ישיבת דיווח בעניין הלנת שכר

מעיון בנתונים שהגישו נציגי המדינה וההסתדרות עובר לישיבת הדיווח, עולה, כי לעת הזאת מולן שכרם של עובדים בכ - 24 רשויות. לכל הרשויות הללו מונה חשב מלווה. חשבים אלה ממשיכים בתפקידם אף עת ממונה ועדה קרואה. בד בבד שוקדים בודקי תוכניות ההבראה במשרד הפנים, על בדיקתן של תוכניות הבראה. ב - 6 מן הרשויות מלינות השכר (באקה - ג'ת, דבוריה, טובא זנגריה, טייבה, ירכא, נחף) הועבר ראש הרשות מתפקידו או/ו פוזרה מועצת הרשות ומונתה ועדה קרואה. במרבית הרשויות מלינות השכר המדובר בהלנה של עד 3 חודשי שכר. במקצת מן הרשויות, המדובר בהלנה של 6 חודשים ומעלה. באשר לרשויות אלו פירט מר פינצי את הצעדים הדרסטיים הנעשים להבראת הרשות: טייבה (הלנה של מעל לשנה) - הרשות בהסדר נושים, הנאמן שילם שכר העובדים לחודשים אוגוסט - דצמבר (כולל); נחף (8 חודשי חוב בגין העבר. מחודש יולי משולם השכר השוטף) - ראש הרשות הועבר מתפקידו, הרשות תגבש תוכנית הבראה; ירכא (16 חודשי הלנה) - ראש הרשות הממונה הותקף פיזית פעמיים, מונה גזבר חדש, הוגשה טיוטת תוכנית הבראה אשר תידון בעוד כשבועיים במשרד הפנים; טובא זנגריה (6 חודשי הלנה) - מועצת הרשות פוזרה ביום 1.11.2007, הרשות תגבש תוכנית הבראה; מג'אר (5 חודשי הלנה) - ניתנה לרשות ארכה לגבש תוכנית הבראה עד אמצע ינואר 2008, שאם לא כן משרד הפנים יכפה תוכנית הבראה על הרשות.

בעיית הלנת השכר במועצות הדתיות וסוגיית הבראתן, יתקשו לבוא על פתרונן מבלי שינויים במצב המשפטי החל בנוגע לכלל סוגיות מימון המועצות. לצורך זה יש לקדם את התיקונים המוצעים בחוק שירותי הדת היהודיים. עניין זה, מצריך הסדרה זה שנים רבות וכל דיחוי בהסדרתו מעכב את הבראת המועצות הדתיות ואת פתרון הלנת שכר העובדים. בתוך כך, אנו מסבים פעם נוספת את תשומת הלב לעובדה, כי על פי נתוני הצדדים, נוסחאות חישוב תקציבן של המועצות הדתיות, מביא לכך שבחלק מן המועצות, אף העברה של מלוא התקציב, לרבות חלקה של הרשות המקומית, לא יאפשר התנהלות מאוזנת תקציבית של המועצה.

להלן החלטה בנושא

החלטה

1.     ביום י"ז טבת התשס"ח (26.12.2007), התקיימה בפני ישיבת דיווח נוספת בהליך זה. להלן יובאו עיקרי הדברים שעלו בישיבת הדיווח והנחיות להגשת תשובות ונתונים נוספים.

2.     הלנת השכר ברשויות המקומיות

א.     תקנות העיריות (כללים למינוי ועדה למילוי תפקידי ראש הרשות והמועצה) (תיקון) - בפרוטוקול הדיון שהתקיים בפני בית הדין ביום 21.3.2007, נרשמה הודעת מר רענן דינור, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לפיה תובא בפני הממשלה הצעת החלטה לתיקון התקנות לעיל (להלן - התקנות) "באופן שתיקבע בהן עילה נוספת כהוראת שעה למינוי של ועדה קרואה, המתייחסת לרשות אשר לא שילמה שכר (על כל מרכיביו) במשך יותר מחודשיים ימים, לרבע או יותר מעובדיה. התקנות יועברו לאישור ועדת הכספים של הכנסת כמתחייב בחוק". לבקשת הצדדים להליך: המדינה, ההסתדרות ומרכז השלטון המקומי, ניתן תוקף של פסק דין להצהרות הצדדים, כפי ביטוין בפרוטוקול.
ביום 25.3.2007 נתקבלה החלטת ממשלה מס' 1467, המעגנת את הצהרת מר דינור בפני בית הדין. על פי דיווחי נציגי המדינה, שרי האוצר והפנים אישרו את נוסח התיקון לתקנות וביום 16.8.2007 התקיים דיון בוועדת הכספים בעניין זה. לדיון הוזמנו מספר ראשי רשויות, כן הוזמן מר פיני קבלו מטעם השלטון המקומי. מפרוטוקול הדיון בוועדה עולה, כי נציגי הרשויות ומרכז השלטון המקומי התנגדו לתיקון התקנות. יושב ראש הוועדה ח"כ מיסטז'ניקוב הציע לדחות את המשך הדיון ואת ההצבעה למועד אחר, על מנת שתובא באופן מסודר עמדת מרכז השלטון המקומי.
בישיבת הדיווח עדכנו נציגי המדינה, כי טיוטת התיקון לתקנות לא נוסחה כהוראת שעה וכי שר הפנים פנה בדברים ליושב ראש ועדת הכספים, על מנת שיקודם הדיון בתקנות, אך לעת הזאת לא מצא יושב ראש הוועדה לקבוע מועד להצבעה בנדון.
נציגי ההסתדרות עמדו על חשיבות התקנות, ככלי מרתיע מפני הלנת שכר. בא כח ההסתדרות, עו"ד תקן, ציין, כי על המדינה לפעול ביתר נחישות לקידום קבלת התיקון לתקנות, והוסיף, כי התנגדות מרכז השלטון המקומי לתיקון התקנות, הינה בבחינת חוסר תום לב קיצוני. זאת, באשר הצהרות הצדדים היוו חלק מהסדר כולל, בעקבותיו הועברו תקציבים רבים לרשויות המקומיות. זאת ואף זאת, להצהרות מיום 21.3.2007 ניתן תוקף של פסק דין המעגן את ההסכם הכולל ומחייב את הצדדים. בנוסף, מאז מתן פסק הדין הורה בית הדין על דיווח שוטף בנוגע לתיקון התקנות כאשר מרכז השלטון המקומי לא מיחה אף לא פעם אחת כנגד מהלך זה. לבסוף נטען, כי התנגדות מרכז השלטון המקומי, מקורה בהעדפת שיקולים "פוליטיים" צרים על פני דאגה לניהול תקין של הרשויות המקומיות.

לאור האמור לעיל:
- בא כח מרכז השלטון המקומי יגיש את עמדת המרכז ביחס לתיקון התקנות, בהתייחס לתנאים המצטברים הקבועים בהן להעברת ראש רשות מתפקידו. מרכז השלטון המקומי ינמק עמדתו ויבהיר כיצד היא מתיישבת עם הצהרותיו והתחייבויותיו בדיון בפני בית הדין.
- נציגי המדינה ישובו ויעדכנו את בית הדין האם נקבע דיון בוועדת הכספים בעניין התקנות והאם הוועדה אישרה התיקון.

ב.     הטלת מילוי תפקיד של עירייה חדלה על רשות מקומית אחרת - נציגי המדינה עדכנו שהתיקון המוצע לפקודת העיריות בעניין זה, שנכלל בעבר בהצעת חוק ההסדרים לשנת התקציב 2008, "פוצל" מן החוק ונוסחו המעודכן אושר בוועדת הכלכלה של הכנסת. עניין זה יובא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית בימים הקרובים, במסגרת ההצבעה על חוק ההסדרים וחוקים נלווים. על פי נציגי המדינה, מרכז השלטון המקומי התנגד לתיקון פקודת העיריות בעניין זה. עו"ד תקן הבהיר, כי ההסתדרות לא התנגדה לתיקון הפקודה האמור, לאחר שהוברר לנציגיה, כי זכויות העובדים לא תפגענה הימנו.

- נציגי המדינה יעדכנו אם תיקון פקודת העיריות התקבל בכנסת ויצרפו עותק מן החוק שהתקבל בנדון.

ג.     מר בר דוד, יושב ראש הסתדרות המעו"ף, עמד על ההתקדמות שחלה במרוצת השנה האחרונה במיגור תופעת הלנת השכר. בתוך כך, ציין מר בר דוד את פועלו הבלתי נלאה של משרד הפנים בפיקוח על התנהלות הרשויות המקומיות ובמאמץ להבריאן. עם זאת, הטעים מר בר - דוד, כי תופעת הלנת השכר טרם באה על פתרונה המלא, והזכיר, כי במספר רשויות חתמה ההסתדרות על הסכמים ליישום תוכניות הבראה ועדיין מולן בן השכר. בעניין זה הבהירו נציגי המדינה ובראשם מר פינצי, כי מענקי ההבראה מועברים לרשות בהתאם לעמידתה באבני דרך שבתכנית ההבראה, על מנת לתמרץ הרשות ליישם את מלוא התוכנית. לאור זאת, אף ברשות בה מיושמת תוכנית הבראה יתכן פער זמנים עד להעברת מלוא מענקי ההבראה.
מר בר דוד עדכן, כי לעת הזאת התקבל בהסתדרות סכום בגובה 15% מן הסכום הכולל שהועמד בעבר מקרן ההסתדרות לתשלום שכר לעובדים ברשויות "בעיתיות". המדובר בהחזר של כ - 2 מליון ש"ח מתוך סכום כולל של 18 מליון ש"ח בקרוב.

- ההסתדרות תדווח על הסכומים שהוחזרו במסגרת הדיווח הבא לבית הדין, תוך פירוט הרשויות הרלוונטיות.

ד.     הלנת שכר - מעיון בנתונים שהגישו נציגי המדינה וההסתדרות עובר לישיבת הדיווח, עולה, כי לעת הזאת מולן שכרם של עובדים בכ - 24 רשויות. לכל הרשויות הללו מונה חשב מלווה. חשבים אלה ממשיכים בתפקידם אף עת ממונה ועדה קרואה. בד בבד שוקדים בודקי תוכניות ההבראה במשרד הפנים, על בדיקתן של תוכניות הבראה. ב - 6 מן הרשויות מלינות השכר (באקה - ג'ת, דבוריה, טובא זנגריה, טייבה, ירכא, נחף) הועבר ראש הרשות מתפקידו או/ו פוזרה מועצת הרשות ומונתה ועדה קרואה. במרבית הרשויות מלינות השכר המדובר בהלנה של עד 3 חודשי שכר. במקצת מן הרשויות, המדובר בהלנה של 6 חודשים ומעלה. באשר לרשויות אלו פירט מר פינצי את הצעדים הדרסטיים הנעשים להבראת הרשות: טייבה (הלנה של מעל לשנה) - הרשות בהסדר נושים, הנאמן שילם שכר העובדים לחודשים אוגוסט - דצמבר (כולל); נחף (8 חודשי חוב בגין העבר. מחודש יולי משולם השכר השוטף) - ראש הרשות הועבר מתפקידו, הרשות תגבש תוכנית הבראה; ירכא (16 חודשי הלנה) - ראש הרשות הממונה הותקף פיזית פעמיים, מונה גזבר חדש, הוגשה טיוטת תוכנית הבראה אשר תידון בעוד כשבועיים במשרד הפנים; טובא זנגריה (6 חודשי הלנה) - מועצת הרשות פוזרה ביום 1.11.2007, הרשות תגבש תוכנית הבראה; מג'אר (5 חודשי הלנה) - ניתנה לרשות ארכה לגבש תוכנית הבראה עד אמצע ינואר 2008, שאם לא כן משרד הפנים יכפה תוכנית הבראה על הרשות.
מר פינצי הוסיף, כי ככל הנראה בעקבות הסדר הנושים בטייבה, שוב מעמידים הבנקים קשיים בגיוס אשראי על ידי הרשויות. לאור זאת, יצאו בימים הקרובים משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי ב"קול קורא" לבנקים בעניין זה ויבואו בדברים עם בנק אוצר השלטון המקומי.

ה.     מן הנתונים שבפנינו עולה, כי בכל הרשויות מלינות השכר אחוז גבית הארנונה מקרב החייבים בתשלומה, הינו נמוך ביותר. כך ולשם הדוגמא, בדבוריה מדובר ב - 3% גביה; בטובא זנגרייה - 7%; בירכא - 16%; בנחף - 19%. מר פינצי עידכן בעניין זה, כי בשבועיים הקרובים תובא בפני הממשלה הצעה להקל בפרוצדורה לפיה לרשות שלא עומדת ביעדי גביית הארנונה, מופחתים מענקי האיזון או מותנית העברתם בהגעה ליעד הגבייה הנקבע לרשות. כן קיימת הצעה להשית, ברשות בה קיימת בעיה חמורה של גביית ארנונה, חיוב אישי על ראש הרשות והגזבר.

- נציגי המדינה יעדכנו באשר לקבלת החלטות בממשלה או בכל פורום אחר, בנוגע להתניית מענקים והטלת חיוב אישי בשל אי גביית ארנונה. ככל שהוטל חיוב אישי על ראש רשות או גזבר בשל אי גביית ארנונה, יוגש דיווח גם על כך.

ו.     מר בר דוד ועו"ד תקן ציינו כי מפניה לקרנות הפנסיה עולה, כי גם בשנת 2007 לא כל הרשויות הפרישו לקרנות באופן סדיר. מר פינצי עידכן, כי ניתנה הנחייה ברורה וחד משמעית לכל הרשויות, כי השכר ישולם "ברוטו" במלואו, לרבות העברת ההפרשות לקרנות, וכי ככל שמגיע דיווח על חשד לתשלום שכר "נטו" נערכת בדיקה מיידית, כאשר בדיקות אלה העלו, כי הרשויות חדלו מנוהגן הנפסד לשלם השכר בדרך זו.
מר פינצי ציין, כי לאור סמכותו של משרד הפנים לפטר חשב מלווה שיעבור על לאו מפורש זה ולהעביר גזבר מתפקידו אחרי שעניינו בא בפני ועדה מעריכה, הרי שהרשויות מקפידות לפעול על פי הנחיית המשרד. עם זאת, ציין מר פינצי, כי בשל חובות העבר לקרנות, יתכן ייחוסן של ההפרשות השוטפות לכיסוי חוב העבר.
עו"ד לפידור, בא כח מרכז השלטון המקומי עמד על כך, שאפשר שדיווחי הקרנות על הפרשות חסרות בשנת 2007, אינם נובעים מכך שרשויות משלמות שכר "נטו" ולא מעבירות ההפרשות לקרנות, כי אם נובעים ממקרים של אי תשלום שכר בכלל כגון שביתה או הלנת כלל השכר.
בית הדין חוזר ומדגיש, כי אי העברה לקרן של חלק העובד בהפרשה לקרן הפנסיה שנוכה משכרו, מנוגדת להוראת חוק הגנת השכר ומהווה עבירה פלילית.

- כיוון שאנו עומדים בסופה של שנה אזרחית, תערוך ההסתדרות בדיקה מדגמית של דו"חות שנתיים המועבר לעובדים על ידי הקרנות. ככל שימצאו מקרים, בהם שולם השכר אך לא הועברו הפרשות לקרנות, יוגש דיווח בנדון למשרד הפנים ולבית הדין.

3. הלנת השכר במועצות הדתיות

א.     בהצעת חוק ההסדרים לשנת התקציב 2008 יוחד פרק לעניינן של המועצות הדתיות. בפרק זה הוצע תיקון מקיף לחוק שירותי הדת היהודיים, ובמסגרתו טופלו העניינים הבאים: מינוי חשב מלווה למועצה דתית; קביעת תקציבי המועצות ושינוים, לרבות שיעור השתתפות הרשות המקומית בתקציב המועצה הדתית; קביעת הסדר למקרים בהם הרשות המקומית אינה עומדת בחובתה להעביר תקציב למועצה הדתית; איחוד מועצות דתיות ועניינים נוספים.
עו"ד נעם אייזליך מן הלשכה המשפטית במשרד האוצר עידכן, כי פרק זה "פוצל" מחוק ההסדרים, טרם נדון בוועדת הכספים בכנסת ולא יובא לדיון במליאה במסגרת חוק ההסדרים וחוקים נלווים. בתוך כך, טרם הובאה באופן מסודר עמדת מרכז השלטון המקומי וההסתדרות בנוגע לתיקונים המוצעים בחוק שירותי הדת היהודיים. ההסתדרות הודיעה, כי אין לה התנגדות לגופם של התיקונים וכן אינה מתנגדת להכללת התיקון המוצע בחוק ההסדרים.
בא כח מרכז השלטון המקומי, הטעים, כי קיימת בעייתיות באפשרות לשנות באמצע שנת תקציב את גובה סכום השתתפות הרשות המקומית בתקציב המועצה הדתית וקיבל הבהרות בנדון מנציגי המדינה.
מר שפיגלר דיווח, כי על פני הדברים, מקור התנגדות מרכז השלטון המקומי להצעת החוק, הינו בשל העובדה, כי על פי ההסדר המוצע בה יקבע סכום השתתפות הרשות המקומית בתקציב המועצה הדתית, כנגזרת מסכום השתתפות המדינה באותו תקציב, כפי שיקבע על ידי המדינה. מנגנון זה ייתר את הצורך בליבון מחלוקות בוועדת שרים ובממשלה. נסיונות להציע מנגנונים חלופיים לזה שבהצעת החוק, שיהיו מקובלים אף על השלטון המקומי, לא צלחו לעת הזאת. עוד עדכן מר שפיגלר, כי עניינן של 14 רשויות מקומיות, החולקות על התקציב שעליהן להעביר למועצה הדתית, יובא להחלטת ממשלה ביום 30.12.2007.

- מרכז השלטון המקומי יגיש עמדה מפורטת בכתב, באשר לעמדתו ביחס לכלל התיקונים לחוק שירותי הדת, לרבות הצעתו לפתרונות חלופיים למוצע על ידי הממשלה.

ב.     על פי הודעות כל הצדדים, בעיית הלנת השכר במועצות הדתיות וסוגיית הבראתן, יתקשו לבוא על פתרונן מבלי שינויים במצב המשפטי החל בנוגע לכלל סוגיות מימון המועצות. לצורך זה יש לקדם את התיקונים המוצעים בחוק שירותי הדת היהודיים. עניין זה, מצריך הסדרה זה שנים רבות וכל דיחוי בהסדרתו מעכב את הבראת המועצות הדתיות ואת פתרון הלנת שכר העובדים. בתוך כך, אנו מסבים פעם נוספת את תשומת הלב לעובדה, כי על פי נתוני הצדדים, נוסחאות חישוב תקציבן של המועצות הדתיות, מביא לכך שבחלק מן המועצות, אף העברה של מלוא התקציב, לרבות חלקה של הרשות המקומית, לא יאפשר התנהלות מאוזנת תקציבית של המועצה.
בנדון דידן, אין לנו אלא להביא את דבריה של גב' לאה הרוש, עובדת המועצה הדתית ירושלים שמשכורתה החודשית עומדת על סך של 3,200 ש"ח ומשולמת כעניין של קבע באיחור ניכר. לגב' הרוש 11 ילדים ואין בידה לכלכל משפחתה לאור האיחור המתמיד בתשלום השכר. על פי מר שפיגלר, עיריית ירושלים משלמת את חלקה בתקציב המועצה הדתית, אך בכך לא סגי. הן בשל העובדה, כי בתקציב כולו אין די לתשלום כלל הוצאות המועצה הדתית הגדולה בארץ והן משום שבעבר הועסקו במועצה 70 עובדים מעבר לתקן העובדים שנקבע בה. על פי דיווח מר שפיגלר, באחרונה מונה ממונה חדש במועצה.
עו"ד פת עידכן על קבלת החלטה בממשלה, המשנה את נוסחת תקצוב המועצות הדתיות כפי שנקבעה ב"בג"צ ראשון לציון". בעקבות זאת, עתיד לגדול תקציבה של המועצה הדתית בירושלים.

- נציגי המדינה יודיעו האם הצעת חוק לתיקון חוק שירותי הדת היהודיים עברה בקריאה ראשונה במליאה והובאה לדיון בוועדת הכספים. כן יעדכנו, האם הצעת החוק אושרה בוועדה. בנוסף יציגו נציגי המדינה העתק החלטת ממשלה בנוגע לשינוי נוסחת חישוב תקציבן של המועצות הדתיות ויפרטו את השינוי הצפוי בנוסחת התקצוב ונפקויותיה.

ג.     הלנת השכר: על פי נתוני הצדדים, שכרם של עובדי כ - 39 מועצות דתיות (מתוך 133 מועצות דתיות בסך הכל) מולן לעת הזאת. בכ - 4 מועצות, המדובר בהלנה של 3 - 4 חודשים. בשאר המועצות המדובר בהלנה של עד חודשיים ימים. נציגי המדינה עדכנו על קיומם של עיקולים בכ - 35 מועצות דתיות, רובם עיקולים בשל חובות עבר לרשויות המס. קיים שיח עם רשות המיסים למציאת פתרון להסדרת החובות ולהסרת העיקולים.
מר בר דוד חזר ועמד על כך, שתופעת הלנת השכר במועצות הדתיות בלתי נסבלת וכי באחרונה שובשו שירותי הדת בלוד, ירושלים ובת ים עקב כך, תוך שההסתדרות שוקלת לפתוח בשביתה כללית במגזר זה בזמן הקרוב.

- נציגי המדינה יעדכנו באשר להתקדמות בהסרת העיקולים מחשבונות המועצות הדתיות.

ד.     תוכניות הבראה במועצות הדתיות - נציגי המדינה הודיעו על התקדמות משמעותית באיסוף הנתונים על ידי רואי החשבון, עליהם הוטל לבדוק את מצבן הכלכלי של המועצות הדתיות באופן עליו עמד משרד האוצר ולהציע תוכנית הבראה לכל מועצה. על פי מר שפיגלר בעניינן של 30 מועצות דתיות, אשר בהן הוצגו נתונים סופיים, התקיימו ישיבות על מתווה לתוכנית הבראה. עם זאת, טרם גובשה תוכנית הבראה סופית במי מן המועצות. על פי מר שפיגלר, במועצות בקרית גת ובעמנואל מסתמנת תוכנית להתנהלות בתקציב מאוזן בשנת 2008.
עו"ד פודמסקי הטעימה, כי במועצות הדתיות אין עדיין ניסיון של גיבוש תוכניות הבראה, ועובדה זו בין השאר, היא הגורמת לעיכוב מה בגיבוש תוכניות מאושרות על ידי כל הגורמים. ישיבה בנדון התקיימה בשבוע האחרון במשרד המשפטים.
עו"ד תקן, שב וציין, כי זה זמן רב עוסקים הגורמים המוסמכים בגיבוש תוכניות הבראה במועצות הדתיות ולעת הזו לא גובשה תוכנית כאמור אף לא במועצה אחת. כן ציין, כי לעת גיבושן של התוכניות יהא על הצדדים לקיים משא ומתן בכל הנוגע ליישומן, בכל הקשור לנושאים הנוגעים לעובדים ותנאי עבודתם.
מר שטרן ציין, כי לא ידוע לו על תוכנית הבראה בקריית גת או בעמנואל, שם המדובר בפרישה מרצון של מספר עובדים. מר שטרן שב ועתר, כי יקצב מועד להשלמת גיבוש תוכניות ההבראה.

- בית הדין סבור, כי ללא התקדמות בגיבוש תוכניות ההבראה לא תבוא על פתרונה בעיית הלנת שכר. המדינה עוסקת זה זמן רב בתכניות ההבראה במועצות הדתיות, אך טרם הציגה תכנית אחת. לפיכך אנו מורים, כי נציגי המדינה יציגו מתווה לתוכניות הבראה שגובשו לשלוש מועצות דתיות. נוסף על הצגת מתווה לתוכניות הבראה במועצות בהן יש הלנת שכר ממושכת, ידווחו נציגי המדינה על ההתקדמות באיסוף הנתונים על ידי רואי החשבון ובגיבוש כלל תוכניות ההבראה.

4.     פתרון החובות לקרנות

א.     מר פינצי ציין, כי בכל הרשויות המקומיות, למעט 11, גולם חוב העבר לקרנות במסגרת תוכניות ההבראה, תוך שנקבעו אבני דרך לפרעון החוב.

ב.     עו"ד אהרונוביץ מרשות המיסים, ביקש לעדכן, כי על פי פקודת מס הכנסה, הפרשות המעסיק לקרנות השונות הן בבחינת הכנסה פירותית חייבת במס, אשר על פי הוראות הפקודה, ניתן פטור ממיסויה בעת ההפרשה. הוראות הפטור, לכאורה, אינן מתנות את מתן הפטור במועד העברת ההפרשות לקרנות. עם זאת, על פי הפרשנות הרגילה הניתנת להוראות הפטור והמנחה את פקידי השומה, הפרשות שלא מועברות לקרן באותה שנת מס נחשבות להכנסה חייבת במס. בד בבד לאמור לעיל ובשל הנסיבות, מוסכם על רשות המיסים, כי הפרשה רטרואקטיבית על ידי "רשות חייבת" לא תחויב במס. מדיניות זו תיושם על דרך של החלטות מיסוי ביחס לכל רשות שתגיש את נתוני החובות שלה ותתחייב למועד פרעונם. עו"ד אהרונוביץ, פירט בעייתיות שקיימת ביחס לרשויות שלא הוציאו לעובדיהן תלושי שכר.
עו"ד מסינג מאגף שוק ההון, התייחס לסוגיית הבטחת זכויות העובדים, לרבות בקרות ארוע מזכה וציין, כי על פני הדברים, חובות הרשויות לקרנות אינם אמורים לפגוע בזכויות עמיתי הקרנות. זאת, כפועל יוצא מהוראת סעיף 19א לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958.
עורך דין תקן ציין, כי מכתבי רשות המיסים ואגף שוק ההון מהווים אבני דרך בפתרון הסוגיות הנובעות מן החובות לקרנות, אך אין בהם די, כדי להוות הסדר כולל ומפורט לפתרון מלוא הבעיות. כך, למשל לא בא על פתרונו עניינם של עובדים להם לא נפתח כלל "חשבון" בקרן הפנסיה. כן, אין ההסדר שלם בעניין ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות.

- באי כח ההסתדרות בתיאום עם האגף לביטחון סוציאלי בהסתדרות יגישו, עד ליום 17.1.2008, מסמך מפורט, של כלל הבעיות הצריכות לשיטתם הסדרה, בנוגע לחובות הרשויות לקרנות ולביטוחים השונים, ולבעיות הנובעות מחובות אלו.

- נציגי המדינה יתייחסו בכתב, עד ליום 26.1.2008, לעניינים שיועלו על ידי ההסתדרות וידווחו האם גובשו תוכניות הבראה ב - 11 הרשויות, שעניין פרעון החוב לקרנות בהן, טרם גולם בתוכנית הבראה.

5.     הוראות כלליות

א.     הדיווחים והמסמכים עליהם הורנו לעיל, יוגשו עד ליום 17.1.2008. המדינה תגיב למסמך שעניינו בפתרון בעיות הנובעות מן החובות לקרנות, עד ליום 26.1.2008.

ב.     עד ליום 26.1.2008, יגישו נציגי המדינה ונציגי ההסתדרות נתונים עדכניים על הלנת השכר ברשויות המקומיות ובמועצות הדתיות. נתוני המדינה יוגשו במתכונת טבלת האקסל, שהוגשה לבית הדין ביום 26.12.2007, בפירוט אחוזי גביית הארנונה והאמצעים שננקטו בכל רשות על ידי משרד הפנים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון