ביטוח מנהלים פיצויים - עורך דין

להלן פסק דין בנושא רווחים שנצברו בביטוח מנהלים:

פסק דין

הסוגייה העומדת להכרעתנו במסגרת תובענה שהוגשה על דרך של המרצת פתיחה, מה דינם של כספים שנצברו בביטוח המנהלים בגין רווחים - האם כספים אלו שייכים לעובד או למעביד.

העובדות שעלו מכתבי הטענות והמסמכים שצורפו לתיק ביה"ד:
1. בין המבקשת למשיב 1 התקיימו יחסי עובד-מעביד.

2. בתקופת העבודה הועברו כספים לפוליסה ע"י המבקשת על חשבון תגמולים ופיצויים.

3. המשיב פוטר מעבודתו והיה זכאי לפיצויי פיטורים.

4. המשיב משך מכספי הפוליסה סך של 62,018 ₪ וקיבל סך נוסף מהמבקשת בסכום של 23,561 ₪. סה"כ קיבל המשיב על חשבון פיצויי פיטורים - 90,373 ₪.

5. המשיב הגיש תביעה לבית הדין (עב' 2802/07). בתביעה נתבעו הרכיבים הבאים:
א. סך של 19,929 ₪ בגין יתרת פיצויי פיטורים.
ב. סך של 6,299 ₪ בגין דמי הודעה מוקדמת.
ג. סך של 6,812 ₪ בגין פדיון ימי חופשה.
ד. סך של 3,180 ₪ בגין דמי הבראה.

6. בדיון בבית הדין במסגרת תיק עב 3902/07, הגיעו הצדדים להסכם פשרה, שקיבל תוקף של פסק דין ביום 22.1.08. על פי ההסכם התחייבה המבקשת לשלם למשיב 16,261 ₪ נטו כהפרש פיצויי פיטורים וסך של 3,757 ₪ כולל מע"מ כשכ"ט עו"ד. סה"כ התחייבה המבקשת לשלם למשיב 20,018 ₪.

7. במסמך מאת המשיבה 2 שאצלה התנהלה פוליסת ביטוח המנהלים מופיע בנוסף לפדיון הפיצויים והתגמולים, רכיב נוסף בשם "פדיון נוסף" בסך 22,224 ₪.

8. הסך של 22,224 ₪ מהווה רווחים שהניבו כספי הפיצויים במהלך חיי הפוליסה.

9. על פי תנאי הפוליסה, הסכום הנ"ל אינו נפדה יחד עם הפיצויים אלא מועבר בעת הפדיון לרכיב התגמולים הצבורים בפוליסה.

10. סעיף 8 ח' לתנאי הפוליסה קובע את ערך פדיון כספי הפיצויים באופן הבא:

"ערך פדיון מרכיב הפיצויים בפוליסה יהיה שווה לסכום הנמוך מבין (1) או (2) להלן, כאשר:

  1. סך כל הפרמיות ששולמו ע"ח פיצויים כשהן משוערכות עפ"י תוצאות ההשקעות, בהתאם להוראות המתאימות ב"תכנית הביטוח".
  2. סך כל הפרמיות ששולמו ע"ח הפיצויים, כשלכל פרמיה כאמור יתווספו הפרשי הצמדה למדד, מן "המדד הקבוע" ועד למדד האחרון הידוע ביום תשלום הפיצויים האמור.

לעניין סעיף זה "המדד הקובע":
א. לגבי תשלום פרמיה שבוצע בין האחד בחודש של זמן הפרעון וןעד ה- 15 באותו חודש - הוא המדד שפורסם בגין החודש בו בוצע התשלום.
ב. לגבי תשלום פרמיה שבוצע בין ה-16 בחודש של זמן הפרעון ועד תום החודש - הוא המדד שפורסם בגין החודש העוקב.

11. במקרה דנן, סך כל הפרמיות ששולמו ע"ח פיצויי הפיטורים, היה גבוה מסך כל הפרמיות ששולמו על חשבון הפיצויים בתוספת הפרשי הצמדה וערך פדיון מרכיב פיצויי הפיטורים היה כאמור בפסקה 2 לסעיף 8 הנ"ל, לפיכך יתרת הכספים שנותרה התווספה והועברה לתגמולים.

טענות הצדדים:
לטענת המבקשת, כספי הפיצויים בביטוח המנהלים שייכים למעביד, ומאחר ולא הועלתה טענה כי הצדדים עמדו בתנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, לפיכך הסיכון והסיכוי ברווח הצומח מהכספים שהופקדו ברכיב פיצויי פיטורים בפוליסה, הינו על המעביד. על כן אם כספים אלה מניבים רווחים הם שייכים למעביד ואם לכספים אלה תשואה שלילית, על המעביד להשלים את הסכום, עם תשלום פיצויי הפיטורים.
בנוסף טוענת המבקשת כי משהגיעו הצדדים להסדר פשרה והוסכם כי המשיב יקבל סך של 20,018 ₪ בגין פיצויי פיטורים ושכ"ט עו"ד, אין היא חייבת לשלם למשיב סכום נוסף מעבר להסכם.
לחלופין טוענת המבקשת כי יש לבטל את ההסכם שהוסכם ביניהם, בשל טעות משותפת של הצדדים בעת קשירת ההסכם באשר לסכומים המצויים בביטוח המנהלים.

לטענת המשיב, הסך של 22,224 ₪, הינם רווחים שהניבו הפיצויים במהלך חיי הפוליסה, אשר על פי תנאי הפוליסה אינם נפדים יחד עם הפיצויים אלא מועברים בעת הפדיון לרכיב התגמולים. לפיכך דינם כדין כספי התגמולים והינם שייכים למשיב.

לטענת המשיבה 2, הסכום השנוי במחלוקת הצבור בפוליסה בסך 22,224 ₪ מהווה רווחים שהניבו כספי הפיצויים במהלך תקופת הפוליסה, אשר על פי תנאי הפוליסה אינם נפדים יחד עם הפיצויים אלא מועברים בעת הפדיון לרכיב התגמולים.
במקרה דנן פדיון כספי הפיצויים למשיב 1 בוצע על פי התנאים הקבועים בפוליסה ויתרת הסכום הועברה לתגמולים.

הכרעה:
לאחר שעיינו בטיעוני הצדדים ובמסמכים שצורפו באנו לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.
נציין כי הצדדים ויתרו על חקירות העדים בתיק וביקשו לסכם בכתב.
לצורך ההכרעה בתביעה דנן, נתבקשה תגובת המפקח על הביטוח במשרד האוצר באשר לסוגייה הנתונה במחלוקת בתיק. מעמדת מחלקת ביטוח חיים באגף שוק ההון במשרד האוצר עולה כי בפוליסות לביטוח עובדים שכירים שהונפקו לפני ה- 1.1.04 נכלל סעיף בנוסח 8 ח' דלעיל בהתאם לסעיף הנ"ל:

"במידה והתשואה על השקעת כספי הפיצויים בפוליסה תהיה גבוהה משיעור עליית המדד, תיוחס התשואה העודפת למרכיב התגמולים בפוליסה ולא למרכיב הפיצויים. באופן דומה, במידה ששיעור עליית המדד יהיה גבוה מהתשואה על השקעת כספי הפיצויים, ייוחס ההפרש למרכיב התגמולים. יש לציין כי במקביל מנוכים דמי הניהול שגובה חברת הביטוח בשל מרכיב הפיצויים בפוליסה, מתוך מרכיב התגמולים בפוליסה ולא מתוך מרכיב הפיצויים."

העולה מעמדת משרד האוצר כי הרווחים הנצברים כתוצאה מהשקעת כספי הפיצויים בפוליסה, תשוייך לרכיב התגמולים בפוליסה ולא לרכיב פיצויי הפיטורים. בנוסף, מעיון בפוליסת ביטוח המנהלים עולה כי ערך פדיון הפוליסה יהיה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ומה שמעבר לכך, אינו חלק מרכיב פיצויי הפיטורים (סעיף 8 ח' לפוליסה).
אמנם צודק ב"כ המבקשים כי משהוסכם בין הצדדים כי סכום הפשרה יהיה על סך 20,018 ₪, לא ניתן לדרוש מהמבקשים לשלם סכום נוסף מעבר לסכום זה, במסגרת פיצויי פיטורים. אולם משהגענו למסקנה כי סכום זה שייך לרכיב התגמולים ולא ניתן לשייכו עוד במסגרת פיצויי פיטורים, הרי שהסכום שייך למשיב בלבד ואין לו כל נגיעה למבקשים משעסקינן בתגמולים. כפי שברכיב התגמולים למעביד מרגע שהפריש לעובד רכיב זה, אינו יכול שוב לגעת בכספים והם שייכים לעובד בלבד.
בהודעת חברת הביטוח נכתב במפורש כי סכום זה מהווה רווח על כספי הפיצויים שהופקדו. לאחר שהצדדים לא ביקשו לחקור עדים בתיק, אנו מקבלים את הנחת היסוד כי אותו סכום בסך 22,224 ₪ הינו רווח שהניבו כספי הפיצויים במהלך חיי הפוליסה והמשיבה 2 נהגה על פי התנאים הקבועים בפוליסה ועל פי דין, כמופיע בעמדת משרד האוצר

סוף דבר:
התובענה נדחית. הסכום השנוי במחלוקת והצבור בפוליסה בסך 22,224 ₪ או כערכו היום, שייך למשיב. לסכום ששולם במסגרת הסכם הפשרה אין נגיעה לסך הנ"ל.
המבקשים ישאו בהוצאות משפט בסך 500 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪ בתוספת מע"מ כדין למשיב ובסך של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין למשיבה 2.

זכות ערעור לצדדים לבית הדין הארצי בירושלים בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון