בקשה למתן הפטר

ככלל בבסיס צו להפטר, גלומה ההכרה באינטרס של פושט הרגל , אשר נקלע בתום לב לחובות ואינו מסוגל לפורעם, לפתוח דף חדש בחייו, בחלוף תקופה מתאימה ומשלא נראית תועלת לנושים בהמשך ניהול ההליך.

מאחר ומתן הפטר לחייב המשחרר אותו מחובותיו פוגעת בזכות הקניין של הנושים, על בית המשפט הדן בבקשה להפטר, לאזן בין מתן אפשרות לפושט הרגל לפתוח דף חדש בחייו לבין הפגיעה בזכות הקניין של הנושים המוגנת לפי סעיף 3 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

בין השיקולים שעל בית משפט לשקול בבקשת החייב למתן צו הפטר, על בית המשפט להביא בחשבון את התנהגותו של החייב לפני ובמהלך הליכי פשיטת הרגל; את האמור בתסקיר שהוגש על ידי הכונס הרשמי; את עמדת הנושים וכן את התועלת לנושים בהמשכת הליכי פשיטת הרגל.

להלן החלטה בנושא בקשה למתן הפטר:

החלטה

1.     בפני בקשת החייב מיום 31/05/07 למתן הפטר לפי סעיף 61 לפקודה.

ביום 02/08/01 ניתן צו כינוס לנכסי החייב, על פי בקשתו, בגין חובות מוצהרים בסך
4,274,858 ל- 14 נושים.

ביום 14/07/04 הוכרז החייב פושט רגל. נקבע כי חובות החייב נוצרו כתוצאה מניהול עסקים באופן כושל ומבלי שדבק חוסר תום לב בדרך התנהלותו, וכי יש להיעתר לבקשת החייב להכריזו פושט רגל.

ביום 31/10/04 מונה עו"ד דידי אופיר כנאמן לנכסי החייב.

2.     על החייב הושתו תשלומים עיתיים בסך 1,000 ₪, החל מיום 01/09/01.

ביום 26/07/02 הופחת התשלום החודשי לסך 300 ₪, החל מיום 01/07/02.

במסגרת בש"א 3019/06, נעתר בית המשפט (כב' השופט אטרש) ביום 21/03/07, לבקשת הנאמן להגדלת התשלום העיתי (לאחר שהחייב החל לקבל פנסיה מכהונתו כחבר כנסת), כך שהתשלום החודשי הועלה לסך 3,000 ₪ רטרואקטיבית מינואר 2005. עקב ההגדלה הרטרואקטיבית נוצרו לחייב פיגורים, אשר נקבע כי הם ישולמו בתשלומים חודשיים של 1,000 ₪, בנוסף לתשלום החודשי האמור.

3.     החייב מבקש בבקשה שבנדון כי יינתן לו צו הפטר חלוט כנגד הכספים המופקדים בקופת הכינוס וכנגד חלקו בעזבון אביו המנוח, אשר עתיד להתקבל לקופת הכינוס בסך של כ- 120,000 ₪.

לטענת החייב, מוצו כל הליכי הכינוס בעניינו, החובות צומצמו מסך של 5,300,000 ₪ לסך של 1,834,188 ₪, לאחר מימוש נכסים. כמו כן הציג החייב את הסכמת עיקר הנושים לבקשתו.

4.     מהתסקיר מטעם הכנ"ר שהוגש בחודש 10/07 עולה כי הנאמן בדק ואישר 11 תביעות חוב בסך 4,059,441 ₪ (מתוך סך של 7,776,425 ₪ שנתבעו).

על פי התסקיר לזכות החייב בקופת הכנ"ר 48,072 ₪, לאחר תשלום שכ"ט והוצאות נאמן, דיבידנד לנושים וכן שכר השגחת הכנ"ר. לחובת החייב פיגורים בתשלומים החודשיים בסך 54,748 ₪ (לאחר שהועלה התשלום החודשי באופן רטרואקטיבי, כאמור). בהתאם להחלטת בית משפט משלם החייב את הפיגורים החודשיים בתוספת 1,000 ₪ לתשלום החודשי.

על פי תחשיב הכנ"ר הכספים המופקדים בקופה מגיעים לחלוקת דיבידנד שני בשיעור 0.5% (קרן) לנושים בדין רגיל, ותשלום יתרת שכ"ט והוצאות הנאמן והכנ"ר. חישוב זה הינו ללא חלקו של החייב בעיזבון, שטרם נתקבל לקופת הכינוס.

להוסיף, כי מהנתונים שהוצגו על ידי החייב, ולא זכו לתגובת הכנ"ר והנאמן (למרות דרישות והחלטות בעניין), ברור הוא כי הנתונים הכספיים שהוצגו בתסקיר אינם מעודכנים למועד כתיבת החלטה זו וכי בפועל פחת היקף החובות של החייב, כמו גם גדל היקף הסכומים שהופקדו בקופת הכינוס, בהשוואה לנתונים שפורטו לעיל.

לציין, כי בתסקיר ו/או בתגובות הנאמן גם אין פירוט באשר להיקף הכספים הכולל שהופקד בקופה, כמו גם היקפי הכספים שחולקו במסגרת דיבדנדים לנושים בתיק.

ביום 20/08/07 נשלחה בקשת ההפטר על ידי הכנ"ר לכל נושי החייב, ונכון למועד עריכת התסקיר התקבלה התנגדות בנק לאומי בלבד.
ב"כ הכנ"ר ביקשה לקבל עמדת יתר הנושים טרם הכרעה בבקשה.

5.     לציין כי החייב מבקש, לחילופין לבקשתו להפטר, בקשה להפחתת התשלום החודשי לסך של 1,500 ₪ (בש"א 3376/07), וזיכוי לשלושה חודשים מינואר 2005 ועד אפריל 2005. לטענתו לא השתכר כפי שצוין בהחלטת בית המשפט (במסגרת בש"א 3019/06) בחודשים האמורים, כאשר החיוב החודשי שנקבע לו גבוה, בזיקה להיקף הכנסותיו ונסיבותיו.

החייב טוען להתדרדרות במצבו הבריאותי (אירוע מוחי קל, בעיות סוכר ולחץ דם וטיפול תרופתי יום יומי ), כשהוא נעדר יכולת להשתכר מעבר למה שמקבל בתשלומי הפנסיה. על שולחנו סמוכים שלושה ילדים, מעבר לשלושת ילדיו מנישואין קודמים, המגיעים אליו בסופי שבוע. אשתו הנוכחית אינה עובדת ונטל הפרנסה מוטל על כתפיו.

הנאמן מתנגד לבקשה זו וטען כי לא חל שינוי נסיבות מאז החלטת בית המשפט מיום 21/03/07 (כב' השופט אטרש), אשר השיתה על החייב תשלום עיתי בסך 3,000 ₪ כאמור.

6.     בבקשות התקיים בפניי דיון ביום 21/01/08. בדיון חזר החייב על נימוקי בקשתו.

כעולה מהצהרות הצדדים בדיון, היה על ב"כ הכנ"ר והנאמן לשלוח תגובות עדכניות, תוך התייחסות נקודתית לעניין בקשת ההפטר בהקשר לנקודות שהועלו בדיון כמו גם לבקשה להקטנת התשלומים החודשיים, לרבות נושא הפיגורים וכן לטענות החייב באשר לעמדות נושים שונים, היקף החיובים השונים ובפרט לעניין היקף החוב כלפי בנק משכן, שלטענתו מגיע רק כדי 400,000 ₪ (בגין דמי ניהול).

בהמשך ומשהתברר כי התיק העיקרי אינו בנמצא נדרשו ב"כ הכנ"ר והנאמן גם לפעול לשחזור התיק העיקרי.

דא עקא ועד למועד זה, לא העביר ב"כ הכנ"ר תגובה לבקשות שבנדון, על אף מספר ארכות שניתנו (ראה החלטות מיום 18/02/08 ו- 02/03/08, לפיהן ניתנה לב"כ הכנ"ר והנאמן ארכה עד ליום 12/03/08).

התיק העיקרי לא שוחזר, מלבד צירוף העתק מבקשת החייב לפשיטת רגל, ובלא שניתן כל הסבר להתנהלות האמורה.
גם תגובות ענייניות ופרטניות לטענות החייב כפי שהוצגו בישיבת יום 21/01/08 ובטיעונים השונים בכתב, לא הוצגו בפני על ידי הכנ"ר והנאמן, ולמרות החלטות ברורות בעניין.

7.     ביום 17/02/08 נתקבלה הודעה מטעם החייב, במסגרתה טען כי בקופת הכינוס נצבר סך של 300,000 ₪ - חסכונות החייב מהיותו חבר כנסת ותשלומים עיתיים שהעביר, ובנוסף עתיד להשתלם לקופת הכינוס סך של 120,000 ₪ מעיזבון אביו של החייב.

החייב גם צרף להודעתו את תגובת הנושים העיקריים לבקשת ההפטר;

בנק לאומי, בנק הפועלים ובנק פועלים - משכן הותירו את ההכרעה בבקשה לשיקול דעת בית המשפט, כשהאמור מתפרש כי הנ"ל אינם מתנגדים לבקשה, בכפוף לקבלת חלקם בנכסי העיזבון.

לציין, כי ב"כ בנק משכן, עו"ד שטמר, בניגוד לבנק עצמו, הביע התנגדות לבקשה, מאחר ולטענתו החייב לא הציע כל הסדר, פרט לחלקו בעיזבון ולכספים שנצטברו בקופה, ואין די בכך.

8.     למרות דרישה וארכה לא נמסרו הבהרות לעמדות הסותרות של הבנק ובא-כוחו, ובהתאמה מן הדין לראות את עמדת הנושה עצמו כעמדה המחייבת, מבלי לייחס משקל כלשהו לעמדת בא-כוח, המשמש כשלוחו בלבד.

להוסיף, כי ביום 26/02/08 בלבד הגיש הנאמן תגובה כללית, שאינה תואמת את הדגשים המפורטים כאמור בדיון מיום 21/01/08. מהתגובה עולה, כי הנאמן אינו מתנגד למתן צו הפטר בכפוף להודעה מוסכמת של בנק משכן ובא כוחו, (לאור חוסר ההתאמה בהודעותיהם), וכן בכפוף לסילוק הפיגורים והעברת חלקו של החייב בעיזבון אביו, לקופת הכינוס.

כאמור, תגובה זו איננה כוללת את הפירוט הענייני כפי שנדרש ביחס למספר נושאים, כשהנאמן בחר בתגובתו להסתפק בהפניות כלליות וסתמיות. על אף החלטה בנדון, לא הוגשה תגובה משלימה ומפורטת מטעם הנאמן ו/או הכנ"ר וכן לא שוחזר התיק הכולל עד היום (לרבות לדוגמא נתונים באשר לחלוקת דיבדנדים וכן נתונים בסיסיים אחרים, אשר בהכרח מצויים בידיעת הנאמן וב"כ הכנ"ר).

לציין, כי הנאמן התמנה גם כמנהל עיזבון אביו המנוח של החייב וגם בהקשר זה לא הוצג בפניי עדכון מלא וראוי.

דיון;

9.     ככלל בבסיס צו להפטר, גלומה ההכרה באינטרס של פושט הרגל , אשר נקלע בתום לב לחובות ואינו מסוגל לפורעם, לפתוח דף חדש בחייו, בחלוף תקופה מתאימה ומשלא נראית תועלת לנושים בהמשך ניהול ההליך.

מאחר ומתן הפטר לחייב המשחרר אותו מחובותיו פוגעת בזכות הקניין של הנושים, על בית המשפט הדן בבקשה להפטר, לאזן בין מתן אפשרות לפושט הרגל לפתוח דף חדש בחייו לבין הפגיעה בזכות הקניין של הנושים המוגנת לפי סעיף 3 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

בין השיקולים שעל בית משפט לשקול בבקשת החייב למתן צו הפטר, על בית המשפט להביא בחשבון את התנהגותו של החייב לפני ובמהלך הליכי פשיטת הרגל; את האמור בתסקיר שהוגש על ידי הכונס הרשמי; את עמדת הנושים וכן את התועלת לנושים בהמשכת הליכי פשיטת הרגל.

(ראה, ש' לוין א' גרוניס - פשיטת רגל (מהדורה שניה) עמ' 193, וכן בש"א 9446/04 תיק פש"ר 694/02, שעיה חיים נ' הכנ"ר, תק-מח 2005(2) 2570, וכן סעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל).

10.     בענייננו, לאחר בחינה ושקילה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל, על דרך של מתן ההפטר מותנה, זאת לאחר שחלקו של החייב בעיזבון אביו ישתלם לקופת הכינוס ויוסדר תשלום נוסף לקופת הכינוס, כפי שיפורט.

     כשיקולים מרכזיים לענייננו, יש לציין את התקופה הארוכה בה מתמשך ההליך, את כושרו המוגבל של החייב, את היקף הכספים שהצטברו עד כה בקופה, את עמדת עיקר הנושים שאינם מתנגדים לבקשה ואת חוסר המעש החלקי מצד הנאמן ובא-כוח הכנ"ר.

11.     ההליכים בתיק שבנדון מתנהלים שנים ארוכות, כאשר החייב מצידו פעל כמצופה לצמצום חובותיו להפקדת תשלומים חודשיים;

     החייב בטיעונים המפורטים שהציג טען, כי חובותיו צומצמו לסך של כ- 1.8 מיליון ₪, שיעור שהינו נמוך משמעותית מהיקף החובות המוצהרים ומתביעות החוב שהוגשו.

     החייב גם הציג פירוט באשר למהלכים והליכים הנוגעים לחובותיו כלפי נושים שונים, לרבות פרעון חובות באמצעות ערבים ו/או מימוש נכסים.

     הנאמן, למרות החלטות במסגרתן נדרש להתייחס למגוון טענות שהציג החייב בנדון, לרבות בנוגע להיקף הנשייה המעודכן בעקבות התפתחויות שהתרחשו משלב צו הכינוס, לא פעל על פי ההחלטות והסתפק בתגובת כלליות.

     בנסיבות ולצורך החלטה זו, אני רואה, על כן, לתת משקל לטענות החייב בנדון ואשר ככלל לא נסתרו.

     החייב פירט באשר להיקף הסכומים שהצטברו בקופת הכינוס וגם בנקודה זו לא הוצגו תגובות מעודכנות מצד הנאמן וב"כ הכנ"ר.

     על בסיס הנתונים שהציג החייב לעניין היקף סיכויי הנשייה המעודכנים והכספים שהצטברו, לעומת זאת בקופה, כולל חלקו בעיזבון אביו המנוח, נכון להניח כי הנושים יזכו לחלק לא מבוטל מחובותיהם (כ- 20% לכל הפחות), גם אם יופטר החייב.

12.     גם טענות החייב באשר לכושר והיקף השתכרותו בזיקה להתאמת התשלום החודשי שנקבע בהחלטה מיום 21.03.07 (בש"א 3019/06) לנסיבותיו כיום, לא זכו למענה ענייני מצד הנאמן למרות שנדרש לכך.

     הנאמן בחר להסתפק בהפניה להחלטה הנ"ל.

     בנסיבות ולאחר עיון במכלול הנתונים והנסיבות כפי שהן עולים מהתיעוד החלקי שהוצג בפניי, ראיתי לתת משקל לטענות החייב בנושא זה.

     בהקשר זה, אני רואה להוסיף כי בנסיבות אין מקום לייחס לחייב חוסר תום לב בדרך התנהלותו, לרבות חובות הפיגורים שנוצרו, זאת על רקע ההגדלה המשמעותית ביותר, בהיקף התשלום החודשי שנפסק לו, אל מול הנתונים כפי שהוצגו על ידו במסגרת תגובותיו השונות בבקשות שבנדון (לרבות שינוי בסכומי הפנסיה, במועד בו החלה הפנסיה להשתלם ובהיקף הנפשות הנתמכות על ידו), ובפרט שעה שהנאמן וב"כ הכנ"ר לא ראו להציג תגובה עניינית לטענות אלו.

     מכל מקום, בהקשר זה יש לזכור כי על פי החלטה שיפוטית נפרס חוב הפיגורים לפריסה ארוכת שנים.

13.     הנושים המרכזיים של החייב והמהווים את עיקר היקף הנשייה לא התנגדו לבקשה, כאשר נושים אחרים לא ראו להציג עמדה, זאת למרות שעולה מהתסקיר הודעות מתאימות נשלחו לנושים.
     (לעמדה הסותרת שהציג ב"כ בנק משכן, בהשוואה לעמדת הבנק עצמו, כאמור לא ראיתי לייחס כל משקל לצורך הבקשה שבפניי).

     לאי ההתנגדות לבקשה מצד עיקר הנושים ולאדישות שמגלים יתרת הנושים, משקל מרכזי בבקשה להפטר, שעה שמבקשים לבחון את אינטרס הנושים בזיקה לבקשת ההפטר.

14.     בשנים הארוכות שחלפו מאז תחילת ההליך, התנהל החייב, ככלל, בתום לב, גילה מעורבות, פעילות, אכפתיות ונמרצות, לקדם את ענייניו לתועלת משפחתו ואף נושיו, כשהתנהלות כאמור מצדיקה גם היא את בקשת החייב לאפשר לו סוף סוף לפתוח דף חדש בחייו.

     נסיבותיו האישיות של החייב, כמו גם מצבו הרפואי תומכים גם הם בבקשה.

15.     לא נוכחתי בנסיבות ולרבות לאור דרך ההתנהלות הכוללת, כי בהמשך ההליכים צפויה תועלת ממשית לנושים ו/או לחייב.

     בשל היקף חוב הפיגורים שנפרס כשלעצמו לתקופה ארוכה של מספר שנים, והנסיבות הכוללות שהוצגו בפניי, אני גם לא רואה להתנות את מתן ההפטר בסילוק מלוא חוב הפיגורים האמור.

16.     לאור המכלול ולאחר שקילה ואיזון, אני רואה להיעתר לבקשת החייב ליתן לו הפטר ממכלול חובותיו שהצטברו עד למועד צו הכינוס, וזאת בתנאים המצטברים הבאים;

-     חלקו של החייב בעיזבון אביו, וכפי שמומש על ידי הנאמן המשמש כמנהל עיזבון המנוח, יועבר לטובת קופת הכינוס.

-     החייב ישלם סך של 24,000 ₪ בתשלומים חודשיים רצופים ושווים של 2,000 ₪ לחודש, החל מחודש 4/08.
     מובהר, כי תשלומים אלו יהוו את התשלומים החודשיים שעל החייב לשלם לקופת הכינוס, עד להפטרו, וזאת החל מתשלום חודש 4/08.
     החייב חופשי לשלם את הסך הנ"ל בתשלום חד-פעמי או בפריסת תשלומים מצומצמת יותר, ובהתאמה יופטר בלוח זמנים קצר יותר.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון