התערבות בג''צ בפסיקות בית הדין הארצי לעבודה

התערבות בהחלטות בית הדין הארצי לעבודה

לא אחת נקבע על ידי בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, כי הוא ימעט להתערב בהחלטותיו של בית הדין הארצי לעבודה בעניין הנופל לתחום מומחיותו הייחודית ולסמכותו מכוח חוק.

בית משפט זה יתערב בהחלטה של בית הדין הארצי לעבודה, בהתקיים שני תנאים מצטברים. הראשון, כאשר ישוכנע כי נפלה טעות משפטית מהותית בפסק הדין והשני, כאשר הצדק מחייב התערבות בנסיבות העניין [ראו: בג"ץ 525/84 חטיב נ' בית הדין הארצי לעבודה, ירושלים, פ"ד מ(1) 673 (1986) בעמוד 693 (להלן - הלכת חטיב); בג"ץ 6331/07 רביב נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים (לא פורסם, 27.8.2007); בג"ץ 1157/07 ברזילי נ' בית הדין הארצי לעבודה לא פורסם, 13.2.2007); בג"ץ 840/03 ארגון הכבאים המקצועיים בישראל נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נז(6), 810 (2003)].

זאת ועוד, בג"צ לא יתערב, ככלל, בהחלטתו של בית הדין הארצי לעבודה, כאשר לשאלה המשפטית יש פנים לכאן או לכאן ואין מדובר בטעות משפטית מובהקת. עמד על כך כבוד השופט י' כהן בבג"צ 115/77 הסתדרות מכבי ישראל קופ"ח מכבי כוללת קופ"ח אסף, אגודה לעזרה רפואית נ' בית-הדין הארצי לעבודה, פ"ד לב(1) 214 (1977) (בעמ' 218-219) :

"... אנו מתערבים בפסיקתו של בית-הדין הארצי רק במקרים כשפסיקה זו היא מוטעית בעליל ונמנעים מהתערבות כשבבעיה שהתעוררה יש פנים לכאן או לכאן, אפילו אם נוטים אנו לדעת הנוגדת את דעת בית-הדין הארצי."


ובאופן דומה קבע כבוד הנשיא מ' שמגר בהלכת חטיב:

"הכלל הגדול הוא, כי טעות משפטית מהותית, שהצדק מחייב התערבותנו בה, יכולה לשמש עילה להפעלת סמכותו של בית-משפט זה; המקרים, שבהם אפשרית פרשנות משפטית לכאן או לכאן, הם, בדרך כלל, בגדר דוגמה לנסיבות, שבהן אין להסיק על דבר קיומה של טעות משפטית מהותית, שהרי עצם קיומם של פירושים משפטיים חלופיים או של מיגוון של דרכים משפטיות אפשריות אינו מתיישב עם המסקנה, כי נפלה טעות משפטית מהותית." (שם, בעמוד 693).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עיר עמים

 2. קווי מהדרין בג''ץ

 3. בג''צ תארים מלטביה

 4. עתירה לבג''צ גלעד שליט

 5. העדר עילה בעתירה לבג''ץ

 6. עתירה לבג''צ לתיקון נוהל

 7. עיכוב פסק דין עתירה לבג''צ

 8. מצעד הדגלים - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ נגד מצעד הגאווה

 10. עתירה לבג''צ - חוק חופש המידע

 11. עתירה לבג''צ להדיח אדם מתפקידו

 12. בקשה לפסיקת הוצאות עתירה לבג''צ

 13. דחיית עתירה בגין קיום סעד חלופי

 14. עתירה לבג''צ - ביטול סלילת כביש

 15. פגיעה באיכות החיים - עתירה לבג''צ

 16. עתירה לבג''צ על פסק דין פלילי חלוט

 17. עתירה לבג''צ לביטול צו פיקוח מיוחד

 18. עתירה לבג''צ לפתיחת תיק חקירה מחדש

 19. חובת אזכור פסקי דין קודמים עתירה לבג''צ

 20. התערבות בג''צ בפסיקות בית הדין הארצי לעבודה

 21. עתירה לבג"ץ: היתר כניסה למרחב התפר כדי לעבד אדמות

 22. התקבלה בקשה בהסכמה למחיקת עתירה לבג"ץ ללא צו להוצאות

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון