו אותו עו"ד רכש אחד הפרקים בלבד - יינתן לו כיסוי בגין אותו פרק בלבד ובגין העילה המכוסה באותו פרק, עילת התביעה הנוספת לא תכוסה על ידי הפוליסה.

33.     ברי כי עבודת ריסוס דורשת מיומנות וניסיון רב. תקנה 2 לתקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים), תשכ"ט-1969 קובעת כי "לא יעסוק אדם כמפעיל אלא לפי רישיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרישיון". הוראה זו מהווה חיזוק למסקנתי כי עסקינן בעבודה הדורשת מיומנות, מקצועיות ורישוי.

34.     בידיעתו השיפוטית של ביהמ"ש כי הפרמיה בגין ביטוח אחריות מקצועית יקרה יותר מהפרמיה בגין ביטוח צד ג’. חיזוק לידיעה זו ניתן למצוא במקרה דנן. כאמור, הפרמיה בגין ביטוח צד ג’, שבה חויבה החברה להדברה הינה 29,376 ₪ בעוד שהפרמיה בגין ביטוח אחריות מקצועית הינה 41,600 ₪, על אף שסכום הביטוח בגין אחריות מקצועית הינו כ- 2.5 מיליון ₪ לעומת כ- 5 מיליון ₪ בביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
מכאן כי ביטוח אחריות מקצועית יקר פי 2.8 מביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
זאת ועוד, ההשתתפות העצמית בגין ביטוח צד ג’ הינה כ- 25,000 ₪ בעוד שההשתתפות העצמית בגין ביטוח אחריות מקצועית הינה 10% מהנזק ומינימום 25,000 ₪.

35.     לא זו אף זו - הסכמת שירביט למתן כיסוי עפ"י פרק ביטוח אחריות הותנתה בביצוע העבודה המקצועית על ידי המבוטח (החברה להדברה) ולא על ידי קבלן משנה שזהותו, הכשרתו, ניסיונו, מיומנותו ועברו הביטוחי אינם ידועים לה.

36.     לאור האמור לעיל, ברי כי אין בהוראת סעיף 4 (ב) לפרק ביטוח צד ג’ כדי לסייע בידי החברה להדברה שכן עסקינן באחריות מקצועית אשר הוראת סעיף 2 (ג)(2) לפרק ביטוח צד ג’ החריגה במפורש. מטעם זה רכשה החברה להדברה את פרק הביטוח לאחריות מקצועית.

37.     לא מצאתי מקום לדון בטענותיהם הנוספות של ב"כ בעלי הדין שאין בהן כדי להשפיע על התוצאה.

סיכום

38.     לאור האמור לעיל, על החברה להדברת עשבי בר בע"מ לשאת לבדה במלוא התשלום בסך של 130,000 ₪ כאמור בהסכם הגישור ואילו שירביט פטורה מכל תשלום.

39.     בהחלטתי בישיבת יום 19.8.07 התבקשו ב"כ בעלי הדין להודיעני עד ליום 27.8.07 אם הם מסכימים לפסיקה עפ"י סעיף 79א לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1989 וכן האם יש מקום לפסיקת הוצאות לטובת הצד הזוכה בתביעה. ב"כ שירביט הודיעני כי מרשתו מוותרת על פסיקת הוצאות לטובתה היה וטענותיה תתקבלנה וכן כי אינה מסכימה לפסיקה על דרך של פשרה.

40.     לאור האמור לעיל איני עושה צו להוצאות.


זכות ערעור תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל

 2. ביטוח חטיפה

 3. ביטוח ציורים

 4. ביטוח מבנה עסק

 5. ביטוח תיקון גג

 6. ביטוח נזקי מים

 7. ביטוח נזק בזדון

 8. הוכחת מקרה ביטוח

 9. חוב לביטוח דירה

 10. ערעור ביטוח חווה

 11. הונאת ביטוח רכוש

 12. מכתב דחיית ביטוח

 13. ביטוח נזקי ריסוס

 14. חשד להונאת ביטוח

 15. כפל ביטוח השתתפות

 16. ממתי מתחיל הביטוח ?

 17. תקופת אכשרה ביטוח

 18. ביטוח עבודת קטינים

 19. חלוקת אחריות ביטוח

 20. ביטוח סחורה בהעברה

 21. ביטוח מקיף בניינים

 22. אי מסירת הצעת ביטוח

 23. תאונה בהודו - ביטוח

 24. שכר מנתח ביטוח מגדל

 25. הסעה בשכר ללא ביטוח

 26. ביטוח תאונה בתאילנד

 27. ביטוח סחורות בהעברה

 28. תאונת פגע וברח ביטוח

 29. ביטוח תכשיטים בדירה

 30. הצעת חוק ביטוח ספקים

 31. תאונת צלילה - ביטוח

 32. חוזר המפקח על הביטוח

 33. אי שמירת מרחק - ביטוח

 34. תביעת ביטוח רעידת אדמה

 35. גביית יתר של דמי ביטוח

 36. ביטוח פגיעה בצינור מים

 37. ערעור חוב פרמיות ביטוח

 38. ביטוח דירה שאינה תפוסה

 39. ביטוח ימי - חסר במטענים

 40. הגבלת תקרת אחריות ביטוח

 41. אי תשלום דמי ביטוח דירה

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. סעיף 43 לחוק חוזה הביטוח

 44. ביטוח נזקי טבע מי גשמים

 45. דרישות מיגון ביטוח דירה

 46. הוספת טענות דחיית ביטוח

 47. הפעלת אזעקה כתנאי לביטוח

 48. ביטוח נזקים למטען בהובלה

 49. הקטנת הנזק בתביעות ביטוח

 50. ביטוח אחריות פגיעה מאחור

 51. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח

 52. חשד בדבר אמיתות מקרה ביטוח

 53. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 54. ביטוח נזקים עקב סופת ברד

 55. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 56. ביטוח נזקים שנגרמו בזדון

 57. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 58. מקרה ביטוח - אי הגשת תביעה

 59. ביטוח ארגז דחס להובלת אשפה

 60. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 61. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 62. ביטוח הוצאות רפואיות בחו''ל

 63. שקרים של המבוטח בהצעת ביטוח

 64. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 65. חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

 66. ביטוח ימי ותביעות - עורך דין

 67. הפרשות לקרן ביטוח פועלי בניין

 68. חלוקת אחריות ביטוח גורר ונגרר

 69. אישור העדר תביעות כתנאי לביטוח

 70. הכחשת שיחת טלפון עם חברת ביטוח

 71. הסתרה של עניין מהותי ע"י המבוטח

 72. ביטוח נזקי הובלה מישראל לארה''ב

 73. גביית יתר של תשלומי פרמיית ביטוח

 74. זכות הגישה לערכאות בתביעות ביטוח

 75. הוראות המפקח על הביטוח מכתב דחייה

 76. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 77. המשך גביית פרמיה לאחר מקרה הביטוח

 78. קבלת תגמולי ביטוח גבוהים מסכום הנזק

 79. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 80. טענת מסירת גרסא שקרית עקב היעדר ביטוח

 81. סעיף 16 לחוק חוזה הביטוח קולקטיב פסיקה

 82. תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992

 83. המעמד המשפטי של הנחיות המפקח על הביטוח

 84. תחולת הנחיות המפקח על הביטוח בתיקי פלת''ד

 85. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981

 86. תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת-ביטוח), תשכ''ד-1964

 87. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ''ד-1984

 88. צו מס הכנסה (קביעת עמלת-ביטוח כהכנסה), תשכ"ד-1963

 89. צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983

 90. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981

 91. הנטל להוכיח כי תגמולי הביטוח שולמו כדין ולא "בהתנדבות"

 92. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ''ב-1981

 93. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ''ח-1998

 94. צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986

 95. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), התשמ"ב-1981

 96. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ''ג-1983

 97. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ''ו-1986

 98. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ''ב-1981

 99. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס''ז-2007

 100. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס''ז-2007

 101. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי) התשס''ח-2007

 102. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ''ה-1984

 103. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), (הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס''ד-2004

 104. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון