להלן החלטה בנושא בקשת צו הקפאת הליכים במעמד צד אחד:

החלטה

זוהי בקשה ליתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה, על פי צד אחד, לתקופה של 15 ימים, במהלכה תכונסנה אסיפות נושים לאישור הצעת ההסדר, אשר מוגשת מטעם המבקשות, שתקראנה להלן "פלנוס".

המבקשות טוענות שהן נושות מובטחות של החברה ביחד עם כלל חברה לביטוח בע"מ ומיטבית עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ בסכום כולל של קרוב ל- 50 מיליון ₪. הבקשה הוגשה בהסכמתן של מיטבית וכלל. החברה וחברות הבנות שלה "קבוצת אגם" משמשת קבלן ראשי או משנה של קשת מוצרים בענף המתכת.
עוד נטען כי ההצעה להסדר נושים נסמכת על מתווה השקעה שגובש עם מנהלי החברה ובעלי השליטה בה.

לפי המתואר נקלעה החברה למשבר פיננסי חמור המקשה על פעילותה השוטפת עד כדי חשש ממשי כי ללא הזרמת הון חיצוני אל החברה, כפי שמוצע במסגרת ההסדר (נספח א' לבקשה) עלולה החברה לקרוס בטווח זמן של ימים ספורים. הסיבות למשבר תוארו בבקשה ונעוצות בעיקרן ממשבר האשראי העולמי.

לפי מצבת החובות מגיעה הנשייה לסך של כ- 89 מיליון ₪. בנוסף למבקשות וכלל ומיטבית, הנושות המובטחות, רשומים שעבודים בסכומים בלתי ידועים לטובת פמה מימון 1992 בע"מ לרכישת רכב וחמית פתרונות מימון בע"מ לרכישת ציוד מסוג כרסומת ממוחשבת.
לנושים בדין קדימה, ובכללם כ- 300 עובדים, כ- 5 מיליון ₪ וכ- 26 מיליון ₪ לנושים בלתי מובטחים.

לטענת המבקשות, מדובר בבקשה יוצאת דופן בטיבה, ואכן על פני הדברים - כך נראה.
הבקשה מוגשת על ידי הנושות המובטחות של החברה, ביחד עם הסדר נושים מפורט המציע המשך העסקה בתקופה הקרובה של כ- 300 עובדי החברה, פרעון של 100% מחובות הנושים בדין קדימה ו- 70% מהנושים הבלתי מובטחים - הכל תוך שמירה על פעילותה של החברה כעסק חי.

עיקרי הצעת המבקשות להסדר - הזרמה של 12 מיליון ₪ תמורת הקצאת 42.5% מניות בכורה א' בחברה. מחצית מהסכום תוזרם בתוך 3 ימי עבודה ממועד אישור הסדר הנושים, והמחצית האחרת במהלך תקופה של עד 6 חודשים מאותו מועד. כמחצית מקרן חובה של המבקשות יומר למניות, שבסופו של יום תחזקנה ב- 85% מהון המניות הנפרע של החברה, בעוד שבעלי השליטה כיום יחזיקו יחדיו ב- 15% מהון המניות.
עוד הוצע, כי פלנוס כלל ומיטבית לא יעמידו לפרעון מיידי את יתרת הלוואותיהם לנוכח ההפרה הצפויה הוודאית, אלא ניתנת דחייה לתקופה של 12 חודשים נוספים בכל הקשור לתחילת פרעון קרן ההלוואה, ופרעון ההלוואה נפרס ל- 6 שנים במקום תקופה בת שנתיים, כפי שנקבע בהסכם המקורי בין הצדדים. כלל ומיטבית הסכימו להמיר חלק מהחוב לשטר הון בלתי מובטח.

נימוקים אלה, והתקופה הקצרה המבוקשת להקפאה, מצדיקים מתן צו הקפאת הליכים נגד החברה על פי צד אחד. תקופת ההקפאה תהא למשך 15 ימים ועד ליום 31.12.2008, וזאת לשם גיבושו ואישורו של הסדר הנושים בין החברה ונושיה.
אני נעתרת לבקשה ומורה על מינויו של עו"ד אבנר כהן כנאמן לצורך הבאת ההסדר לנושים, השלמתו והוצאתו לפועל של ההסדר על פי עקרונות הצעת ההסדר.
אסיפות נושים לסוגיהן תכונסנה תוך 10 ימים מהיום. לצורכי הצבעה בלבד יקבע סך הנשייה בלבד בהתאם לאמור בספרי החברה. הנאמן יפרסם לאלתר הודעות בשני עיתונים, אחד כלכלי, בדבר כינוסן של אסיפות הנושים.
במהלך תקופת ההקפאה לא ניתן יהיה להמשיך ולפתוח בשום הליך משפטי כנגד החברה או כנגד בטוחות שהועמדו על ידה אלא ברשות בית המשפט.
הנאמן רשאי לפתוח חשבון או חשבונות נאמנות לטובת החברה, שם יוקמו לו זכויות חתימה.
הנאמן רשאי לפקח על פעולות החברה בעזרת צוות של המבקשות, או כפי שיקבע על ידו, על מנת להבטיח שלא יגרם נזק לחברה במהלך תקופת ההקפאה, ולצורך כך הוא רשאי לעיין בכל ספרי החברה ולדרוש כל נתון שיצטרך להשלמת הסדר הנושים והסדר ההשקעה.

ההחלטה תשלח לנאמן על מנת להפיצה בין הצדדים הרלוונטיים וכן ימסור העתק הבקשה וההחלטה לכנ"ר.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון