פשיטת רגל בגלל סמים

לטענת החייב, העסק שלו כשל בשל כך שההכנסה היומית מהעסק שימשה את החייב לצריכת סמים ולכן לא שילם לספקים.

בתי המשפט ציין כי חוב המוצהר בין השאר כתוצאה מעבירות מס, הוא חוב שנוצר בחוסר תום לב. כאשר חוב נוצר עקב ביצוע עבירה פלילית, לא יכול המבקש לטעון כי חוב זה נוצר בתום לב.

יצירת החובות לצורך צריכת סמים ובפרט כשהרישום הפלילי ביחס לחייב אף מעלה כי הוא כולל עבירות סם שלא לשימוש עצמי, פועלים לחובת החייב ואינם בבחינת חובות שנוצרו בתום לב.

להלן פסק דין בנושא פשיטת רגל בגלל שימוש בסמים:

פסק דין
1.     ביום 13/06/06 ניתן צו כינוס לנכסי החייב, על פי בקשתו בגין חובות מוצהרים על סך 790,135 ₪, ל- 38 נושים. על החייב הושתו תשלומים חודשיים בסך 400 ₪ החל מיום 01/07/06 ונכון למועד עריכת חוות דעת הכנ"ר הוגשו כנגד החייב 13 תביעות חוב על סך כולל של 852,010 ₪, מתוכם נתבעו בדין קדימה סך של 146,837 ₪ על ידי המל"ל ומע"מ בגין חוב מזונות (בעיקר) וזכויות עובדים וכן חובות למע"מ.

החייב התייצב לשתי אסיפות הנושים שהתקיימו בעניינו, מטעם הנושים נרשמה נוכחותה של הגב' עליזה יקיר באסיפה הראשונה.

החייב לא הציע הצעה להסדר חובותיו. לחייב נערכה חקירה במשרדי הכנ"ר.

2.     החייב, יליד 1967, רווק ואב לקטין. בתצהירו התומך בבקשה הצהיר החייב, כי חובותיו נוצרו כתוצאה מהסתבכות כלכלית שנבעה מכשלון עסק סופרמרקט שניהל בין השנים 1995 עד 1997.
לטענת החייב, העסק כשל בשל כך שההכנסה היומית מהעסק שימשה את החייב לצריכת סמים ולכן לא שילם לספקים.
מרבית חובותיו של החייב נוצרו כתוצאה מכשלון עסקי כאמור וכן בגין דמי מזונות שנתבעו
מהחייב על ידי המל"ל.
החייב מציין גם הלוואה של בנק הפועלים שנלקחה לטובת פתיחת העסק, אשר לא היה ביכולתו לפרועה והיא צברה ריביות ותפחה.

3.     החייב מסר כי יש לו רישום פלילי על שימוש בסמים וכי שהה בכלא בשנת 95', כשהדברים תואמים דיווחי מל"ל בנדון.

     החייב מצהיר כי בשנת 1998 החל בהליך גמילה מסמים וכיום הוא נקי מסמים ומנסה בכל דרך לשקם את חייו ולפתוח פרק חדש בחייו.

4.     מחוות דעת הכנ"ר שנערכה בהתאם להוראת סעיף 18 ד' לפקודה, עולה כי ב"כ הכנ"ר מתנגד להכרזה על החייב פושט רגל;

(א)     למועד חוות הדעת החייב פיגר בתשלומים החודשיים (בין 10/02 ועד 4/07) וכן לא      הגיש דו"חות חודשיים כסדרם וכשהגישם, בסמוך למועד הדיון, לא מסר מסמכים      כדי לתמוך באמור בהם.

(ב)     החייב בין השנים 93' - 95' ניהל סופרמרקט בפרדס חנה. העסק פעל באמצעות      חברה רשומה על שם אמו וחברתו לחיים, כשלטענת החייב האחרונות הן שניהלו את      העסק.

(ג)     החייב לא המציא רישום פלילי ומסמכי הרשעתו על מנת לתמוך בגרסתו בנוגע      לנסיבות מאסרו וכי החובות נוצרו דווקא בשנת 95'.

(ד)     לטענת החייב הוא וחברתו לחיים רכשו נכס, אשר נרשם ע"ש אמו של החייב      ובהמשך נמכר הנכס על ידי כונס נכסים מטעם הכנ"ר המשעבד. החייב לא המציא      אישורי מכירה לנכס ולא עלה בידו למסור מה עלה בכספי תמורתו.

(ה)     לטענת ב"כ הכנ"ר חובותיו של החייב קשורים בחלקם לחברות שנוהלו על ידי      משפחתו וללא אסמכתאות לתמוך בגרסתו, לא עלה בידי החייב להרים את נטל      ההוכחה כי יצר חובות בתום לב.

(ו)     אין החייב יכול לטעון כי יצר חובותיו בתום לב, שעה שמשך כספים מן הקופה לצורך      צריכת סמים ובמקום העברתם לספקים עבור תשלום על סחורה שסופקה.

(ז)     חלק נוסף של החובות נוצר לחייב בגין אי תשלום מזונות לילדו (בסך כ- 100,000 ₪)      וכן חובות מע"מ, חובות שגם כן אינם יכולים להיחשב כחובות שנוצרו בתום לב.

הואיל ולחייב חובות ע"ס 146,837 ₪ בדין קדימה, נראה כי לא תהא תועלת לנושים מניהול הליך הפש"ר.

(ח)     החייב הגיש בעבר (בשנת 2003) בקשה לפש"ר במחוז ת"א אשר נסגר (ב- 25/01/06)      עקב חוסר מעש. לטענת ב"כ הכנ"ר הליך הפש"ר אינו נועד להוות "מקצה שיפורים"      למחדליו של החייב.

5.     תמצית תגובת בא כוח החייב לחוות דעת הכנ"ר כוללת;

(א)     החייב חזר על גרסתו באשר לאופן יצירת חובותיו ומצבו הכלכלי הקשה.

(ב)     לטענת החייב, השלים המצאת כל המסמכים שהיה באפשרותו להשיג כשהחייב      שיתף פעולה עם הכנ"ר בהליך פשיטת הרגל.

(ג)     החייב פתח דף חדש בחייו, נישא לבחירת ליבו המצויה בשלבי הריון מתקדמים והחל      לעבוד לפרנסתו ולפרנסת משפחתו.

(ד)     החייב שילם את כל התשלומים שהושתו נגדו במסגרת צו הכינוס, לרבות הסדרת      התשלומים שבפיגור.

(ה)     לטענת החייב, ישנה תועלת בהכרזתו כפושט רגל, היות ויוכלו להיפרע מחלק נכבד      מחובו וכן החייב עצמו שמנסה לשקם עצמו יוכל לפתוח דף חדש בחייו.

6.     ב"כ הכנ"ר בחן את טענות החייב והודיע בתשובתו, כי אין בתגובת החייב כדי לשנות מעמדתו, כאשר הממצאים המשלימים שהוצגו בפניו באיחור, מחזקים את חוות דעתו המקורית;

-     על פי הרישום הפלילי שהומצא באיחור, הואשם החייב בגין אחזקת כלים להכנת סם שלא לשימוש עצמי, כך שלא מן הנמנע שחלק מחובותיו נוצרו כתוצאה מעיסוקים לא חוקיים.

-     החייב אף הואשם במסירת אינפורמציה לא נכונה לרשויות המס, כשבידי החייב אף לא עלה להקטין חובותיו לרשויות המס.

-     החייב לא מסר הבהרות באשר מה עלה בגורל תמורת מכירת הדירה מטעם גב' שרה מטרי.

-     נכון למועד התשובה, שוב מפגר החייב בתשלומים החודשיים.

-     התברר כי החייב הסתיר מהכנ"ר את עבודתו כעצמאי כיום, כעולה, מאישורים מאוחרים שהציג ובהתאמה גם לא קיבל אישור מוקדם לכך, כמתחייב.

7.     לאחר בחינה ושקילה הגעתי למסקנה, כי דין בקשת החייב להכריז עליו כפושט רגל להידחות.

8.     סעיף 18ה לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"מ - 1980 (להלן - "הפקודה"), מסמיך את בית המשפט להכריז על החייב פושט רגל או לדחות את בקשתו, אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב במטרה לנצל לרעה את הליכי הפש"ר או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו, וזאת לאחר שקיבל חוות דעת של הכנ"ר וקיים דיון בבקשה.

המבחן העיקרי להכרזתו של חייב כפושט רגל על פי הפקודה והכללים שהתפתחו בנדון בפסיקה מתייחס לשאלה האם החייב נהג ונוהג בתום לב.
     בהעדר תום לב אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה.

     בחינת תום הלב מחייבת בדיקת שתי תקופות שונות; הראשונה - תקופת יצירת החובות והשנייה - התנהגות החייב לאחר תחילת ההליכים לאכיפת החיובים השונים כלפיו, לרבות הגשת הבקשה לפשיטת הרגל ובמהלכה.

9.     החייב הגיש בעבר, בשנת 2003, בקשה לפשיטת רגל, כאשר הוא לא השכיל במסגרתה לנצל את ההזדמנות שניתנה לו, כאשר הבקשה נדחתה בשנת 2006 עקב מחדלי החייב.

     קביעות אלו מהוות כלפי החייב מעשה בי-דין למעשה, כשהנטל להוכיח כי החייב זכאי להזדמנות שלישית הינו נטל כבד וממשי.

     בהתאמה ובהעדר נסיבות חדשות וממשיות, אין מקום לאפשר לחייב "מקצה שיפורים" ולכל הפחות, העובדה לפיה עסקינן בבקשה שנייה מחייבת משנה הקפדה, כשמצופה מחייב כאמור שישכיל להקפיד על קלה כחמורה, הן בדרך התנהלות עסקיו משלב ביטול ההליך הקודם והן במהלך ניהול ההליך שבנדון ובפרט הקפדה על תשלומים חודשיים והמצאת מלוא התיעוד והאסמכתאות הנדרשים.

"הכלל בהליכים משפטיים הוא כי פסק דין יוצר מעשה בית דין והשתק. עקרון סופיות הדיון הינו עקרון בסיס בשיטת המשפט. בהתאם, יש לפרש את האפשרות לפתוח שוב בהליך פשיטת רגל לאחר שהליך קודם נדחה על דרך הצמצום במובן זה שלא ניתן להביא שוב בפני בית משפט את אותה מסכת עובדתית שבעניינה כבר ניתנה הכרעה שיפוטית ויש להצביע על עובדות חדשות ונסיבות חדשות המצדיקות הליך חדש לאחר שבהליך קודם נדחתה בקשת החייב. כל פרשנות אחרת של ההיתר לחדש את ההליכים סותרת עקרונות בסיסיים של שיטת המשפט ועומדת בניגוד לכללים המקובלים שעניינם סופיות דיון".
(פש"ר (חיפה) 393/01 תשובה אליהו נ' הכונס הרשמי תק-מח 2002(3), 4657).

10.     בענייננו הייתי נכון להניח כי הליך הפש"ר הקודם כשל כתוצאה מהתמכרותו לסמים וכיום יש מקום לראות בשיקומו של החייב כשינוי נסיבות, המצדיק מתן הזדמנות נוספת.

     מאידך, העובדה לפיה נדרש כבר בשנת 93' להליך פשיטת הרגל הקודם עומדת בסתירה לגירסת החייב לפיה, כשלון עסקיו החל עם התמכרותו לסמים בשנת 1995.

     האמור גם מעלה בספק את עצם גירסתו באשר לנסיבות ההסתבכות הכלכלית.

11.     החייב לא מסר הבהרות ואסמכתאות באשר לדרך יצירת החובות, בזיקה לשנת הפעילות העסקית ולמעורבות אמו וחברתו לחיים בעסקים אלו.

     נטל ההוכחה להציג תשתית נתונים ראוייה המעידה על מהימנות גרסתו באשר לנסיבות הכשלון העסקי מוטל על החייב, ובפרט כשבבקשה שנייה עסקינן כאמור.

"חייב שאינו מגיש דו"חות כאמור ואף לא ראיות אחרות להוכחת הנסיבות בהן הסתבך, לא יוכל לשכנע כי נקלע לחובות בתום לב" (פש"ר (חיפה) 192/03 כנפי נ' הכנ"ר, תק-מח, 2005
(1), 3555, 3557).

"בנסיבות אלה לא נתמכה גרסת החייב לגבי החובות שנוצרו באסמכתאות כנדרש, ונמנעה מהכנ"ר, כמו גם מבית המשפט, האפשרות לקבל תמונה עדכנית מלאה ונכונה באשר לסיבות שהביאו להתדרדרות הכלכלית של החייב" (ראה פש"ר (חיפה) 340/2004 שמש נ' הכנ"ר, תק-מח 2006(1), 2841).

12.     החייב לא מסר הסברים מה עלה בכספי התמורה באשר למכירת הנכס שרכש ונרשם על שם אמו.

13.     החייב לא הקטין חובותיו לרשויות המס.

     החייב אף הואשם במסירת אינפורמציה לא נכונה לרשויות המס, כעולה מהרישום הפלילי שהמציא החייב באיחור ולמרות דרישות.

     חובות והאשמות כאמור, אינם יכולים להיחשב כחובות שנוצרו בתום לב.

"בתי המשפט פסקו, כי חוב המוצהר בין השאר כתוצאה מעבירות מס, הוא חוב שנוצר בחוסר תום לב. כאשר חוב נוצר עקב ביצוע עבירה פלילית, לא יכול המבקש לטעון כי חוב זה נוצר בתום לב.
בנסיבות אלו, לא יהא מקום להכריזו פושט רגל בעתיד, וזאת אף אם ישלם תשלומים חודשיים... וכיוצ"ב. בהתאם אין גם טעם לקיים את ההליך". (תיק פש"ר (חיפה) 116/02 עלי חברמה נ' הכונ"ר (לא פורסם)).

14.     הוא הדין באשר לחוב המזונות שיצר החייב ובהיקף העולה על 100,000 ₪.

     יצירת חוב כאמור הוכר בפסיקה כחוסר תום לב, כשבענייננו הדברים מקבלים משנה תוקף לאור עברו של החייב והיקף החובות בנדון.

"חיוב במזונות איננו דומה לחיוב כספי אחר. גם המחוקק מתייחס באופן שונה לחיוב במזונות. והדברים ברורים ופשוטים:ו שתשלום המזונות הינו, לעיתים, האמצעי היחיד העומד לרשותו של הזכאי למזונות כדי להתקיים.בענייננו מדובר בחיוב לתשלום מזונות לבנו הקטין של החייב. כשלעצמי אני סבור שעצם קיומו של חוב מזונות, ובמיוחד מזונות לקטין כאשר הנסיבות מלמדות על כך שהחייב יכול היה לשלם את חיובו ולא עשה כן, זועק לשמיים את דבר חוסר תום ליבו של החייב. כאמור לעיל, חובו העיקרי של החייב הינו חוב המזונות הנ"ל. לפיכך, הואיל והחוב העיקרי נוצר בחוסר תום לב, ממילא מן הדין לדחות את בקשתו של החייב להכריזו פושט רגל כבר מטעם זה". (ראה פש"ר 81/01 (חיפה) עמרם לוי נ' הכונ"ר (לא פורסם)).

15.     יצירת החובות לצורך צריכת סמים ובפרט כשהרישום הפלילי ביחס לחייב אף מעלה כי הוא כולל עבירות סם שלא לשימוש עצמי, פועלים לחובת החייב ואינם בבחינת חובות שנוצרו בתום לב.

     יש לזכור, כי האינטרס המוכר של החייב, לסייע בשיקומו, אינה עומדת בפני עצמו והוא כפוף גם הוא לעקרון תום הלב, בו לא עומד החייב דנן.

16.     גם במהלך ניהול הליך הפש"ר נהג החייב שלא בתום לב.

     בענייננו כאמור, הדברים מקבלים משנה תוקף ומשנה חומרה, שעה שכבר ניתנה למבקש הזדמנות לחסות תחת הליך פש"ר קודם, כמפורט.

17.     החייב לא הגיש דו"חות חודשיים כסידרם והגישם באיחור וגם זאת לא באופן מלא.

18.     החייב לא צירף אסמכתאות ואינו מציג תמונה מלאה על יכולתו הכלכלית, לרבות בהתייחס למכלול הכנסותיו כיום ולכאורה את עיסוקו כעצמאי ללא כל אישור לכך.

19.     נכון להגשת חוות דעת הכנ"ר פיגר החייב בתשלומים חודשיים רבים, כאשר למועד התשובה שהגיש הכנ"ר לתגובת החייב, שוב פיגר החייב בארבעה תשלומים לקופת הכינוס.

"מי שאינו מציית לצו בית משפט ומפגר בתשלומים חודשיים שהושתו עליו למרות שמדובר בתשלומים מינימאליים, כאמור לעיל, מעיד על עצמו כי הוא מזלזל בהחלטת בית המשפט וכי נקט בהליך פשיטת רגל רק כדי לקבל את הגנת בית המשפט מבלי לעשות מצידו גם לא את המעט שנדרש ממנו למען נושיו". (ראה פש"ר 344/00 חלבי כרמי נ' הכונ"ר).

20.     לאור המכלול המפורט לעיל, ראיתי כאמור לדחות את בקשת החייב להכריזו כפושט רגל.

21.     בהתאמה, הצו לכינוס נכסי החייב מבוטל בזאת וכן מבוטלות ההגבלות שהושתו על החייב, לרבות הצו לעיכוב יציאתו של החייב מהארץ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה פשיטת רגל ?

 2. התנגדות לפשיטת רגל

 3. פסקי דין פשיטת רגל

 4. פשיטת רגל של מובטל

 5. פשיטת רגל בגלל סמים

 6. פשיטת רגל בגלל מרמה

 7. כשלון עסק פשיטת רגל

 8. חוב בהליך פשיטת רגל

 9. ביטול הליך פשיטת רגל

 10. דחיית בקשת פשיטת רגל

 11. בקשת חייב לפשיטת רגל

 12. פשיטת רגל של בני זוג

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. פשיטת רגל - העדפת מרמה

 16. פשיטת רגל בגלל חוב לבנק

 17. סעיף 98 לפקודת פשיטת הרגל

 18. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 19. חוב חצי מיליון פשיטת רגל

 20. העברת מקרקעין בפשיטת רגל

 21. פשיטת רגל בגלל ניהול כושל

 22. התנגדות הכנ''ר לפשיטת רגל

 23. סעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל

 24. בקשה לשלוח התראת פשיטת רגל

 25. בקשת למתן הוראות בפשיטת רגל

 26. ביטול העברת דירה בפשיטת רגל

 27. סעיף 71 ב לפקודת פשיטת הרגל

 28. זכות הקיזוז בדיני פשיטת רגל

 29. ביטול החלטות נאמן בפשיטת רגל

 30. סיבות לדחיית בקשה לפשיטת רגל

 31. סעיף 71 (ב) לפקודת פשיטת רגל

 32. פשיטת רגל בשל כישלונות עסקיים

 33. מסירה כדין של התראת פשיטת רגל

 34. דוגמא להכרזה על חייב פושט רגל

 35. חתימה על ערבות לפני פשיטת רגל

 36. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל בגין ביטול היתר בניה

 38. התנגדות הכנ''ר לבקשת פשיטת רגל

 39. דוגמא לבקשה שהתקבלה לפשיטת רגל

 40. פשיטת רגל בגלל נסיבות משפחתיות

 41. תקנות פשיטת הרגל, התשמ''ה-1985

 42. פשיטת רגל בגלל מלחמת לבנון השניה

 43. הברחת נכסים של חייב בפשיטת רגל

 44. סתירת גרסת החייב בפשיטת רגל בחקירה

 45. פיצויים בגין הגשת בקשה לפשיטת רגל

 46. אי שיתוף פעולה עם חוקרים של הכנ''ר

 47. ניצול לרעה של הליכי משפט בפשיטת רגל

 48. אי שיתוף פעולה מצד החייב בפשיטת רגל

 49. ביטול הענקה של הורה לבנו בפשיטת רגל

 50. הארכת מועד להגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 51. תקנות פשיטת רגל (אגרות), התשמ''ה-1985

 52. פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם-1980

 53. תביעות שהוגשו על פי סעיף 128 לפשיטת רגל

 54. אי העברת מסמכים של חייב בהליך פשיטת רגל

 55. חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל, התשמ"ג-1983

 56. כמה אחוזים מקבל נאמן בפשיטת רגל בבית המגורים ?

 57. סעיף 18ה' לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם – 1980

 58. צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה), תשל"ב-1971

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון