דחיית מועד דיון בבית הדין לעבודה

מהי המדיניות של בית הדין לעבודה בנושא דחיית מועדי דיון ?

על המדיניות הנוהגת בבתי הדין לעבודה, השוללת ככלל דחיית מועדי דיון, עמד הנשיא סטיב אדלר בעניין אלי מזרחי תוך שהטעים: "מדיניותם ומגמתם של בתי הדין היא לחתור לעשיית צדק, תוך ניהול ההליכים הבאים לפתחם במהירות וביעילות. בתי הדין נרתמו למאמץ לקצר משכם של הליכים הבאים לפתחם. דחיית מועדי דיונים מהווה פגיעה במגמה זו, גורמת להתמשכות הליכים ולאובדן זמן יקר. לפיכך, ככלל וכדבר שבשגרה, אין להיעתר לבקשות לדחיית מועדי דיונים, להוציא מקרים נדירים".

מבחינת האינטרס הציבורי "דחיית דיונים מהווה אחד מן הגורמים העיקריים להתמשכות הליכים. דחית מועד דיון אינה פוגעת רק באינטרס של בעלי הדין בהליך הנדחה, היא גורמת לבזבוז זמן שיפוטי ולפגיעה בבעלי דין אחרים שעניינם יכול היה להישמע באותו מועד. בית הדין מצווה לעשות שימוש בתפקידו כאחראי על הדיון ולפעול לקיצור ימיו, ככל הניתן. עורכי הדין, כ- officers of the court, פועלים ככלל כדי לסייע לבית הדין במאמציו לייעל את הדיון ולא לגרום להארכתו."

אשר לשיקולי בית הדין לעבודה בהתייחס לבקשת דחייה ציין הנשיא סטיב אדלר כי: "ככלל ככל שנבצר מעורך דין להופיע לדיון, גם אם מטעמים ענייניים ובלתי צפויים, על עורכי הדין האחרים במשרד לעשות את שביכולתם למלא את מקומו.

בקשה שתונח בפני בית הדין תישקל לגופה על רקע כלל נסיבות העניין. בית הדין יעניק משקל מיוחד לנסיבות של שירות מילואים, חופשת לידה, אבל ומחלה, שצורפו לה אסמכתאות מתאימות. עמדתם של בעלי הדין האחרים בבקשה תובא אף היא בחשבון, אולם לא ינתן לה משקל מכריע.

נסיבות אלה ישקלו כמכלול על רקע מהות ההליך, שלב בירורו, מועד הגשתו, מידת הדחיפות במתן הכרעה בהליך, אפשרות החלפתו של עורך הדין בעורך דין אחר ממשרדו, אילוצי יומן בית הדין והאפשרות לדחות את הדיון למועד קרוב אחר. במקרים מיוחדים יינתן משקל גם למומחיות חריגה שקנה פרקליט בניהול ההליך. מכל מקום, בבואו ליתן החלטה, בית הדין ישים לנגד עיניו את החשיבות והאינטרס הציבורי הגלום בקיצור אורך חיי ההליך" [בר"ע276/06 בשא 288/06, חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ - אלי מזרחי, 25.5.06; וראו: עע 249/07 דימיטרי קנטרוביץ - א.ד תחנות שרותי כ"א בע"מ, 9.12.07 פסק דינה של השופטת רונית רוזנפלד (להלן: עניין קנטרוביץ); עע 272/08 ב.מ. בידני תעשיות אלומיניום בע"מ- ניסים בוקובזה, 31.7.08 פסק דינה של השופטת רונית רוזנפלד (להלן: עניין בוקובזה); עאח 93/05 מדינת ישראל - משרד החינוך והתרבות- מחמוד חוסיין סואעד, 26.10.2005; רע"א 5281/06 צ'מפיון מוטורס (ישראל) בע"מ נ' שירלי עוז, החלטת השופט א' רובינשטיין; 17.10.06; רע"א 8327/05 דוד צדיק נ' ציון פנימי, החלטת השופט א' גרוניס 14.9.2005].

החלטתה של ערכאה שיפוטית בבקשה לדחיית מועד דיון בהליך שהובא לפניה, נתונה לשיקול דעתה תוך איזון בין האינטרסים של בעלי הדין והציבור.

התייחס לסוגיה זו המשנה לנשיא ש' לוין בעניין סלימאן סלמאן בציינו: "האינטרסים של בעלי הדין תלויים בנסיבות העניין במשקל הנימוק המשמש עילה לבקשת הדחייה (מחלה פתאומית בה חלה פרקליטו של בעל דין) ובשלב שבו מוגשת בקשת הדחייה, יחסית לנימוק הדחייה. אינטרס הציבור הוא שמשפטים יתבררו במהירות ראויה, ויתקיימו במועד שאליו הם נקבעו. בדחיית דיון למועד אחר יש כדי לשבש את המהלך התקין של עבודת בית המשפט והארכת תור המשפטים, כשאין אפשרות לשלב ביום הדיונים תיק אחר במקום התיק נשוא בקשת הדחייה. יש בה גם להוסיף נטלים מיותרים על עבודת הדרג המינהלי של בית המשפט ולהאריך את משך בירורו של העניין נשוא ההתדיינות, דבר שמנקודת הראות של אינטרס הציבורי יש למנוע ככל האפשר"[ע"א 3136/00 סלימאן סלמאן נ' ג'ורג' שוקייר, 11.1.2001, פסקה 3 להחלטה (להלן: עניין סלמאן)].

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הארכת התיישנות בדיני עבודה

 2. הגשת תמליל לבית הדין לעבודה

 3. פטירת התובע בבית הדין לעבודה

 4. דחייה על הסף בית הדין לעבודה

 5. ערובה להוצאות בבית דין לעבודה

 6. תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה

 7. סירוב עד להיחקר בבית דין לעבודה

 8. סכסוך משפחתי בדיני עבודה

 9. עורך דין טוב לדיני עבודה

 10. חוק בית הדין לעבודה התשכ"ט-1969

 11. יפוי כח לייצוג בבית הדין לעבודה

 12. עדות בוידאו קונפרנס בדיני עבודה

 13. דחיית מועד דיון בבית הדין לעבודה

 14. הזמנת עדים ביוזמת בית הדין לעבודה

 15. ערעור על החלטת רשם בית הדין לעבודה

 16. חובת הנמקה בפסק דין בבית דין לעבודה

 17. קביעת אחוזי נכות ע''י בית הדין לעבודה

 18. החזר אגרת בית דין לעבודה ששולמה בטעות

 19. תביעה לזכויות מכוח חוקי המגן בדיני עבודה

 20. ערעור על החלטה אחרת של רשם בית הדין לעבודה

 21. ערעור על החלטה בדיון מהיר בבית הדין לעבודה

 22. תקנות בית-הדין לעבודה (אגרות), התשס''ח-2008

 23. תקנות בית הדין לעבודה (פישור), התשנ''ג-1993

 24. זכויות עובדים בישראל דיני עבודה - עורך דין

 25. מחיקת סעיפים מכוח תקנה 40 לתקנות בית הדין לעבודה

 26. תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ''ב-1991

 27. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת בית הדין לעבודה

 28. תקנה 49 לתקנות בית דין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991

 29. הארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין של בית הדין לעבודה

 30. צו בתי-דין לעבודה (הקמת בתי-דין אזוריים), תשכ"ט-1969

 31. בקשה לדחיית תשלום אגרה - תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה

 32. תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), תשל''ח-1978

 33. בקשה להורות ליתן פרטים נוספים - תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה

 34. תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם), תשל''ה-1975

 35. תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 36. תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש''ן-1990

 37. צו בית הדין לעבודה (מספר השופטים בבתי הדין האזוריים), התשמ"ו-1986

 38. צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמ"ח-1988

 39. צו בתי המשפט (הקמת מחלקות לניתוב תיקים בבתי הדין לעבודה), התשס"ד-2004

 40. צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסוימים של הליכים), התשנ"ו-1996

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון